BACK TO THE HOMEPAGE           VOLUNTEER FOR US!
  LONWEB PARALLEL TEXTS

 

 

 

 

 

SWEDISH
THE MAASTRICHT TREATY

The European Community is a source of a large number of official texts translated in 11 languages and available from their website. They are meant to inform the European consumer about EU laws, directives and so on. But we can "misuse" these translations, which are normally very accurate, to provide a wonderful means of learning the language of politics and society in any of the 11 official languages of the Community. If you already have a grasp of one of these languages but want to learn more, see how quickly you can achieve this thanks to Lonweb's "parallelized" texts, available for learners of Italian, Spanish, Portuguese, French, Greek, German, Dutch, Danish, Swedish and Finnish.

 
 

 

I - Fördragstext

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT, HELLENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT, HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN, FRANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT, IRLANDS PRESIDENT, ITALIENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT, HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA, PORTUGISISKA REPUBLIKENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

I - Text of the Treaty

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

SOM ÄR BESLUTNA att övergå till en ny fas i den europeiska integrationsprocess som inleddes med upprättandet av Europeiska gemenskaperna, RESOLVED to mark a new stage in the process of European integration undertaken with the establishment of the European Communities,
SOM ERINRAR OM den historiska betydelsen av att delningen av den europeiska kontinenten har upphört och behovet av att skapa en fast grundval för uppbyggnaden av det framtida Europa, RECALLING the historic importance of the ending of the division of the European continent and the need to create firm bases for the construction of the future Europe,
SOM BEKRÄFTAR den vikt som de fäster vid principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt vid rättsstatsprincipen, CONFIRMING their attachment to the principles of liberty, democracy and respect for human rights and fundamental freedoms and of the rule of law,
SOM ÖNSKAR stärka solidariteten mellan sina folk samtidigt som de respekterar deras historia, kultur och traditioner, DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their culture and their traditions,
SOM ÖNSKAR ytterligare stärka institutionernas demokratiska karaktär och effektivitet för att sätta dessa i stånd att inom en gemensam institutionell ram bättre fullgöra de uppgifter som har anförtrotts dem, DESIRING to enhance further the democratic and efficient functioning of the institutions so as to enable them better to carry out, within a single institutional framework, the tasks entrusted to them,
SOM HAR FÖRESATT SIG att stärka och uppnå en konvergens mellan ekonomierna i sina länder samt att upprätta en ekonomisk och monetär union som i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag omfattar en gemensam och stabil valuta, RESOLVED to achieve the strengthening and the convergence of their economies and to establish an economic and monetary union including, in accordance with the provisions of this Treaty, a single and stable currency,
SOM ÄR BESLUTNA att inom ramen för en förverkligad inre marknad, en ökad sammanhållning och ett förbättrat miljöskydd främja ekonomiska och sociala framsteg för sina folk samt genomföra en politik som säkerställer att framsteg i fråga om ekonomisk integration åtföljs av motsvarande framsteg på andra områden, DETERMINED to promote economic and social progress for their peoples, within the context of the accomplishment of the internal market and of reinforced cohesion and environmental protection, and to implement policies ensuring that advances in economic integration are accompanied by parallel progress in other fields,
SOM HAR FÖRESATT SIG att införa ett gemensamt unionsmedborgarskap för medborgarna i sina länder, RESOLVED to establish a citizenship common to nationals of their countries,
SOM HAR FÖRESATT SIG att genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, vilken omfattar utformningen på sikt av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, och därmed stärka den europeiska identiteten och självständigheten i syfte att främja fred, säkerhet och framsteg i Europa och övriga delar av världen, RESOLVED to implement a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence, thereby reinforcing the European identity and its independence in order to promote peace, security and progress in Europe and in the world,
SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR sitt mål att underlätta fri rörlighet för personer, samtidigt som säkerheten och tryggheten för deras folk säkerställs, genom att ta med bestämmelser om rättsliga och inrikes frågor i detta fördrag, REAFFIRMING their objective to facilitate the free movement of persons, while ensuring the safety and security of their peoples, by including provisions on justice and home affairs in this Treaty,
SOM HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen, RESOLVED to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity,
SOM BEAKTAR de ytterligare steg som skall tas för att föra den europeiska integrationen framåt, IN VIEW of further steps to be taken in order to advance European integration,
HAR BESLUTAT att upprätta en europeisk union och har för detta ändamål som befullmäktigade utsett: HAVE DECIDED to establish a European Union and to this end have designated as their Plenipotentiaries:
HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG:

Mark EYSKENS, utrikesminister,

Philippe MAYSTADT, finansminister,

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:

Mark EYSKENS, Minister for Foreign Affairs,

Philippe MAYSTADT, Minister for Finance;

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK:

Uffe ELLEMANN-JENSEN, utrikesminister,


Anders FOGH RASMUSSEN, ekonomiminister,

HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK:


Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister for Foreign Affairs,

Anders FOGH RASMUSSEN, Minister for Economic Affairs;

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT:

Hans-Dietrich GENSCHER, utrikesminister,


Theodor WAIGEL, finansminister,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Hans-Dietrich GENSCHER, Federal Minister for Foreign Affairs,

Theodor WAIGEL, Federal Minister for Finance;

HELLENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:


Antonios SAMARAS, utrikesminister,

Efthymios CHRISTODOULOU, ekonomiminister,

THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC:


Antonios SAMARAS, Minister for Foreign Affairs,

Efthymios CHRISTODOULOU, Minister for Economic Affairs;

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN:

Francisco FERN´ANDEZ ORDÓÑEZ, utrikesminister,


Carlos SOLCHAGA CATALÁN, ekonomi- och finansminister,

HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN:

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Minister for Foreign Affairs,

Carlos SOLCHAGA CATALÁN Minister for Economic Affairs and Finance;

FRANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Roland DUMAS, utrikesminister,

Pierre BÉRÉGOVOY, ekonomi-, finans- och budgetminister,

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:

Roland DUMAS, Minister for Foreign Affairs,

Pierre BÉRÉGOVOY, Minister for Economic and Financial Affairs and the Budget;
IRLANDS PRESIDENT:

