BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

DUTCH
THE MAASTRICHT TREATY

The European Community is a source of a large number of official texts translated in 11 languages and available from their website. They are meant to inform the European consumer about EU laws, directives and so on. But we can "misuse" these translations, which are normally very accurate, to provide a wonderful means of learning the language of politics and society in any of the 11 official languages of the Community. If you already have a grasp of one of these languages but want to learn more, see how quickly you can achieve this thanks to Lonweb's "parallelized" texts, available for learners of Italian, Spanish, Portuguese, French, Greek, German, Dutch, Danish, Swedish and Finnish.

 
 

 

I - Tekst van het Verdrag

 

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN, DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK, ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE, DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK, DE PRESIDENT VAN IERLAND, DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK, ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK, HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND,

I - Text of the TreatyHIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

VASTBESLOTEN een nieuwe etappe te markeren in het proces van Europese integratie waarmee een aanvang is gemaakt met de oprichting van de Europese Gemeenschappen, RESOLVED to mark a new stage in the process of European integration undertaken with the establishment of the European Communities,
HERINNEREND aan het historisch belang van de beŽindiging van de deling van het Europese continent en de noodzaak solide grondslagen voor de opbouw van het toekomstige Europa te leggen, RECALLING the historic importance of the ending of the division of the European continent and the need to create firm bases for the construction of the future Europe,
BEVESTIGEND hun gehechtheid aan de beginselen van vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en van de rechtsstaat, CONFIRMING their attachment to the principles of liberty, democracy and respect for human rights and fundamental freedoms and of the rule of law,
VERLANGEND de solidariteit tussen hun volkeren te verdiepen met inachtneming van hun geschiedenis, cultuur en tradities, DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their culture and their traditions,
VERLANGEND de democratische en doelmatige werking van de instellingen verder te ontwikkelen, ten einde hen in staat te stellen de hun toevertrouwde taken beter uit te voeren, in ťťn enkel institutioneel kader, DESIRING to enhance further the democratic and efficient functioning of the institutions so as to enable them better to carry out, within a single institutional framework, the tasks entrusted to them,
VASTBESLOTEN de versterking en de convergentie van hun economieŽn te verwezenlijken en een economische en monetaire unie tot stand te brengen met, overeenkomstig het bepaalde in dit Verdrag, ťťn enkele en stabiele munteenheid, RESOLVED to achieve the strengthening and the convergence of their economies and to establish an economic and monetary union including, in accordance with the provisions of this Treaty, a single and stable currency,
VASTBESLOTEN de economische en sociale vooruitgang van hun volkeren te bevorderen in het kader van de voltooiing van de interne markt en van versterkte cohesie en milieubescherming, en een beleid te voeren dat er borg voor staat dat de vooruitgang op het gebied van de economische integratie en de vooruitgang op andere terreinen gelijke tred met elkaar houden, DETERMINED to promote economic and social progress for their peoples, within the context of the accomplishment of the internal market and of reinforced cohesion and environmental protection, and to implement policies ensuring that advances in economic integration are accompanied by parallel progress in other fields,
VASTBESLOTEN voor de onderdanen van hun landen een gemeenschappelijk burgerschap in te voeren, RESOLVED to establish a citizenship common to nationals of their countries,
VASTBESLOTEN een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid te voeren met inbegrip van de bepaling op termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid dat mettertijd tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden, daarbij de Europese identiteit en onafhankelijkheid versterkend, ten einde vrede, veiligheid en vooruitgang in Europa en in de wereld te bevorderen, RESOLVED to implement a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence, thereby reinforcing the European identity and its independence in order to promote peace, security and progress in Europe and in the world,
BEVESTIGEND hun doelstelling het vrije verkeer van personen te vergemakkelijken en tegelijkertijd tevens de veiligheid en zekerheid van hun volkeren te waarborgen, door in dit Verdrag bepalingen inzake justitie en binnenlandse zaken op te nemen, REAFFIRMING their objective to facilitate the free movement of persons, while ensuring the safety and security of their peoples, by including provisions on justice and home affairs in this Treaty,
VASTBESLOTEN voort te gaan met het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, RESOLVED to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity,
MET HET OOG OP verdere stappen die moeten worden gezet om de Europese integratie te bevorderen, IN VIEW of further steps to be taken in order to advance European integration,
HEBBEN BESLOTEN een Europese Unie op te richten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen: HAVE DECIDED to establish a European Union and to this end have designated as their Plenipotentiaries:
ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

Mark EYSKENS, minister van Buitenlandse Zaken,

Philippe MAYSTADT, minister van FinanciŽn,

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

Mark EYSKENS, Minister for Foreign Affairs,

Philippe MAYSTADT, Minister for Finance;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

Uffe ELLEMANN-JENSEN, minister van Buitenlandse Zaken,

Anders FOGH RASMUSSEN, minister van Economische Zaken,

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK:


Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister for Foreign Affairs,

Anders FOGH RASMUSSEN, Minister for Economic Affairs;

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

Hans-Dietrich GENSCHER, Bondsminister van Buitenlandse Zaken,

Theodor WAIGEL, Bondsminister van FinanciŽn,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Hans-Dietrich GENSCHER, Federal Minister for Foreign Affairs,

Theodor WAIGEL, Federal Minister for Finance;

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Antonios SAMARAS, minister van Buitenlandse Zaken,

Efthymios CHRISTODOULOU, minister van Economische Zaken,

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC:


Antonios SAMARAS, Minister for Foreign Affairs,


Efthymios CHRISTODOULOU, Minister for Economic Affairs;

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

Francisco FERNANDEZ ORD+—EZ, minister van Buitenlandse Zaken,

Carlos SOLCHAGA CATALAN, minister van Economische Zaken en FinanciŽn,

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN:

Francisco FERNŃNDEZ ORD”—EZ, Minister for Foreign Affairs,

Carlos SOLCHAGA CATALŃN Minister for Economic Affairs and Finance;

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

Roland DUMAS, minister van Buitenlandse Zaken,

Pierre B…R…GOVOY, minister van Economische Zaken, FinanciŽn en Begroting,

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

Roland DUMAS, Minister for Foreign Affairs,

Pierre B…R…GOVOY, Minister for Economic and Financial Affairs and the Budget;
DE PRESIDENT VAN IERLAND,

Gerard COLLINS, minister van Buitenlandse Zaken,

Bertie AHERN, minister van FinanciŽn,

THE PRESIDENT OF IRELAND:

Gerard COLLINS, Minister for Foreign Affairs,

Bertie AHERN, Minister for Finance;

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

Gianni DE MICHELIS, minister van Buitenlandse Zaken,

Guido CARLI, minister van de Schatkist,

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

Gianni DE MICHELIS, Minister for Foreign Affairs,


Guido CARLI, Minister for the Treasury;

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

Jacques F. POOS, vice-minister-president, minister van Buitenlandse Zaken,

Jean-Claude JUNCKER, minister van FinanciŽn,

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG:

Jacques F. POOS , Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs,

Jean-Claude JUNCKER, Minister for Finance;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

Hans VAN DEN BROEK, minister van Buitenlandse Zaken,

Willem KOK, minister van FinanciŽn,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:

Hans VAN DEN BROEK, Minister for Foreign Affairs,


Willem KOK, Minister for Finance;

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

Jo(r)o de Deus PINHEIRO, minister van Buitenlandse Zaken,

Jorge BRAGA DE MACEDO, minister van FinanciŽn,

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC:

Jo„o de Deus PINHEIRO, Minister for Foreign Affairs,


Jorge BRAGA DE MACEDO, Minister for Finance;

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND,

The Rt. Hon. Douglas HURD, minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken,

The Hon. Francis MAUDE, financieel secretaris van de Schatkist,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

The Rt. Hon. Douglas HURD, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,

The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary to the Treasury;

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, overeenstemming hebben bereikt omtrent de volgende bepalingen: WHO , having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows.

