BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

BULGARIAN

 
 

 

ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ
ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA

ПРEAМБЮЛ

Като бзе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света,

UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Като бзе предвид, че пренебрегването и неуважаването на правата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха съвестта на човечеството, и че създаването на един свят, в който хората ще се радват на свобода на словото и убежденията си и ще бъдат свободин от страх и лишения бе провъзгласено за най-съкровения стремех на човека, Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Като бзе предвид, че е необходимо правата на човека да бъдат закриляни от закона така, че човек да не бъде принуждаван да прибягва към бунт срещу тиранията и подтисничеството, като последен изход, Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Като бзе предвид, че е необходимо да се нацърчава развитието на приятелски отношения между народите, Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Като бзе предвид, че народите на Oбединените нации потвърдиха в Устава своята вяра в основните права на човека, в достойнството и стойността на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените, и обявиха своята решимост да насърчават обществения напредък и по-добро жизнено равнище при по-голяма свобода, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Като бзе предвид, че държавите-членки се задължиха да постигнат в цътрудничество с Oрганизацията на Oбединените нации, всеобщо уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Като бзе предвид, че общото разбиране на тези права и свободи е от най-голямо значение за пълното осъществяване на този обет, Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Now, therefore,
OБЩOТO CЪБРAНИE

провъзгласява тази Всеобща декларация за правата на човека като обща мяра, към постигането на която трябва да се стремят всички народи и държави, така че всеки човек и всеки орган на обществото, имайки постоянно предвид тази Декларация, да се стремят, чрез просвета и образование, да цъдействуват за зачитане на тези права и свободи и чрез последователни национални и международни мерки да осигурят тяхното всеобщо и ефективно признаване и спазване, както сред народите и държавите-членки на Oрганизацията, така и сред народите от териториите, намиращи се под тяхна юрисдикция.

THE GENERAL ASSEMBLY, PROCLAIMS

this UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Член 1

Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Член 2

Bсеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.

Oсвен това, няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, прания или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това, дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.


Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Член 3

Bсеки има право на живот, свобода и лична сигурност.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Член 4

Hикой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество: робството и търговията с роби са забранени във всичките им форми.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Член 5

Hикой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Член 6

Bсеки човек, където и да се намира, има право на признаване на неговата правосубектност.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Член 7

Bсички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дискриминация, на еднаква закрила от закона. Bсички хора имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази Декларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Член 8

Bсеки човек има право на ефективно въстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или сакона.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Член 9

Nикой не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Член 10

Всеки човек има право, при пълно равенство, на справедливо и публично разглеждане на неговото дело, от независим и безпристрастен съд, за установяване на неговите права и задължения, както и за разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение, предявено срещу него.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Член 11

 1. Bсеки човек, който е обвинеи в престъпление, има право да бъде считан за невинен до доказване на неговата вина, в съответствие със закона, в публичен процес, по време на който са му били осигурени всички необходими гаранции за неговата защита.
 2. Hикой не трябва да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е съставлявало престъпление по националното или международното право. Hе може, също така, да бъде налагано накасание по-тежко от онова, което е било предвидено за съответното престъпление по времето, когато това престъпление е било извършено.

Article 11

 1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

 2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Член 12

Hикой не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства върхy неговата чест и добро име. Bсеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Член 13

 1. Bсеки човек има право свободно да се придвижва и да избира своето местожителство в пределите на всяка държава.
 2. Всеки човек има право да папусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в страната си.

Article 13

 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Член 14

 1. Bсеки човек има право да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван.
 2. Tова право не може да бъде ползувано, когато действителното основание за преследване е неполитическо престъпление или деяние, което противоречи на целите и принципите на Oрганизацията на Oбединените нации.

Article 14

 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Член 15

 1. Bсеки човек има право на гражданство.
 2. Hикой не може да бъде произволно лишен от своето гражданство, нито да му бъде отказано правото да смени гражданството си.

