BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

FINNISH
THE MAASTRICHT TREATY

The European Community is a source of a large number of official texts translated in 11 languages and available from their website. They are meant to inform the European consumer about EU laws, directives and so on. But we can "misuse" these translations, which are normally very accurate, to provide a wonderful means of learning the language of politics and society in any of the 11 official languages of the Community. If you already have a grasp of one of these languages but want to learn more, see how quickly you can achieve this thanks to Lonweb's "parallelized" texts, available for learners of Italian, Spanish, Portuguese, French, Greek, German, Dutch, Danish, Swedish and Finnish.

 
 

 

I - Sopimusteksti

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI, HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS, RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, IRLANNIN PRESIDENTTI, ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA, HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR, PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS- IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR, jotka

I - Text of the Treaty

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

OVAT PÄÄTTÄNEET toteuttaa uuden vaiheen siinä Euroopan yhdentymiskehityksessä, joka on aloitettu luomalla Euroopan yhteisöt, RESOLVED to mark a new stage in the process of European integration undertaken with the establishment of the European Communities,
PALAUTTAVAT MIELEEN Manner-Euroopan jaon päättymisen historiallisen merkityksen ja tarpeen luoda vakaa perusta tulevaisuuden Euroopan rakentamiselle, RECALLING the historic importance of the ending of the division of the European continent and the need to create firm bases for the construction of the future Europe,
VAHVISTAVAT sitoutumisensa vapauden ja kansanvallan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin, CONFIRMING their attachment to the principles of liberty, democracy and respect for human rights and fundamental freedoms and of the rule of law,
HALUAVAT syventää kansojensa välistä yhteisvastuullisuutta niiden historiaa, kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen, DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their culture and their traditions,
HALUAVAT lujittaa toimielinten toiminnan kansanvaltaisuutta ja tehokkuutta, jotta ne voivat yhteisenä toimielinjärjestelmänä paremmin täyttää niille uskotut tehtävät, DESIRING to enhance further the democratic and efficient functioning of the institutions so as to enable them better to carry out, within a single institutional framework, the tasks entrusted to them,
OVAT PÄÄTTÄNEET lujittaa kansantalouksiaan ja varmistaa niiden lähentymisen sekä perustaa talous- ja rahaliiton, joka käsittää tämän sopimuksen määräysten mukaisesti yhtenäisen ja vakaan valuutan, RESOLVED to achieve the strengthening and the convergence of their economies and to establish an economic and monetary union including, in accordance with the provisions of this Treaty, a single and stable currency,
OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää kansojensa taloudellista ja sosiaalista edistystä osana sisämarkkinoiden toteutumista, yhteenkuuluvuuden lujittamista ja ympäristön suojelemista sekä toteuttaa politiikkaa, jolla turvataan, että taloudellinen yhdentyminen edistyy rinnakkain muiden alojen edistyksen kanssa, DETERMINED to promote economic and social progress for their peoples, within the context of the accomplishment of the internal market and of reinforced cohesion and environmental protection, and to implement policies ensuring that advances in economic integration are accompanied by parallel progress in other fields,
OVAT PÄÄTTÄNEET ottaa käyttöön yhteisen kansalaisuuden maidensa kansalaisille, RESOLVED to establish a citizenship common to nationals of their countries,
OVAT PÄÄTTÄNEET toteuttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, mukaan lukien pitkällä aikavälillä määriteltävä yhteinen puolustuspolitiikka, joka saattaa aikanaan johtaa yhteiseen puolustukseen, sekä näin lujittaa Euroopan ominaislaatua ja riippumattomuutta rauhan, turvallisuuden ja edistyksen edistämiseksi Euroopassa ja maailmassa, RESOLVED to implement a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence, thereby reinforcing the European identity and its independence in order to promote peace, security and progress in Europe and in the world,
VAHVISTAVAT UUDELLEEN tavoitteensa henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi varmistaen samalla kansojensa suojan ja turvallisuuden ottamalla tähän sopimukseen määräykset oikeus- ja sisäasioista, REAFFIRMING their objective to facilitate the free movement of persons, while ensuring the safety and security of their peoples, by including provisions on justice and home affairs in this Treaty,
OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa kehitystä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia, ja RESOLVED to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity,
OTTAVAT HUOMIOON ne myöhemmät vaiheet, jotka on toteutettava Euroopan yhdentymisen edistämiseksi, IN VIEW of further steps to be taken in order to advance European integration,
OVAT PÄÄTTÄNEET perustaa Euroopan unionin ja tätä varten nimenneet täysivaltaisiksi edustajikseen: HAVE DECIDED to establish a European Union and to this end have designated as their Plenipotentiaries:
HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS:

ulkoasiainministeri Mark EYSKENSin,

valtiovarainministeri Philippe MAYSTADTin,

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

Mark EYSKENS, Minister for Foreign Affairs,

Philippe MAYSTADT, Minister for Finance;

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR:

ulkoasiainministeri Uffe ELLEMANN-JENSENin,


talousministeri Anders FOGH RASMUSSENin,

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK:


Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister for Foreign Affairs,

Anders FOGH RASMUSSEN, Minister for Economic Affairs;

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI:


liittotasavallan ulkoasiainministeri Hans-Dietrich GENSCHERin,

liittotasavallan valtiovarainministeri Theodor WAIGELin,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Hans-Dietrich GENSCHER, Federal Minister for Foreign Affairs,

Theodor WAIGEL, Federal Minister for Finance;

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI:


ulkoasiainministeri Antonios SAMARASin,

talousministeri Efthymios CHRISTODOULOUin,

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC:


Antonios SAMARAS, Minister for Foreign Affairs,

Efthymios CHRISTODOULOU, Minister for Economic Affairs;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS:

ulkoasiainministeri Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZin,

talous- ja valtiovarainministeri Carlos SOLCHAGA CATALÁNin,

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN:

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Minister for Foreign Affairs,

Carlos SOLCHAGA CATALÁN Minister for Economic Affairs and Finance;

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

ulkoasiainministeri Roland DUMAS'n,

talous-, valtiovarain- ja budjettiministeri Pierre BÉRÉGOVOYn,

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

Roland DUMAS, Minister for Foreign Affairs,

Pierre BÉRÉGOVOY, Minister for Economic and Financial Affairs and the Budget;
IRLANNIN PRESIDENTTI:

ulkoasiainministeri Gerard COLLINSin,

valtiovarainministeri Bertie AHERNin,

THE PRESIDENT OF IRELAND:

Gerard COLLINS, Minister for Foreign Affairs,

Bertie AHERN, Minister for Finance;

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

ulkoasiainministeri Gianni DE MICHELISin,

valtiovarainministeri Guido CARLIn,

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

Gianni DE MICHELIS, Minister for Foreign Affairs,

Guido CARLI, Minister for the Treasury;

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA:

varapääministeri, ulkoasiainministeri Jacques F. POOSin,

valtiovarainministeri Jean-Claude JUNCKERin,

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG:

Jacques F. POOS , Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs,

Jean-Claude JUNCKER, Minister for Finance;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR:

ulkoasiainministeri Hans VAN DEN BROEKin,

valtiovarainministeri Willem KOKin,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:

Hans VAN DEN BROEK, Minister for Foreign Affairs,

Willem KOK, Minister for Finance;

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI:


ulkoasiainministeri João de Deus PINHEIROn,

valtiovarainministeri Jorge BRAGA DE MACEDOn,

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC:

João de Deus PINHEIRO, Minister for Foreign Affairs,

Jorge BRAGA DE MACEDO, Minister for Finance;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR:

ulko- ja kansainyhteisöasiain ministeri The Rt. Hon. Douglas HURDin,

valtiovarainministeri The Hon. Francis MAUDEn,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

The Rt. Hon. Douglas HURD, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,

The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary to the Treasury;

JOTKA vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa ovat sopineet seuraavaa. WHO , having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows.