TITEL I

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel A 

Bij dit Verdrag richten de HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN te zamen een EUROPESE UNIE op, hierna "Unie'' te noemen.

TITLE I

Common provisions

Article A 

By this Treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES establish among themselves a EUROPEAN UNION, hereinafter called 'the Union'.

Dit Verdrag markeert een nieuwe etappe in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen.
De Unie is gegrond op de Europese Gemeenschappen, aangevuld met het beleid en de samenwerkingsvormen die bij dit Verdrag worden ingesteld. Zij heeft tot taak de betrekkingen tussen de Lid-Staten en tussen de volkeren van de Lid-Staten samenhangend en solidair te organiseren The Union shall be founded on the European Communities, supplemented by the policies and forms of cooperation established by this Treaty. Its task shall be to organize, in a manner demonstrating consistency and solidarity, relations between the Member States and between their peoples.

Artikel B 

De Unie stelt zich ten doel:

Article B 

The Union shall set itself the following objectives:

 • bevordering van een evenwichtige en duurzame economische en sociale vooruitgang, met name door de totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen, door de versterking van de economische en sociale samenhang en door de oprichting van een economische en monetaire unie die uiteindelijk een gemeenschappelijke munt inhoudt, overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag;
 • to promote economic and social progress which is balanced and sustainable, in particular through the creation of an area without internal frontiers, through the strengthening of economic and social cohesion and through the establishment of economic and monetary union, ultimately including a single currency in accordance with the provisions of this Treaty;
 • bevestiging van de identiteit van de Unie op het internationale vlak, met name door de tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van de bepaling op termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid, dat mettertijd tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden;
 • to assert its identity on the international scene, in particular through the implementation of a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence;
 • versterking van de bescherming van de rechten en de belangen van de onderdanen van de Lid-Staten van de Unie door de instelling van een burgerschap van de Unie;
 • to strengthen the protection of the rights and interests of the nationals of its Member States through the introduction of a citizenship of the Union;
 • ontwikkeling van een nauwe samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;
 • to develop close cooperation on justice and home affairs;
 • volledige handhaving en verdere ontwikkeling van het acquis communautaire ten einde volgens de procedure van artikel N, lid 2, na te gaan in hoeverre het beleid en de samenwerkingsvormen die bij dit Verdrag zijn ingesteld herziening behoeven om de doeltreffendheid van de mechanismen en instellingen van de Gemeenschap te verzekeren.
 • to maintain in full the acquis communautaire and build on it with a view to considering, through the procedure referred to in Article N(2), to what extent the policies and forms of cooperation introduced by this Treaty may need to be revised with the aim of ensuring the effectiveness of the mechanisms and the institutions of the Community.
De doelstellingen van de Unie worden verwezenlijkt zoals bepaald in dit Verdrag, onder de voorwaarden en volgens het tijdschema waarin dit Verdrag voorziet, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel zoals omschreven in artikel 3 B van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap The objectives of the Union shall be achieved as provided in this Treaty and in accordance with the conditions and the timetable set out therein while respecting the principle of subsidiarity as defined in Article 3b of the Treaty establishing the European Community.

Artikel C 

De Unie beschikt over ťťn institutioneel kader dat de samenhang en de continuÔteit van het optreden gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen van de Unie verzekert, en tegelijk het acquis communautaire in acht neemt en ontwikkelt.

Article C 

The Union shall be served by a single institutional framework which shall ensure the consistency and the continuity of the activities carried out in order to attain its objectives while respecting and building upon the acquis communautaire.

De Unie zorgt in het bijzonder voor de samenhang van haar gehele externe optreden in het kader van haar beleid op het gebied van externe betrekkingen, veiligheid, economie en ontwikkeling. De Raad en de Commissie zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van deze samenhang. Zij dragen, overeenkomstig hun onderscheiden bevoegdheden, zorg voor de tenuitvoerlegging van dat beleid. The Union shall in particular ensure the consistency of its external activities as a whole in the context of its external relations, security, economic and development policies. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring such consistency. They shall ensure the implementation of these policies, each in accordance with its respective powers.

Artikel D 

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en stelt de algemene politieke beleidslijnen vast.

Article D 

The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political guidelinesthereof.

De Europese Raad is samengesteld uit de staatshoofden en regeringsleiders van de Lid-Staten en de voorzitter van de Commissie. Zij worden bijgestaan door de ministers van Buitenlandse Zaken van de Lid-Staten en door een lid van de Commissie. De Europese Raad komt ten minste twee maal per jaar bijeen, onder voorzitterschap van het staatshoofd of de regeringsleider van de Lid-Staat welke het voorzitterschap van de Raad uitoefent. The European Council shall bring together the Heads of State or Government of the Member States and the President of the Commission. They shall be assisted by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States and by a Member of the Commission. The European Council shall meet at least twice a year, under the chairmanship of the Head of State or Government of the Member State which holds the Presidency of the Council.
De Europese Raad brengt na elk van zijn bijeenkomsten verslag uit aan het Europees Parlement en legt aan het Europees Parlement ook een schriftelijk jaarverslag voor betreffende de vorderingen die de Unie heeft gemaakt. The European Council shall submit to the European Parliament a report after each of its meetings and a yearly written report on the progress achieved by the Union.

Artikel E 

Het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Hof van Justitie oefenen hun bevoegdheden uit onder de voorwaarden en ter verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgesteld in enerzijds de bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van de verdragen en akten waarbij deze zijn gewijzigd of aangevuld, en anderzijds de andere bepalingen van dit Verdrag.

Article E 

The European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Justice shall exercise their powers under the conditions and for the purposes provided for, on the one hand, by the provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the subsequent Treaties and Acts modifying and supplementing them and, on the other hand, by the other provisions of this Treaty.

Artikel F 

1. De Unie eerbiedigt de nationale identiteit van haar Lid-Staten, waarvan de regeringsstelsels op democratische beginselen gebaseerd zijn

Article F 

1. The Union shall respect the national identities of its Member States, whose systems of government are founded on the principles of democracy.

2. De Unie eerbiedigt de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de Lid-Staten voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht 2. The Union shall respect fundamental rights,as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of Community law.
3. De Unie voorziet zich van de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken en haar beleid ten uitvoer te leggen 3. The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies

TITEL V

Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel J  

Er wordt een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid ingesteld waarop de onderstaande bepalingen van toepassing zijn.

TITLE V

Provisions on a common foreign and security policy


Article J

A common foreign and security policy is hereby established which shall be governed by the following provisions.

Artikel J.1  

1. De Unie en haar Lid-Staten bepalen en voeren een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid waarop de bepalingen van deze titel van toepassing zijn en dat alle terreinen van het buitenlands en veiligheidsbeleid bestrijkt.

Article J.1  

1. The Union and its Member States shall define and implement a common foreign and security policy, governed by the provisions of this Title and covering all areas of foreign and security policy.

2. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid heeft de volgende doelstellingen:
 • bescherming van de gemeenschappelijke waarden, de fundamentele belangen en de onafhankelijkheid van de Unie;
 • versterking van de veiligheid van de Unie en haar Lid-Staten in alle opzichten;
 • handhaving van de vrede en versterking van de internationale veiligheid overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede de beginselen van de Slotakte van Helsinki en de doelstellingen van het Handvest van Parijs;
 • bevordering van de internationale samenwerking;
 • ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat, alsmede eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.
2. The objectives of the common foreign and security policy shall be:
 • to safeguard the common values, fundamental interests and independence of the Union;

 • to strengthen the security of the Union and its Member States in all ways;
 • to preserve peace and strengthen international security, in accordance with the principles of the United Nations Charter as well as the principles of the Helsinki Final Act and the objectives of the Paris Charter;

 • to promote international cooperation;

 • to develop and consolidate democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms.
3. De Unie streeft deze doelstellingen na door:
 • instelling van een systematische samenwerking tussen de Lid-Staten met betrekking tot de beleidsvoering, overeenkomstig het bepaalde in artikel J.2;
 • geleidelijke tenuitvoerlegging van gemeenschappelijk optreden overeenkomstig het bepaalde in artikel J.3, op gebieden waar de Lid-Staten aanzienlijke gemeenschappelijke belangen hebben.
3. The Union shall pursue these objectives:
 • by establishing systematic cooperation between Member States in the conduct of policy, in accordance with Article J.2;

 • by gradually implementing, in accordance with Article J.3, joint action in the areas in which the Member States have important interests in common.
4. De Lid-Staten geven in een geest van loyaliteit en wederzijdse solidariteit hun actieve en onvoorwaardelijke steun aan het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie. Zij onthouden zich van ieder optreden dat in strijd is met de belangen van de Unie of dat afbreuk zou kunnen doen aan de doeltreffendheid ervan als bundelende kracht in de internationale betrekkingen. De Raad ziet toe op de naleving van deze beginselen. 4. The Member States shall support the Union's external and security policy actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity. They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations. The Council shall ensure that these principles are complied with.

Artikel J.2  

1. Tussen de Lid-Staten vindt wederzijdse informatie en onderling overleg plaats in de Raad over elk vraagstuk van algemeen belang op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid, opdat hun gezamenlijke invloed zo doeltreffend mogelijk wordt uitgeoefend door middel van een onderling afgestemd en convergent optreden.

Article J.2  

1. Member States shall inform and consult one another within the Council on any matter of foreign and security policy of general interest in order to ensure that their combined influence is exerted as effectively as possible by means of concerted and convergent action.

2. De Raad bepaalt telkens wanneer hij zulks nodig acht een gemeenschappelijk standpunt.

De Lid-Staten verzekeren dat hun nationaal beleid met de gemeenschappelijke standpunten overeenstemt.

2. Whenever it deems it necessary, the Council shall define a common position.

Member States shall ensure that their national policies conform to the common positions.

3. De Lid-Staten coŲrdineren hun optreden in internationale organisaties en op internationale conferenties. Zij verdedigen in deze fora de gemeenschappelijke standpunten

In internationale organisaties en op internationale conferenties waaraan niet alle Lid-Staten deelnemen, verdedigen de wel deelnemende Lid-Staten de gemeenschappelijke standpunten.

3. Member States shall coordinate their action in international organizations and at international conferences. They shall uphold the common positions in such forums.

In international organizations and at international conferences where not all the Member States participate, those which do take part shall uphold the common positions.

Artikel J.3  

De procedure om een gemeenschappelijk optreden vast te stellen op de gebieden die onder het buitenlands en veiligheidsbeleid vallen, is de volgende:

Article J.3  

The procedure for adopting joint action in matters covered by the foreign and security policy shall be the following:

 1. Uitgaande van algemene richtsnoeren van de Europese Raad besluit de Raad dat een bepaald vraagstuk voorwerp van een gemeenschappelijk optreden wordt.
 2. Wanneer de Raad het beginsel van een gemeenschappelijk optreden vaststelt, bepaalt hij de precieze draagwijdte ervan, de algemene en bijzondere doeleinden die de Unie zich bij dit optreden stelt, alsmede de middelen, procedures, voorwaarden en zo nodig de tijdsduur voor de tenuitvoerlegging van dat optreden.

 1. The Council shall decide, on the basis of general guidelines from the European Council, that a matter should be the subject of joint action.


 2. Whenever the Council decides on the principle of joint action, it shall lay down the specific scope, the Union's general and specific objectives in carrying out such action, if necessary its duration, and the means, procedures and conditions for its implementation.

 1. De Raad bepaalt, bij het aannemen van een gemeenschappelijk optreden en in elke fase tijdens de uitvoering ervan, over welke aangelegenheden besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden genomen.
 2. Ingeval voor besluiten van de Raad op grond van de eerste alinea een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist is, worden de stemmen van de leden gewogen overeenkomstig artikel 148, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste vierenvijftig stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste acht leden voorstemmen.

 1. The Council shall, when adopting the joint action and at any stageduring its development, define those matters on which decisions are to be taken by a qualified majority. 2. Where the Council is required to act by a qualified majority pursuant to the preceding subparagraph, the votes of its members shall be weighted in accordance with Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

 1. Indien zich een verandering van omstandigheden voordoet met een duidelijke invloed op een vraagstuk dat het voorwerp is van een gemeenschappelijk optreden, herziet de Raad de beginselen en de doelstellingen van dat optreden en neemt hij de noodzakelijke besluiten. Zolang de Raad geen besluit heeft genomen, wordt het gemeenschappelijk optreden gehandhaafd.
 1. If there is a change in circumstances having a substantial effect on a question subject to joint action, the Council shall review the principles and objectives of that action and take the necessary decisions. As long as the Council has not acted, the joint action shall stand.
 1. Een gemeenschappelijk optreden bindt de Lid-Staten bij het innemen van standpunten en bij hun verdere optreden.
 1. Joint actions shall commit the Member States in the positions they adopt and in the conduct of their activity.
 1. Telkens wanneer op grond van een gemeenschappelijk optreden een nationale standpuntbepaling of een nationaal optreden wordt overwogen, wordt daarvan op een zodanig tijdstip kennis gegeven dat zo nodig voorafgaand overleg binnen de Raad mogelijk is. De verplichting tot voorafgaande kennisgeving geldt niet voor maatregelen die slechts de nationale omzetting van de besluiten van de Raad vormen.
 1. Whenever there is any plan to adopt a national position or take national action pursuant to a joint action, information shall be provided in time to allow, if necessary, for prior consultations within the Council. The obligation to provide prior information shall not apply to measures which are merely a national transposition of Council decisions.
 1. In geval van dwingende noodzaak voortvloeiend uit veranderingen in de situatie en bij gebreke van een besluit van de Raad, kunnen de Lid-Staten met spoed de noodzakelijke maatregelen nemen, rekening houdend met de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk optreden. De betrokken Lid-Staat stelt de Raad onverwijld van iedere zodanige maatregel in kennis.
 1. In cases of imperative need arising from changes in the situation and failing a Council decision, Member States may take the necessary measures as a matter of urgency having regard to the general objectives of the joint action. The Member State concerned shall inform the Council immediately of any such measures.
 1. In geval van ernstige moeilijkheden bij de uitvoering van een gemeenschappelijk optreden, legt een Lid-Staat deze voor aan de Raad die daarover beraadslaagt en passende oplossingen zoekt. Deze mogen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het gemeenschappelijk optreden noch afbreuk doen aan de doeltreffendheid ervan.
 1. Should there be any major difficulties in implementing a joint action, a Member State shall refer them to the Council which shall discuss them and seek appropriate solutions. Such solutions shall not run counter to the objectives of the joint action or impair its effectiveness.

