BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

SWEDISH

 
 

 

HUNGER FAKTA

HUNGER FACTS

1. Ungefär 24.000 människor dör varje dag av hunger eller hungerrelaterade orsaker. Antalet har minskat från 35.000 för 10 år sedan och 41.000 för 20 år sedan. Tre fjärdedelar av de som dör är barn under fem år. 1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.
2. Idag dör 10% av barnen i utvecklingsländerna innan de har fyllt fem år. För femtio år sedan var siffran 28%. 2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.
3. Svält och krig står för bara 10% av de hungerrelaterade dödsfallen, trots att det brukar vara dessa man oftast får höra talas om. Majoriteten av hungerrelaterade dödsfall orsakas av kronisk undernäring. Familjer får helt enkelt inte tillräckligt med mat. Detta orsakas i sin tur av extrem fattigdom. 3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.
4. Förutom dödsfall, orsakar kronisk undernäring också synrubbningar, apati, hämmad fysisk utveckling och ökad mottaglighet för sjukdomar. Människor som är kraftigt undernärda är oförmögna att fungera ens på en grundläggande nivå. 4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.
5. Man uppskattar att ca 800 miljoner människor i världen lider av hunger och undernäring, ungefär hundra gånger fler än de som faktiskt dör av det varje år. 5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.
6. Ofta kan utfattiga människor med små medel komma att producera tillräckligt med mat för att bli självförsörjande. Dessa resurser inkluderar utsäde av bra kvalitet, rätt verktyg och tillgång till vatten. Små förbättringar i odlingsteknik och metoder för lagring av mat hjälper också till att förbättra situationen.. 6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.
7. Många experter på svält tror att det bästa sättet att reducera svälten är med hjälp av utbildning. Utbildade människor har bäst förutsättningar att bryta sig ur cirkeln av fattigdom och svält. 7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.
Källor (per stycke):
1. The Hunger Project, United Nations
2. CARE
3. The Institute for Food and Development Policy
4. United Nations World Food Program (WFP)
5. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
6. Oxfam
7. United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)