I OSASTO

Yhteiset määräykset

A artikla 

Tällä sopimuksella KORKEAT SOPIMUSPUOLET perustavat keskenään EUROOPAN UNIONIN, jäljempänä «unioni».

TITLE I

Common provisions

Article A 

By this Treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES establish among themselves a EUROPEAN UNION, hereinafter called 'the Union'.

Tämä sopimus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen.
Unionin perustana ovat Euroopan yhteisöt täydennettyinä sillä politiikalla ja niillä yhteistyön muodoilla, jotka otetaan käyttöön tällä sopimuksella. Unionin päämääränä on johdonmukaisella ja yhteisvastuullisella tavalla järjestää jäsenvaltioiden väliset suhteet ja jäsenvaltioiden kansojen väliset suhteet. The Union shall be founded on the European Communities, supplemented by the policies and forms of cooperation established by this Treaty. Its task shall be to organize, in a manner demonstrating consistency and solidarity, relations between the Member States and between their peoples.

B artikla 

Unioni asettaa tavoitteekseen:

Article B 

The Union shall set itself the following objectives:

 • edistää tasapainoista ja kestävää taloudellista ja sosiaalista edistystä etenkin luomalla alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, lujittamalla taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä perustamalla talous- ja rahaliiton, johon tämän sopimuksen määräysten mukaisesti lopulta sisältyy yhtenäisvaluutta;
 • to promote economic and social progress which is balanced and sustainable, in particular through the creation of an area without internal frontiers, through the strengthening of economic and social cohesion and through the establishment of economic and monetary union, ultimately including a single currency in accordance with the provisions of this Treaty;
 • korostaa ominaislaatuaan kansainvälisellä tasolla erityisesti toteuttamalla yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, mukaan lukien pitkällä aikavälillä määriteltävä yhteinen puolustuspolitiikka, joka saattaa aikanaan johtaa yhteiseen puolustukseen;
 • to assert its identity on the international scene, in particular through the implementation of a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence;
 • lujittaa jäsenvaltioidensa kansalaisten oikeuksien ja etujen suojaa ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden;
 • to strengthen the protection of the rights and interests of the nationals of its Member States through the introduction of a citizenship of the Union;
 • kehittää kiinteää yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa;
 • to develop close cooperation on justice and home affairs;
 • pitää kaikilta osin voimassa yhteisön säännöstön ja kehittää sitä tarkastelemalla N artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen, missä määrin tällä sopimuksella käyttöön otettuja politiikkaa ja yhteistyön muotoja on tarkistettava yhteisön menetelmien ja yhteisön toimielimien tehokkuuden turvaamiseksi.
 • to maintain in full the acquis communautaire and build on it with a view to considering, through the procedure referred to in Article N(2), to what extent the policies and forms of cooperation introduced by this Treaty may need to be revised with the aim of ensuring the effectiveness of the mechanisms and the institutions of the Community.
Unionin tavoitteet toteutetaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, niissä määrätyin edellytyksin ja niissä määrätyssä aikataulussa noudattaen toissijaisuusperiaatetta, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 b artiklassa. The objectives of the Union shall be achieved as provided in this Treaty and in accordance with the conditions and the timetable set out therein while respecting the principle of subsidiarity as defined in Article 3b of the Treaty establishing the European Community.

C artikla 

Unionilla on yhteinen toimielinjärjestelmä, joka turvaa unionin tavoitteiden saavuttamiseksi suoritettavien toimien johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden yhteisön säännöstöä noudattaen ja kehittäen.

Article C 

The Union shall be served by a single institutional framework which shall ensure the consistency and the continuity of the activities carried out in order to attain its objectives while respecting and building upon the acquis communautaire.

Unioni huolehtii erityisesti kaiken ulkoisen toimintansa johdonmukaisuudesta ulkosuhde-, turvallisuus-, talous- ja kehityspolitiikassaan. Neuvosto ja komissio vastaavat tämän johdonmukaisuuden varmistamisesta. Ne turvaavat, kumpikin toimivaltansa mukaisesti, tällaisen politiikan toteuttamisen. The Union shall in particular ensure the consistency of its external activities as a whole in the context of its external relations, security, economic and development policies. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring such consistency. They shall ensure the implementation of these policies, each in accordance with its respective powers.

D artikla 

Eurooppa-neuvosto antaa unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrittelee kehittämisen yleiset poliittiset suuntaviivat.

Article D 

The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political guidelinesthereof.

Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä komission puheenjohtaja. Heitä avustavat jäsenvaltioiden ulkoasiainministerit sekä yksi komission jäsenistä. Eurooppa-neuvosto kokoontuu ainakin kahdesti vuodessa puheenjohtajanaan sen jäsenvaltion valtion- tai hallituksen päämies, joka on neuvoston puheenjohtajana. The European Council shall bring together the Heads of State or Government of the Member States and the President of the Commission. They shall be assisted by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States and by a Member of the Commission. The European Council shall meet at least twice a year, under the chairmanship of the Head of State or Government of the Member State which holds the Presidency of the Council.
Eurooppa-neuvosto antaa Euroopan parlamentille kertomuksen jokaisesta kokouksestaan sekä kirjallisen vuosikertomuksen unionin toteutuneesta kehityksestä. The European Council shall submit to the European Parliament a report after each of its meetings and a yearly written report on the progress achieved by the Union.

E artikla 

Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja yhteisön tuomioistuin käyttävät toimivaltuuksiaan yhtäältä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten sekä niiden muuttamisesta tai täydentämisestä myöhemmin tehtyjen sopimusten ja asiakirjojen määräyksissä sekä toisaalta tämän sopimuksen muissa määräyksissä määrätyin edellytyksin ja niissä määrätyssä tarkoituksessa.

Article E 

The European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Justice shall exercise their powers under the conditions and for the purposes provided for, on the one hand, by the provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the subsequent Treaties and Acts modifying and supplementing them and, on the other hand, by the other provisions of this Treaty.

F artikla 

1. Unioni pitää arvossa sitä kansallista ominaislaatua, joka valtiollisen järjestelmänsä kansanvallan periaatteille perustavilla unionin jäsenvaltioilla on.

Article F 

1. The Union shall respect the national identities of its Member States, whose systems of government are founded on the principles of democracy.

2. Unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perus- vapauksien suojaamiseksi tehdyssä, Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetussa Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteess 2. The Union shall respect fundamental rights,as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of Community law.
3. Unioni järjestää itselleen tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat keinot. 3. The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies

V OSASTO

Määräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

J artikla  

Ryhdytään harjoittamaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jota koskevat seuraavat määräykset.

TITLE V

Provisions on a common foreign and security policy

Article J

A common foreign and security policy is hereby established which shall be governed by the following provisions.

J.1 artikla  

1. Unioni ja sen jäsenvaltiot määrittelevät tämän osaston määräysten mukaisen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, joka kattaa kaikki ulko- ja turvallisuuspolitiikan alat, sekä toteuttavat sen.

Article J.1  

1. The Union and its Member States shall define and implement a common foreign and security policy, governed by the provisions of this Title and covering all areas of foreign and security policy.

2. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on:
 • turvata unionin yhteiset arvot, perusedut ja riippumattomuus;
 • lujittaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta sen kaikissa muodoissa;
 • säilyttää rauha ja lujittaa kansainvälistä turvallisuutta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja Helsingin päätösasiakirjan periaatteiden sekä Pariisin peruskirjan tavoitteiden mukaisesti;
 • edistää kansainvälistä yhteistyötä;
 • kehittää ja lujittaa kansanvaltaa ja oikeusvaltion periaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.
2. The objectives of the common foreign and security policy shall be:
 • to safeguard the common values, fundamental interests and independence of the Union;
 • to strengthen the security of the Union and its Member States in all ways;
 • to preserve peace and strengthen international security, in accordance with the principles of the United Nations Charter as well as the principles of the Helsinki Final Act and the objectives of the Paris Charter;
 • to promote international cooperation;
 • to develop and consolidate democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms.
3. Unioni pyrkii näiden päämäärien saavuttamiseen:
 • ottamalla J.2 artiklan mukaisesti käyttöön jäsenvaltioiden välisen järjestelmällisen yhteistyön niiden harjoittaessa politiikkaansa;
 • toteuttamalla J.3 artiklassa määrätyllä tavalla asteittain yhteistä toimintaa niillä aloilla, joilla jäsenvaltioilla on tärkeitä yhteisiä etuja.

3. The Union shall pursue these objectives:
 • by establishing systematic cooperation between Member States in the conduct of policy, in accordance with Article J.2;
 • by gradually implementing, in accordance with Article J.3, joint action in the areas in which the Member States have important interests in common.
4. Jäsenvaltiot tukevat aktiivisesti ja varauksettomasti unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa uskollisuuden ja keskinäisen yhteisvastuullisuuden hengessä. Ne pidättyvät kaikista toimista, jotka ovat unionin etujen vastaisia tai jotka ovat omiaan haittaamaan sen tehokkuutta yhtenäisena voimana kansainvälisissä suhteissa. Neuvosto huolehtii siitä, että näitä periaatteita noudatetaan. 4. The Member States shall support the Union's external and security policy actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity. They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations. The Council shall ensure that these principles are complied with.

J.2 artikla  

1. Jäsenvaltiot antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään neuvostossa kaikista yleisesti kiinnostavista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden yhdistettyä vaikutusvaltaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti toisiaan lähentyvän toiminnan avulla.

Article J.2  

1. Member States shall inform and consult one another within the Council on any matter of foreign and security policy of general interest in order to ensure that their combined influence is exerted as effectively as possible by means of concerted and convergent action.

2. Neuvosto määrittelee yhteisen kannan aina kun se pitää sitä tarpeellisena.

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että niiden kansallinen politiikka on yhteisten kantojen mukaista.

2. Whenever it deems it necessary, the Council shall define a common position.

Member States shall ensure that their national policies conform to the common positions.

3. Jäsenvaltiot sovittavat yhteen toimintansa kansainvälisissä järjestöissa ja kansainvälisissä konferensseissa. Ne tukeutuvat niissä yhteisiin kantoihinsa.

Niissä kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa, joihin kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu, ne jäsenvaltiot, jotka osallistuvat niihin, tukeutuvat yhteisiin kantoihin.

3. Member States shall coordinate their action in international organizations and at international conferences. They shall uphold the common positions in such forums.

In international organizations and at international conferences where not all the Member States participate, those which do take part shall uphold the common positions.

J.3 artikla  

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvaa yhteistä toimintaa hyväksyttäessä noudatetaan seuraavaa menettelyä:

Article J.3  

The procedure for adopting joint action in matters covered by the foreign and security policy shall be the following:

 1. neuvosto päättää Eurooppa-neuvoston vahvistamien yleisten suuntaviivojen perusteella, että asiassa noudatetaan yhteistä toimintaa.
 2. Hyväksyessään yhteisen toiminnan periaatteen neuvosto vahvistaa toiminnan täsmällisen soveltamisalan, unionin yleiset ja erityiset tavoitteet tässä toiminnassa samoin kuin keinot, menettelyt ja edellytykset toiminnan panemiseksi täytäntöön sekä, jos se on tarpeen, sen keston;

 1. The Council shall decide, on the basis of general guidelines from the European Council, that a matter should be the subject of joint action.
 2. Whenever the Council decides on the principle of joint action, it shall lay down the specific scope, the Union's general and specific objectives in carrying out such action, if necessary its duration, and the means, procedures and conditions for its implementation.

 1. hyväksyessään yhteistä toimintaa sekä tämän toiminnan kaikissa vaiheissa neuvosto määrittelee kysmykset, joissa päätökset on tehtävä määräenemmistöllä.
 2. Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä edellisen alakohdan mukaisesti on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla, ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 62 ääntä, jotka edustavat ainakin kymmentä asian puolesta äänestävää jäsentä;

 1. The Council shall, when adopting the joint action and at any stageduring its development, define those matters on which decisions are to be taken by a qualified majority.
 2. Where the Council is required to act by a qualified majority pursuant to the preceding subparagraph, the votes of its members shall be weighted in accordance with Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

 1. jos olosuhteet muuttuvat ja sillä on olennainen vaikutus kysymykseen, jossa noudatetaan yhteistä toimintaa, neuvosto tarkistaa toiminnan periaatteita ja tavoitteita sekä tekee tarpeelliset päätök- set. Kunnes neuvosto tekee ratkaisunsa, noudatetaan yhteistä toimintaa;
 1. If there is a change in circumstances having a substantial effect on a question subject to joint action, the Council shall review the principles and objectives of that action and take the necessary decisions. As long as the Council has not acted, the joint action shall stand.
 1. yhteinen toiminta sitoo jäsenvaltioiden kannanottoja ja niiden toimintaa;
 1. Joint actions shall commit the Member States in the positions they adopt and in the conduct of their activity.
 1. kun suunnitellaan yhteistä toimintaa soveltavaa kansallista kannanottoa tai kansallista toimintaa, siitä annetaan tietoja niin ajoissa, että asiasta ehditään tarvittaessa ennalta neuvotella neuvostossa. Velvollisuus antaa tietoja ennalta ei koske toimenpiteitä, joilla pelkästään saatetaan neuvoston päätöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöä;
 1. Whenever there is any plan to adopt a national position or take national action pursuant to a joint action, information shall be provided in time to allow, if necessary, for prior consultations within the Council. The obligation to provide prior information shall not apply to measures which are merely a national transposition of Council decisions.
 1. jos se on tilanteen muuttumisen vuoksi ehdottoman välttämätöntä ja jos neuvoston päätöstä ei ole, jäsenvaltiot saavat toteuttaa sellaiset tarpeelliset kiireelliset toimenpiteet, joissa otetaan huomioon yhteisen toiminnan yleiset tavoitteet. Jäsenvaltio, joka toteuttaa tällaisia toimenpiteitä, antaa niistä välittömästi neuvostolle tiedon;
 1. In cases of imperative need arising from changes in the situation and failing a Council decision, Member States may take the necessary measures as a matter of urgency having regard to the general objectives of the joint action. The Member State concerned shall inform the Council immediately of any such measures.
 1. jos jäsenvaltiolla on yhteisen toiminnan toteuttamisessa suuria vaikeuksia, se saattaa ne neuvoston käsiteltäväksi, ja neuvosto käsittelee niitä ja pyrkii löytämään asianmukaisia ratkaisuja. Tällaiset ratkaisut eivät saa olla ristiriidassa yhteisen toiminnan tavoitteiden kanssa tai haitata sen tehokkuutta.
 1. Should there be any major difficulties in implementing a joint action, a Member State shall refer them to the Council which shall discuss them and seek appropriate solutions. Such solutions shall not run counter to the objectives of the joint action or impair its effectiveness.