Gerard COLLINS, utrikesminister,

Bertie AHERN, finansminister,

THE PRESIDENT OF IRELAND:

Gerard COLLINS, Minister for Foreign Affairs,

Bertie AHERN, Minister for Finance;

ITALIENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Gianni DE MICHELIS, utrikesminister,

Guido CARLI, finansminister,

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

Gianni DE MICHELIS, Minister for Foreign Affairs,

Guido CARLI, Minister for the Treasury;

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG:

Jacques F. POOS, vice premiärminister, utrikesminister,

Jean-Claude JUNCKER, finansminister,

HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG:

Jacques F. POOS , Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs,

Jean-Claude JUNCKER, Minister for Finance;

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA:

Hans VAN DEN BROEK, utrikesminister,

Willem KOK, finansminister,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:

Hans VAN DEN BROEK, Minister for Foreign Affairs,

Willem KOK, Minister for Finance;

PORTUGISISKA REPUBLIKENS PRESIDENT:


João de Deus PINHEIRO, utrikesminister,

Jorge BRAGA DE MACEDO, finansminister,

THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC:

João de Deus PINHEIRO, Minister for Foreign Affairs,

Jorge BRAGA DE MACEDO, Minister for Finance;

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND:

The Rt. Hon. Douglas HURD, utrikes- och samväldesminister,

The Hon. Francis MAUDE, statssekreterare för finansiella angelägenheter i finansdepartementet,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:

The Rt. Hon. Douglas HURD, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,

The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary to the Treasury;

SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, har enats om följande. WHO , having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as follows.

AVDELNING I

Gemensamma bestämmelser

Artikel A 

Genom detta fördrag upprättar de HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA mellan sig en EUROPEISK UNION, härefter kallad «unionen».

TITLE I

Common provisions

Article A 

By this Treaty, the HIGH CONTRACTING PARTIES establish among themselves a EUROPEAN UNION, hereinafter called 'the Union'.

Detta fördrag markerar en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten skall fattas så nära medborgarna som möjligt. This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen.
Unionen skall grundas på Europeiska gemenskaperna samt den politik och de samarbetsformer som införs genom detta fördrag. Unionen skall ha till uppgift att på ett konsekvent och solidariskt sätt organisera förbindelserna mellan medlemsstaterna och mellan deras folk. The Union shall be founded on the European Communities, supplemented by the policies and forms of cooperation established by this Treaty. Its task shall be to organize, in a manner demonstrating consistency and solidarity, relations between the Member States and between their peoples.

Artikel B

Unionen skall ha som mål att:

Article B 

The Union shall set itself the following objectives:

 • främja väl avvägda och varaktiga ekonomiska och sociala framsteg, särskilt genom att skapa ett område utan inre gränser, genom att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen och genom att upprätta en ekonomisk och monetär union som på sikt skall omfatta en gemensam valuta i överensstämmelse med bestämmelserna i detta fördrag;
 • to promote economic and social progress which is balanced and sustainable, in particular through the creation of an area without internal frontiers, through the strengthening of economic and social cohesion and through the establishment of economic and monetary union, ultimately including a single currency in accordance with the provisions of this Treaty;
 • hävda sin identitet i internationella sammanhang, särskilt genom att genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, som på sikt skall omfatta utformningen av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar;
 • to assert its identity on the international scene, in particular through the implementation of a common foreign and security policy including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence;
 • stärka skyddet av medlemsstaternas medborgares rättigheter och intressen genom att införa ett unionsmedborgarskap;
 • to strengthen the protection of the rights and interests of the nationals of its Member States through the introduction of a citizenship of the Union;
 • utveckla ett nära samarbete i rättsliga och inrikes frågor;
 • to develop close cooperation on justice and home affairs;
 • fullt ut upprätthålla gemenskapens regelverk och bygga ut det samt att därvid, enligt förfarandet i artikel N.2, överväga i vilken utsträckning den politik och de samarbetsformer som införs genom detta fördrag kan behöva revideras för att säkerställa effektiviteten i gemenskapens mekanismer och institutioner.
 • to maintain in full the acquis communautaire and build on it with a view to considering, through the procedure referred to in Article N(2), to what extent the policies and forms of cooperation introduced by this Treaty may need to be revised with the aim of ensuring the effectiveness of the mechanisms and the institutions of the Community.
Unionens mål skall uppnås i enlighet med bestämmelserna i detta fördrag och i överensstämmelse med de villkor och den tidsplan som fastställs i fördraget samt med beaktande av subsidiaritetsprincipen, såsom denna definieras i artikel 3b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. The objectives of the Union shall be achieved as provided in this Treaty and in accordance with the conditions and the timetable set out therein while respecting the principle of subsidiarity as defined in Article 3b of the Treaty establishing the European Community.

Artikel C 

Unionen skall ha en gemensam institutionell ram, som skall säkerställa konsekvens och kontinuitet i verksamheten för att nå dess mål samtidigt som gemenskapens regelverk följs och byggs ut.

Article C 

The Union shall be served by a single institutional framework which shall ensure the consistency and the continuity of the activities carried out in order to attain its objectives while respecting and building upon the acquis communautaire.

Unionen skall särskilt säkerställa att den genomgående handlar konsekvent i relationerna med omvärlden inom ramen för sin utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska politik och biståndspolitik. Rådet och kommissionen skall ansvara för sådan konsekvens. De skall var och en inom ramen för sina befogenheter svara för att denna politik genomförs. The Union shall in particular ensure the consistency of its external activities as a whole in the context of its external relations, security, economic and development policies. The Council and the Commission shall be responsible for ensuring such consistency. They shall ensure the implementation of these policies, each in accordance with its respective powers.

Artikel D 

Europeiska rådet skall ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och fastställa allmänna politiska riktlinjer för denna utveckling.

Article D 

The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political guidelinesthereof.

