BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

DANISH
THE MAASTRICHT TREATY

The European Community is a source of a large number of official texts translated in 11 languages and available from their website. They are meant to inform the European consumer about EU laws, directives and so on. But we can "misuse" these translations, which are normally very accurate, to provide a wonderful means of learning the language of politics and society in any of the 11 official languages of the Community. If you already have a grasp of one of these languages but want to learn more, see how quickly you can achieve this thanks to Lonweb's "parallelized" texts, available for learners of Italian, Spanish, Portuguese, French, Greek, German, Dutch, Danish, Swedish and Finnish.

 
 

 

I - Traktatens tekst

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK, HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR IRLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK, HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK , HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

I - Text of the Treaty

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

SOMERBESLUTTET PÅ at markere en ny fasei den europæiske integrationsproces, der blev indledt med oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber, RESOLVED to mark a new stage in the process of European integration undertaken with the establishment of the European Communities,
SOM ERINDRER OM den historiske betydning af at bringe det europæiske kontinents deling til ophør og om behovet for at tilvejebringe et solidt grundlag for opbygningen af fremtidens Europa, RECALLING the historic importance of the ending of the division of the European continent and the need to create firm bases for the construction of the future Europe,
SOM BEKRÆFTER den betydning, de tillægger principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne samt de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet, CONFIRMING their attachment to the principles of liberty, democracy and respect for human rights and fundamental freedoms and of the rule of law,
SOM ØNSKER at styrke solidariteten mellen deres folk samtidig med, at de respekterer disses historie, kultur og traditioner, DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their culture and their traditions,
SOM ØNSKER at udbygge institutionernes demokratiske og effektive virkemáde yderligere for at sætte disse i stand til indenfor en fælles institutionel ramme bedre at udføre de opgaver, der pálægges dem, DESIRING to enhance further the democratic and efficient functioning of the institutions so as to enable them better to carry out, within a single institutional framework, the tasks entrusted to them,
SOM HAR DET FORSÆT at opná en styrkelse af og konvergens mellem deres økonomier og at indføre en Økonomisk og Monetær Union, som i overensstemmelse med denne traktat omfatter en fælles og stabil valuta, RESOLVED to achieve the strengthening and the convergence of their economies and to establish an economic and monetary union including, in accordance with the provisions of this Treaty, a single and stable currency,
SOM ER BESLUTTET pá at fremme økonomiske og sociale fremskridt forderes folk som led i gennemførelsen af det indre marked samt i tilvejebringelsen af øget samhørighed og miljøbeskyttelse, og pá at gennemføre politikker, der sikrer, at fremskridt med hensyn til økonomisk integration ledsages af parallelle fremskridt pá andre omráder, DETERMINED to promote economic and social progress for their peoples, within the context of the accomplishment of the internal market and of reinforced cohesion and environmental protection, and to implement policies ensuring that advances in economic integration are accompanied by parallel progress in other fields,
SOM HAR DER FORSÆT at indføre et fælles borgerskab for statsborgerne ideres lande, RESOLVED to establish a citizenship common to nationals of their countries,
SOM HAR DET FORSÆT at gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der omfatter udformningen pá lang sigt af en fælles forsvarspolitik, som med tiden vil kunne føre til et fælles forsvar, og derved styrke den europæiske identitet og uafhængighed med det formál at fremme fred, sikkerhed og fremskridt i Europa og i verden som helhed, RESOLVED to implement a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence, thereby reinforcing the European identity and its independence in order to promote peace, security and progress in Europe and in the world,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER deres málsætning om at lette den frie bevægelighed for personer, samtidig med at deres befolkningers sikkerhed og tryghed sikres ved medtagelsen i denne traktat af bestemmelser om retlige og indre anliggender, REAFFIRMING their objective to facilitate the free movement of persons, while ensuring the safety and security of their peoples, by including provisions on justice and home affairs in this Treaty,
SOM HAR DET FORSÆT at videreføre processen hen imod en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk, i hvilken beslutningerne træffes sá nært pá borgerne som muligt i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, RESOLVED to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity,
SOM TAGER de yderligere skridt i betragtning, der skal tages for at fremme den europæiske integration, IN VIEW of further steps to be taken in order to advance European integration,
HAR VEDTAGET at oprette en Europæisk Union, og har med dette mál for øje udpeget som befuldmægtigede: HAVE DECIDED to establish a European Union and to this end have designated as their Plenipotentiaries:
HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE:

Mark EYSKENS, udenrigsminister,

Philippe MAYSTADT, finansminister,

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

Mark EYSKENS, Minister for Foreign Affairs,

Philippe MAYSTADT, Minister for Finance;

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING:

Uffe ELLEMANN-JENSEN, udenrigsminister,


Anders FOGH RASMUSSEN, økonomiminister,

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK:

Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister for Foreign Affairs,

Anders FOGH RASMUSSEN, Minister for Economic Affairs;

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:

Hans-Dietrich GENSCHER, forbundsudenrigsminister,

Theodor WAIGEL, forbundsfinansminister,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Hans-Dietrich GENSCHER, Federal Minister for Foreign Affairs,

Theodor WAIGEL, Federal Minister for Finance;

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK:

Antonios SAMARAS, udenrigsminister,

Efthymios CHRISTODOULOU, økonomiminister,

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC:


Antonios SAMARAS, Minister for Foreign Affairs,

Efthymios CHRISTODOULOU, Minister for Economic Affairs;

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN:

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, udenrigsminister,

Carlos SOLCHAGA CATALÁN, økonomi- og finansminister,

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN:

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Minister for Foreign Affairs,

Carlos SOLCHAGA CATALÁN Minister for Economic Affairs and Finance;

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:

Roland DUMAS, udenrigsminister,

Pierre BÉRÉGOVOY, økonomi-, finans- og budgetminister,

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

Roland DUMAS, Minister for Foreign Affairs,

Pierre BÉRÉGOVOY, Minister for Economic and Financial Affairs and the Budget;
PRÆSIDENTEN FOR IRLAND:

Gerard COLLINS, udenrigsminister,

Bertie AHERN, finansminister,

THE PRESIDENT OF IRELAND:

Gerard COLLINS, Minister for Foreign Affairs,

Bertie AHERN, Minister for Finance;

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

Gianni DE MICHELIS, udenrigsminister,

Guido CARLI, minister for statens finanser,

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

Gianni DE MICHELIS, Minister for Foreign Affairs,

Guido CARLI, Minister for the Treasury;

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG:

Jacques F. POOS, vicepremierminister, udenrigsminister,

Jean-Claude JUNCKER, finansminister,

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG:

Jacques F. POOS , Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs,

Jean-Claude JUNCKER, Minister for Finance;

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:

Hans VAN DEN BROEK, udenrigsminister,

Willem KOK, finansminister,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:

Hans VAN DEN BROEK, Minister for Foreign Affairs,

Willem KOK, Minister for Finance;

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK:

João de Deus PINHEIRO, udenrigsminister

Jorge BRAGA DE MACEDO, finansminister,

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC:

João de Deus PINHEIRO, Minister for Foreign Affairs,

Jorge BRAGA DE MACEDO, Minister for Finance;

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND:

The Rt. Hon. Douglas HURD, minister for udenrigs- og Commonwealth-anliggender,

The Hon. Francis MAUDE, statssekretær for finansielle anliggender Finansministeriet,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

The Rt. Hon. Douglas HURD, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,

The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary to the Treasury;

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelser. WHO , having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows.