J.4 artikla  

1. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittää kaikki Euroopan unionin turvallisuuteen liittyvät kysmykset, mukaan lukien pitkällä aikavälillä määriteltävä yhteinen puolustuspolitiikka, joka saattaa aikanaan johtaa yhteiseen puolustukseen.

Article J.4  

1. The common foreign and security policy shall include all questions related to the security of the Union, including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence.

2. Unioni pyytää Länsi-Euroopan uniona (WEU), joka on Euroopan unionin kehityksen erottamaton osa, valmistelemaan ja toteuttamaan ne unionin päätökset ja toimet, joilla on merkitystä puolustuk- sen alalla. Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä WEU:n toimielinten kanssa tarpeelliset käytännön järjestelyt. 2. The Union requests the Western European Union (WEU), which is an integral part of the development of the Union, to elaborate and implement decisions and actions of the Union which have defence implications. The Council shall, in agreement with the institutions of the WEU, adopt the necessary practical arrangements.
3. Edellä J.3 artiklassa määritellyt menettelyt eivät koske niitä kysymyksiä, joilla on merkitystä puolustuksen alalla ja joista määrätään tässä artiklassa. 3. Issues having defence implications dealt with under this Article shall not be subject to the procedures set out in Article J.3.
4. Unionin tässä artiklassa tarkoitettu politiikka ei vaikuta eräiden jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen, siinä pidetään arvossa niitä velvoitteita, joita eräillä jäsenvaltioilla on Pohjois-Atlantin sopimuksen perusteella, ja se on sopusoinnussa tuossa yhteydessä toteutettavan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kanssa. 4. The policy of the Union in accordance with this Article shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States and shall respect the obligations of certain Member States under the North Atlantic Treaty and be compatible with the common security and defence policy established within that framework.
5. Tämän artiklan määräykset eivät estä kiinteämmän yhteistyön kehittämistä kahden tai useamman jäsenvaltion välillä kahdenvälisesti WEU:n tai Atlantin liiton yhteydessä, ellei tällainen yhteistyö ole ristiriidassa tässä osastossa määrätyn yhteistyön kanssa tai estä sitä. 5. The provisions of this Article shall not prevent the development of closer cooperation between two or more Member States on a bilateral level,in the framework of the WEU and the Atlantic Alliance, provided such cooperation does not run counter to or impede that provided for in this Title.
6. Tämän sopimuksen tavoitteen edistämiseksi ja ottaen huomioon Brysselin sopimuksen XII artiklaan liittyvä vuoden 1998 määräaika, tätä artiklaa voidaan tarkistaa N artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla neuvoston vuonna 1996 Eurooppa-neuvostolle antaman sellaisen selonteon perusteella, joka sisältää arvion siihen mennessä toteutuneesta edistymisestä ja saaduista kokemuksista. 6. With a view to furthering the objective of this Treaty, and having in view the date of 1998 in the context of Article XII of the Brussels Treaty, the provisions of this Article may be revised as provided for in Article N(2) on the basis of a report to be presented in 1996 by the Council to the European Council, which shall include an evaluation of the progress made and the experience gained until then.

J.5 artikla  

1. Puheenjohtajavaltio edustaa unionia yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa.

Article J.5  

1. The Presidency shall represent the Union in matters coming within the common foreign and security policy.

2. Puheenjohtajavaltio vastaa yhteisten toimien toteuttamisesta; tässä ominaisuudessaan se esittää periaatteessa unionin kannan kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa. 2. The Presidency shall be responsible for the implementation of common measures; in that capacity it shall in principle express the position of the Union in international organizations and international conferences.
3. Tarvittaessa puheenjohtajavaltiota avustaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa puheenjohtajuutta edeltäneellä kaudella hoitanut ja sitä seuraavalla kaudella hoitava jäsenvaltio. Komissio osallistuu täysimääräisesti näihin tehtäviin. 3. In the tasks referred to in paragraphs 1 and 2, the Presidency shall be assisted if need be by the previous and next Member States to hold the Presidency. The Commission shall be fully associated in these tasks.
4. Niissä kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa edustettuina olevat jäsenvaltiot, joissa kaikki jäsenvaltiot eivät ole edustettuina, antavat viimeksi mainituille jäsenvaltioille tietoja kaikista yhteistä etua koskevista asioista, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta J.2 artiklan 3 kohdan ja J.3 artiklan 4 kohdan määräysten soveltamista. 4. Without prejudice to Article J.2(3) and Article J.3(4), Member States represented in international organizations or international conferences where not all the Member States participate shall keep the latter informed of any matter of common interest.
Jäsenvaltiot, jotka ovat myös Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston jäseniä, neuvottelevat keskenään ja pitävät muut jäsenvaltiot täysin asioista selvillä. Jäsenvaltiot, jotka ovat turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä, huolehtivat toiminnassaan unionin kantojen ja etujen puolustamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niitä velvollisuuksia, joita niillä on Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan määräysten nojalla. Member States which are also members of the United Nations Security Council will concert and keep the other Member States fully informed. Member States which are permanent members of the Security Council will, in the execution of their functions, ensure the defence of the positions and the interests of the Union, without prejudice to their responsibilities under the provisions of the United Nations Charter.

J.6 artikla  

Jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot sekä komission edustustot kolmansissa maissa ja kansainvälisissä konferensseissa samoin kuin niiden edustajat kansainvälisissä järjestöissä neuvottelevat keskenään sen varmistamiseksi, että neuvoston hyväksymiä yhteisiä kantoja ja yhteisiä toimia noudatetaan ja että ne toteutetaan.

Article J.6  

The diplomatic and consular missions of the Member States and the Commission Delegations in third countries and international conferences, and their representations to international organizations, shall cooperate in ensuring that the common positions and common measures adopted by the Council are complied with and implemented.

Ne tiivistävät yhteistyötään vaihtamalla tietoja, laatimalla yhteisiä arvioita ja tukemalla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 8 c artiklassa tarkoitettujen säännösten täytäntöönpanoa. They shall step up cooperation by exchanging information, carrying out joint assessments and contributing to the implementation of the provisions referred to in Article 8c of the Treaty establishing the European Community.

J.7 artikla  

Puheenjohtajavaltio kuulee Euroopan parlamenttia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja huolehtii siitä, että Euroopan parlamentin näkemykset otetaan aiheellisella tavalla huomioon. Puheenjohtajavaltio ja komissio antavat Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksestä.

Article J.7  

The Presidency shall consult the European Parliament on the main aspects and the basic choices of the common foreign and security policy and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration. The European Parliament shall be kept regularly informed by the Presidency and the Commission of the development of the Union's foreign and security policy.

Euroopan parlamentti voi tehdä kysymyksiä neuvostolle tai antaa sille suosituksia. Euroopan parlamentissa käydään vuosittain keskustelu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. It shall hold an annual debate on progress in implementing the common foreign and security policy.

J.8 artikla  

1. Eurooppa-neuvosto määrittelee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteet ja yleiset suuntaviivat.

Article J.8  

1. The European Council shall define the principles of and general guidelines for the common foreign and security policy.

