FRISIAN LINKS

bilingual (Frisian/English) website of the public
www.omropfryslan.nl offers on a daily basis Frisian news, culture and topical images as well as thousands of Frisian links and 1,5 hours of Frisian radio. Frisian television will be made available on demand in a few weeks time.

Frisian Course
Frisian lessons online
 
De Ried fan de Fryske Beweging

www.fryskebeweging.nl

De Ried fan de Fryske Beweging is yn 1945 oprjochte as in platfoarm fan bewegingsselskippen. It is in oerkoepeljende frijwilligersorganisaasje dy't de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fersterkje wol. Hja dogge dat op eigentiidske wize. By de Ried binne oansletten: It Frysk Boun om utens, Kristlik Frysk Selskip, Roomsk Frysk Boun, Selskip 1844, Federaasje fan Fryske Studinteferienings, Foriening foar in Federaal Europa, Feriening Frysk Underwiis, de Jongfryske Mienskip, Stichting Ons Bildt en it Boun Fryske Toanielselskippen. Op de side fan de Ried kinne jo ek de Fryske sykmasine Frisyk fine en de Fryske lintsjes kampanje!

UNIVERSITY OF Groningen
http://www.rug.nl/corporate/index

Founded in 1614, the University of Groningen is one of the oldest universities in the Netherlands. The University of Groningen enjoys an international reputation as one of the leading research universities in Europe. It has a large international network and an excellent reputation for academic teaching with a modern, student-oriented approach. We offer degree programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD levels in virtually every field, many of them completely taught in English. Located in the north of the Netherlands, Groningen is an ideal, safe student city with a flourishing student life and many social and cultural activities. International students have rated the University of Groningen as the most welcoming university in the Netherlands.

Skiednis Fryske taal
www.ned.univie.ac.at/publicaties/taalgeschiedenis/nl/fries.htm

Het Fries is een West-Germaanse taal (vgl. hierbij de karakterisering van de Germaanse taalfamilie) die door ongeveer 400 000 mensen in de provincie Friesland wordt gesproken. Het is nauw verwant met het Nederlands maar vertoont ook een aantal frappante overeenstemmingen met het Engels, vooral op lexicaal niveau. 

Skriuwersthússide
http://www.joopboomsma.nl/thusside.php

Dit is de thússide fan in Frysktalige skriuwer en dy sil dus benammen oer de Frysktalige skriuwerij gean. En oer de skriuwer. It doel is dat ik jo, besiker (f/m), ynformearje oer wat ik sűnt 1968 yn de Fryske lettertún út 'e wei set haw en oer węr 't ik hjoeddedei mei dwaande bin: nije publikaasjes en plannen foar de takomst.

SILENT NIGHT: Frisian / Frysk - Stille nacht, Hilli ...
www.silentnight.web.za/translate/frysk.htm

Silent Night in the language Frisian - also called Frysk

Frisian - English On-line Dictionary
dictionaries.travlang.com/FrisianEnglish

Frisian-English On-line Dictionary. This dictionary database is from the freeware multilingual program Ergane. It contains 2,500 terms. Also see...

Frisian-Dutch On-line Dictionary
dictionaries.travlang.com/FrisianDutch

Frisian-Dutch On-line Dictionary This dictionary database is from the freeware multilingual program Ergane. It contains 2,500 terms. Also see travlang's Dutch-Frisian Dictionary. Enter a word to search for: Max. Hits: 20 50 100 200 Notes: Searches. 

Digitale Regio Friesland
http://www.drf.nl/

Digitale Regio Friesland

Frisian Fanfare Orchestra
listen.to/FFO

Top fanfare orchestra from Fryslan, The Netherland

Bibliografie van Vereniging van Oudgermanisten
medieval.twinspark.nl/VerenigingVanOudgermanisten/

Oudfries, taal en cultuur van prehistorisch en middeleeuws Friesland

Hout foar de Doar
users.bart.nl/~epdeboer/

De Band, Links, Ophelje, Ferkses, Neis

Verzetsmuseum Friesland
www.verzetsmuseum.nl

Het Verzetsmuseum Friesland gaat niet over dé Tweede Wereldoorlog. Die oorlog is te groot en het museum te klein. Het hoofdthema van het museum is Kiezen, Toen en Nu. Iedereen staat elke dag voor keuzes. Je kunt een goede keuze maken, maar ook een foute. Niet kiezen is ook een keuze. Soms heb je niets te kiezen. 

Frisian Information Technology BV
http://www.frisianit.nl/MainFrames.htm
Frisian IT bestaat uit een groep consultants die samen met de klant een totaal oplossing in de automatisering realiseren. Het bedrijf is gevestigd in Heerenveen op diverse locaties.

DRF--Friesland Images English Version
www.drf.nl/business/images.htm

Digitale Regio Friesland image gallery of Friesland

Frysk Folksliet
www.drf.nl/kunst/volkslied/volkslied.htm

It Fryske Folksliet- Het Friese Volkslied 
 

Frisian Education / Training Software
www.gy.com/www/ww1/fn_e.htm

Multilingual Software Software Digest Hardware Digest Computer Manufacturer HOME--> Frisian Education / Training Software NewFrisian Site Please check with our new site Click Here to Visit our Sponsor World Math Challenge Frisian Software GY.com..

Schoenhof's Foreign Books
schoenhofs.com

The only bibliographic reference of its kind, the Language Catalogue lists over 9,000 dictionaries, grammars and language-learning titles for some 400 languages and dialects, including specialized references and linguistic studies. The catalogue is available to their customers. They have books for learning Frisian that you can order over the Internet if you're nowhere near their store in Boston. They also take special orders.

Noord Nederlandse boekandel Fryske boeken 
www.nnbh.com/

± 9.500 titels in voorraad en ± 50.000 leverbare titels

Frisian Literary Museum and Documentation Centre
www.flmd.nl/

The FLMD is an institution for and about Frisian readers and writers and for all those who are interested in Frisian literature.
 

Foundation for Endangered Languages: Iatiku Newslet ...
http://www.bristol.ac.uk/philosophy/

We are a friendly, active department, with an established reputation for excellence in teaching and research. With 14 permanent members of staff, we are larger than many philosophy departments in the UK. Our interests cover a wide range of topics within the Analytic or Anglo-American philosophical tradition.

Nordfriisk Instituut
www.nordfriiskinstituut.de/index.html

Das Nordfriisk Instituut - gegründet 1965 - ist die zentrale wissenschaftliche Einrichtung in Nordfriesland für die Pflege, Förderung und Erforschung der friesischen Sprache, Geschichte und Kultur.

Keunstwurk
www.keunstwurk.nl

Welkom op de website van Keunstwurk, het Friese centrum voor kunst en cultuur. Wat is Keunstwurk? Keunstwurk is het Friese steunpunt voor kunstzinnige vorming, amateurkunst en professionele kunst. Met andere woorden: Keunstwurk zet zich in voor kunst en cultuur in Fryslân. Voor de kwantiteit én de kwaliteit.

Cedin in het nieuws
http://www.cedin.nl/

Heel veel scholen kiezen op dit moment voor Estafette Nieuw en Wizwijs. Wilt u ook kennismaken?


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com