AFSNIT I

Fælles bestemmelser

Artikel A 

Ved denne traktat opretter de HØJE KONTRAHERENDE PARTER indbyrdes en EUROPÆISK UNION, i det følgende benævnt »Unionen«.

TITLE I

Common provisions

Article A 

By this Treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES establish among themselves a EUROPEAN UNION, hereinafter called 'the Union'.

Denne traktat udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæisk folk, i hvilken beslutningerne træffes sá nært pá borgerne som muligt. This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen.

Unionens grundlag er De Europæiske Fællesskaber samt den politik og det samarbejde, som indføres ved denne traktat. Unionen har til opgave pá en sammenhængende og solidarisk máde at tilrettelægge forbindelserne mellem medlemsstaterne og mellem deres folk.

The Union shall be founded on the European Communities, supplemented by the policies and forms of cooperation established by this Treaty. Its task shall be to organize, in a manner demonstrating consistency and solidarity, relations between the Member States and between their peoples.

Artikel B 

Unionen har som mál:

Article B 

The Union shall set itself the following objectives:

 • at fremme afbalancerede og varige økonomiske og sociale fremskridt, navnlig gennem etableringen af et omráde uden indre grænser, styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed og oprettelsen af en Økonomisk og Monetær Union, der i sin endelige udformning skal omfatte en fælles valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat
 • to promote economic and social progress which is balanced and sustainable, in particular through the creation of an area without internal frontiers, through the strengthening of economic and social cohesion and through the establishment of economic and monetary union, ultimately including a single currency in accordance with the provisions of this Treaty;
 • at styrke sin identitet i internationale sammenhænge, især gennem iværksættelsen af en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder udformningen pá lang sigt af en fælles forsvarspolitik, som med tiden vil kunne føre til et fælles forsvar
 • to assert its identity on the international scene, in particular through the implementation of a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence;
 • at styrke beskyttelsen af medlemsstaternes statsborgeres rettigheder og interesser gennem indførelsen af et unionsborgerskab
 • to strengthen the protection of the rights and interests of the nationals of its Member States through the introduction of a citizenship of the Union;
 • at udvikle et nært samarbejde vedrørende retlige og indre anliggender
 • to develop close cooperation on justice and home affairs;
 • at opretholde gældende fællesskabsret fuldt ud og udbygge den med henblik pá i overensstemmelse med fremgangsmáden i artikel N, stk. 2, at overveje, i hvilket omfang det eventuelt er nødvendigt at revidere den politik og det samarbejde, der iværksættes ved denne traktat, med henblik pá at sikre effektiviteten af Fællesskabets mekanismer og institutioner.
 • to maintain in full the acquis communautaire and build on it with a view to considering, through the procedure referred to in Article N(2), to what extent the policies and forms of cooperation introduced by this Treaty may need to be revised with the aim of ensuring the effectiveness of the mechanisms and the institutions of the Community.
Unionens mál skal gennemføres som foreskrevet i denne traktat og i overensstemmelse med de betingelser og efter den tidsplan, som er fastsat heri, samt under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet som defineret i artikel 3 B i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. The objectives of the Union shall be achieved as provided in this Treaty and in accordance with the conditions and the timetable set out therein while respecting the principle of subsidiarity as defined in Article 3b of the Treaty establishing the European Community.

Artikel C 

Unionen har en fælles institutionel ramme, som sikrer sammenhæng og kontinuitet i de foranstaltninger, der iværksættes for at ná málene, idet gældende fællesskabsret samtidig overholdes og udbygges.

Article C 

The Union shall be served by a single institutional framework which shall ensure the consistency and the continuity of the activities carried out in order to attain its objectives while respecting and building upon the acquis communautaire.

Unionen páser i særdeleshed, at der er sammenhæng i hele Unionens optræden udadtil som led i den fælles politik for udenrigsanliggender, sikkerhed, økonomi og udviklingssamarbejde. Rádet og Kommissionen har ansvaret for at sikre denne sammenhæng. De varetager inden for deres respektive kompetenceomráder gennemførelsen af disse politikker. The Union shall in particular ensure the consistency of its external activities as a whole in the context of its external relations, security, economic and development policies. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring such consistency. They shall ensure the implementation of these policies, each in accordance with its respective powers.

Artikel D 

Det Europæiske Rád tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor.

Article D 

The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political guidelinesthereof.

Det Europæiske Rád bestár af stats- og regeringscheferne i medlemsstaterne samt af formanden for Kommissionen. Disse bistás af medlemsstaternes udenrigsministre og et medlem af Kommissionen. Det Europæiske Rád træder sammen mindst to gange árligt under forsæde af stats- eller regeringschefen for den medlemsstat, som udøver formandskabet for Rádet. The European Council shall bring together the Heads of State or Government of the Member States and the President of the Commission. They shall be assisted by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States and by a Member of the Commission. The European Council shall meet at least twice a year, under the chairmanship of the Head of State or Government of the Member State which holds the Presidency of the Council.
Det Europæiske Rád forelægger Europa-Parlamentet en rapport efter hvert af sine møder samt en skriftlig ársrapport om Unionens fremskridt. The European Council shall submit to the European Parliament a report after each of its meetings and a yearly written report on the progress achieved by the Union.

Artikel E 

Europa-Parlamentet, Rádet, Kommissionen og Domstolen udøver deres beføjelser under de betingelser og med de mál for øje, som er fastsat dels i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i senere traktater og retsakter om ændring eller supplering at nævnte traktater, dels i de øvrige bestemmelser i nærværende traktat.

Article E 

The European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Justice shall exercise their powers under the conditions and for the purposes provided for, on the one hand, by the provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the subsequent Treaties and Acts modifying and supplementing them and, on the other hand, by the other provisions of this Treaty.

Artikel F 

1. Unionen respekterer medlemsstaternes nationale identitet og deres styreformer, der bygger pá demokratiske principper.

Article F 

1. The Union shall respect the national identities of its Member States, whose systems of government are founded on the principles of democracy.

2. Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, sáledes som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og sáledes som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for fællesskabsretten. 2. The Union shall respect fundamental rights,as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of Community law.
3. Unionen tilvejebringer de nødvendige midler for at ná sine mál og gennemføre sin politik. 3. The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies

AFSNIT V

Bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel J  

Der indføres herved en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der undergives følgende bestemmelser:

TITLE V

Provisions on a common foreign and security policy

Article J

A common foreign and security policy is hereby established which shall be governed by the following provisions.

Artikel J.1  

1. Unionen og dens medlemsstater fæstlægger og gennemfører en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der undergives dette traktatafsnits bestemmelser og dækker alle omráder inden for udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

Article J.1  

1. The Union and its Member States shall define and implement a common foreign and security policy, governed by the provisions of this Title and covering all areas of foreign and security policy.

2. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik har følgende mál:
 • beskyttelse af Unionens fælles værdier, grundlæggende interesser og uafhængighed

 • styrkelse af Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed i alle henseender
 • bevarelse af freden og styrkelse af den internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i De Forenede Nationers pagt samt principperne i Helsingfors-slutakten og málene i Paris-charteret
 • fremme af det internationale samarbejde
 • udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.
2. The objectives of the common foreign and security policy shall be:
 • to safeguard the common values, fundamental interests and independence of the Union;
 • to strengthen the security of the Union and its Member States in all ways;
 • to preserve peace and strengthen international security, in accordance with the principles of the United Nations Charter as well as the principles of the Helsinki Final Act and the objectives of the Paris Charter;
 • to promote international cooperation;
 • to develop and consolidate democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms.
3. Unionen tilstræber at virkeliggøre disse mál:
 • ved at indføre at systematisk samarbejde mellem medlemsstaterne om deres politik i overensstemmelse med artikel J.2
 • ved gradvis, i overensstemmelse med artikel J.3, at gennemføre fællesaktioner pádeomráder,hvormedlemsstaterneharvigtigefælles interesser.
3. The Union shall pursue these objectives:
 • by establishing systematic cooperation between Member States in the conduct of policy, in accordance with Article J.2;
 • by gradually implementing, in accordance with Article J.3, joint action in the areas in which the Member States have important interests in common.
4. Medlemsstaterne støtter aktivt og uforbeholdent Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik med grundlag i en holdning præget af loyalitet og gensidig solidaritet. De afstár fra enhver handling, som strider imod Unionens interesser, eller som kan skade dens effektivitet som en sammenhængende enhed i internationale forbindelser. Rádet páser, at disse principper overholdes. 4. The Member States shall support the Union's external and security policy actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity. They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations. The Council shall ensure that these principles are complied with.

Artikel J.2  

1. Medlemsstaterne orienterer hinanden og rádfører sig med hinanden i Rádet om alle udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmál, som er af almindelig interesse, med henblik pá at sikre, at de udøver deres samlede indflydelse sá effektivt som muligt gennem en samordnet og konvergent optræden.

Article J.2  

1. Member States shall inform and consult one another within the Council on any matter of foreign and security policy of general interest in order to ensure that their combined influence is exerted as effectively as possible by means of concerted and convergent action.

2. Sá ofte som Rádet anser det for pákrævet, fastlægger det en fælles holdning.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at deres nationale politik er i overensstemmelse med de fælles holdninger. 

2. Whenever it deems it necessary, the Council shall define a common position.

Member States shall ensure that their national policies conform to the common positions.

3. Medlemsstaterne samordner deres optræden i internationale organisationer og pá internationale konferencer. De forsvarer de fælles holdninger i disse fora.

I internationale organisationer og pá internationale konferencer, hvori ikke alle medlemsstaterne deltager, forsvarer de medlemsstater, der deltager, de fælles holdninger.

3. Member States shall coordinate their action in international organizations and at international conferences. They shall uphold the common positions in such forums.

In international organizations and at international conferences where not all the Member States participate, those which do take part shall uphold the common positions.

Artikel J.3  

Følgende fremgangsmáde gælder for vedtagelse af en fælles aktion pá omráder henhørende under udenrigs- og sikkerhedspolitikken:

Article J.3  

The procedure for adopting joint action in matters covered by the foreign and security policy shall be the following:

 1. Rádet beslutter pá grundlag af overordnede retningslinjer fra Det Europæiske Rád, at et spørgsmál skal gøres til genstand for en fælles aktion.
 2. Nár Rádet vedtager princippet om en fælles aktion, fastsætter det den præcise rækkevidde, de almindelige og særlige mál, som Unionen tilsigter opnáet ved denne aktion, tillige med de midler, procedurer og betingelser, der skal gælde for dens gennemførelse, samt om nødvendigt varigheden heraf.

 1. The Council shall decide, on the basis of general guidelines from the European Council, that a matter should be the subject of joint action.
 2. Whenever the Council decides on the principle of joint action, it shall lay down the specific scope, the Union's general and specific objectives in carrying out such action, if necessary its duration, and the means, procedures and conditions for its implementation.

 1. Rádet skal, nár det vedtager den fælles aktion og pá et hvilket som helst stadium under udviklingen heraf, definere de spørgsmál, om hvilke der skal træffes afgørelse med kvalificeret flertal.


 2. Ved de rádsafgørelser, der kræver kvalificeret flertal i henhold til det foregáende afsnit, tildeles medlemmernes stemmer den vægt, der er fastsat i artikel 148, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelser træffes med mindst fireoghalvtreds stemmer afgivet af mindst otte medlemmer, der stemmer for.

 1. The Council shall, when adopting the joint action and at any stageduring its development, define those matters on which decisions are to be taken by a qualified majority.
 2. Where the Council is required to act by a qualified majority pursuant to the preceding subparagraph, the votes of its members shall be weighted in accordance with Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

 1. Hvis der sker en ændring af forholdene, der har væsentlig betydning for et spørgsmál, der er genstand for en fælles aktion, reviderer Rádet principperne og málene for denne aktion og vedtager de nødvendige afgørelser. Sá længe Rádet ikke har truffet afgørelse, opretholdes den fælles aktion.
 1. If there is a change in circumstances having a substantial effect on a question subject to joint action, the Council shall review the principles and objectives of that action and take the necessary decisions. As long as the Council has not acted, the joint action shall stand.
 1. Fælles aktioner forpligter medlemsstaterne i deres stillingtagen og handlinger.
 1. Joint actions shall commit the Member States in the positions they adopt and in the conduct of their activity.
 1. Enhver national stillingtagen eller handling i forbindelse med en fælles aktion forudsætter, at der sker underretning derom sá betids, at der om nødvendigt kan holdes forudgáende samrád i Rádet. Forpligtelsen til at give forhándsunderretning gælder ikke for foranstaltninger, som alene indebærer transformation til det nationale plan af rádsafgørelser.
 1. Whenever there is any plan to adopt a national position or take national action pursuant to a joint action, information shall be provided in time to allow, if necessary, for prior consultations within the Council. The obligation to provide prior information shall not apply to measures which are merely a national transposition of Council decisions.
 1. Gør forholdenes udvikling det pátrængende nødvendigt, og foreligger der ikke nogen rádsafgørelse, kan medlemsstaterne straks træffe de foranstaltninger, der er absolut nødvendige under hensyntagen til de almindelige mál for den fælles aktion. En medlemsstat, der træffer sádanne foranstaltninger, underretter omgáende Rádet herom.
 1. In cases of imperative need arising from changes in the situation and failing a Council decision, Member States may take the necessary measures as a matter of urgency having regard to the general objectives of the joint action. The Member State concerned shall inform the Council immediately of any such measures.
 1. Volder iværksættelsen af en fælles aktion alvorlige vanskeligheder for en medlemsstat, skal denne forelægge sagen for Rádet, der skal drøfte den og søge passende løsninger. Disse má ikke stride imod málene for aktionen eller være til skade for dens effektivitet.
 1. Should there be any major difficulties in implementing a joint action, a Member State shall refer them to the Council which shall discuss them and seek appropriate solutions. Such solutions shall not run counter to the objectives of the joint action or impair its effectiveness.

Artikel J.4  

1. Denfællesudenrigs-ogsikkerhedspolitikomfatter allespørgsmálvedrørende Den Europæiske Unions sikkerhed, herunder udformningen pá lang sigt af en fælles forsvarspolitik, som med tiden vil kunne føre til et fælles forsvar.

Article J.4  

1. The common foreign and security policy shall include all questions related to the security of the Union, including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence.