Artikel J.4  

1. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid omvat alle kwesties die betrekking hebben op de veiligheid van de Europese Unie, met inbegrip van de bepaling op termijn van een gemeenschappelijk defensiebeleid, dat mettertijd tot een gemeenschappelijke defensie zou kunnen leiden.

Article J.4  

1. The common foreign and security policy shall include all questions related to the security of the Union, including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence.

2. De Unie verzoekt de Westeuropese Unie (WEU), die een integrerend deel uitmaakt van de ontwikkeling van de Europese Unie, de besluiten en maatregelen van de Unie welke gevolgen hebben op defensiegebied uit te werken en ten uitvoer te leggen. De noodzakelijke praktische regelingen worden vastgesteld door de Raad in overeenstemming met de instellingen van de WEU 2. The Union requests the Western European Union (WEU), which is an integral part of the development of the Union, to elaborate and implement decisions and actions of the Union which have defence implications. The Council shall, in agreement with the institutions of the WEU, adopt the necessary practical arrangements.
3. De in artikel J.3 omschreven procedures zijn niet van toepassing op vraagstukken die gevolgen hebben op defensiegebied en onder dit artikel vallen. 3. Issues having defence implications dealt with under this Article shall not be subject to the procedures set out in Article J.3.
4. Het beleid van de Unie overeenkomstig dit artikel laat het specifieke karakter van het veiligheids- en defensiebeleid van bepaalde Lid-Staten onverlet, eerbiedigt de verplichtingen welke voor bepaalde Lid-Staten voortvloeien uit het Noordatlantisch Verdrag en is verenigbaar met het in dat kader vastgestelde gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid. 4. The policy of the Union in accordance with this Article shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States and shall respect the obligations of certain Member States under the North Atlantic Treaty and be compatible with the common security and defence policy established within that framework.
5. Het bepaalde in dit artikel vormt geen beletsel voor de ontwikkeling van een nauwere samenwerking op bilateraal niveau tussen twee of meer Lid-Staten, in het kader van de WEU en van het Atlantisch Bondgenootschap, voor zover die samenwerking niet indruist tegen of geen belemmering vormt voor de in deze titel beoogde samenwerking. 5. The provisions of this Article shall not prevent the development of closer cooperation between two or more Member States on a bilateral level,in the framework of the WEU and the Atlantic Alliance, provided such cooperation does not run counter to or impede that provided for in this Title.
6. Voor het bereiken van de doelstelling van dit Verdrag en gelet op de termijn van 1998 in het kader van artikel XII van het Verdrag van Brussel, kunnen de bepalingen van dit artikel overeenkomstig artikel N, lid 2, worden herzien op basis van een verslag dat de Raad in 1996 aan de Europese Raad zal voorleggen en waarin de tot dan gemaakte vorderingen en opgedane ervaringen geŽvalueerd worden. 6. With a view to furthering the objective of this Treaty, and having in view the date of 1998 in the context of Article XII of the Brussels Treaty, the provisions of this Article may be revised as provided for in Article N(2) on the basis of a report to be presented in 1996 by the Council to the European Council, which shall include an evaluation of the progress made and the experience gained until then.

Artikel J.5  

1. Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Unie in zaken die vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Article J.5  

1. The Presidency shall represent the Union in matters coming within the common foreign and security policy.

2. Het voorzitterschap is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke maatregelen; in die hoedanigheid verwoordt het in beginsel het standpunt van de Unie in internationale organisaties en op internationale conferenties 2. The Presidency shall be responsible for the implementation of common measures; in that capacity it shall in principle express the position of the Union in international organizations and international conferences.
3. Bij de in de leden 1 en 2 genoemde taken wordt het voorzitterschap in voorkomend geval bijgestaan door de Lid-Staat die als vorige het voorzitterschap heeft bekleed en de Lid-Staat die als volgende het voorzitterschap zal bekleden. De Commissie wordt volledig bij deze taken betrokken. 3. In the tasks referred to in paragraphs 1 and 2, the Presidency shall be assisted if need be by the previous and next Member States to hold the Presidency. The Commission shall be fully associated in these tasks.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel J.2, lid 3, en in artikel J.3, punt 4, houden de Lid-Staten die zijn vertegenwoordigd in internationale organisaties of op internationale conferenties waar niet alle Lid-Staten vertegenwoordigd zijn, de niet vertegenwoordigde Lid-Staten op de hoogte van alle kwesties van gemeenschappelijk belang 4. Without prejudice to Article J.2(3) and Article J.3(4), Member States represented in international organizations or international conferences where not all the Member States participate shall keep the latter informed of any matter of common interest.
Lid-Staten die tevens lid zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties plegen onderling overleg en houden de overige Lid-Staten volledig op de hoogte. Lid-Staten die permanent lid van de Veiligheidsraad zijn, dragen er bij de uitoefening van hun functie zorg voor de standpunten en belangen van de Unie te verdedigen, onverminderd de verantwoordelijkheden die krachtens het Handvest van de Verenigde Naties op hen rusten. Member States which are also members of the United Nations Security Council will concert and keep the other Member States fully informed. Member States which are permanent members of the Security Council will, in the execution of their functions, ensure the defence of the positions and the interests of the Union, without prejudice to their responsibilities under the provisions of the United Nations Charter.

Artikel J.6  

De diplomatieke en consulaire missies van de Lid-Staten en de delegaties van de Commissie in derde landen en op internationale conferenties, alsmede hun vertegenwoordigingen bij internationale organisaties voeren onderling overleg om te verzekeren dat de door de Raad vastgestelde gemeenschappelijke standpunten en gemeenschappelijke maatregelen in acht worden genomen en ten uitvoer worden gelegd.

Article J.6  

The diplomatic and consular missions of the Member States and the Commission Delegations in third countries and international conferences, and their representations to international organizations, shall cooperate in ensuring that the common positions and common measures adopted by the Council are complied with and implemented.

Zij intensiveren hun samenwerking door inlichtingen uit te wisselen, gezamenlijk evaluaties te verrichten en bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van het bepaalde in artikel 8 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. They shall step up cooperation by exchanging information, carrying out joint assessments and contributing to the implementation of the provisions referred to in Article 8c of the Treaty establishing the European Community.

Artikel J.7  

Het voorzitterschap raadpleegt het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en ziet erop toe dat de opvattingen van het Europees Parlement naar behoren in aanmerking worden genomen. Het Europees Parlement wordt door het voorzitterschap en de Commissie regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie.

Article J.7  

The Presidency shall consult the European Parliament on the main aspects and the basic choices of the common foreign and security policy and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration. The European Parliament shall be kept regularly informed by the Presidency and the Commission of the development of the Union's foreign and security policy.

Het Europees Parlement kan vragen of aanbevelingen tot de Raad richten. Het wijdt ieder jaar een debat aan de vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is geboekt. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. It shall hold an annual debate on progress in implementing the common foreign and security policy.

Artikel J.8  

1. De Europese Raad stelt de beginselen en de algemene richtsnoeren voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vast

Article J.8  

1. The European Council shall define the principles of and general guidelines for the common foreign and security policy.