Europeiska rådet skall bestå av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt kommissionens ordförande. Dessa skall biträdas av medlemsstaternas utrikesministrar och en medlem av kommissionen. Europeiska rådet skall sammanträda minst två gånger om året under ordförandeskap av stats- eller regeringschefen i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet. The European Council shall bring together the Heads of State or Government of the Member States and the President of the Commission. They shall be assisted by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States and by a Member of the Commission. The European Council shall meet at least twice a year, under the chairmanship of the Head of State or Government of the Member State which holds the Presidency of the Council.
Europeiska rådet skall förelägga Europaparlamentet en rapport efter varje sammanträde samt en skriftlig årsrapport om unionens framsteg. The European Council shall submit to the European Parliament a report after each of its meetings and a yearly written report on the progress achieved by the Union.

Artikel E 

Europaparlamentet, rådet, kommissionen och domstolen skall utöva sina befogenheter på de villkor och för de syften som har fastställts dels genom bestämmelserna i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i senare fördrag och rättsakter om ändring eller komplettering av dessa fördrag och dels genom de övriga bestämmelserna i det här fördraget.

Article E 

The European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Justice shall exercise their powers under the conditions and for the purposes provided for, on the one hand, by the provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the subsequent Treaties and Acts modifying and supplementing them and, on the other hand, by the other provisions of this Treaty.

Artikel F 

1. Unionen skall respektera den nationella identiteten hos sina medlemsstater, vars styrelseformer bygger på demokratiska principer.

Article F 

1. The Union shall respect the national identities of its Member States, whose systems of government are founded on the principles of democracy.

2. Unionen skall som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner. 2. The Union shall respect fundamental rights,as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of Community law.
3. Unionen skall se till att den har de medel som den behöver för att nå sina mål och genomföra sin politik. 3. The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies

AVDELNING V

Bestämmelser om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Artikel J  

En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik skall införas som regleras av följande bestämmelser.

TITLE V

Provisions on a common foreign and security policy

Article J

A common foreign and security policy is hereby established which shall be governed by the following provisions.

Artikel J.1  

1. Unionen och dess medlemsstater skall fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som regleras av bestämmelserna i denna avdelning och som omfattar alla områden inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

Article J.1  

1. The Union and its Member States shall define and implement a common foreign and security policy, governed by the provisions of this Title and covering all areas of foreign and security policy.

2. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall ha som mål:
 • att skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen och oavhängighet;
 • att på alla sätt stärka unionens och dess medlemsstaters säkerhet;
 • att bevara freden och stärka den internationella säkerheten i överensstämmelse med grundsatserna i Förenta nationernas stadga, principerna i Helsingforsavtalets slutakt och målen i Parisstadgan;
 • att främja det internationella samarbetet, och;
 • att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
2. The objectives of the common foreign and security policy shall be:
 • to safeguard the common values, fundamental interests and independence of the Union;
 • to strengthen the security of the Union and its Member States in all ways;
 • to preserve peace and strengthen international security, in accordance with the principles of the United Nations Charter as well as the principles of the Helsinki Final Act and the objectives of the Paris Charter;
 • to promote international cooperation;
 • to develop and consolidate democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms.
3. Unionen skall sträva efter att förverkliga dessa mål:
 • genom att i enlighet med artikel J 2 upprätta ett systematiskt samarbete mellan medlemsstaterna om deras politik;
 • genom att i enlighet med artikel J 3 gradvis genomföra gemensamma åtgärder på de områden där medlemsstaterna har viktiga gemensamma intressen.
3. The Union shall pursue these objectives:
 • by establishing systematic cooperation between Member States in the conduct of policy, in accordance with Article J.2;
 • by gradually implementing, in accordance with Article J.3, joint action in the areas in which the Member States have important interests in common.
4. Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet. De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller kan minska dess effektivitet som en sammanhållande kraft i de internationella relationerna. Rådet skall säkerställa att dessa principer följs. 4. The Member States shall support the Union's external and security policy actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity. They shall refrain from any action which is contrary to the interests of the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in international relations. The Council shall ensure that these principles are complied with.

Artikel J.2  

1. Medlemsstaterna skall informera och samråda med varandra inom rådet om alla utrikes- och säkerhetspolitiska frågor av allmänt intresse för att säkerställa att deras samlade inflytande utövas så effektivt som möjligt genom ett konvergent uppträdande.

Article J.2  

1. Member States shall inform and consult one another within the Council on any matter of foreign and security policy of general interest in order to ensure that their combined influence is exerted as effectively as possible by means of concerted and convergent action.

2. Så snart rådet anser att det behövs skall rådet fastställa en gemensam ståndpunkt.

Medlemsstaterna skall se till att deras nationella politik överensstämmer med de gemensamma ståndpunkterna.

2. Whenever it deems it necessary, the Council shall define a common position.

Member States shall ensure that their national policies conform to the common positions.

3. Medlemsstaterna skall samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och på internationella konferenser. De skall där hävda de gemensamma ståndpunkterna.

Inom internationella organisationer och på internationella konferenser där inte samtliga medlemsstater deltar skall de deltagande medlemsstaterna hävda de gemensamma ståndpunkterna.

3. Member States shall coordinate their action in international organizations and at international conferences. They shall uphold the common positions in such forums.

In international organizations and at international conferences where not all the Member States participate, those which do take part shall uphold the common positions.

Artikel J.3  

Följande ordning skall gälla för beslut om en gemensam åtgärd inom utrikes- och säkerhetspolitiken: 

Article J.3  

The procedure for adopting joint action in matters covered by the foreign and security policy shall be the following:

 1. Rådet skall på grundval av allmänna riktlinjer från Europeiska rådet besluta om att en fråga skall bli föremål för en gemensam åtgärd.
 2. När rådet beslutar att tillämpa principen om en gemensam åtgärd skall rådet ange åtgärdens exakta räckvidd, de allmänna och särskilda mål som unionen vill uppnå med åtgärden, om det behövs hur länge den skall pågå samt med vilka medel, enligt vilka förfaranden och på vilka villkor den skall genomföras.

 1. The Council shall decide, on the basis of general guidelines from the European Council, that a matter should be the subject of joint action.
 2. Whenever the Council decides on the principle of joint action, it shall lay down the specific scope, the Union's general and specific objectives in carrying out such action, if necessary its duration, and the means, procedures and conditions for its implementation.

