BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

HUNGARIAN

 
 

 

AZ EMBERI JOGOK
EGYEMETES NYILATKOZATA

Bevezeto

Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlo és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,

UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS

Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfobb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyozodése szabad lesz, Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végso szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön, Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejezodésének elomozdítása, Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek az alapveto emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nok egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elosegítik a szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttmuködve biztosítják az emberi jogok és alapveto szabadságok általános és tényleges tiszteletbentartását, Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentosége van az említett kötelezettség maradéktalan teljesítésének szempontjából Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Now, therefore,
a közgyulés kinyilvánítja

az Emberi Jogok Egyetemleges Nyilatkozatát mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem elott tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján elomozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletbentartásának kifejlesztését, valamint azoknak fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok útján történo általános és tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind pedig a joghatóságuk alatt álló területek népei között.

The General Assembly, proclaims

this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

1. cikk

Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlo méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

2. cikk

Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illeto ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

3. cikk

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

4. cikk

Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

5. cikk

Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

6. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

7. cikk

A törvény elott mindenki egyenlo és minden megkülönböztetés nélkül joga van a torvény egyenlo védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlo védelemhez a jelen Nyilatkozatot sérto minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

8. cikk

Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapveto jogokat sérto eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

9. cikk

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, orizetbe venni vagy számuzni.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

10. cikk

Minden személynek teljesen egyenlo joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kotelezettségei felol, másrészt minden ellene emelt bunügyi vád megalapozottsága felol.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

11. cikk

 1. Minden büntetendo cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bunosségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.
 2. Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendo cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendo cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.

Article 11

 1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
 2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

12. cikk

Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a torvény védelméhez.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

13. cikk

 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.
 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

Article 13

 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

14. cikk

 1. Minden személynek joga van az üldözés elol más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.
 2. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges buncselekmény miatti. kelloképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes tevékenység esetében.

Article 14

 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

15. cikk

 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
 2. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

Article 15

 1. Everyone has the right to a nationality.

 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

16. cikk

 1. Mind a férfinak, mind a nonek a házasságra érett kor elérésétol kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nonek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlo jogai vannak.
 2. Házasságot csak a jövendo házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.
 3. A család a társadalom természetes és alapveto alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

Article 16

 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
 3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

17. cikk

 1. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz.
 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

Article 17

 1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyozodés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyozodésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság elott, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

20. cikk

 1. Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.
 2. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kotelezni.

Article 20

 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
 2. No one may be compelled to belong to an association.

21. cikk

 1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviseloi útján való részvételhez.
 2. Minden személynek egyenlo feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.
 3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlo szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékuen biztosító eljárás alapján idoszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.

Article 21

 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
 2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.
 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

22. cikk

Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erofeszítései és a nemzetközi együttmuködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági eroforrásaival- a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlodéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

23. cikk

 1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégíto munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
 2. Az egyenlo munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlo bérhez van joga.
 3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégíto fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelo létet biztosít és amelyet megfelelo esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.
 4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad idohöz, nevezetesen a munka idotartamának ésszeru korlátozásához, valamint az idoszakonkénti fizetett szabadsághoz.

Article 23

 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

 2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
 3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

 4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

24. cikk

Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidore, beleértve a munkaido ésszeru korlátozását és az idoszakos fizetett szabadságot.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

25. cikk

 1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti.
 2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül.

Article 25

 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

26. cikk

 1. Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapveto oktatást illetoen, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelezo. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsobb tanulmányokra való felvételnek mindenki elott -érdeméhez képest- egyenlo feltételek mellett nyitva kell állnia.
 2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapveto szabadságok tiszteletbentartásának megerosítésére kell irányulnia. A nevelésnek elo kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlodését.
 3. A szüloket elsobbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.

Article 26

 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

27. cikk

 1. Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a muvészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.
 2. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és muvészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

Article 27

 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

28. cikk

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

29. cikk

 1. A személynek kotelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlodése.
 2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a torvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletbentartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.
 3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.

Article 29

 1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

 2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

 3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

30. cikk

A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezheto úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.