2. Unionen anmoder Den Vesteuropæiske Union (WEU), der udgør en integrerende del af udviklingen af Den Europæiske Union, om at udarbejde og iværksætte de af Unionens afgørelser og aktioner, der har indvirkning pá forsvarsomrádet. Rádet vedtager i forstáelse med WEU's institutioner de nødvendige praktiske bestemmelser. 2. The Union requests the Western European Union (WEU), which is an integral part of the development of the Union, to elaborate and implement decisions and actions of the Union which have defence implications. The Council shall, in agreement with the institutions of the WEU, adopt the necessary practical arrangements.
3. Spørgsmál, der har indvirkning pá forsvarsomrádet, og som er omfattet af denne artikel, er ikke undergivet fremgangsmáderne i artikel J.3. 3. Issues having defence implications dealt with under this Article shall not be subject to the procedures set out in Article J.3.
4. Unionens politik i denne artikels betydning berører ikke den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik og skal overholde de forpligtelser, som visse medlemsstater har i henhold til den nordatlantiske traktat, og skal være forenelig med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, der er fastlagt inden for dennes rammer. 4. The policy of the Union in accordance with this Article shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States and shall respect the obligations of certain Member States under the North Atlantic Treaty and be compatible with the common security and defence policy established within that framework.
5. Denne artikels bestemmelser er ikke til hinder for, at der pá bilateralt plan inden for rammerne af WEU og Den Atlantiske Alliance udvikles et tættere samarbejde mellem to eller flere medlemsstater, for sá vidt dette samarbejde ikke er i modstrid med eller hæmmer det samarbejde, der er omhandlet i dette afsnit. 5. The provisions of this Article shall not prevent the development of closer cooperation between two or more Member States on a bilateral level,in the framework of the WEU and the Atlantic Alliance, provided such cooperation does not run counter to or impede that provided for in this Title.
6. For at fremme denne traktats mál og under hensyn til 1998-fristen i forbindelse med artikel 12 i Bruxelles-traktaten kan nærværende artikels bestemmelser revideres som fastsat i artikel N, stk. 2, pá grundlag af en rapport, som Rádet skal forelægge Det Europæiske Rád i 1996, og som skal omfatte en evaluering af de fremskridt og erfaringer, der er gjort indtil da. 6. With a view to furthering the objective of this Treaty, and having in view the date of 1998 in the context of Article XII of the Brussels Treaty, the provisions of this Article may be revised as provided for in Article N(2) on the basis of a report to be presented in 1996 by the Council to the European Council, which shall include an evaluation of the progress made and the experience gained until then.

Artikel J.5  

1. Formandskabet repræsenterer Unionen i anliggender vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Article J.5  

1. The Presidency shall represent the Union in matters coming within the common foreign and security policy.

2. Formandskabet har ansvaret for iværksættelsen af fælles foranstaltninger; i denne forbindelse udtrykker det i princippet Unionens holdning i internationale organisationer og pá internationale konferencer. 2. The Presidency shall be responsible for the implementation of common measures; in that capacity it shall in principle express the position of the Union in international organizations and international conferences.
3. I de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver bistás formandskabet eventuelt af den medlemsstat, der varetog det forudgáende formandskab, og af den medlemsstat, der skal varetage det efterfølgende formandskab. Kommissionen deltager fuldt ud i disse opgaver. 3. In the tasks referred to in paragraphs 1 and 2, the Presidency shall be assisted if need be by the previous and next Member States to hold the Presidency. The Commission shall be fully associated in these tasks.
4. De medlemsstater, der er repræsenteret i internationale organisationer eller pá internationale konferencer, hvor ikke alle medlemsstaterne er repræsenteret, skal holde disse underrettet om alle spørgsmál af fælles interesse, jf. dog artikel J.2, stk. 3, og artikel J.3, nr. 4). 4. Without prejudice to Article J.2(3) and Article J.3(4), Member States represented in international organizations or international conferences where not all the Member States participate shall keep the latter informed of any matter of common interest.
De medlemsstater, der ogsá er medlemmer af De Forenede Nationers Sikkerhedsrád, rádfører sig med hinanden og holder de øvrige medlemsstater fuldt ud underrettet. De medlemsstater, der er faste medlemmer af Sikkerhedsrádet, forsvarer i udøvelsen af deres funktion Unionens holdninger og interesser, uden at dette dog berører det ansvar, der páhviler dem i medfør af De Forenede Nationers pagt. Member States which are also members of the United Nations Security Council will concert and keep the other Member States fully informed. Member States which are permanent members of the Security Council will, in the execution of their functions, ensure the defence of the positions and the interests of the Union, without prejudice to their responsibilities under the provisions of the United Nations Charter.

Artikel J.6  

Medlemsstaternes diplomatiske og konsultære missioner og Kommissionens delegationer i tredjelande og pá internationale konferencer samt deres repræsentationer ved internationale organisationer samarbejder for at sikre, at de fælles holdninger og fælles aktioner, som Rádet har vedtaget, overholdes og iværksættes.

Article J.6  

The diplomatic and consular missions of the Member States and the Commission Delegations in third countries and international conferences, and their representations to international organizations, shall cooperate in ensuring that the common positions and common measures adopted by the Council are complied with and implemented.

De intensiverer deres samarbejde ved at udveksle oplysninger, foretage fælles vurderinger og bidrage til iværksættelsen af bestemmelserne i artikel 8 C i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. They shall step up cooperation by exchanging information, carrying out joint assessments and contributing to the implementation of the provisions referred to in Article 8c of the Treaty establishing the European Community.

Artikel J.7  

Formandskabet skal høre Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerheds politik og páse, at der tages behørigt hensyn til Europa-Parlamentets synspunkter. Formandskabet og Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet om udviklingen i Unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik.

 

Article J.7  

The Presidency shall consult the European Parliament on the main aspects and the basic choices of the common foreign and security policy and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration. The European Parliament shall be kept regularly informed by the Presidency and the Commission of the development of the Union's foreign and security policy.

Europa-Parlamentet kan stille spørgsmál eller rette henstillinger til Rádet. Det drøfter en gang om áret de fremskridt, der er gjort med iværksættelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. It shall hold an annual debate on progress in implementing the common foreign and security policy.

Artikel J.8  

1. Det Europæiske Rád fastlægger principperne og de overordnede retningslinjer for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Article J.8  

1. The European Council shall define the principles of and general guidelines for the common foreign and security policy.

