BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

CREOLE

 
 

 

PAPA NOU

OUR FATHER

Papa Nou ki nan sièl,
ké non ou jouinn tout réspè,
ké règn ou vini,
ké volonté ou akonpli ,
sou té a tankou nan sièl.
Ban nou jod a pin chak jou nou,
padonnin nou péché nou,
tankou nou padonnin moun ki ofansé nou.
Pa minnin nou nan tentasion,
min délivré nou an-ba malin an.

Amen.
Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name,
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day, our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Amen.