2. Neuvosto tekee päätökset, jotka ovat tarpeen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi Eurooppa- neuvoston vahvistamien yleisten suuntaviivojen perusteella. Se huolehtii unionin toiminnan yhtenäisyydestä, johdonmukaisuudesta ja tehokkuudesta. 2. The Council shall take the decisions necessary for defining and implementing the common foreign and security policy on the basis of the general guidelines adopted by the European Council. It shall ensure the unity, consistency and effectiveness of action by the Union.
Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti, menettelyä koskevia kysymyksiä sekä J.3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta. The Council shall act unanimously, except for procedural questions and in the case referred to in Article J.3(2).
3. Jokainen jäsenvaltio tai komissio voi saattaa neuvoston käsiteltäväksi minkä tahansa yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvän kysymyksen sekä tehdä ehdotuksia neuvostolle. 3. Any Member State or the Commission may refer to the Council any question relating to the common foreign and security policy and may submit proposals to the Council.
4. Tapauksissa, joissa päätös on tehtävä nopeasti, puheenjohtajavaltio voi omasta aloitteestaan taikka komission tai jäsenvaltion pyynnöstä kutsua koolle neuvoston ylimääräisen kokouksen 48 tunnin kuluessa ja ehdottoman välttämättömissä tapauksissa lyhyemmänkin ajan kuluessa. 4. In cases requiring a rapid decision, the Presidency, of its own motion, or at the request of the Commission or a Member State, shall convene an extraordinary Council meeting within 48 hours or, in an emergency, within a shorter period.
5. Poliittinen komitea, joka muodostuu poliittisten osastojen päälliköistä (directeurs politiques), seuraa kansainvälistä tilannetta yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvillä aloilla sekä osallistuu politiikan määrittelemiseen antamalla neuvoston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan lausuntoja neuvostolle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklan soveltamista. Se seuraa myös sovitun politiikan toteuttamista, tämän kuitenkaan rajoittamatta puheenjohtajavaltion ja komission toimivaltaa. 5. Without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, a Political Committee consisting of Political Directors shall monitor the international situation in the areas covered by common foreign and security policy and contribute to the definition of policies by delivering opinions to the Council at the request of the Council or on its own initiative. It shall also monitor the implementation of agreed policies, without prejudice to the responsibility of the Presidency and the Commission.

J.9 artikla  

Komissio osallistuu täysimääräisesti työhön yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla.

Article J.9  

The Commission shall be fully associated with the work carried out in the common foreign and security policy field.

J.10 artikla  

Kun J.4 artiklan mukaan turvallisuutta koskevia määräyksiä mahdollisesti tarkistetaan, sitä varten koolle kutsuttu konferenssi tarkastelee myös, onko aihetta tehdä muita muutoksia yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin määräyksiin.

Article J.10  

On the occasion of any review of the security provisions under Article J.4,the Conference which is convened to that effect shall also examine whether any other amendments need to be made to provisions relating to the common foreign and security policy.

J.11 artikla  

1. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 ja 217 artiklan määräyksiä sovelletaan tässä osastossa tarkoitettuja aloja koskeviin määräyksiin.

Article J.11  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä määräyksistä toimielimille aiheutuvat hallintomenot otetaan menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon. 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
Neuvosto voi myös:
 • joko päättää yksimielisesti, että kyseisten määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat toimintamenot otetaan menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon; tällöin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrättyä talousarviomenettelyä;

 • tai todeta, että jäsenvaltiot vastaavat tällaisista menoista, mahdollisesti vahvistettavan jakoperusteen mukaisesti.
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

VI OSASTO

Määräykset yhteistyöstä oikeus- ja sisäasioissa

K artikla

Yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa koskevat seuraavat määräykset.

TITLE VI

Provisions on cooperation in the fields of justice and home affairs

Article K

Cooperation in the fields of justice and home affairs shall be governed by the following provisions.

K.1 artikla

Jäsenvaltiot pitävät unionin tavoitteiden, erityisesti henkilöiden vapaan liikkuvuuden, saavuttamiseksi seuraavia aloja yhteistä etua koskevina asioina, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön toimivaltaa:

Article K.1  

For the purposes of achieving the objectives of the Union, in particular the free movement of persons,and without prejudice to the powers of the European Community, Member States shall regard the following areas as matters of common interest:

 1. turvapaikkapolitiikka;
 1. asylum policy;
 1. säännöt, jotka koskevat henkilöiden liikkumista yli jäsenvaltioiden ulkorajojen ja tähän rajanylitykseen liittyvää valvontaa;
 1. rules governing the crossing by persons of the external borders of the Member States and the exercise of controls thereon;
 1. maahanmuuttopolitiikka ja kolmansien maiden kansalaisia koskeva politiikka:
  1. edellytykset, joilla kolmansien maiden kansalaiset saavat tulla jäsenvaltioiden alueelle ja liikkua siellä;
  2. kolmansien maiden kansalaisten oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskevat edellytykset, perheiden yhdistäminen ja työhönpääsy mukaan luettuina;
  3. sen torjuminen, että kolmansien maiden kansalaiset luvattomasti muuttavat jäsenvaltioiden alueelle taikka luvattomasti oleskelevat tai tekevät työtä siellä;
 1. immigration policy and policy regarding nationals of third countries:
  1. conditions of entry and movement by nationals of third countries on the territory of Member States;
  2. conditions of residence by nationals of third countries on the territory of Member States, including family reunion and access to employment;

  3. combating unauthorized immigration, residence and work by nationals of third countries on the territory of Member States;
 1. huumausaineiden väärinkäytön torjuminen siltä osin kuin siitä ei määrätä 7, 8 ja 9 alakohdassa;
 1. combating drug addiction in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. lpetollisten menettelytapojen torjuminen kansainvälisellä tasolla siltä osin kuin siitä ei määrätä 7, 8 ja 9 alakohdassa;
 1. combating fraud on an international scale in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla;
 1. judicial cooperation in civil matters;
 1. oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla;
 1. judicial cooperation in criminal matters;
 1. tulliasiain yhteistyö;
 1. customs cooperation;
 1. poliisiasiain yhteistyö terrorismin, laittoman huumausainekaupan ja muiden vakavien kansainvälisen rikollisuuden muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, tarvittaessa tietyt tulliasiain yhteistyön muodot mukaan luettuina, Euroopan poliisivirastossa (Europol) järjestettävän unionin laajuisen tietojenvaihtojärjestelmän järjestämisen yhteydessä.
 1. police cooperation for the purposes of preventing and combating terrorism, unlawful drug-trafficking and other serious forms of international crime, including if necessary certain aspùects of customs cooperation, in connection with the organization of a Union-wide system for exchanging information within a European Police Office (Europol).

K.2 artikla

1. Edellä K.1 artiklassa tarkoitettuja asioita käsitellään noudattaen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 4 päivänä marraskuuta 1950 tehtyä Euroopan yleissopimusta sekä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta ja ottaen huomioon suojelun, jonka jäsenvaltiot antavat poliittisista syistä vainotuille henkilöille.

Article K.2  

1. The matters referred to in Article K.1 shall be dealt with in compliance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 and the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and having regard to the protection afforded by Member States to persons persecuted on political grounds.

2. Tämän osaston määräyksillä ei rajoiteta niitä velvollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi sekä sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi. . 2. This Title shall not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.

K.3 artikla

1. Jäsenvaltiot antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään neuvostossa K.1 artiklassa tarkoitettuja aloja koskevista kysymyksistä toimintansa yhteensovittamiseksi. Tätä varten ne järjestävät toimivaltaisten hallintoyksikköjensä välisen yhteistoiminnan. 

Article K.3  

1. In the areas referred to in Article K.1, Member States shall inform and consult one another within the Council with a view to coordinating their action. To that end, they shall establish collaboration between the relevant departments of their administrations.