2. Rádet træffer de nødvendige afgørelser for fastlæggelse og iværksættelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik pá grundlag af de overordnede retningslinjer, som Det Europæiske Rád fastlægger. Det páser, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv. 2. The Council shall take the decisions necessary for defining and implementing the common foreign and security policy on the basis of the general guidelines adopted by the European Council. It shall ensure the unity, consistency and effectiveness of action by the Union.
Rádet træffer afgørelse med enstemmighed, undtagen i procedurespørgsmál og i det tilfælde, der er omhandlet i artikel J.3, nr. 2). The Council shall act unanimously, except for procedural questions and in the case referred to in Article J.3(2).
3. Enhver medlemsstat eller Kommissionen kan forelægge Rádet alle spørgsmál vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og fremsætte forslag for Rádet. 3. Any Member State or the Commission may refer to the Council any question relating to the common foreign and security policy and may submit proposals to the Council.
4. I tilfælde hvor der hurtigt skal træffes en afgørelse, indkalder formandskabet enten pá egen foranledning eller pá anmodning af Kommissionen eller en medlemsstat inden for 48 timer eller, hvor en afgørelse er uopsættelig, inden for en endnu kortere frist til en ekstraordinær samling i Rádet. 4. In cases requiring a rapid decision, the Presidency, of its own motion, or at the request of the Commission or a Member State, shall convene an extraordinary Council meeting within 48 hours or, in an emergency, within a shorter period.
5. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 151 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab følger en politisk komité sammensat af de politiske direktører den internationale situation pá de omráder, der henhører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og bidrager til at fastlægge politikken ved at afgive udtalelser til Rádet pá dettes foranledning eller pá eget initiativ. Komitéen følger ligeledes iværksættelsen af den vedtagne politik med forbehold af formandskabets og Kommissionens beføjelser. 5. Without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, a Political Committee consisting of Political Directors shall monitor the international situation in the areas covered by common foreign and security policy and contribute to the definition of policies by delivering opinions to the Council at the request of the Council or on its own initiative. It shall also monitor the implementation of agreed policies, without prejudice to the responsibility of the Presidency and the Commission.

Artikel J.9  

Kommissionen deltager fuldt ud i arbejdet vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Article J.9  

The Commission shall be fully associated with the work carried out in the common foreign and security policy field.

Artikel J.10  

Ved en eventuel revision af bestemmelserne om sikkerhed i overensstemmelse med artikel J.4 skal den konference, der sammenkaldes med henblik herpá, ligeledes undersøge, om der bør foretages andre ændringer i bestemmelserne om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Article J.10  

On the occasion of any review of the security provisions under Article J.4,the Conference which is convened to that effect shall also examine whether any other amendments need to be made to provisions relating to the common foreign and security policy.

Artikel J.11  

1. Bestemmelserne i artikel 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 og 217 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse pá bestemmelserne vedrørende de omráder, der er nævnt i dette traktatafsnit.

Article J.11  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. Institutionernes administrationsudgifter i forbindelse med bestemmelserne vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik afholdes over De Europæiske Fællesskabers budget. 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
Rádet kan ogsá
 • enten beslutte med enstemmighed, at aktionsudgifterne til iværksættelse af de págældende bestemmelser afholdes over De Europæiske Fællesskabers budget; i sá fald finder budgetproceduren i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendelse
 • eller fastslá, at sádanne udgifter skal afholdes af medlemsstaterne,eventuelt efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle. 
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

AFSNIT VI

Bestemmelser om samarbejde om retlige og indre anliggender

Artikel K

Samarbejdet om retlige og indre anliggender undergives nedenstáende bestemmelser.

TITLE VI

Provisions on cooperation in the fields of justice and home affairs

Article K

Cooperation in the fields of justice and home affairs shall be governed by the following provisions.

Artikel K.1

Med henblik pá virkeliggørelsen af Unionens málsætninger, navnlig den frie bevægelighed for personer, og uden at det i øvrigt berører Det Europæiske Fællesskabs beføjelser, betragter medlemsstaterne følgende omráder som spørgsmál af fælles interesse:

Article K.1  

For the purposes of achieving the objectives of the Union, in particular the free movement of persons,and without prejudice to the powers of the European Community, Member States shall regard the following areas as matters of common interest:

 1. Asylpolitikken
 1. asylum policy;
 1. Regler for personers passage af medlemsstaternes ydre grænser og udøvelse af kontrol heraf
 1. rules governing the crossing by persons of the external borders of the Member States and the exercise of controls thereon;
 1. indvandringspolitikken og politikken over for tredjelandsstatsborgere for sá vidt angár:
  1. betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse i og færden pá medlemsstaternes omráde
  2. betingelserne for tredjelandsstatsborgeres ophold pá medlemsstaternes omráde, herunder betingelserne for familiesammenføringer og adgang til beskæftigelse
  3. bekæmpelse af tredjelandsstatsborgeres ulovlige indvandring i samt ulovlige ophold og udførelse af arbejde pá medlemsstaternes omráde
 1. immigration policy and policy regarding nationals of third countries:
  1. conditions of entry and movement by nationals of third countries on the territory of Member States;
  2. conditions of residence by nationals of third countries on the territory of Member States, including family reunion and access to employment;

  3. combating unauthorized immigration, residence and work by nationals of third countries on the territory of Member States;
 1. Bekæmpelse af narkotikamisbrug i det omfang, dette omráde ikke er dækket af nr. 7, 8 og 9.
 1. combating drug addiction in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. Bekæmpelse af svig pá internationalt plan i det omfang, dette omráde ikke er dækket af nr. 7, 8 og 9.
 1. combating fraud on an international scale in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. Civilretligt samarbejde.
 1. judicial cooperation in civil matters;
 1. Strafferetligt samarbejde.
 1. judicial cooperation in criminal matters;
 1. Toldsamarbejde.
 1. customs cooperation;
 1. Politisamarbejde med henblik pá forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, ulovlig narkotikahandel og andre former for grov international kriminalitet, herunder om nødvendigt visse aspekter af toldsamarbejde, i forbindelse med tilrettelæggelse pá unionsplan af et system for udveksling af oplysninger inden for en europæisk politienhed (Europol).
 1. police cooperation for the purposes of preventing and combating terrorism, unlawful drug-trafficking and other serious forms of international crime, including if necessary certain aspùects of customs cooperation, in connection with the organization of a Union-wide system for exchanging information within a European Police Office (Europol).

Artikel K.2

1. De i artikel K.1 nævnte spørgsmál skal behandles under overholdelse af den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder undertegnet i Rom den 4. november 1950 og konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951, ligesom den beskyttelse, som medlemsstaterne yder personer, der er ofre for politisk forfølgelse, skal holdes for øje.

Article K.2  

1. The matters referred to in Article K.1 shall be dealt with in compliance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 and the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and having regard to the protection afforded by Member States to persons persecuted on political grounds.

2. Dette traktatafsnit er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan udøve de beføjelser, som páhviler dem med hensyn til opretholdelse af den offentlige orden og beskyttelse af den indre sikkerhed. 2. This Title shall not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.

Artikel K.3

1. Pá de i artikel K.1 omhandlede omráder underretter og konsulterer medlemsstaterne hinanden i Rádet for at samordne deres optræden. De etablerer med henblik herpá et samarbejde mellem de kompetente tjenester i deres respektive administrationer.

Article K.3  

1. In the areas referred to in Article K.1, Member States shall inform and consult one another within the Council with a view to coordinating their action. To that end, they shall establish collaboration between the relevant departments of their administrations.

