BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

ZULU

 
 

 

BABA WETHU

OUR FATHER

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
kodwa usisindise kokubi.

Amen.

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day, our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

Amen.