BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

CROATIAN
Texts of the "Prague Manifesto" taken from the site:
http://www.esperanto.se

 
 

 

pragman_hr.gif (3506 byte) pragman_en.gif (4492 byte)

Mi, èlanovi svjetskog pokreta za unapredjenje esperanta, upućujemo ovaj manifest svim vladama, medjunarodnim organizacijama i ljudima dobre volje, objavljujemo naše nastojanje da svim snagama nastavimo djelovati na ovdje izraženim ciljevima, te pozivamo sve organizacije i pojedince, da se prikljuèe našim nastojanjima.  

We, members of the worldwide movement for the promotion of Esperanto, address this Manifesto to all governments, international organizations and people of good will; declare our unshakeable commitment to the objectives set out here; and call on all organizations and individuals to join us in working for these goals.  

Lansiran 1887 godine kao projekt pomoćnog jezika za medjunarodno komuniciranje, esperanto se ubrzo razvio u živi jezik sa bogatim nijansama. Već više od jednog stoljeća on je u funkciji povezivanja ljudi i premoštavanja jeziènih i kulturnih prepreka. U tom vremenu ciljevi onih koji se njime koriste, nisu izgubili na svojoj važnosti i aktualnosti. Ni upotrebe nekih nacionalnih jezika diljem svijeta, ni napredak u tehnici komuniciranja, ni otkriće novih metoda jeziène nastave neće zasigurno ostvariti one principe koje mi smatramo bitnima za pravedno i efikasno rješenje jeziènog poretka. For more than a century Esperanto, which was launched in 1887 as a project for an auxiliary language for international communication and quickly developed into a rich living language in its own right, has functioned as a means of bringing people together across the barriers of language and culture. The aims that inspire the users of Esperanto are still as important and relevant as ever. Neither the worldwide use of a few national languages, nor advances in communications technology, nor the development of new methods of language teaching is likely to result in a fair and effective language order based on the following principles, which we hold to be essential.
Demokracija
Sistem komunikacija, koji je cijelog života privilegija samo nekih ljudi, dok od onih drugih zahtjeva da ulože godine truda da bi postigli niži stupanj sposobnosti - u osnovi je nedemokratski. Iako esperanto, kao i svaki jezik, nije perfektan, on daleko nadmašuje sve druge na podruèju ravnopravne svjetske komunikacije.
Democracy
Any system of communication which confers lifelong privileges on some while requiring others to devote years of effort to achieving a lesser degree of competence is fundamentally antidemocratic. While Esperanto, like any language, is not perfect, it far outstrips other languages as a means of egalitarian communication on a world scale.   
Tvrdimo da jezièna nejednakost uzrokuje komunikacijske nejednakosti na svim nivoima, ukljuèivši i medjunarodni nivo. Mi smo pokret za demokraciju u komuniciranju. We maintain that language inequality gives rise to communicative inequality at all levels, including the international level. We are a movement for democratic communication.
Transnacionalni odgoj
Svaki nacionalni jezik vezan je za odredjenu kulturu i narodnost. Naprimjer, uèenik koji uèi engleski, uèi o kulturi, zemljopisu i politici englesko-jeziènih zemalja, naroèito SAD-a i Velike Britanije. Uèenik koji uèi esperanto, uèi o svijetu bez granica, u kojemu se svaka zemlja predstavlja kao vlastiti dom.
Global education
All ethnic languages are bound to certain cultures and nations. For example, the child who learns English learns about the culture, geography and political systems of the English-speaking world, primarily the United States and the United Kingdom. The child who learns Esperanto learns about a world without borders, where every country is home.    
Tvrdimo da je odgoj posredstvom bilo kojeg nacionalnog jezika vezan uz odredjeni nazor o svijetu. Mi smo pokret za transnacionalni odgoj. We maintain that education in any language is bound to a certain view of the world. We are a movement for global education.
Pedagoško djelovanje
Samo mali postotak onih koji uèe neki strani jezik, njime i vlada. Potpuno ovladavanje esperantom mogu
će je i samouèenjem. Razne studije izvještavaju o prednaobrazbenim uèincima kod uèenja drugih jezika. Esperanto se takodjer preporuèa kao osnovni kljuè u teèajevima za jezièno usmjerenje uèenika.
Effective education
Only a small percentage of foreign-language students attain fluency in the target language. In Esperanto, fluency is attainable even through home study. Various studies have shown that Esperanto is useful as a preparation for learning other languages. It has also been recommended as a core element in courses in language awareness. 
Tvrdimo da će teškoće nacionalnih jezika uvijek pretpostavljati prepreku za mnoge uèenike koji bi se ipak trebali okoristiti poznavanjem drugog jezika. Mi smo pokret za uèinkovitu jeziènu nastavu. We maintain that the difficulties in learning ethnic languages will always be a barrier for many students who would benefit from knowing a second language. We are a movement for effective language learning.