2. Rádet kan
 • pá initiativ af en medlemsstat eller af Kommissionen for sá vidt angár artikel K.1, nr. 1-6, og
2. The Council may:
 • on the initiative of any Member State or of the Commission, in the areas referred to in Article K.1(1) to (6);
 • pá initiativ af en medlemsstat for sá vidt angár artikel K.1, nr. 7, 8 og 9,
  1. fastlægge fælles holdninger samt i den form og efter den fremgangsmáde, der mátte være hensigtsmæssig, fremme alle former for samarbejde, som tjener til opfyldelse af Unionens málsætninger
  2. vedtage fælles aktioner, sáfremt Unionens málsætninger som følge af den pátænkte aktions omfang eller virkninger bedre kan opfyldes i fællesskab end af medlemsstaterne hver for sig; det kan beslutte, at gennemførelsesforanstaltningerne i forbindelse med en fælles aktion skal vedtages med kvalificeret flertal
  3. med forbehold af bestemmelserne i artikel 220 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab udarbejde konventioner, som det anbefaler, at medlemsstaterne vedtager i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.
  4. Medmindre andet er fastsat i sádanne konventioner, vedtages gennemførelsesforanstaltningerne i forbindelse med disse af Rádet med et flertal pá to tredjedele af De Høje Kontraherende Parter.

 • on the initiative of any Member State, in the areas referred to in Article K.1(7) to (9):
  1. adopt joint positions and promote, using the appropriate form and procedures, any cooperation contributing to the pursuit of the objectives of the Union;

  2. adopt joint action in so far as the objectives of the Union can be attained better by joint action than by the Member States acting individually on account of the scale or effects of the action envisaged; it may decide that measures implementing joint action are to be adopted by a qualified majority;

  3. without prejudice to Article 220 of the Treaty establishing the European Community, draw up conventions which it shall recommend to the Member States for adoption in accordance with their respective constitutional requirements.
  4. Unless otherwise provided by such conventions, measures implementing them shall be adopted wihtin the Council by a majority of two thirds of the High Contracting Parties.

   Det kan i sádanne konventioner bestemmes, at Domstolen efter de nærmere regler, som er fastat deri, har kompetence til at fortolke konventionernes bestemmelser og til at træffe afgørelse om tvister vedrørende deres anvendelse.

   Such conventions may stipulate that the Court of Justice shall have jurisdiction to interpret their provisions and to rule on any disputes regarding their application, in accordance with such arrangements as they may lay down.

Artikel K.4

1. Der nedsættes et koordinationsudvalg bestáende af højtstáende embedsmænd. Udvalget har ud over sin koordinerende funktion til opgave:

Article K.4  

1. A Coordinating Committee shall be set up consisting of senior officials. In addition to its coordinating role, it shall be the task of the Committee to:

 • at afgive udtalelser til Rádet, enten pá dettes opfordring eller pá eget initiativ
 • give opinions for the attention of the Council, either at the Council's request or on its own initiative;
 • med forbehold af artikel 151 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab at bidrage til forberedelsen af Rádets arbejde pá de omráder, der er nævnt i artikel K.1, og tillige, i overensstemmelse med artikel 100 D i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, pá de omráder, der er nævnt i artikel 100 C i nævnte traktat.
 • contribute, without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, to the preparation of the Council's discussions in the areas referred to in Article K.1 and, in accordance with the conditions laid down in Article 100d of the Treaty establishing the European Community, in the areas referred to in Article 100c of that Treaty.
2. Kommissionen deltager fuldt ud i arbejdet pá de omráder, der er nævnt i dette traktatafsnit. 2. The Commission shall be fully associated with the work in the areas referred to in this Title.
3. Rádet træffer afgørelse med enstemmighed undtagen i procedurespørgsmál eller i de tilfælde, hvor en anden afstemningsregel er udtrykkeligt fastsat i artikel K.3. 3. The Council shall act unanimously, except on matters of procedure and in cases where Article K.3 expressly provides for other voting rules.
Ved de rádsafgørelser, som kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer vægt som anført i artikel 148, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og afgørelse træffes med mindst fireoghalvtreds stemmer afgivet af mindst otte medlemmer, der stemmer for. Where the Council is required to act by a qualified majority, the votes of its members shall be weighted as laid down in Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

Artikel K.5

Medlemsstaterne udtaler sig i internationale organisationer og under internationale konferencer, som de deltager i, i overensstemmelse med de fælles holdninger, der fastlægges i medfør af bestemmelserne i dette traktatafsnit.

Article K.5  

Within international organizations and at international conferences in which they take part, Member States shall defend the common positions adopted under the provisions of this Title.

Artikel K.6

Formandskabet og Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet om det arbejde, der finder sted vedrørende omráder, som henhører under dette traktatafsnit.

Article K.6  

The Presidency and the Commission shall regularly inform the European Parliament of discussions in the areas covered by this Title.

Formandskabet skal høre Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter af det arbejde, der foretages pá de omráder, der er nævnt i dette traktatafsnit, og páse, at der tages behørigt hensyn til Europa-Parlamentets synspunkter. The Presidency shall consult the European Parliament on the principal aspects of activities in the areas referred to in this Title and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration.
Europa-Parlamentet kan stille spørgsmál og rette henstillinger til Rádet. Det har hvert ár en drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til de omráder, der er nævnt i dette traktatafsnit. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. Each year, it shall hold a debate on the progress made in implementation of the areas referred to in this Title.

Artikel K.7

Bestemmelserne i dette traktatafsnit er ikke til hinder for, at der etableres eller udvikles et snævrere samarbejde mellem to eller flere medlemsstater, for sá vidt dette samarbejde hverken er i modstrid med eller hæmmer det samarbejde, der er omhandlet i dette traktatafsnit.

Article K.7  

The provisions of this Title shall not prevent the establishment or development of closer cooperation between two or more Member States in so far as such cooperation does not conflict with, or impede, that provided for in this Title.

Artikel K.8

1. Bestemmelserne i artikel 137, 138-142, 146, 147, 150-153, 157-163 og 217 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anven delse pá bestemmelserne vedrørende de omráder, der er nævnt i dette traktatafsnit.

Article K.8  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. De administrationsudgifter, som bestemmelserne vedrørende de omráder, der er nævnt i dette traktatafsnit, medfører for institutionerne, afholdes over De Europæiske Fællesskabers budget. 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
Rádet kan ogsá
 • enten beslutte med enstemmighed, at aktionsudgifter til iværksættelsen af de págældende bestemmelser afholdes over De Europæiske Fællesskabers budget; i sá fald finder budgetproceduren i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendelse
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • eller fastslá, at sádanne udgifter afholdes af medlemsstaterne, eventuelt efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

Artikel K.9

Rádet, der træffer afgørelse med enstemmighed pá initiativ af Kommissionen eller en medlemsstat, kan beslutte, at artikel 100 C i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab skal finde anvendelse pá aktioner, der henhører under omráder, som er nævnt i artikel K.1, nr. 1-6, og samtidig bestemme, hvilke afstemningsregler der skal gælde herfor. Det henstiller til medlemsstaterne, at de vedtager en sádan beslutning i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Article K.9  

The Council, acting unanimously on the initiative of the Commission or a Member State, may decide to apply Article 100c of the Treaty establishing the European Community to action in areas referred to in Article K.1(1) to (6), and at the same time determine the relevant voting conditions relating to it. It shall recommend the Member States to adopt that decision in accordance with their respective constitutional requirements.

AFSNIT VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel L 

De bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stálfællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der vedrører EF-Domstolens kompetence samt udøvelsen af denne kompetence, finder kun anvendelse pá følgende bestemmelser i denne traktat:

 1. bestemmelserne om ændring af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab med henblik pá oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stálfællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

TITLE VII

Final provisions

Article L 

The provisions of the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community concerning the powers of the Court of Justice of the European Communities and the exercise of those powers shall apply only to the following provisions of this Treaty:


 1. provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community;
 1. artikel K.3, stk. 2, litra c), tredje afsnit
 1. the third subparagraph of Article K.3(2)(c);
 1. artikel L-S.
 1. Articles L to S.

