BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

CATALAN

 
 

 

LES ESTADÍSTIQUES 
SOBRE LA FAM

HUNGER
FACTS

1. Unes 24.000 persones moren cada dia de fam o de malalties relacionades amb la fam. Aquest nombre és menor que fa deu anys, quan era de 35.000 i que fa vint anys quan era de 41.000 persones. Tres quartes parts dels morts són nens menors de cinc anys. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Avui dia, el 20% dels nens de països en vies de desenvolupament moren abans d'arribar als cinc anys de vida. Això ha baixat del 28% de fa cinquanta anys. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. La fam i les guerres causen només el 10% de les morts de gana, però aquestes morts són les que més sovint se sent parlar. La majoria de les morts són degudes a la manca de nutrició crònica. Les famílies simplement no poden aconseguir prou menjar. Això és degut a la pobresa aguda. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. A banda de la mort, la manca crònica de nutrició també provoca diverses malalties: disminució de la vista, apatia, problemes de creixement, i augmenta els riscos de patir malalties. Les persones amb falta de nutrició aguda no poden funcionar ni tan sols a un nivell molt bàsic. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Es calcula que hi ha uns 800 milions de persones en el món que pateixen fam i manca de nutrició, aproximadament 100 vegades més que el nombre de persones que moren per la mateixa. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. A vegades l'únic que es necessita per a que la gent pobre pugui cultivar prou menjar per ser autosuficients són uns recursos senzills. Aquests recursos poden ser llavors de qualitat, les eines necessàries i accés a l'aigua. Petites millores en les tècniques de cultivar i mètodes d'emmagatzament també ajuden molt. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Molts experts en temes de fam creuen que la millor manera de reduïr la fam és a través de l'educació. La gent amb educació és la millor preparada per sortir del cicle de la pobresa que dóna lloc a la fam. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Fonts (per paràgraf):
1) El Projecte Fam, ONU
2) CARE
3) L'institut de Polítiques sobre Menjar i Desenvolupament
4) Programa de les NNUU sobre el menjar en el món
5) L'organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)
6) Oxfam
7) (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;

4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)