2. De Raad neemt de nodige besluiten voor het bepalen en uitvoeren van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid op de grondslag van de door de Europese Raad vastgestelde algemene richtsnoeren. Hij ziet toe op de eenheid, de samenhang en de doeltreffendheid van het optreden van de Unie. 2. The Council shall take the decisions necessary for defining and implementing the common foreign and security policy on the basis of the general guidelines adopted by the European Council. It shall ensure the unity, consistency and effectiveness of action by the Union.
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, behalve voor procedurekwesties en in het in artikel J.3, punt 2, bedoelde geval The Council shall act unanimously, except for procedural questions and in the case referred to in Article J.3(2).
3. Elke Lid-Staat of de Commissie kan de Raad ieder vraagstuk in verband met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid voorleggen en bij de Raad voorstellen indienen. 3. Any Member State or the Commission may refer to the Council any question relating to the common foreign and security policy and may submit proposals to the Council.
4.In de gevallen waarin snelle besluitvorming is vereist, roept het voorzitterschap, hetzij eigener beweging, hetzij op verzoek van de Commissie of van een Lid-Staat, binnen achtenveertig uur of, in geval van absolute noodzaak, op kortere termijn een buitengewone zitting van de Raad bijeen. 4. In cases requiring a rapid decision, the Presidency, of its own motion, or at the request of the Commission or a Member State, shall convene an extraordinary Council meeting within 48 hours or, in an emergency, within a shorter period.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 151 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap volgt een politiek comitť, samengesteld uit de directeuren politieke zaken, de internationale situatie op de onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallende gebieden en draagt het bij tot het bepalen van het beleid door op verzoek van de Raad of op eigen initiatief adviezen aan de Raad uit te brengen. Het comitť ziet ook toe op de tenuitvoerlegging van het overeengekomen beleid, onverminderd de bevoegdheden van het voorzitterschap en van de Commissie. 5. Without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, a Political Committee consisting of Political Directors shall monitor the international situation in the areas covered by common foreign and security policy and contribute to the definition of policies by delivering opinions to the Council at the request of the Council or on its own initiative. It shall also monitor the implementation of agreed policies, without prejudice to the responsibility of the Presidency and the Commission.

Artikel J.9  

De Commissie wordt volledig betrokken bij de werkzaamheden op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Article J.9  

The Commission shall be fully associated with the work carried out in the common foreign and security policy field.

Artikel J.10  

Bij een eventuele herziening van de bepalingen inzake veiligheid overeenkomstig artikel J.4 onderzoekt de conferentie die daartoe wordt bijeengeroepen tevens of er nog andere wijzigingen moeten worden aangebracht in de bepalingen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Article J.10  

On the occasion of any review of the security provisions under Article J.4,the Conference which is convened to that effect shall also examine whether any other amendments need to be made to provisions relating to the common foreign and security policy.

Artikel J.11  

1. De artikelen 137, 138, 139 tot en met 142, 146, 147, 150 tot en met 153, 157 tot en met 163 en 217 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn van toepassing op de bepalingen betreffende de in deze titel genoemde gebieden.

Article J.11  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. De administratieve uitgaven die voor de instellingen voortvloeien uit de bepalingen betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid komen ten laste van de begroting van de Europese Gemeenschappen. 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
De Raad kan eveneens:
 • hetzij met eenparigheid van stemmen besluiten dat de uit de tenuitvoerlegging van die bepalingen voortvloeiende beleidsuitgaven ten laste komen van de begroting van de Europese Gemeenschappen; in dat geval is de begrotingsprocedure van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing;
 • hetzij constateren dat de beleidsuitgaven ten laste van de Lid-Staten komen, eventueel volgens een vast te stellen verdeelsleutel.
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

TITEL VI

Bepalingen betreffende de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

Artikel K

Op de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn de volgende bepalingen van toepassing.

TITLE VI

Provisions on cooperation in the fields of justice and home affairs


Article K

Cooperation in the fields of justice and home affairs shall be governed by the following provisions.

Artikel K.1

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, met name het vrije verkeer van personen, en onverminderd de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap, beschouwen de Lid-Staten de volgende gebieden als aangelegenheden van gemeenschappelijk belang:

Article K.1  

For the purposes of achieving the objectives of the Union, in particular the free movement of persons,and without prejudice to the powers of the European Community, Member States shall regard the following areas as matters of common interest:

 1. asielbeleid;
 1. asylum policy;
 1. voorschriften met betrekking tot de overschrijding van de buitengrenzen van de Lid-Staten door personen en de uitoefening van de controle daarop;
 1. rules governing the crossing by persons of the external borders of the Member States and the exercise of controls thereon;
 1. immigratiebeleid en beleid ten aanzien van onderdanen van derde landen:
  1. de voorwaarden voor onderdanen van derde landen inzake de toegang tot en het verkeer op het grondgebied van de Lid-Staten;
  2. de voorwaarden inzake het verblijf van onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Lid-Staten, met inbegrip van gezinshereniging en toegang tot de arbeidsmarkt;
  3. de strijd tegen illegale immigratie, illegaal verblijf en illegale arbeid door onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Lid-Staten;
 1. immigration policy and policy regarding nationals of third countries:
  1. conditions of entry and movement by nationals of third countries on the territory of Member States;

  2. conditions of residence by nationals of third countries on the territory of Member States, including family reunion and access to employment;

  3. combating unauthorized immigration, residence and work by nationals of third countries on the territory of Member States;
 1. de strijd tegen drugverslaving, voor zover dit gebied niet onder de punten 7 tot en met 9 valt;
 1. combating drug addiction in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. bestrijding van fraude van internationale omvang, voor zover dit gebied niet onder de punten 7 tot en met 9 valt;
 1. combating fraud on an international scale in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. justitiŽle samenwerking in burgerlijke zaken;
 1. judicial cooperation in civil matters;
 1. justitiŽle samenwerking in strafzaken;
 1. judicial cooperation in criminal matters;
 1. douanesamenwerking;
 1. customs cooperation;
 1. politiŽle samenwerking met het oog op het voorkomen en bestrijden van terrorisme, de illegale drughandel en andere ernstige vormen van internationale criminaliteit, zo nodig, met inbegrip van bepaalde aspecten van douanesamenwerking, in samenhang met de organisatie op unieniveau van een systeem voor de uitwisseling van informatie binnen een Europese Politiedienst (Europol).
 1. police cooperation for the purposes of preventing and combating terrorism, unlawful drug-trafficking and other serious forms of international crime, including if necessary certain aspýects of customs cooperation, in connection with the organization of a Union-wide system for exchanging information within a European Police Office (Europol).

Artikel K.2

1. De in artikel K.1 genoemde aangelegenheden worden behandeld met eerbiediging van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, en rekening houdend met de bescherming die de Lid-Staten verlenen aan personen die om politieke redenen vervolgd worden.

Article K.2  

1. The matters referred to in Article K.1 shall be dealt with in compliance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 and the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and having regard to the protection afforded by Member States to persons persecuted on political grounds.

2. Deze titel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de Lid-Staten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet. 2. This Title shall not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.

Artikel K.3

1. Op de in artikel K.1 genoemde gebieden vindt tussen de Lid-Staten wederzijdse informatie en onderling overleg plaats in de Raad, ten einde hun optreden te coŲrdineren. De Lid-Staten stellen te dien einde een samenwerking tussen hun bevoegde overheidsdiensten in

Article K.3  

1. In the areas referred to in Article K.1, Member States shall inform and consult one another within the Council with a view to coordinating their action. To that end, they shall establish collaboration between the relevant departments of their administrations.