2. Neuvosto voi:
 • jäsenvaltion tai komission aloitteesta K.1 artiklan 1-6 alakohdassa tarkoitetuilla aloilla,
2. The Council may:
 • on the initiative of any Member State or of the Commission, in the areas referred to in Article K.1(1) to (6);
 • jäsenvaltion aloitteesta K.1 artiklan 7, 8 ja 9 alakohdassa tarkoitetuilla aloilla:
  1. hyväksyä yhteisiä kantoja sekä aiheellisin muodoin ja menettelyin edistää unionin tavoitteiden saavuttamisen kannalta aiheellista yhteistyötä;
  2. hyväksyä yhteisen toiminnan siltä osin kuin unionin tavoitteet voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi paremmin toteuttaa yhteisellä toiminnalla kuin siten, että jäsenvaltiot toimivat erikseen; neuvosto voi päättää, että yhteistä toimintaa koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet vahvistetaan määräenemmistöllä;
  3. tehdä yleissopimuksia, joiden hyväksymistä se suosittaa jäsenvaltioille jäsenvaltioiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 220 artiklan soveltamista.
  4. Jollei tällaisissa yleissopimuksissa toisin määrätä, niitä koskevat mahdolliset soveltamistoimenpiteet vahvistetaan neuvostossa korkeiden sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistöllä.

 • on the initiative of any Member State, in the areas referred to in Article K.1(7) to (9):
  1. adopt joint positions and promote, using the appropriate form and procedures, any cooperation contributing to the pursuit of the objectives of the Union;
  2. adopt joint action in so far as the objectives of the Union can be attained better by joint action than by the Member States acting individually on account of the scale or effects of the action envisaged; it may decide that measures implementing joint action are to be adopted by a qualified majority;

  3. without prejudice to Article 220 of the Treaty establishing the European Community, draw up conventions which it shall recommend to the Member States for adoption in accordance with their respective constitutional requirements.


  4. Unless otherwise provided by such conventions, measures implementing them shall be adopted wihtin the Council by a majority of two thirds of the High Contracting Parties.

   Tällaisissa yleissopimuksissa voidaan määrätä, että yhteisön tuomioistuimella on toimivalta, niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka voidaan täsmentää yleissopimuksissa, tulkita yleissopimusten määräyksiä ja ratkaista niiden soveltamista koskevat erimielisyydet.

   Such conventions may stipulate that the Court of Justice shall have jurisdiction to interpret their provisions and to rule on any disputes regarding their application, in accordance with such arrangements as they may lay down.

K.4 artikla

1. Perustetaan koordinointikomitea, joka muodostuu johtavista virkamiehistä. Yhteensovittavan tehtävänsä lisäksi komitean tehtävänä on:

Article K.4  

1. A Coordinating Committee shall be set up consisting of senior officials. In addition to its coordinating role, it shall be the task of the Committee to:

 • antaa neuvostolle lausuntoja sen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan;
 • give opinions for the attention of the Council, either at the Council's request or on its own initiative;
 • osallistua neuvoston työn valmisteluun K.1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla sekä, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 d artiklassa määrätyin edellytyksin, mainitun sopimuksen 100 c artiklassa tarkoitetuilla aloilla, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklan soveltamista.
 • contribute, without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, to the preparation of the Council's discussions in the areas referred to in Article K.1 and, in accordance with the conditions laid down in Article 100d of the Treaty establishing the European Community, in the areas referred to in Article 100c of that Treaty.
2. Komissio osallistuu täysimääräisesti työhön tässä osastossa tarkoitetuilla aloilla. 2. The Commission shall be fully associated with the work in the areas referred to in this Title.
3. Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti muissa kuin menettelyä koskevissa kysymyksissä tai tapauksissa, joita varten K.3 artiklassa erikseen määrätään muusta äänestyssäännöstä. 3. The Council shall act unanimously, except on matters of procedure and in cases where Article K.3 expressly provides for other voting rules.
Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla, ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 62 ääntä, jotka edustavat ainakin kymmentä asian puolesta äänestävää jäsentä. Where the Council is required to act by a qualified majority, the votes of its members shall be weighted as laid down in Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

K.5 artikla

Jäsenvaltiot ilmaisevat tämän osaston määräysten mukaisesti hyväksytyt yhteiset kannat niissä kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa, joihin ne osallistuvat.

Article K.5  

Within international organizations and at international conferences in which they take part, Member States shall defend the common positions adopted under the provisions of this Title.

K.6 artikla

Puheenjohtajisto ja komissio antavat Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja työskentelystä tässä osastossa tarkoitetuilla aloilla.

Article K.6  

The Presidency and the Commission shall regularly inform the European Parliament of discussions in the areas covered by this Title.

Puheenjohtajisto kuulee Euroopan parlamenttia tässä osastossa tarkoitettujen alojen keskeisistä näkökohdista ja huolehtii siitä, että Euroopan parlamentin näkemykset otetaan aiheellisella tavalla huomioon. The Presidency shall consult the European Parliament on the principal aspects of activities in the areas referred to in this Title and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration.
Euroopan parlamentti voi tehdä kysymyksiä neuvostolle tai antaa sille suosituksia. Euroopan parlamentissa käydään vuosittain keskustelu tässä osastossa tarkoitettujen alojen toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. Each year, it shall hold a debate on the progress made in implementation of the areas referred to in this Title.

K.7 artikla

Tämän osaston määräykset eivät estä kiinteämmän yhteistyön toteuttamista tai kehittämistä kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, ellei tällainen yhteistyö ole ristiriidassa tässä osastossa määrätyn yhteistyön kanssa tai haittaa sitä.

Article K.7  

The provisions of this Title shall not prevent the establishment or development of closer cooperation between two or more Member States in so far as such cooperation does not conflict with, or impede, that provided for in this Title.

K.8 artikla

1. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 ja 217 artiklan määräyksiä sovelletaan tässä osastossa tarkoitettuihin aloihin liittyviin määräyksiin.

Article K.8  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. Tässä osastossa tarkoitettuihin aloihin liittyvistä määräyksistä toimielimille aiheutuvat hallintomenot otetaan menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon. 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
Neuvosto voi myös:
 • joko päättää yksimielisesti, että kyseisten määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat toimintamenot otetaan menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon; tällöin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrättyä talousarviomenettelyä; taikka
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • todeta, että jäsenvaltiot vastaavat tällaisista menoista, mahdollisesti vahvistettavan jakoperusteen mukaisesti.
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

K.9 artikla

Neuvosto voi yksimielisesti komission tai jäsenvaltion aloitteesta päättää soveltaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 c artiklaa toimintaan K.1 artiklan 1-6 alakohdassa tarkoitetuilla aloilla ja samalla vahvistaa siihen liittyvät äänestysehdot. Se suosittaa jäsenvaltioille tällaisen päätöksen hyväksymistä jäsenvaltioiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Article K.9  

The Council, acting unanimously on the initiative of the Commission or a Member State, may decide to apply Article 100c of the Treaty establishing the European Community to action in areas referred to in Article K.1(1) to (6), and at the same time determine the relevant voting conditions relating to it. It shall recommend the Member States to adopt that decision in accordance with their respective constitutional requirements.

