BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

DUTCH

 
 

 

DE FEITEN OVER HONGER

HUNGER
FACTS

1. Elke dag sterven er zo'n 24.000 mensen van honger of aan de gevolgen ervan. Dat is minder dan de 35.000 mensen tien jaar geleden en de 41.000 mensen die twintig jaar geleden nog van honger stierven. Driekwart van de slachtoffers zijn kinderen onder de vijf. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. In ontwikkelingslanden sterft tegenwoordig 10% van de kinderen voordat zij vijf jaar oud zijn. Dit cijfer is lager dan 28% vijftig jaar geleden. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Hongersnoden en oorlogen veroorzaken alleen maar 10% van het aantal hongerdoden, hoewel dit de gevallen zijn waar je het meeste over hoort. De meerderheid van de hongerdoden wordt veroorzaakt door chronische ondervoeding. Hele gezinnen krijgen gewoonweg niet genoeg te eten en dit wordt weer veroorzaakt door extreme armoede. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Behalve dat chronische ondervoeding de dood kan veroorzaken, kan het ook de ogen aantasten, tot lusteloosheid en groeiachterstanden leiden en de mensen heel ontvankelijk voor ziektes maken. Zwaar ondervoede mensen zijn niet in staat om zelfs maar op minimaal niveau normaal te functioneren. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. De schatting is dat ongeveer 800 miljoen mensen op de wereld honger lijden of ondervoed zijn, en dat is 100 keer meer dan het aantal dat er werkelijk per jaar aan overlijdt. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Heel vaak zijn er maar een paar eenvoudige hulpmiddelen nodig waardoor arme, verzwakte mensen in staat worden gesteld om genoeg eten voor zichzelf en hun gezin te verbouwen. Die hulpmiddelen bestaan uit goede zaden, geschikt gereedschap en de beschikking hebben over water. Verbeteringen op het gebied van landbouwtechnieken en voedselopslag zijn natuurlijk ook van belang. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Veel 'hongerexperts' denken dat onderwijs uiteindelijk de beste manier is om honger te bestrijden. Goed opgeleide mensen zijn beter in staat om de armoedecirkel, die honger veroorzaakt, te doorbreken. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Bronnen (per paragraaf):
1) Het Hongerproject, Verenigde Naties
2) CARE
3) Instituut voor Voedings- en Ontwikkelingsbeleid
4) Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP)
5) Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO)
6) Oxfam
7) Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);

5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)