2. De Raad kan,
 • op initiatief van elke Lid-Staat of van de Commissie voor wat de punten 1 tot en met 6 van artikel K.1 betreft,
2. The Council may:
 • on the initiative of any Member State or of the Commission, in the areas referred to in Article K.1(1) to (6);
 • op initiatief van elke Lid-Staat voor wat de punten 7 tot en met 9 van artikel K.1 betreft:
  1. gemeenschappelijke standpunten vaststellen alsmede in een passende vorm en volgens passende procedures elke samenwerking bevorderen die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie;
  2. tot gemeenschappelijk optreden besluiten voor zover de doelstellingen van de Unie vanwege de omvang of de gevolgen van het beoogde optreden beter kunnen worden bereikt door een gemeenschappelijk optreden dan door een optreden van de Lid-Staten afzonderlijk; hij kan besluiten dat de maatregelen ter uitvoering van een gemeenschappelijk optreden worden vastgesteld met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen;
  3. onverminderd het bepaalde in artikel 220 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, overeenkomsten opstellen, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.
  4. Tenzij in zulke overeenkomsten anders wordt bepaald, worden maatregelen ter uitvoering van die overeenkomsten in de Raad aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de Hoge Verdragsluitende Partijen.

 • on the initiative of any Member State, in the areas referred to in Article K.1(7) to (9):
  1. adopt joint positions and promote, using the appropriate form and procedures, any cooperation contributing to the pursuit of the objectives of the Union;


  2. adopt joint action in so far as the objectives of the Union can be attained better by joint action than by the Member States acting individually on account of the scale or effects of the action envisaged; it may decide that measures implementing joint action are to be adopted by a qualified majority;
  3. without prejudice to Article 220 of the Treaty establishing the European Community, draw up conventions which it shall recommend to the Member States for adoption in accordance with their respective constitutional requirements.


  4. Unless otherwise provided by such conventions, measures implementing them shall be adopted wihtin the Council by a majority of two thirds of the High Contracting Parties.

   In die overeenkomsten kan bepaald worden dat het Hof van Justitie bevoegd is om de bepalingen van die overeenkomsten uit te leggen en uitspraak te doen in alle geschillen betreffende de toepassing ervan, volgens regelingen die in die overeenkomsten kunnen worden omschreven.

   Such conventions may stipulate that the Court of Justice shall have jurisdiction to interpret their provisions and to rule on any disputes regarding their application, in accordance with such arrangements as they may lay down.

Artikel K.4

1. Er wordt een coŲrdinatiecomitť van hoge ambtenaren opgericht. Dit comitť heeft naast zijn coŲrdinerende functie tot taak:

Article K.4  

1. A Coordinating Committee shall be set up consisting of senior officials. In addition to its coordinating role, it shall be the task of the Committee to:

 • hetzij op verzoek van de Raad, hetzij op eigen initiatief ten behoeve van de Raad adviezen uit te brengen;
 • give opinions for the attention of the Council, either at the Council's request or on its own initiative;
 • onverminderd artikel 151 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, bij te dragen aan de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad op de in artikel K.1 bedoelde gebieden, alsmede, onder de voorwaarden van artikel 100 D van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, op de in artikel 100 C van dat Verdrag bedoelde gebieden.
 • contribute, without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, to the preparation of the Council's discussions in the areas referred to in Article K.1 and, in accordance with the conditions laid down in Article 100d of the Treaty establishing the European Community, in the areas referred to in Article 100c of that Treaty.
2. De Commissie wordt volledig betrokken bij de werkzaamheden op de in deze titel genoemde gebieden 2. The Commission shall be fully associated with the work in the areas referred to in this Title.
3. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, behalve voor procedurekwesties en in gevallen waarvoor artikel K.3 uitdrukkelijk in een andere stemregeling voorziet. 3. The Council shall act unanimously, except on matters of procedure and in cases where Article K.3 expressly provides for other voting rules.
Ingeval voor de besluiten van de Raad een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist is, worden de stemmen van de leden gewogen overeenkomstig artikel 148, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste vierenvijftig stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste acht leden voorstemmen. Where the Council is required to act by a qualified majority, the votes of its members shall be weighted as laid down in Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

Artikel K.5

De Lid-Staten verwoorden de krachtens deze titel vastgestelde gemeenschappelijke standpunten in de internationale organisaties en op de internationale conferenties waaraan zij deelnemen.

Article K.5  

Within international organizations and at international conferences in which they take part, Member States shall defend the common positions adopted under the provisions of this Title.

Artikel K.6

Het voorzitterschap en de Commissie brengen het Europees Parlement regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden op de onder deze titel vallende gebieden.

Article K.6  

The Presidency and the Commission shall regularly inform the European Parliament of discussions in the areas covered by this Title.

Het voorzitterschap raadpleegt het Europees Parlement over de voornaamste aspecten van de activiteiten op de in deze titel genoemde gebieden en ziet erop toe dat de opvattingen van het Europees Parlement naar behoren in aanmerking worden genomen. The Presidency shall consult the European Parliament on the principal aspects of activities in the areas referred to in this Title and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration.
Het Europees Parlement kan vragen of aanbevelingen tot de Raad richten. Het wijdt ieder jaar een debat aan de vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging op de in deze titel genoemde gebieden is geboekt. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. Each year, it shall hold a debate on the progress made in implementation of the areas referred to in this Title.

Artikel K.7

Het bepaalde in deze titel vormt geen beletsel voor de instelling of de ontwikkeling van een nauwere samenwerking tussen twee of meer Lid-Staten, voor zover die samenwerking niet indruist tegen of geen belemmering vormt voor de in deze titel beoogde samenwerking.

Article K.7  

The provisions of this Title shall not prevent the establishment or development of closer cooperation between two or more Member States in so far as such cooperation does not conflict with, or impede, that provided for in this Title.

Artikel K.8

1. De artikelen 137, 138, 139 tot en met 142, 146, 147, 150 tot en met 153, 157 tot en met 163 en 217 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn van toepassing op de bepalingen betreffende de in deze titel bedoelde gebieden

Article K.8  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. De administratieve uitgaven die voor de instellingen voortvloeien uit de bepalingen betreffende de in deze titel bedoelde gebieden komen ten laste van de begroting van de Europese Gemeenschappen 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
De Raad kan eveneens:
 • hetzij met eenparigheid van stemmen besluiten dat uit de tenuitvoerlegging van die bepalingen voortvloeiende beleidsuitgaven ten laste komen van de begroting van de Europese Gemeenschappen; in dat geval is de begrotingsprocedure van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing;
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • hetzij constateren dat beleidsuitgaven ten laste van de Lid-Staten komen, eventueel volgens een vast te stellen verdeelsleutel
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

Artikel K.9

De Raad kan met eenparigheid van stemmen op initiatief van de Commissie of van een Lid-Staat besluiten dat artikel 100 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is op optreden op in artikel K.1, punten 1 tot en met 6, genoemde gebieden, waarbij hij de desbetreffende stemprocedures vaststelt. Hij beveelt de Lid-Staten aan dit besluit overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aan te nemen.

Article K.9  

The Council, acting unanimously on the initiative of the Commission or a Member State, may decide to apply Article 100c of the Treaty establishing the European Community to action in areas referred to in Article K.1(1) to (6), and at the same time determine the relevant voting conditions relating to it. It shall recommend the Member States to adopt that decision in accordance with their respective constitutional requirements.

TITEL VII

Slotbepalingen

Artikel L 

De bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie die betrekking hebben op de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de uitoefening van die bevoegdheid, zijn slechts op de volgende bepalingen van dit Verdrag van toepassing:

 1. de bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met het oog op de oprichting van de Europese Gemeenschap, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

TITLE VII

Final provisions

Article L 

The provisions of the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community concerning the powers of the Court of Justice of the European Communities and the exercise of those powers shall apply only to the following provisions of this Treaty: 1. provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community;
 1. artikel K.3, lid 2, onder c, derde alinea;
 1. the third subparagraph of Article K.3(2)(c);
 1. de artikelen L tot en met S.
 1. Articles L to S.