AVDELNING VII

Slutbestämmelser

Artikel L 

Föreskrifterna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen om Europeiska gemenskapernas domstols kompetens och om utövandet av denna kompetens, skall endast tillämpas på följande bestämmelser i det här fördraget:

 1. Bestämmelserna om ändring av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att upprätta Europeiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

TITLE VII

Final provisions

Article L 

The provisions of the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community concerning the powers of the Court of Justice of the European Communities and the exercise of those powers shall apply only to the following provisions of this Treaty:

 1. provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community;
 1. Artikel K 3.2 c) tredje stycket.
 1. the third subparagraph of Article K.3(2)(c);
 1. Artiklarna L-S.
 1. Articles L to S.

Artikel M 

Om inte annat följer av bestämmelserna om ändring av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att upprätta Europeiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och dessa slutbestämmelser, skall ingen bestämmelse i det här fördraget inverka på fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna eller på senare fördrag och rättsakter om ändring eller komplettering av de fördragen.

Article M 

Subject to the provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and to these final provisions, nothing in this Treaty shall affect the Treaties establishing the European Communities or the subsequent Treaties and Acts modifying or supplementing them.

Artikel N 

1. Varje medlemsstats regering eller kommissionen får förelägga rådet förslag till ändringar av de fördrag som unionen bygger på.

Article N 

1. The government of any Member State or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of the Treaties on which the Union is founded.

Om rådet efter att ha hört Europaparlamentet och i förekommande fall kommissionen, uttalar sig för att sammankalla en konferens med företrädare för medlemsstaternas regeringar, skall konferensen sammankallas av rådets ordförande i syfte att i samförstånd komma överens om de ändringar som skall göras i dessa fördrag. Även Europeiska centralbanken skall höras när det är fråga om institutionella ändringar på det monetära området. If the Council, after consulting the European Parliament and, where appropriate, the Commission, delivers an opinion in favour of calling a conference of representatives of the governments of the Member States, the conference shall be convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord the amendments to be made to those Treaties. The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area.
Ändringarna skall träda i kraft när de har ratificerats av samtliga medlemsstater i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser. The amendments shall enter into force after being ratified by all the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
2. En konferens med företrädare för medlemsstaternas regeringar skall sammankallas år 1996 för att i enlighet med målen i artiklarna A och B granska de bestämmelser för vilka en översyn är föreskriven. 2. A conference of representatives of the governments of the Member States shall be convened in 1996 to examine those provisions of this Treaty for which revision is provided, in accordance with the objectives set out in Articles A and B.

Artikel O 

Varje europeisk stat får ansöka om att bli medlem av unionen. Ansökan skall ställas till rådet som skall besluta enhälligt efter att ha hört kommissionen och efter samtycke av Europaparlamentet, som skall fatta sitt beslut med absolut majoritet av sina ledamöter.

Article O 

Any European State may apply to become a member of the Union. It shall address its application to the Council, which shall act unanimously after consulting the Commission and after receiving the assent of the European Parliament, which shall act by an absolute majority of its component members.

Villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördragen som unionen bygger på, som därigenom blir nödvändiga, skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och den ansökande staten. Detta avtal skall föreläggas samtliga avtalsslutande stater för ratifikation i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser. The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded which such admission entails shall be the subject of an agreement between the Member States and the applicant State. This agreement shall be submitted for ratification by all the contracting States in accordance with their respective constitutional requirements.

Artikel P 

1. Artiklarna 2-7 och 10-19 i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, undertecknat i Bryssel den 8 april 1965, skall upphöra att gälla.

Article P 

1. Articles 2 to 7 and 10 to 19 of the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, signed in Brussels on 8 April 1965, are hereby repealed.

2. Artikel 2, artikel 3.2 och avdelning III i Europeiska enhetsakten, undertecknad i Luxemburg den 17 februari 1986 och i Haag den 28 februari 1986, skall upphöra att gälla. 2. Article 2, Article 3(2) and Title III of the Single European Act signed in Luxembourg on 17 February 1986 and in The Hague on 28 February 1986 are hereby repealed.

Artikel Q 

Detta fördrag har ingåtts på obegränsad tid.

Article Q 

This Treaty is concluded for an unlimited period.

Artikel R 

1. Detta fördrag skall ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Italienska republikens regering.

Article R 

1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.

2. Detta fördrag träder i kraft den 1 januari 1993 förutsatt att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats eller, om så inte är fallet, den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. 2. This Treaty shall enter into force on 1 January 1993, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step.

Artikel S 

Detta fördrag, upprättat i ett enda original på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska språken, vilka texter är lika giltiga på alla språken, skall deponeras i arkiven hos Italienska republikens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i övriga signatärstater.

Article S 

This Treaty, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the government of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to each of the governments of the other signatory States.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
Som skedde i Maastricht den sjunde februari nittonhundranittiotvå. Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS

Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

João de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS

Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

João de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

III - Päätösasiakirja

1. JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSIT, jotka kutsuttiin koolle Roomaan 15 päivänä joulukuuta 1990 päättämään yhteisellä sopimuksella Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen tehtävistä muutoksista tarkoituksena toteuttaa poliittinen liitto ja tarkoituksena ottaa huomioon talous- ja rahaliiton loppuvaiheet, sekä 3 päivänä helmikuuta 1992 Brysseliin koolle kutsutut konferenssit, joiden tarkoituksena on tehdä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksiin Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen suunnitelluista muutoksista johtuvat muutokset, ovat hyväksyneet seuraavat tekstit:

III Final Act

1. The CONFERENCES OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES convened in Rome on 15 December 1990 to adopt by common accord the amendments to be made to the Treaty establishing the European Economic Community with a view to the achievement of political union and with a view to the final stages of economic and monetary union, and those convened in Brussels on 3 February 1992 with a view to amending the Treaties establishing respectively the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community as a result of the amendments envisaged for the Treaty establishing the European Economic Community have adopted the following texts.

I - Sopimus Euroopan unionista


II - Pöytäkirjat (*)

Pöytäkirja kiinteän omaisuuden hankkimisesta Tanskassa

I The Treaty on European Union


II Protocols

Protocol on the acquisition of property in Denmark

Pöytäkirja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 119 artiklasta

Pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

Protocol concerning Article 119 of the Treaty establishing the European Community

Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank

Pöytäkirja Euroopan rahapoliittisen instituutin perussäännöstä

Pöytäkirja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä

Protocol on the Statute of the European Monetary Institute

Protocol on the excessive deficit procedure

Pöytäkirja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 j artiklassa tarkoitetuista lähentymisperusteista


Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta

Protocol on the convergence criteria referred to in Article 109j of the Treaty establishing the European Community

Protocol amending the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities

Pöytäkirja Tanskasta

Pöytäkirja Portugalista

Protocol on Denmark

Protocol on Portugal

Pöytäkirja siirtymisestä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen

Pöytäkirja eräistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvistä määräyksistä

Protocol on the transition to the third stage of economic and monetary union

Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Pöytäkirja eräistä Tanskaa koskevista määräyksistä

Pöytäkirja Ranskasta

Protocol on certain provisions relating to Denmark

Protocol on France

Pöytäkirja sosiaalipolitiikasta, johon on liitetty muiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kuin Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kesken tehty sopimus sosiaalipolitiikasta ja johon liittyy kaksi julistusta

Pöytäkirja taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta

Protocol on social policy, to which is annexed an agreement concluded between the Member States of the European Community with the exception of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to which two declarations are attached

Protocol on economic and social cohesion

Pöytäkirja talous- ja sosiaalikomiteasta sekä alueiden komiteasta

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimukseen liitetty pöytäkirja

Protocol on the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities

Konferenssit ovat sopineet, että 1-16 kohdassa mainitut pöytäkirjat liitetään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja että 17 kohdassa tarkoitettu pöytäkirja liitetään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin. The Conferences agreed that the Protocols referred to in 1 to 16 above will be annexed to the Treaty establishing the European Community and that the Protocol referred to in 17 above will be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities.
2. Näiden tekstien allekirjoittamisen yhteydessä konferenssit ovat päättäneet jäljempänä luetelluista julistuksista, jotka on liitetty tähän päätösasiakirjaan. 2. At the time of signature of these texts, the Conferences adopted the declarations listed below and annexed to this Final Act.