Višejeziènost
Esperantska zajednica jedna je od malog broja jeziènih zajednica na svjetskoj razini, èiji su korisnici bez iznimke dvo- ili višejezièni. Svaki pripadnik zajednice prihvatio je dužnost da nauèi barem jedan strani jezik do govornog stupnja. U mnogim sluèajevima to dovodi do znanja i ljubavi za više jezika i op
ćenito do širokog osobnog vidokruga.
Multilingualism
The Esperanto community is almost unique as a worldwide community whose members are universally bilingual or multilingual. Every member of the community has made the effort to learn at least one foreign language to a communicative level. In many cases this leads to a love and knowledge of several languages and to broader personal horizons in general.
Tvrdimo da bi pripadnici svih jezika, velikih i malih, trebali dobiti stvarnu priliku za usvajanje drugog jezika do visokog stupnja komunikacije. Mi smo pokret za pružanje takve prilike. We maintain that the speakers of all languages, large and small, should have a real chance of learning a second language to a high communicative level. We are a movement for providing that opportunity to all.
Jezièna prava
Nejednaka raspodjela mo
ći medju jezicima je recept za stalnu jeziènu nesigurnost, ili izravnu jeziènu potlaèenost, kod velikog broja stanovnika svijeta. U esperantskoj zajednici pripadnici velikih ili malih naroda, službenih ili neslužbenih, sastaju se na neutralnom terenu zahvaljujući medjusobnoj volji za kompromisom. Takva ravnoteža izmedju jeziènih prava i odgovornosti pruža presedan za razvijanje i prosudbu drugih rješenja kod jeziènih nejednakosti i jeziènih sporova. 
Language rights
The unequal distribution of power between languages is a recipe for permanent language insecurity, or outright language oppression, for a large part of the world's population. In the Esperanto community the speakers of languages large and small, official and unofficial meet on equal terms through a mutual willingness to compromise. This balance of language rights and responsibilities provides a benchmark for developing and judging other solutions to language inequality and conflict.
Tvrdimo da ogromne razlike u stupnjevima moći medju jezicima potkapaju garancije izražene u tolikim medjunarodnim dokumentima o istovjetnom tretiranju bez obzira na jezik. Mi smo pokret za jezièna prava. We maintain that the wide variations in power among languages undermine the guarantees, expressed in many international instruments, of equal treatment regardless of language. We are a movement for language rights.
Jezièna raznolikost
Pojedine vlade sklone su razmatrati velike jeziène razlike u svijetu kao zapreku u komuniciranju i razvoju. Za esperantsku zajednicu raznolikost jezika je stalan i neophodan izvor bogatsva. Prema tome, svaki jezik kao i svaka životna vrata, vrijedan je ve
ć zbog sebe samog i zaslužuje zaštitu i podršku.  
Language diversity
National governments tend to treat the great diversity of languages in the world as a barrier to communication and development. In the Esperanto community, however, language diversity is experienced as a constant and indispensable source of enrichment. Consequently every language, like every biological species, is inherently valuable and worthy of protection and support.
Tvrdimo da politika komukacije i razvoja, ako se ne temelji na poštovanju i podršci svih jezika, osudjuje na izumiranje većinu jezika u svijetu. Mi smo pokret za jeziènu raznolikost. We maintain that communication and development policies which are not based on respect and support for all languages amount to a death sentence for the majority of languages in the world. We are a movement for language diversity.
Jednakopravnost ljudi
Svaki jezik istodobno oslobadja i sputava svoje korisnike pružaju
ći im mogućnost medjusobnog komuniciranja, a ogradjujući komunikaciju sa drugima. Planiran kao opće sredstvo za komunikaciju, esperanto je jedan od velikih već dokazanih funkcionirajućih projekata ljudske jednakopravnosti - projekt koji omogućava svakom èovjeku da kao pojedinac djeluje u ljudskoj zajednici ostajući korjenito vezan za svoju lokalnu kulturnu i jeziènu samosvojnost, a ne ogranièen njome.
Human emancipation
Every language both liberates and imprisons its users, giving them the ability to communicate among themselves but barring them from communication with others. Designed as a universally accessible means of communication, Esperanto is one of the great functional projects for the emancipation of humankind -- one which aims to let every individual citizen participate fully in the human community, securely rooted in his or her local cultural and language identity yet not limited by it.
Tvrdimo da iskljuèiva upotreba nacionalnih jezika postavlja prepreke slobodama samoizražavanja, komunikaciji i udruživanju. Mi smo pokret za jednokopravnost ljudi. We maintain that exclusive reliance on national languages inevitably puts up barriers to the freedoms of expression, communication and association. We are a movement for human emancipation.