Artikel M 

Behoudens de bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met het oog op de oprichting van de Europese Gemeenschap, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en deze slotbepalingen, doet geen enkele bepaling van dit Verdrag afbreuk aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, noch aan de Verdragen en akten waarbij deze Verdragen zijn gewijzigd of aangevuld.

Article M 

Subject to the provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and to these final provisions, nothing in this Treaty shall affect the Treaties establishing the European Communities or the subsequent Treaties and Acts modifying or supplementing them.

Artikel N 

1. De regering van elke Lid-Staat of de Commissie kunnen aan de Raad ontwerpen voorleggen tot herziening van de Verdragen waarop de Unie is gebaseerd.

Article N 

1. The government of any Member State or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of the Treaties on which the Union is founded.

Indien de Raad na raadpleging van het Europees Parlement en, in voorkomend geval, van de Commissie, gunstig adviseert ten aanzien van het bijeenkomen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der Lid-Staten, wordt deze conferentie door de voorzitter van de Raad bijeengeroepen, ten einde in onderlinge overeenstemming de in genoemde verdragen aan te brengen wijzigingen vast te stellen. In geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied wordt tevens de Europese Centrale Bank geraadpleegd. If the Council, after consulting the European Parliament and, where appropriate, the Commission, delivers an opinion in favour of calling a conference of representatives of the governments of the Member States, the conference shall be convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord the amendments to be made to those Treaties. The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area.
De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd. The amendments shall enter into force after being ratified by all the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
2. In 1996 wordt er een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der Lid-Staten bijeengeroepen om de bepalingen van dit Verdrag waarvoor een herziening wordt beoogd, te bestuderen overeenkomstig de doelstellingen als omschreven in de artikelen A en B.. 2. A conference of representatives of the governments of the Member States shall be convened in 1996 to examine those provisions of this Treaty for which revision is provided, in accordance with the objectives set out in Articles A and B.

Artikel O 

Elke Europese staat kan verzoeken lid te worden van de Unie. Hij richt zijn verzoek tot de Raad, die besluit met eenparigheid van stemmen na de Commissie te hebben geraadpleegd en na instemming van het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij volstrekte meerderheid van zijn leden.

Article O 

Any European State may apply to become a member of the Union. It shall address its application to the Council, which shall act unanimously after consulting the Commission and after receiving the assent of the European Parliament, which shall act by an absolute majority of its component members.

De voorwaarden voor de toelating en de uit die toelating voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen waarop de Unie is gebaseerd, vormen het onderwerp van een akkoord tussen de Lid-Staten en de staat die het verzoek indient. Dit akkoord moet door alle overeenkomstsluitende staten worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded which such admission entails shall be the subject of an agreement between the Member States and the applicant State. This agreement shall be submitted for ratification by all the contracting States in accordance with their respective constitutional requirements.

Artikel P 

1. De artikelen 2 tot en met 7 en 10 tot en met 19 van het Verdrag tot instelling van ťťn Raad en ťťn Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend te Brussel op 8 april 1965, vervallen.

Article P 

1. Articles 2 to 7 and 10 to 19 of the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, signed in Brussels on 8 April 1965, are hereby repealed.

2. De artikelen 2, 3, lid 2 en titel III van de Europese Akte, ondertekend te Luxemburg op 17 februari 1986 en te 's-Gravenhage op 28 februari 1986, vervallen 2. Article 2, Article 3(2) and Title III of the Single European Act signed in Luxembourg on 17 February 1986 and in The Hague on 28 February 1986 are hereby repealed.

Artikel Q 

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.

Article Q 

This Treaty is concluded for an unlimited period.

Artikel R 

1. Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende Partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de regering van de Italiaanse Republiek.

Article R 

1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.

2. Dit Verdrag treedt in werking op 1 januari 1993, mits alle akten van bekrachtiging zijn nedergelegd, of bij gebreke daarvan op de eerste dag van de maand die volgt op het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekenende staat die als laatste deze handeling verricht. 2. This Treaty shall enter into force on 1 January 1993, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step.

Artikel S 

Dit Verdrag, opgesteld in ťťn exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

Article S 

This Treaty, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the government of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to each of the governments of the other signatory States.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd tweeŽnnegentig. Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNŃNDEZ ORD”—EZ

Carlos SOLCHAGA CATALŃN

Roland DUMAS

Pierre B…R…GOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

Jo„o de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNŃNDEZ ORD”—EZ

Carlos SOLCHAGA CATALŃN

Roland DUMAS

Pierre B…R…GOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

Jo„o de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

III - Slotakte

1. De CONFERENTIES VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN, op 15 december 1990 te Rome bijeengeroepen om in onderlinge overeenstemming de wijzigingen vast te stellen die moeten worden aangebracht in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met het oog op de totstandbrenging van de Politieke Unie en met het oog op de slotfasen van de Economische en Monetaire Unie, alsmede de conferenties, op 3 februari 1992 te Brussel bijeengeroepen om in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie de wijzigingen aan te brengen welke voortvloeien uit de wijzigingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, hebben de volgende teksten vastgesteld.

III Final Act

1. The CONFERENCES OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES convened in Rome on 15 December 1990 to adopt by common accord the amendments to be made to the Treaty establishing the European Economic Community with a view to the achievement of political union and with a view to the final stages of economic and monetary union, and those convened in Brussels on 3 February 1992 with a view to amending the Treaties establishing respectively the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community as a result of the amendments envisaged for the Treaty establishing the European Economic Community have adopted the following texts.

I - Verdrag betreffende de Europese Unie


II - Protocollen

Protocol betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken

I The Treaty on European Union


II Protocols

Protocol on the acquisition of property in Denmark

Protocol ad artikel 119 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank

Protocol concerning Article 119 of the Treaty establishing the European Community

Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank

Protocol betreffende de statuten van het Europees Monetair Instituut

Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten

Protocol on the Statute of the European Monetary Institute

Protocol on the excessive deficit procedure

Protocol betreffende de in artikel 109 J van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde convergentiecriteria

Protocol tot wijziging van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen

Protocol on the convergence criteria referred to in Article 109j of the Treaty establishing the European Community

Protocol amending the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities

Protocol betreffende Denemarken

Protocol betreffende Portugal

Protocol on Denmark

Protocol on Portugal

Protocol betreffende de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie

Protocol betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland

Protocol on the transition to the third stage of economic and monetary union

Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Protocol betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken

Protocol betreffende Frankrijk

Protocol on certain provisions relating to Denmark

Protocol on France

Protocol betreffende de sociale politiek, waaraan een overeenkomst is gehecht tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, die vergezeld gaat van twee verklaringen

Protocol betreffende economische en sociale samenhang

Protocol on social policy, to which is annexed an agreement concluded between the Member States of the European Community with the exception of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to which two declarations are attached

Protocol on economic and social cohesion

Protocol betreffende het Economisch en Sociaal Comitť en het Comitť van de regio's

Protocol gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen

Protocol on the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities

De conferenties zijn overeengekomen dat de onder 1 tot en met 16 hierboven vermelde protocollen aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zullen worden gehecht en dat het onder 17 hierboven vermelde Protocol aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen zal worden gehecht. The Conferences agreed that the Protocols referred to in 1 to 16 above will be annexed to the Treaty establishing the European Community and that the Protocol referred to in 17 above will be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities.
2. Op het ogenblik van de ondertekening van deze teksten hebben de conferenties onderstaande verklaringen aanvaard die aan deze Slotakte zijn gehecht: 2. At the time of signature of these texts, the Conferences adopted the declarations listed below and annexed to this Final Act.