III - Julistukset

Julistus pelastuspalvelusta, energiasta ja matkailusta

III Declarations

Declaration on civil protection, energy and tourism

Julistus jäsenvaltion kansalaisuudesta

Julistus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan III ja VI osastosta

Declaration on nationality of a Member State

Declaration on Part Three, Titles III and VI, of the Treaty establishing the European Community

Julistus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan VI osastosta

Julistus valuuttayhteistyöstä kolmansien maiden kanssa

Declaration on Part Three, Title VI, of the Treaty establishing the European Community

Declaration on monetary cooperation with non-Community countries

Julistus valuuttasuhteista San Marinon, Vatikaanivaltion ja Monacon ruhtinaskunnan kanssa


Julistus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 73 d artiklasta

Declaration on monetary relations with the Republic of San Marino, the Vatican City and the Principality of Monaco

Declaration on Article 73d of the Treaty establishing the European Community

Julistus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 artiklasta

Julistus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan XVI osastosta

Declaration on Article 109 of the Treaty establishing the European Community

Declaration on Part Three, Title XVI,of the Treaty establishing the European Community

Julistus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109, 130 r ja 130 y artiklasta

Julistus 24 päivänä marraskuuta 1988 annetusta direktiivistä ("Päästöt")

Declaration on Articles 109, 130r and 130y of the Treaty establishing the European Community

Declaration on the Directive of 24 November 1988 (emissions)

Julistus Euroopan kehitysrahastosta

Julistus kansallisten kansanedustuslaitosten merkityksestä Euroopan unionissa

Declaration on the European Development Fund

Declaration on the role of national parliaments in the European Union

Julistus kansanedustuslaitosten konferenssista

Julistus komission ja Euroopan parlamentin jäsenten määrästä

Declaration on the Conference of the Parliaments

Declaration on the number of Members of the Commission and of the European Parliament

Julistus yhteisön säädöshierarkiasta

Julistus oikeudesta saada tietoja

Declaration on the hierarchy of Community acts

Declaration on the right of access to information

Julistus komission ehdotuksista aiheutuvista arvioiduista kustannuksista

Julistus yhteisön oikeuden soveltamisesta

Declaration on estimated costs under Commission proposals

Declaration on the implementation of Community law

Julistus yhteisön toimenpiteiden ympäristövaikutusten arvioinnista

Julistus tilintarkastustuomioistuimesta

Declaration on assessment of the environmental impact of Community measures

Declaration on the Court of Auditors

Julistus talous- ja sosiaalikomiteasta

Julistus yhteistyöstä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa

Declaration on the Economic and Social Committee

Declaration on cooperation with charitable associations
Julistus eläinsuojelusta

Julistus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 227 artiklan 3 kohdassa ja 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen merentakaisten maiden ja alueiden etujen edustamisesta

Declaration on the protection of animals

Declaration on the representation of the interests of the overseas countries and territories referred to in Article 227(3) and (5)(a) and (b) of the Treaty establishing the European Community
Julistus yhteisön syrjäisimmistä alueista


Julistus yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista äänestyksistä

Declaration on the outermost regions of the Community

Declaration on voting in the field of the common foreign and security policy
Julistus käytännön järjestelyistä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla

Julistus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla käytettävistä kielistä

Declaration on practical arrangements in the field of the commonforeign and security policy

Declaration on the use of languages in the field of the commonforeign and security policy
Julistus Länsi-Euroopan unionista

Julistus turvapaikkakysymyksestä

Declaration on Western European Union

Declaration on asylum
Julistus poliisiasiain yhteistyöstä

Julistus EKP:n ja ERI:n sekä niiden henkilöstön välisistä riita- asioista

Declaration on police cooperation

Declaration on disputes between the ECB and the EMI and their servants
Tehty Maastrichtissa seitsemäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaks Done at Maastricht this seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin liitetty
pöytäkirja (N:o 17)

KORKEAT SOPIMUSPUOLET

Protocol (No 17)
annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin: HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities:
"Mikään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tai Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten taikka kyseisten sopimusten muuttamisesta tai täydentämisestä tehtyjen sopimusten tai asiakirjojen määräys ei vaikuta Irlannin perustuslain 40.3.3 artiklan soveltamiseen Irlannissa.". Nothing in the Treaty on European Union, or in the Treaties establishing the European Communities, or in the Treaties or Acts modifying or supplementing those Treaties, shall affect the application in Ireland of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland.

Tehty 1 päivänä toukokuuta 1992

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen korkeat sopimuspuolet ovat 1 päivänä toukokuuta 1992 Guimarãesissa (Portugali) antaneet seuraavan julistuksen.

Declaration of 1 May 1992

On 1 May 1992, in Guimarães (Portugal), the High Contracting Parties to the Treaty on European Union adopted the following Declaration:

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN KORKEIDEN SOPIMUSPUOLTEN JULISTUS

Maastrichtissa 7 päivänä helmikuuta 1992 allekirjoitetun, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen korkeat sopimuspuolet,

DECLARATION OF THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION

The High Contracting Parties to the Treaty on European Union signed at Maastricht on the seventh day of February 1992,

ajotka tarkasteltuaan mainitun, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen pöytäkirjaa N:o 17, joka on liitetty kyseiseen sopimukseen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin, Having considered the terms of Protocol No 17 to the said Treaty on European Union which is annexed to that Treaty and to the Treaties establishing the European Communities,
antavat seuraavan oikeudellisen tulkinnan: Hereby give the following legal interpretation:
Heidän tarkoituksensa oli ja on, että pöytäkirja ei rajoita vapautta matkustaa jäsenvaltioiden välillä taikka niitä ehtoja noudattaen, jotka saatetaan yhteisön oikeuden mukaisesti vahvistaa Irlannin lainsäädännöllä, Irlannissa vastaanottaa tai antaa tietoja palveluista, jotka ovat lain mukaan sallittuja jäsenvaltioissa. That it was and is their intention that the Protocol shall not limit freedom to travel between Member States or, in accordance with conditions which may be laid down, in conformity with Community law, by Irish legislation, to obtain or make available in Ireland information relating to services lawfully available in Member States.
Samalla korkeat sopimuspuolet julistavat juhlallisesti, että jos Irlannin valtiosääntöä mahdollisesti myöhemmin muutetaan, ja muutos koskee Irlannin valtiosäännön 40.3.3 artiklassa tarkoitettua asiaa, eikä muutos ole vastoin korkeiden sopimuspuolten edellä ilmaistua tarkoitusta, ne suhtautuvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon jälkeen myönteisesti mainitun pöytäkirjan muuttamiseen niin, että sen soveltamisala, jos Irlanti sitä pyytää, ulotetaan koskemaan näin muutettua valtiosääntöä. At the same time the High Contracting Parties solemnly declare that, in the event of a future constitutional amendment in Ireland which concerns the subject matter of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland and which does not conflict with the intention of the High Contracting Parties hereinbefore expressed, they will, following the entry into force of the Treaty on European Union, be favourably disposed to amending the said Protocol so as to extend its application to such constitutional amendment if Ireland so requests.