Artikel M 

Med forbehold af bestemmelserne om ændring af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab med henblik pá oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det EuropæiskeKul-ogStálfællesskabogtraktatenom oprettelseafDetEuropæiskeAtomenergifællesskab samt nærværende afsluttende bestemmelser er der intet i nærværende traktat, der berører traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og senere traktater og akter om ændring eller supplering af disse.

Article M 

Subject to the provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and to these final provisions, nothing in this Treaty shall affect the Treaties establishing the European Communities or the subsequent Treaties and Acts modifying or supplementing them.

Artikel N 

1. Enhver medlemsstats regering eller Kommissionen kan forelægge Rádet forslag til ændring af de traktater, som Unionen bygger pá.

Article N 

1. The government of any Member State or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of the Treaties on which the Union is founded.

Hvis Rádet efter høring af Europa-Parlamentet og i givet fald af Kommissionen udtaler sig til fordel for afholdelse af en konference mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, indkaldes denne af Rádets formand for i fællesskab at fastlægge de ændringer, der skal foretages i nævnte traktater. Hvis det drejer sig om institutionelle ændringer pá det monetære omráde, skal Rádet for Den Europæiske Centralbank ogsá høres. If the Council, after consulting the European Parliament and, where appropriate, the Commission, delivers an opinion in favour of calling a conference of representatives of the governments of the Member States, the conference shall be convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord the amendments to be made to those Treaties. The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area.
Ændringerne træder i kraft efter at være blevet ratificeret af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. The amendments shall enter into force after being ratified by all the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
2. Der indkaldes til en konference mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer i 1996 med henblik pá at gennemgá de bestemmelser i denne traktat, for hvilke der er fastsat bestemmelse om revision, i overensstemmelse med málene i artikel A og B. 2. A conference of representatives of the governments of the Member States shall be convened in 1996 to examine those provisions of this Treaty for which revision is provided, in accordance with the objectives set out in Articles A and B.

Artikel O 

Enhver europæisk stat kan ansøge om at blive medlem af Unionen. Den retter sin ansøgning til Rádet, som træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, der udtaler sig med absolut flertal blandt sine medlemmer.

Article O 

Any European State may apply to become a member of the Union. It shall address its application to the Council, which shall act unanimously after consulting the Commission and after receiving the assent of the European Parliament, which shall act by an absolute majority of its component members.

Vilkárene for optagelsen og sádanne tilpasninger af de til grund for Unionen liggende traktater, som optagelsen medfører, fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og den ansøgende stat. Denne aftale forelægges samtlige kontraherende stater til ratifikation i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded which such admission entails shall be the subject of an agreement between the Member States and the applicant State. This agreement shall be submitted for ratification by all the contracting States in accordance with their respective constitutional requirements.

Artikel P 

1. Artikel 2-7 og artikel 10-19 i traktaten om oprettelse af et fælles Rád og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber, undertegnet i Bruxelles den 8. april 1965, ophæves.

Article P 

1. Articles 2 to 7 and 10 to 19 of the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, signed in Brussels on 8 April 1965, are hereby repealed.

2. Artikel 2, artikel 3, stk. 2, og afsnit III i den europæiske fælles akt, undertegnet i Luxembourg den 17. februar 1986 og i Haag den 28. februar 1986, ophæves. 2. Article 2, Article 3(2) and Title III of the Single European Act signed in Luxembourg on 17 February 1986 and in The Hague on 28 February 1986 are hereby repealed.

Artikel Q 

Denne traktat er indgáet for ubegrænset tid.

Article Q 

This Treaty is concluded for an unlimited period.

Artikel R 

1. Denne traktat skal ratificeres af De Høje Kontraherende Parter i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsdokumenterne deponeres hos Den Italienske Republiks regering.

Article R 

1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.

2. Denne traktat træder i kraft den 1. januar 1993, forudsat at samtlige ratifikationsinstrumenter er deponeret eller, hvis dette ikke er tilfældet, den første dag i den máned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikationsdokument. 2. This Treaty shall enter into force on 1 January 1993, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step.

Artikel S 

Denne traktat, der er udarbejdet i ét eksemplar pá dansk, engelsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.

Article S 

This Treaty, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the government of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to each of the governments of the other signatory States.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
Udfærdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems. Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS

Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

João de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS

Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

João de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

III - Slutakt

1. KONFERENCERNE MELLEM REPRÆSENTANTERNE for MEDLEMSSTATERNES REGERINGER , der blev indkaldt i Rom den 15. december 1990 for efter fælles aftale at udarbejde ændringer til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab med henblik pá gennemførelsen af Den Politiske Union og de afsluttende faser af Den Økonomiske og Monetære Union, samt de konferencer, der blev indkaldt i Bruxelles den 3. februar 1992 for at foretage de nødvendige konsekvensændringer i traktaterne om oprettelse af henholdsvis Det Europæiske Kul- og Stálfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab som følge af de pátænkte ændringer i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, har fastlagt følgende tekster:

III Final Act

1. The CONFERENCES OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES convened in Rome on 15 December 1990 to adopt by common accord the amendments to be made to the Treaty establishing the European Economic Community with a view to the achievement of political union and with a view to the final stages of economic and monetary union, and those convened in Brussels on 3 February 1992 with a view to amending the Treaties establishing respectively the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community as a result of the amendments envisaged for the Treaty establishing the European Economic Community have adopted the following texts.

I - Traktat om Den Europæiske Union


II - Protokoller

Protokol om ejendomserhvervelse i Danmark.

I The Treaty on European Union


II Protocols

Protocol on the acquisition of property in Denmark

Protokol ad artikel 119 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Protocol concerning Article 119 of the Treaty establishing the European Community

Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank

Protokol om statutten for Det Europæiske Monetære Institut.

Protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Protocol on the Statute of the European Monetary Institute

Protocol on the excessive deficit procedure

Protokol om konvergenskriterierne som nævnt i artikel 109 J i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Protokol om ændring af protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter.

Protocol on the convergence criteria referred to in Article 109j of the Treaty establishing the European Community

Protocol amending the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities

Protokol vedrørende Danmark.

Protokol vedrørende Portugal.

Protocol on Denmark

Protocol on Portugal

Protokol om overgangen til tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.

Protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Protocol on the transition to the third stage of economic and monetary union

Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Protokol om visse bestemmelser vedrørende Danmark.

Protokol vedrørende Frankrig.

Protocol on certain provisions relating to Denmark


Protocol on France

Protokol om social- og arbejdsmarkedspolitikken, hvortil der som bilag er knyttet en aftale indgáet mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater med undtagelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, hvortil er knyttet to erklæringer.

Protokol om økonomisk og social samhørighed.

Protocol on social policy, to which is annexed an agreement concluded between the Member States of the European Community with the exception of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to which two declarations are attached


Protocol on economic and social cohesion

Protokol om Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Protokol knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.