III - Verklaringen

Verklaring betreffende civiele bescherming, energie en toerisme

III Declarations

Declaration on civil protection, energy and tourism

Verklaring betreffende de nationaliteit van een Lid-Staat

Verklaring betreffende het derde deel, titels III en VI, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Declaration on nationality of a Member State


Declaration on Part Three, Titles III and VI, of the Treaty establishing the European Community

Verklaring betreffende het derde deel, titel VI, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verklaring betreffende de monetaire samenwerking met derde landen

Declaration on Part Three, Title VI, of the Treaty establishing the European Community


Declaration on monetary cooperation with non-Community countries

Verklaring betreffende de monetaire betrekkingen met de Republiek San Marino, Vaticaanstad en het Vorstendom Monaco

Verklaring betreffende artikel 73 D van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Declaration on monetary relations with the Republic of San Marino, the Vatican City and the Principality of Monaco

Declaration on Article 73d of the Treaty establishing the European Community

Verklaring betreffende artikel 109 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verklaring betreffende het derde deel, titel XVI, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Declaration on Article 109 of the Treaty establishing the European Community

Declaration on Part Three, Title XVI,of the Treaty establishing the European Community

Verklaring betreffende de artikelen 109, 130 R en 130 Y, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verklaring betreffende de Richtlijn van 24 november 1988 (emissies)

Declaration on Articles 109, 130r and 130y of the Treaty establishing the European Community


Declaration on the Directive of 24 November 1988 (emissions)

Verklaring betreffende het Europees Ontwikkelingsfonds

Verklaring betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

Declaration on the European Development Fund


Declaration on the role of national parliaments in the European Union

Verklaring betreffende de conferentie van de parlementen

Verklaring betreffende het aantal leden van de Commissie en van het Europees Parlement

Declaration on the Conference of the Parliaments


Declaration on the number of Members of the Commission and of the European Parliament

Verklaring betreffende de hiŽrarchie tussen communautaire besluiten

Verklaring betreffende het recht op toegang tot informatie

Declaration on the hierarchy of Community acts


Declaration on the right of access to information

Verklaring betreffende de geraamde kosten van Commissievoorstellen

Verklaring betreffende de tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht

Declaration on estimated costs under Commission proposals

Declaration on the implementation of Community law

Verklaring betreffende de beoordeling van het milieu-effect van communautaire maatregelen

Verklaring betreffende de Rekenkamer

Declaration on assessment of the environmental impact of Community measures

Declaration on the Court of Auditors

Verklaring betreffende het Economisch en Sociaal Comitť

Verklaring betreffende de samenwerking met solidariteitsverenigingen

Declaration on the Economic and Social Committee


Declaration on cooperation with charitable associations
Verklaring betreffende de bescherming van dieren

Verklaring betreffende de behartiging van de belangen van de landen en gebieden overzee bedoeld in artikel 227, lid 3 en lid 5, onder a en b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Declaration on the protection of animals

Declaration on the representation of the interests of the overseas countries and territories referred to in Article 227(3) and (5)(a) and (b) of the Treaty establishing the European Community
Verklaring betreffende de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap

Verklaring betreffende de wijze van stemmen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Declaration on the outermost regions of the Community

Declaration on voting in the field of the common foreign and security policy
Verklaring betreffende de praktische regelingen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Verklaring betreffende de regeling van het taalgebruik in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Declaration on practical arrangements in the field of the commonforeign and security policy


Declaration on the use of languages in the field of the commonforeign and security policy
Verklaring betreffende de Westeuropese Unie

Verklaring betreffende het asielbeleid

Declaration on Western European Union

Declaration on asylum
Verklaring betreffende de politiŽle samenwerking

Verklaring betreffende geschillen tussen de ECB en het EMI en hun personeelsleden

Declaration on police cooperation

Declaration on disputes between the ECB and the EMI and their servants
Gedaan te Maastricht, zeven februari negentienhonderd tweeŽnnegentig. Done at Maastricht this seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Protocol (nr. 17)
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen

De HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

Protocol (No 17)
annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European CommunitiesTHE HIGH CONTRACTING PARTIES

HEBBEN OVEREENSTEMMING bereikt omtrent de volgende bepaling, welke aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen wordt gehecht: HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities:
"Geen enkele bepaling van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen of van de Verdragen en akten tot wijziging of aanvulling van deze Verdragen doet afbreuk aan de toepassing in Ierland van artikel 40.3.3 van de Grondwet van Ierland.'' Nothing in the Treaty on European Union, or in the Treaties establishing the European Communities, or in the Treaties or Acts modifying or supplementing those Treaties, shall affect the application in Ireland of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland.

Verklaring van 1 mei 1992

De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie hebben op 1 mei 1992 te Guimar(r)es (Portugal) de volgende verklaring aangenomen.

Declaration of 1 May 1992

On 1 May 1992, in Guimar„es (Portugal), the High Contracting Parties to the Treaty on European Union adopted the following Declaration:

VERKLARING VAN DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN BIJ HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE

De HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat op 7 februari 1992 te Maastricht ondertekend is,

DECLARATION OF THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION


The High Contracting Parties to the Treaty on European Union signed at Maastricht on the seventh day of February 1992,

hebben de termen van Protocol nr. 17 bij het genoemde Verdrag betreffende de Europese Unie, dat aan dat Verdrag en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen is gehecht, bestudeerd en, Having considered the terms of Protocol No 17 to the said Treaty on European Union which is annexed to that Treaty and to the Treaties establishing the European Communities,
geven hierbij de volgende rechtsinterpretatie aan dit protocol: Hereby give the following legal interpretation:
"het was en is hun bedoeling dat het protocol niet leidt tot een beperking van de vrijheid om te reizen tussen Lid-Staten of van de vrijheid om, overeenkomstig eventueel vast te stellen voorwaarden, in overeenstemming met het communautaire recht, conform de Ierse wetgeving, in Ierland informatie te verkrijgen of beschikbaar te stellen over diensten die in de Lid-Staten rechtmatig beschikbaar zijn.'' That it was and is their intention that the Protocol shall not limit freedom to travel between Member States or, in accordance with conditions which may be laid down, in conformity with Community law, by Irish legislation, to obtain or make available in Ireland information relating to services lawfully available in Member States.
Tegelijkertijd verklaren de Hoge Verdragsluitende Partijen plechtig dat zij, bij een eventuele toekomstige grondwetswijziging in Ierland welke betrekking heeft op aangelegenheden die vallen onder artikel 40.3.3 van de grondwet van Ierland en welke niet strijdig is met de hierboven omschreven bedoeling van de Hoge Verdragsluitende Partijen, na de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie welwillend zullen staan tegenover een wijziging van het bovengenoemde protocol waarbij de toepassing wordt uitgebreid tot deze grondwetswijziging, indien Ierland daarom verzoekt. At the same time the High Contracting Parties solemnly declare that, in the event of a future constitutional amendment in Ireland which concerns the subject matter of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland and which does not conflict with the intention of the High Contracting Parties hereinbefore expressed, they will, following the entry into force of the Treaty on European Union, be favourably disposed to amending the said Protocol so as to extend its application to such constitutional amendment if Ireland so requests.