 1. När rådet beslutar om den gemensamma åtgärden och under varje skede av dennas förlopp, skall rådet avgöra i vilka frågor som beslut skall fattas med kvalificerad majoritet.
 2. När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet enligt första stycket skall rösterna i rådet vägas enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen; för ett beslut krävs det minst 62 röster från minst 10 medlemsstater;

 1. The Council shall, when adopting the joint action and at any stageduring its development, define those matters on which decisions are to be taken by a qualified majority.
 2. Where the Council is required to act by a qualified majority pursuant to the preceding subparagraph, the votes of its members shall be weighted in accordance with Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

 1. Om förhållandena ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse för en fråga som är föremål för en gemensam åtgärd, skall rådet se över principerna och målen för åtgärden och fatta de nödvändiga besluten. Så länge rådet inte har fattat beslut skall den gemensamma åtgärden bestå.
 1. If there is a change in circumstances having a substantial effect on a question subject to joint action, the Council shall review the principles and objectives of that action and take the necessary decisions. As long as the Council has not acted, the joint action shall stand.
 1. Gemensamma åtgärder skall vara förpliktande för medlemsstaterna vid deras ställningstaganden och handlande.
 1. Joint actions shall commit the Member States in the positions they adopt and in the conduct of their activity.
 1. Information skall lämnas om varje nationellt ställningstagande eller nationell åtgärd som planeras inom ramen för en gemensam åtgärd; informationen skall lämnas i så god tid att föregående samråd kan ske inom rådet om det behövs. Skyldigheten att lämna förhandsinformation skall inte gälla åtgärder som endast innebär att beslut av rådet förs över till nationell nivå.
 1. Whenever there is any plan to adopt a national position or take national action pursuant to a joint action, information shall be provided in time to allow, if necessary, for prior consultations within the Council. The obligation to provide prior information shall not apply to measures which are merely a national transposition of Council decisions.
 1. Om situationens utveckling gör det absolut nödvändigt och i brist på beslut av rådet får medlemsstaterna - med beaktande av de allmänna målen för den gemensamma åtgärden - vidta de brådskande åtgärder som behövs. De berörda medlemsstaterna skall genast underrätta rådet om sådana åtgärder.
 1. In cases of imperative need arising from changes in the situation and failing a Council decision, Member States may take the necessary measures as a matter of urgency having regard to the general objectives of the joint action. The Member State concerned shall inform the Council immediately of any such measures.
 1. Om genomförandet av en gemensam åtgärd medför allvarliga svårigheter för en medlemsstat, skall denna lägga fram saken för rådet som skall överväga frågan och söka lämpliga lösningar. Sådana lösningar får inte strida mot målen för den gemensamma åtgärden eller minska dennas effektivitet.
 1. Should there be any major difficulties in implementing a joint action, a Member State shall refer them to the Council which shall discuss them and seek appropriate solutions. Such solutions shall not run counter to the objectives of the joint action or impair its effectiveness.

Artikel J.4  

1. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall omfatta alla frågor som gäller unionens säkerhet, inklusive utformningen på sikt av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar.

Article J.4  

1. The common foreign and security policy shall include all questions related to the security of the Union, including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence.

2. Unionen anmodar Västeuropeiska unionen (VEU) som är en integrerad del av Europeiska unionens utveckling, att utarbeta och genomföra de beslut och åtgärder av unionen som berör försvaret. Rådet skall i samförstånd med VEU:s institutioner besluta om de nödvändiga praktiska arrangemangen. 2. The Union requests the Western European Union (WEU), which is an integral part of the development of the Union, to elaborate and implement decisions and actions of the Union which have defence implications. The Council shall, in agreement with the institutions of the WEU, adopt the necessary practical arrangements.
3. De frågor som berör försvaret och som behandlas i denna artikel skall inte handläggas enligt ordningen i artikel J 3. 3. Issues having defence implications dealt with under this Article shall not be subject to the procedures set out in Article J.3.
4. Unionens politik enligt denna artikel skall inte påverka den särskilda karaktären av vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik; den skall respektera vissa medlemsstaters förpliktelser enligt Nordatlantiska fördraget och vara förenlig med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik som har upprättats inom den ramen. 4. The policy of the Union in accordance with this Article shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States and shall respect the obligations of certain Member States under the North Atlantic Treaty and be compatible with the common security and defence policy established within that framework.
5. Bestämmelserna i denna artikel skall inte hindra utvecklingen av ett närmare samarbete mellan två eller flera medlemsstater på bilateral nivå inom ramen för VEU och Atlantpakten, förutsatt att ett sådant samarbete inte strider mot eller stör det samarbete som föreskrivs i denna avdelning. 5. The provisions of this Article shall not prevent the development of closer cooperation between two or more Member States on a bilateral level,in the framework of the WEU and the Atlantic Alliance, provided such cooperation does not run counter to or impede that provided for in this Title.
6. För att främja målen för detta fördrag och med beaktande av tidpunkten 1998 i samband med artikel XII i Brysselpakten, kan bestämmelserna i denna artikel revideras enligt artikel N.2 på grundval av en rapport som rådet år 1996 skall lägga fram för Europeiska rådet och som skall innefatta en utvärdering av de framsteg som har gjorts och de erfarenheter som har vunnits fram till dess. 6. With a view to furthering the objective of this Treaty, and having in view the date of 1998 in the context of Article XII of the Brussels Treaty, the provisions of this Article may be revised as provided for in Article N(2) on the basis of a report to be presented in 1996 by the Council to the European Council, which shall include an evaluation of the progress made and the experience gained until then.