Protocol on the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities

Konferencerne er enige om, at de protokoller, der er nævnt i punkt 1-16 ovenfor, skal knyttes som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og at den protokol, der er nævnt i punkt 17 ovenfor, skal knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber. The Conferences agreed that the Protocols referred to in 1 to 16 above will be annexed to the Treaty establishing the European Community and that the Protocol referred to in 17 above will be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities.
2. I forbindelse med undertegnelse af disse tekster har konferencerne vedtaget de nedenfor opregnede erklæringer, der knyttes som bilag til denne slutakt: 2. At the time of signature of these texts, the Conferences adopted the declarations listed below and annexed to this Final Act.

III - Erklæringer

Erklæring om civilbeskyttelse, energi og turisme.

III Declarations

Declaration on civil protection, energy and tourism

Erklæring om statsborgerskab i en medlemsstat.

Erklæring ad tredje del, afsnit III og VI, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Declaration on nationality of a Member State

Declaration on Part Three, Titles III and VI, of the Treaty establishing the European Community

Erklæring ad tredje del, afsnit VI, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Erklæring om monetært samarbejde med tredjelande.

Declaration on Part Three, Title VI, of the Treaty establishing the European Community

Declaration on monetary cooperation with non-Community countries

Erklæring om de monetære forbindelser med Republikken San Marino, Vatikanstaten og Fyrstendømmet Monaco.

Erklæring ad artikel 73 D i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Declaration on monetary relations with the Republic of San Marino, the Vatican City and the Principality of Monaco

Declaration on Article 73d of the Treaty establishing the European Community

Erklæring ad artikel 109 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Erklæring ad tredje del, afsnit XVI, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Declaration on Article 109 of the Treaty establishing the European Community

Declaration on Part Three, Title XVI,of the Treaty establishing the European Community

Erklæring ad artikel 109, 130 R og 130 Y i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Erklæring om direktivet af 24. november 1988 (»emissioner«).

Declaration on Articles 109, 130r and 130y of the Treaty establishing the European Community

Declaration on the Directive of 24 November 1988 (emissions)

Erklæring om Den Europæiske Udviklingsfond.

Erklæring om de nationale parlamenters rolle i Den EuropæiskeUnion.

Declaration on the European Development Fund

Declaration on the role of national parliaments in the European Union

Erklæring om parlamentskonferencen.

Erklæring om antallet af medlemmer af Kommissionen og af Europa-Parlamentet.

Declaration on the Conference of the Parliaments

Declaration on the number of Members of the Commission and of the European Parliament

Erklæring om hierarkiet af Fællesskabets retsakter.

Erklæring om retten til adgang til oplysninger.

Declaration on the hierarchy of Community acts

Declaration on the right of access to information

Erklæringer om de omkostninger, der skønnes at følge af forslag fra Kommissionen.

Erklæring om gennemførelsen af fællesskabsretten.

Declaration on estimated costs under Commission proposals

Declaration on the implementation of Community law

Erklæring om vurdering af fællesskabsforanstaltningernes indvirkning pá miljøet.

Erklæring om Revisionsretten.

Declaration on assessment of the environmental impact of Community measures

Declaration on the Court of Auditors

Erklæring om Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Erklæring om samarbejdet med velfærdsorganisationer mv.

Declaration on the Economic and Social Committee

Declaration on cooperation with charitable associations
Erklæring om dyrebeskyttelse.

Erklæring om varetagelse af interesserne for de i artikel 227, stk. 3 og stk. 5, litra a) og b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab omhandlede oversøiske lande og territorier.

Declaration on the protection of animals

Declaration on the representation of the interests of the overseas countries and territories referred to in Article 227(3) and (5)(a) and (b) of the Treaty establishing the European Community
Erklæring om regionerne i Fællesskabets yderste periferi.

Erklæring om afstemning i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Declaration on the outermost regions of the Community

Declaration on voting in the field of the common foreign and security policy
Erklæring om praktiske bestemmelser i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.


Erklæring om den sproglige ordning i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Declaration on practical arrangements in the field of the commonforeign and security policy


Declaration on the use of languages in the field of the commonforeign and security policy
Erklæring om Den Vesteuropæiske Union (WEU).

Erklæring om asyl.

Declaration on Western European Union

Declaration on asylum
Erklæring om politisamarbejdet.

Erklæring om tvister mellem ECB og EMI og disses personale.

Declaration on police cooperation

Declaration on disputes between the ECB and the EMI and their servants
Udfærdiget i Maastricht den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems. Done at Maastricht this seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Protokol (nr. 17)
knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER

Protocol (No 17)
annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelse, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber: HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities:
»Intet i traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og senere traktater og akter om ændring eller supplering af disse, berører anvendelsen i Irland af artikel 40.3.3 i Irlands forfatning.« Nothing in the Treaty on European Union, or in the Treaties establishing the European Communities, or in the Treaties or Acts modifying or supplementing those Treaties, shall affect the application in Ireland of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland.

Erklæring af 1. maj 1992

De Høje Kontraherende Parter i traktaten om Den Europæiske Union har den 1. maj 1992 i Guimaraes (Portugal) vedtaget følgende erklæring.

Declaration of 1 May 1992

On 1 May 1992, in Guimarães (Portugal), the High Contracting Parties to the Treaty on European Union adopted the following Declaration:

ERKLÆRING FRA DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONDe Høje Kontraherende Parter i traktaten om Den Europæiske Union, som blev undertegnet i Maastricht den 7. februar 1992,

DECLARATION OF THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE TREATY ON EUROPEAN UNIONThe High Contracting Parties to the Treaty on European Union signed at Maastricht on the seventh day of February 1992,

der har overvejet affattelsen af protokol nr. 17 til ovennævnte traktat om Den Europæiske Union, som er knyttet til denne traktat og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, Having considered the terms of Protocol No 17 to the said Treaty on European Union which is annexed to that Treaty and to the Treaties establishing the European Communities,
giver herved følgende retlige fortolkning: Hereby give the following legal interpretation:
»Det var og er deres hensigt, at protokollen ikke skal begrænse adgangen til frit at rejse mellem medlemsstater eller til, pá betingelser, der mátte blive fastsat ved irsk lovgivning i overensstemmelse med fællesskabsretten, at fá oplysninger eller stille oplysninger til rádighed i Irland om tjenesteydelser, som pá lovlig vis stár til rádighed i andre medlemsstater.« That it was and is their intention that the Protocol shall not limit freedom to travel between Member States or, in accordance with conditions which may be laid down, in conformity with Community law, by Irish legislation, to obtain or make available in Ireland information relating to services lawfully available in Member States.
Samtidig erklærer De Høje Kontraherende Parter højtideligt, at de ved en eventuel fremtidig ændring af Irlands forfatning, som vedrører det emne, der er omhandlet i artikel 40.3.3 i denne, og som ikke strider mod De Høje Kontraherende Parters hensigt som udtrykt i det foregáende, efter traktaten om Den Europæiske Unions ikrafttræden vil stille sig positivt til en ændring af den nævnte protokol, sá den udvides til at gælde for en sádan forfatningsændring, hvis Irland skulle ønske dette. At the same time the High Contracting Parties solemnly declare that, in the event of a future constitutional amendment in Ireland which concerns the subject matter of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland and which does not conflict with the intention of the High Contracting Parties hereinbefore expressed, they will, following the entry into force of the Treaty on European Union, be favourably disposed to amending the said Protocol so as to extend its application to such constitutional amendment if Ireland so requests.