BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

SLOVAKIAN

 
 

 

FAKTY HLADU

HUNGER FACTS

1. Každý den okolo 24000 ludí zomrie od hladu alebo z prícin spôsobených hladom. Pred desiatimi rokmi to bolo 35000 a pred dvadsiatimi rokmi 41000. Tri štvrtiny zomrelých sú deti vo veku pod pät rokov. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. V dnešnej dobe zomiera v rozvojových krajinách 10% detí pred dovršením piateho roku života. Pred pätdesiatimi rokmi ich bolo 28%. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Iba 10% smrtí hladom sú následkom hladomoru a vojny, hoci o týchto sa najviac dozvedáme. Hlavnou prícinou smrti vyhladovaním je dlhotrvajúca podvýživa. Rodiny skrátka nemajú dostatok jedla. Toto je spôsobené mimoriadnou biedou. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Okrem smrti dlhotrvajúca podvýživa zaprícinuje narušenie zraku, apatiu, zakrpatenie a vo velkej miere zvyšuje náchylnost k chorobám. Tažko podviživení ludia nedokážu vykonávat ani tú najzákladnejšiu cinnost. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Odhaduje sa, že asi 800 miliónov ludí na svete trpí hladom a podvýživou, co je približne 100 razy viacej ako tích ktorí každorocne zomrú od hladu. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Casto je potrebné poskytnút ludom postihnutých biedou len pár jednoduchých prostriedkov aby si dokázali vypestovat dostatok jedla a stali sa sebestacnými. Medzi tieto prostriedky patria kvalitné semená, vhodné nástroje a prístup k vode. Výpomocou je tiež akékolvek vylepšenie polnohospodárskych postupov a skladovania potravín. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Mnohí odborníci v oblasti hladu veria, že zo všetkých spôsobov na jeho zníženie najúcinejším je vzdelávanie. Vzdelaní ludia majú najlepšie predpoklady vymanit sa z kolobehu biedy, ktorá zaprícinuje hlad. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Pramene (v odstavci):
1) Projekt Hlad, Organizácia spojených národov
2) CARE
3) Ústav pre politiku výživy a vývoja
4) Svetový potravinový program Organizácie spojených národov (WFP)
5) Organizácia Spojených národov pre výživu a polnohospodárstvo (FAO)
6) Oxfam
7) Detský fond Organizácie spojených národov (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)