Artikel J.5  

1. Presidiet skall företräda unionen i frågor inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Article J.5  

1. The Presidency shall represent the Union in matters coming within the common foreign and security policy.

2. Presidiet skall ansvara för att gemensamma åtgärder genomförs; presidiet skall därför i princip uttrycka unionens ståndpunkt inom internationella organisationer och på internationella konferenser. 2. The Presidency shall be responsible for the implementation of common measures; in that capacity it shall in principle express the position of the Union in international organizations and international conferences.
3. I uppgifterna enligt punkterna 1 och 2 skall presidiet vid behov biträdas av den medlemsstat som senast har utövat ordförandeskapet och av den medlemsstat som står närmast i tur att utöva detta. Kommissionen skall fullt ut delta i dessa uppgifter. 3. In the tasks referred to in paragraphs 1 and 2, the Presidency shall be assisted if need be by the previous and next Member States to hold the Presidency. The Commission shall be fully associated in these tasks.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel J 2.3 och artikel J 3.4 skall de medlemsstater som är företrädda inom internationella organisationer och på internationella konferenser där inte samtliga medlemsstater deltar hålla de senare informerade om alla frågor av gemensamt intresse. 4. Without prejudice to Article J.2(3) and Article J.3(4), Member States represented in international organizations or international conferences where not all the Member States participate shall keep the latter informed of any matter of common interest.
Medlemsstater som också är medlemmar av Förenta nationernas säkerhetsråd skall samråda med varandra och hålla övriga medlemsstater fullt informerade. Medlemsstater som är permanenta medlemmar av säkerhetsrådet skall då de fullgör sina uppgifter se till att unionens ståndpunkter och intressen tillvaratas, dock utan att detta skall påverka deras ansvar enligt bestämmelserna i Förenta nationernas stadga. Member States which are also members of the United Nations Security Council will concert and keep the other Member States fully informed. Member States which are permanent members of the Security Council will, in the execution of their functions, ensure the defence of the positions and the interests of the Union, without prejudice to their responsibilities under the provisions of the United Nations Charter.

Artikel J.6  

Medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter och kommissionens delegationer i tredje land och vid internationella konferenser samt deras representationer vid internationella organisationer skall samarbeta för att säkerställa att av rådet beslutade gemensamma ståndpunkter och gemensamma åtgärder följs och genomförs.

Article J.6  

The diplomatic and consular missions of the Member States and the Commission Delegations in third countries and international conferences, and their representations to international organizations, shall cooperate in ensuring that the common positions and common measures adopted by the Council are complied with and implemented.

De skall intensifiera samarbetet genom att utbyta information, göra gemensamma bedömningar och bidra till att genomföra de bestämmelser som avses i artikel 8c i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. They shall step up cooperation by exchanging information, carrying out joint assessments and contributing to the implementation of the provisions referred to in Article 8c of the Treaty establishing the European Community.

Artikel J.7  

Presidiet skall höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och se till att vederbörlig hänsyn tas till Europaparlamentets synpunkter. Presidiet och kommissionen skall regelbundet hålla Europaparlamentet informerat om utvecklingen av unionens utrikes- och säkerhetspolitik.

Article J.7  

The Presidency shall consult the European Parliament on the main aspects and the basic choices of the common foreign and security policy and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration. The European Parliament shall be kept regularly informed by the Presidency and the Commission of the development of the Union's foreign and security policy.

Europaparlamentet får ställa frågor eller lämna rekommendationer till rådet. En gång om året skall Europaparlamentet hålla en debatt om de framsteg som har gjorts för att genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. It shall hold an annual debate on progress in implementing the common foreign and security policy.

Artikel J.8  

1. Europeiska rådet skall bestämma principerna och de allmänna riktlinjerna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Article J.8  

1. The European Council shall define the principles of and general guidelines for the common foreign and security policy.

2. Rådet skall fatta de beslut som behövs för att fastställa och genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken på grundval av de allmänna riktlinjer som Europeiska rådet har antagit. Rådet skall säkerställa enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens handlande. 2. The Council shall take the decisions necessary for defining and implementing the common foreign and security policy on the basis of the general guidelines adopted by the European Council. It shall ensure the unity, consistency and effectiveness of action by the Union.
Rådet skall besluta enhälligt utom i procedurfrågor och i de fall som avses i artikel J 3.2. The Council shall act unanimously, except for procedural questions and in the case referred to in Article J.3(2).
3. Varje medlemsstat eller kommissionen får hänskjuta frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken till rådet och lägga fram förslag för rådet. 3. Any Member State or the Commission may refer to the Council any question relating to the common foreign and security policy and may submit proposals to the Council.
4. I sådana fall som kräver ett snabbt beslut skall presidiet på eget initiativ eller på begäran av kommissionen eller en medlemsstat kalla till ett extra rådssammanträde inom fyrtioåtta timmar eller, i en nödsituation, inom kortare tid. 4. In cases requiring a rapid decision, the Presidency, of its own motion, or at the request of the Commission or a Member State, shall convene an extraordinary Council meeting within 48 hours or, in an emergency, within a shorter period.
5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 151 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall en politisk kommitté som består av de politiska direktörerna övervaka den internationella situationen på de områden som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till att utforma politiken genom att avge yttranden till rådet på begäran av detta eller på eget initiativ. Kommittén skall också övervaka genomförandet av den beslutade politiken, dock utan att detta påverkar presidiets och kommissionens befogenheter. 5. Without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, a Political Committee consisting of Political Directors shall monitor the international situation in the areas covered by common foreign and security policy and contribute to the definition of policies by delivering opinions to the Council at the request of the Council or on its own initiative. It shall also monitor the implementation of agreed policies, without prejudice to the responsibility of the Presidency and the Commission.

Artikel J.9  

Kommissionen skall fullt ut delta i arbetet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Article J.9  

The Commission shall be fully associated with the work carried out in the common foreign and security policy field.

Artikel J.10  

Vid översyn av de säkerhetspolitiska bestämmelserna enligt artikel J 4 skall den konferens som sammankallas för det ändamålet också pröva om några ytterligare ändringar behövs i bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Article J.10  

On the occasion of any review of the security provisions under Article J.4,the Conference which is convened to that effect shall also examine whether any other amendments need to be made to provisions relating to the common foreign and security policy.

Artikel J.11  

1. Artiklarna 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 och 217 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall tillämpas på bestämmelserna om de områden som avses i denna avdelning.

Article J.11  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. Institutionernas förvaltningsutgifter till följd av bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall belasta Europeiska gemenskapernas budget. 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
Rådet får också:
 • antingen enhälligt besluta att driftsutgifterna för att genomföra de nämnda bestämmelserna skall belasta Europeiska gemenskapernas budget; i så fall skall budgetförfarandet enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas, eller;
 • bestämma att sådana utgifter skall belasta medlemsstaterna, i förekommande fall enligt en fördelningsnyckel som senare skall fastställas.
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

AVDELNING VI

Bestämmelser om samarbete i rättsliga och inrikes frågor

Artikel K

Samarbetet i rättsliga och inrikes frågor skall regleras av följande bestämmelser.

