BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 
 
 

TURKISH

 
 

 

ACLIĞIN GERÇEKLERİ

HUNGER FACTS

1. Her gün aşağı yukarı 24.000 kişi açlıktan ya da açlıkla ilgili nedenlerden dolayı ölmektedir. Bu, on yıl önceki rakam olan 35.000'den ve yirmi yil önceki 41.000'den daha düşüktür. Ölümlerin dörtte üçünü beş yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır.

1. About 24,000 people die every day from hunger or hunger-related causes. This is down from 35,000 ten years ago, and 41,000 twenty years ago. Three- fourths of the deaths are children under the age of five.

2. Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde, çocukların %10'u beş yaşına gelmeden ölmektedir. Elli yıl önce bu oran %28 idi.

2. Today 10% of children in developing countries die before the age of five. This is down from 28% fifty years ago.

3. Kıtlık ve savaşlar, açlıktan ölüm olaylarının yalnızca %10'unu meydana getirmektedir; oysa bu olaylar genellikle daha çok duyulmaktadır. Açlık yüzünden ölümlerin büyük çoğunluğu kronik kötü beslenmeden kaynaklanmaktadır. Aileler yeteri kadar yiyecek temin edememektedirler. Bunun nedeni de aşırı yoksulluktur.

3. Famine and wars cause just 10% of hunger deaths, although these tend to be the ones you hear about most often. The majority of hunger deaths are caused by chronic malnutrition. Families simply cannot get enough to eat. This in turn is caused by extreme poverty.

4. Kronik kötü beslenme; ölüm dışında, göz bozuklukları, durgunluk, büyüme bozuklukları ve hastalıklara daha çok maruz kalma durumlarina neden olmaktadır. İleri derecede kötü beslenmiş kişiler temel vücut işlevlerini bile yerine getiremeyecek bir duruma gelmektedirler.

4. Besides death, chronic malnutrition also causes impaired vision, listlessness, stunted growth, and greatly increased susceptibility to disease. Severely malnourished people are unable to function at even a basic level.

5. Dünyada 800 milyon kişinin açlık ve kötü beslenmeden mağdur olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam, her yıl hayatını bu nedenlerden dolayı kaybeden insan sayısından 100 kat daha fazladır.

5. It is estimated that some 800 million people in the world suffer from hunger and malnutrition, about 100 times as many as those who actually die from it each year.

6. Yoksul insanların, kendilerine yeterli hale gelebilmelerini sağlayacak gıda maddelerini üretebilmeleri için kendilerine az sayıda kaynak gereklidir. Bu kaynakların arasında kaliteli tohum, uygun araç-gereç ve suya erişme olanağı sayılabilir. Tarım tekniklerinde ve besin saklama yöntemlerinde yapılacak ufak destekler de yararlı olmaktadır.

6. Often it takes just a few simple resources for impoverished people to be able to grow enough food to become self-sufficient. These resources include quality seeds, appropriate tools, and access to water. Small improvements in farming techniques and food storage methods are also helpful.

7. Birçok açlık uzmanı, açlığı en aza indirgemenin en iyi yolunun eğitimden geçtiğine inanmaktadır. Eğitilmiş insanlar, açlığa yol açan yoksulluk zincirini kırma gücüne sahip hale gelmektedir.

7. Many hunger experts believe that ultimately the best way to reduce hunger is through education. Educated people are best able to break out of the cycle of poverty that causes hunger.

Kaynaklar (her bir paragraf için)
1. Açlık Projesi, Birleşmiş Milletler
2. CARE
3. Besin ve Gelişme Politikası Enstitüsü
4. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP)
5. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)
6. Oxfam
7. Birleşmis Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)

Sources (by paragraph):
1) The Hunger Project, United Nations;
2) CARE;
3) The Institute for Food and Development Policy;
4) United Nations World Food Program (WFP);
5) Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO);
6) Oxfam;
7) United Nations Children's Fund (UNICEF)