BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

NORWEGIAN

 
 

 

FAKTA OM SULT

HUNGER FACTS

1. Omtrent 24 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte lidelser. Tallet er redusert fra 35 000 for ti år siden, og 41 000 for tjue år siden. Tre fjerdedeler av de som dør er barn under fem år. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. I dag dør ti prosent av alle barn i utviklingsland før de er fylt fem år. For femti år siden var dette tallet 28 prosent. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Hungersnød og krig er årsaken til bare ti prosent av dødsfallene, selv om det er disse man som oftest hører om. Flertallet av dødsfallene skyldes kronisk underernæring. Familiene kan simpelthen ikke skaffe nok mat. Dette skyldes i sin tur ekstrem fattigdom. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Foruten død, forårsaker kronisk underernæring også svekket syn, sløvhet, forkrøplet vekst og svekket immunitet mot sykdom. Alvorlig underernærte mennesker kan ikke engang fungere på basisnivå. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Det er anslått at omtrent 800 millioner mennesker i verden lider av sult og underernæring, omtrent 100 ganger så mange som faktisk dør av dette hvert år. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Ofte er det bare enkle ressurser som kreves for at fattige mennesker skal bli i stand til å dyrke nok mat til å være selvforsynt. Disse ressursene inkluderer kvalitetsfrø, hensiktsmessig verktøy og tilgang til vann. Små forbedringer innen landbruksteknikk og lagringsmetoder hjelper også. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Flere sulteksperter tror at den beste måten å redusere sulten på er gjennom utdanning. Mennesker med utdanning er best i stand til å bryte den fattigdomssirkelen som forårsaker sulten. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Kilder (etter punkt i teksten):
1) FNs, sultprosjekt (The Hunger Project);
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) FNs matvareprogram (WFP)
5) FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO);

6) Oxfam;
7) FNs Barnefond (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)