TITLE VI

Provisions on cooperation in the fields of justice and home affairs

Article K

Cooperation in the fields of justice and home affairs shall be governed by the following provisions.

Artikel K.1

För att förverkliga unionens mål, särskilt den fria rörligheten för personer, och utan att detta påverkar Europeiska gemenskapens befogenheter skall medlemsstaterna betrakta följande områden som frågor av gemensamt intresse:

Article K.1  

For the purposes of achieving the objectives of the Union, in particular the free movement of persons,and without prejudice to the powers of the European Community, Member States shall regard the following areas as matters of common interest:

 1. Asylpolitiken.
 1. asylum policy;
 1. Reglerna för personers överskridande av medlemsstaternas yttre gränser och för kontrollförfaranden i samband med detta.
 1. rules governing the crossing by persons of the external borders of the Member States and the exercise of controls thereon;
 1. Invandringspolitiken och politiken mot medborgare i tredje land när det gäller:
  1. villkoren för inresa till och rörlighet inom medlemsstaternas territorium för medborgare i tredje land;
  2. villkoren för bosättning inom medlemsstaternas territorium för medborgare i tredje land, inklusive villkoren för familjers återförening och tillträdet till arbetsmarknaden;
  3. kampen mot olaglig invandring, bosättning och arbete inom medlemsstaternas territorium när det gäller medborgare i tredje land.
 1. immigration policy and policy regarding nationals of third countries:
  1. conditions of entry and movement by nationals of third countries on the territory of Member States;
  2. conditions of residence by nationals of third countries on the territory of Member States, including family reunion and access to employment;

  3. combating unauthorized immigration, residence and work by nationals of third countries on the territory of Member States;
 1. Kampen mot narkotikamissbruk, i den mån detta område inte omfattas av 7-9.
 1. combating drug addiction in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. Kampen mot bedrägerier i internationell skala, i den mån detta område inte omfattas av 7-9.
 1. combating fraud on an international scale in so far as this is not covered by (7) to (9);
 1. Civilrättsligt samarbete.
 1. judicial cooperation in civil matters;
 1. Straffrättsligt samarbete.
 1. judicial cooperation in criminal matters;
 1. Tullsamarbete.
 1. customs cooperation;
 1. Polissamarbete - inklusive, om så behövs, visst tullsamarbete - för att hindra och bekämpa terrorism, olaglig narkotikahandel och andra grova former av internationell brottslighet, i samband med organisation av ett unionstäckande system för informationsutbyte inom en europeisk polisbyrå (Europol).
 1. police cooperation for the purposes of preventing and combating terrorism, unlawful drug-trafficking and other serious forms of international crime, including if necessary certain aspùects of customs cooperation, in connection with the organization of a Union-wide system for exchanging information within a European Police Office (Europol).

Artikel K.2

1. De frågor som avses i artikel K 1 skall behandlas med beaktande av Europarådets konvention av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning samt med beaktande av det skydd som medlemsstaterna ger personer som förföljs av politiska skäl.

Article K.2  

1. The matters referred to in Article K.1 shall be dealt with in compliance with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950 and the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and having regard to the protection afforded by Member States to persons persecuted on political grounds.

2. Denna avdelning skall inte påverka medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten. 2. This Title shall not affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security.

Artikel K.3

1. På de områden som avses i artikel K 1 skall medlemsstaterna informera och samråda med varandra inom rådet i syfte att samordna sitt handlande. För detta ändamål skall de upprätta ett samarbete mellan de behöriga avdelningarna i sina förvaltningar.

Article K.3  

1. In the areas referred to in Article K.1, Member States shall inform and consult one another within the Council with a view to coordinating their action. To that end, they shall establish collaboration between the relevant departments of their administrations.

2. Rådet får:
 • på initiativ av en medlemsstat eller kommissionen när det gäller de områden som avses i artikel K 1.1-6,
2. The Council may:
 • on the initiative of any Member State or of the Commission, in the areas referred to in Article K.1(1) to (6);
 • på initiativ av en medlemsstat när det gäller de områden som avses i artikel K 1.7-9:
  1. anta gemensamma ståndpunkter och i lämplig form och ordning främja allt samarbete som tjänar unionens mål;

  2. besluta om gemensamma åtgärder i den mån unionens mål på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar bättre kan förverkligas genom ett gemensamt handlande än genom att medlemsstaterna handlar var för sig; rådet kan besluta att föreskrifter om genomförandet av en gemensam åtgärd skall antas med kvalificerad majoritet;
  3. utan att det påverkar tillämpningen av artikel 220 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, utarbeta konventioner som rådet skall rekommendera medlemsstaterna att anta i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.
  4. Om inte annat anges i sådana konventioner, skall åtgärder för att genomföra dem beslutas inom rådet med en majoritet av två tredjedelar av de höga fördragsslutande parterna.

 • on the initiative of any Member State, in the areas referred to in Article K.1(7) to (9):
  1. adopt joint positions and promote, using the appropriate form and procedures, any cooperation contributing to the pursuit of the objectives of the Union;
  2. adopt joint action in so far as the objectives of the Union can be attained better by joint action than by the Member States acting individually on account of the scale or effects of the action envisaged; it may decide that measures implementing joint action are to be adopted by a qualified majority;

  3. without prejudice to Article 220 of the Treaty establishing the European Community, draw up conventions which it shall recommend to the Member States for adoption in accordance with their respective constitutional requirements.


  4. Unless otherwise provided by such conventions, measures implementing them shall be adopted wihtin the Council by a majority of two thirds of the High Contracting Parties.

   I sådana konventioner kan föreskrivas att domstolen enligt närmare regler i konventionerna skall vara behörig att tolka konventionsbestämmelserna och avgöra alla tvister om deras tillämpning.

   Such conventions may stipulate that the Court of Justice shall have jurisdiction to interpret their provisions and to rule on any disputes regarding their application, in accordance with such arrangements as they may lay down.