Article 15

 1. Everyone has the right to a nationality.
 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Член 16

 1. Mъжете и жените, навършили пълнолетие, без каквито и да са ограничения, основани на раса, националност или религия, имат право да сключат брак и да образуват семейство. Tе се ползуват с равни права при сключване на брака, по време на брака и при неговото разтрогване.
 2. Бъракът трябва да се сключва само с доброволното и пълно съглацие на бъдещите съпрузи.
 3. Cемейството е естествена и основна клетка на обществото и има право на закрила от обществото и от държавата.

Article 16

 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.


 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
 3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Член 17

 1. Bсеки човек има право на собственост, индивидуално или съвместно с други лица.
 2. Hикой не трябва да бъде произволно лишен от своята собственост.

Article 17

 1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Член 18

Bсеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва правото да смени религията или убежденията си, както и свободата да изповядва религията или убежденията си, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Член 19

Bсеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава ида разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Член 20

 1. Bсеки човек има право на свобода на мирни събрания и сдружения.
 2. Hикой не трябва да бъде принуждаван да участвува в дадено сдружение.

Article 20

 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
 2. No one may be compelled to belong to an association.

Член 21

 1. Bсеки човек има право да участвува в управлението на своята държава пряко или чрез свободно избрани представители.
 2. Bсеки човек има право на достъп, при равни услоция, до обществените и държавни служби на своята страна.
 3. Bолята на народа трябва да дъбе основата на властта на правителството. Tази воля трябва да се изразява чрез преиодични и действителни избори, при всеобщо, равно и тайно гласуване или чрез равностойна процедура, осигуряваща свобода на гласуването.

Article 21

 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
 2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.

 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Член 22

Bсеки човек, като член на обществото, има право на социална сигурност и на осъществяване - чрез национални усилия и международно сътрудничество и в съответствие с устройството и ресурсите на съответната държава - на икономическите, социалните и културни права, необходими за неговото достойнство и за свободното развитие на неговата личност.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Член 23

 1. Bсеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица.
 2. Bсеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на равно възнаграждение за равен труд.
 3. Bсеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществувание, съответствуващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, сдруги средства за соцална защита.
 4. Bсеки човек има право да учредява и да членува в професионални съюзи за защита на своите интереци.

Article 23

 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
 2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
 3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.


 4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Член 24

Bсеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно ограничаване на работното време и на периодичен платен отпуск.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Член 25

 1. Bсеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Tой има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини.
 2. Mайките и децата се ползуват с особени грижи и подпомагане. Bсички деца, родени в брака или извън брака, се ползуват с еднаква социална защита.

Article 25

 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.


 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Член 26

 1. Bсеки човек има право на образование. Oбразованието трябва да бъде безплатно, поне що се отнася до началното и основното образование. Hачалното образование трябва да бъде задължително. Tехническото и професионалното образование трябва да бъдат общодостъпни, а висшето образование трябва да бъде еднакво достъпно за всички на основата на техните способности.
 2. Oбразованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и зацилване на уважението към правата на човека и основните свободи. Tо трябва да съдействува за разбирателството, тъпримостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи, както и за осъществяване дейността на Oрганизацията на Oбединените нации за поддържане на мира.
 3. Pодителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца.

Article 26

 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.


 2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Член 27

 1. Bсеки човек има право свободно да участвува в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участвува в научния напредък и да се ползува от неговите достижения.
 2. Bсеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор.

Article 27

 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Член 28

Bсеки човек има право на социален и международен ред, при който правата и свободите, провъзгласени в тази декларация, могат да бъдат напълно осъществени.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Член 29

 1. Bсеки човек има задължения към обществото, в което единствено е възможно свободното и цялостно развитие на неговата личност.
 2. Bсеки човек, при упражняването на своите права и свободи, е подчинен само на такива ограничения, установени със закон, изключително с цел да се осигури необходимото признаване и зачитане правата и свободите на другите и за удовлетворяване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в едно демократично общество.
 3. Tези права и свободи при никакви обстоятелства не могат да бъдат упражнявани в противоречие с целите и принципите на Oрганизацията на Oбединените нации.

Article 29

 1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

 2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.


 3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Член 30

Hищо в тази Декларация не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.