Artikel K.4

1. En samordningskommitté som består av högre tjänstemän skall upprättas. Utöver sin samordningsfunktion skall kommittén ha till uppgift att:

Article K.4  

1. A Coordinating Committee shall be set up consisting of senior officials. In addition to its coordinating role, it shall be the task of the Committee to:

 • avge yttranden till rådet, antingen på rådets begäran eller på eget initiativ;
 • give opinions for the attention of the Council, either at the Council's request or on its own initiative;
 • utan att det påverkar tillämpningen av artikel 151 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, bidra till att förbereda rådets överläggningar inom de områden som avses i artikel K 1 och - i enlighet med de villkor som anges i artikel 100d i Fördraget om uprättandet av Europeiska gemenskapen - inom de områden som avses i artikel 100c i nämnda fördrag.
 • contribute, without prejudice to Article 151 of the Treaty establishing the European Community, to the preparation of the Council's discussions in the areas referred to in Article K.1 and, in accordance with the conditions laid down in Article 100d of the Treaty establishing the European Community, in the areas referred to in Article 100c of that Treaty.
2. Kommissionen skall fullt ut delta i arbetet inom de områden som avses i denna avdelning. 2. The Commission shall be fully associated with the work in the areas referred to in this Title.
3. Rådet skall besluta enhälligt, utom i procedurfrågor och i de fall där andra omröstningsregler uttryckligen anges i artikel K 3. 3. The Council shall act unanimously, except on matters of procedure and in cases where Article K.3 expressly provides for other voting rules.
När rådets beslut skall fattas med kvalificerad majoritet skall rösterna i rådet vägas enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen; för ett beslut krävs det minst 62 röster från minst 10 medlemsstater. Where the Council is required to act by a qualified majority, the votes of its members shall be weighted as laid down in Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and for their adoption, acts of the Council shall require at least 62 votes in favour, cast by at least 10 members.

Artikel K.5

Medlemsstaterna skall inom internationella organisationer och på internationella konferenser företräda de gemensamma ståndpunkter som har antagits enligt bestämmelserna i denna avdelning.

Article K.5  

Within international organizations and at international conferences in which they take part, Member States shall defend the common positions adopted under the provisions of this Title.

Artikel K.6

Presidiet och kommissionen skall regelbundet underrätta Europaparlamentet om överläggningar på de områden som omfattas av denna avdelning.

Article K.6  

The Presidency and the Commission shall regularly inform the European Parliament of discussions in the areas covered by this Title.

Presidiet skall höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna när det gäller verksamheten inom de områden som avses i denna avdelning och se till att vederbörlig hänsyn tas till Europaparlamentets synpunkter. The Presidency shall consult the European Parliament on the principal aspects of activities in the areas referred to in this Title and shall ensure that the views of the European Parliament are duly taken into consideration.
Europaparlamentet får ställa frågor eller lämna rekommendationer till rådet. En gång om året skall Europaparlamentet hålla en debatt om de framsteg som har gjorts för att genomföra åtgärderna inom de områden som avses i denna avdelning. The European Parliament may ask questions of the Council or make recommendations to it. Each year, it shall hold a debate on the progress made in implementation of the areas referred to in this Title.

Artikel K.7

Bestämmelserna i denna avdelning skall inte hindra att ett närmare samarbete upprättas eller utvecklas mellan två eller flera medlemsstater, såvida ett sådant samarbete inte strider mot eller stör det samarbete som föreskrivs i denna avdelning.

Article K.7  

The provisions of this Title shall not prevent the establishment or development of closer cooperation between two or more Member States in so far as such cooperation does not conflict with, or impede, that provided for in this Title.

Artikel K.8

1. Artiklarna 137, 138, 139-142, 146, 147, 150-153, 157-163 och 217 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall tillämpas på bestämmelserna om de områden som anges i denna avdelning.

Article K.8  

1. The provisions referred to in Articles 137, 138, 139 to 142, 146, 147, 150 to 153, 157 to 163 and 217 of the Treaty establishing the European Community shall apply to the provisions relating to the areas referred to in this Title.

2. Institutionernas förvaltningsutgifter till följd av bestämmelserna om de områden som anges i denna avdelning skall belasta Europeiska gemenskapernas budget. 2. Administrative expenditure which the provisions relating to the areas referred to in this Title entail for the institutions shall be charged to the budget of the European Communities.
Rådet får också:
 • antingen enhälligt besluta att driftsutgifterna för att genomföra de nämnda bestämmelserna skall belasta Europeiska gemenskapernas budget; i så fall skall budgetförfarandet enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas, eller;
The Council may also:
 • either decide unanimously that operational expenditure to which the implementation of those provisions gives rise is to be charged to the budget of the European Communities; in that event, the budgetary procedure laid down in the Treaty establishing the European Community shall be applicable;
 • bestämma att sådana utgifter skall belasta medlemsstaterna, i förekommande fall enligt en fördelningsnyckel som senare skall fastställas.
 • or determine that such expenditure shall be charged to the Member States, where appropriate in accordance with a scale to be decided.

Artikel K.9

På initiativ av kommissionen eller en medlemsstat får rådet enhälligt besluta att tillämpa artikel 100c i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på åtgärder inom de områden som avses i artikel K 1.1-6 och samtidigt fastställa vilka omröstningsregler som skall gälla. Rådet skall rekommendera medlemsstaterna att anta ett sådant beslut i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

Article K.9  

The Council, acting unanimously on the initiative of the Commission or a Member State, may decide to apply Article 100c of the Treaty establishing the European Community to action in areas referred to in Article K.1(1) to (6), and at the same time determine the relevant voting conditions relating to it. It shall recommend the Member States to adopt that decision in accordance with their respective constitutional requirements.

AVDELNING VII

Slutbestämmelser

Artikel L 

Föreskrifterna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen om Europeiska gemenskapernas domstols kompetens och om utövandet av denna kompetens, skall endast tillämpas på följande bestämmelser i det här fördraget:

 1. Bestämmelserna om ändring av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att upprätta Europeiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

TITLE VII

Final provisions

Article L 

The provisions of the Treaty establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community concerning the powers of the Court of Justice of the European Communities and the exercise of those powers shall apply only to the following provisions of this Treaty:


 1. provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community;
 1. Artikel K 3.2 c) tredje stycket.
 1. the third subparagraph of Article K.3(2)(c);
 1. Artiklarna L-S.
 1. Articles L to S.

Artikel M 

Om inte annat följer av bestämmelserna om ändring av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att upprätta Europeiska gemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och dessa slutbestämmelser, skall ingen bestämmelse i det här fördraget inverka på fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna eller på senare fördrag och rättsakter om ändring eller komplettering av de fördragen.

Article M 

Subject to the provisions amending the Treaty establishing the European Economic Community with a view to establishing the European Community, the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and to these final provisions, nothing in this Treaty shall affect the Treaties establishing the European Communities or the subsequent Treaties and Acts modifying or supplementing them.

Artikel N 

1. Varje medlemsstats regering eller kommissionen får förelägga rådet förslag till ändringar av de fördrag som unionen bygger på.

Article N 

1. The government of any Member State or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of the Treaties on which the Union is founded.

Om rådet efter att ha hört Europaparlamentet och i förekommande fall kommissionen, uttalar sig för att sammankalla en konferens med företrädare för medlemsstaternas regeringar, skall konferensen sammankallas av rådets ordförande i syfte att i samförstånd komma överens om de ändringar som skall göras i dessa fördrag. Även Europeiska centralbanken skall höras när det är fråga om institutionella ändringar på det monetära området. If the Council, after consulting the European Parliament and, where appropriate, the Commission, delivers an opinion in favour of calling a conference of representatives of the governments of the Member States, the conference shall be convened by the President of the Council for the purpose of determining by common accord the amendments to be made to those Treaties. The European Central Bank shall also be consulted in the case of institutional changes in the monetary area.
Ändringarna skall träda i kraft när de har ratificerats av samtliga medlemsstater i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser. The amendments shall enter into force after being ratified by all the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
2. En konferens med företrädare för medlemsstaternas regeringar skall sammankallas år 1996 för att i enlighet med målen i artiklarna A och B granska de bestämmelser för vilka en översyn är föreskriven. 2. A conference of representatives of the governments of the Member States shall be convened in 1996 to examine those provisions of this Treaty for which revision is provided, in accordance with the objectives set out in Articles A and B.

Artikel O 

Varje europeisk stat får ansöka om att bli medlem av unionen. Ansökan skall ställas till rådet som skall besluta enhälligt efter att ha hört kommissionen och efter samtycke av Europaparlamentet, som skall fatta sitt beslut med absolut majoritet av sina ledamöter.

Article O 

Any European State may apply to become a member of the Union. It shall address its application to the Council, which shall act unanimously after consulting the Commission and after receiving the assent of the European Parliament, which shall act by an absolute majority of its component members.

Villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördragen som unionen bygger på, som därigenom blir nödvändiga, skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och den ansökande staten. Detta avtal skall föreläggas samtliga avtalsslutande stater för ratifikation i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser. The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded which such admission entails shall be the subject of an agreement between the Member States and the applicant State. This agreement shall be submitted for ratification by all the contracting States in accordance with their respective constitutional requirements.

Artikel P 

1. Artiklarna 2-7 och 10-19 i fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, undertecknat i Bryssel den 8 april 1965, skall upphöra att gälla.

Article P 

1. Articles 2 to 7 and 10 to 19 of the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, signed in Brussels on 8 April 1965, are hereby repealed.

2. Artikel 2, artikel 3.2 och avdelning III i Europeiska enhetsakten, undertecknad i Luxemburg den 17 februari 1986 och i Haag den 28 februari 1986, skall upphöra att gälla. 2. Article 2, Article 3(2) and Title III of the Single European Act signed in Luxembourg on 17 February 1986 and in The Hague on 28 February 1986 are hereby repealed.

Artikel Q 

Detta fördrag har ingåtts på obegränsad tid.

Article Q 

This Treaty is concluded for an unlimited period.

Artikel R 

1. Detta fördrag skall ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Italienska republikens regering.

Article R 

1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic.

2. Detta fördrag träder i kraft den 1 januari 1993 förutsatt att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats eller, om så inte är fallet, den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. 2. This Treaty shall enter into force on 1 January 1993, provided that all the instruments of ratification have been deposited, or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step.

Artikel S 

Detta fördrag, upprättat i ett enda original på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska språken, vilka texter är lika giltiga på alla språken, skall deponeras i arkiven hos Italienska republikens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i övriga signatärstater.

Article S 

This Treaty, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, the texts in each of these languages being equally authentic, shall be deposited in the archives of the government of the Italian Republic, which will transmit a certified copy to each of the governments of the other signatory States.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
Som skedde i Maastricht den sjunde februari nittonhundranittiotvå. Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS

Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

João de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

Mark EYSKENS

Philippe MAYSTADT

Uffe E LLEMANN-JENSEN

Anders FOGH RASMUSSEN

Hans-Dietrich GENSCHER

Theodor WAIGEL

Antonios SAMARAS

Efthymios CHRISTODOULOU

Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Carlos SOLCHAGA CATALÁN

Roland DUMAS

Pierre BÉRÉGOVOY

Gerard COLLINS

Bertie AHERN

Gianni DE MICHELIS

Guido CARLI

Jacques F. POOS

Jean-Claude JUNCKER

Hans VAN DEN BROEK

Willem KOK

João de Deus PINHEIRO

Jorge BRAGA DE MACEDO

Douglas HURD

Francis MAUDE

III - Slutakt

1. De KONFERENSER MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR som sammankallades i Rom den 15 december 1990 för att i samförstånd besluta om de ändringar som skulle göras i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att förverkliga den politiska unionen och slutetapperna av den ekonomiska och monetära unionen samt de konferenser som sammankallades i Bryssel den 3 februari 1992 för att ändra fördragen om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen till följd av de planerade ändringarna i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, har antagit följande texter:

III Final Act

1. The CONFERENCES OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES convened in Rome on 15 December 1990 to adopt by common accord the amendments to be made to the Treaty establishing the European Economic Community with a view to the achievement of political union and with a view to the final stages of economic and monetary union, and those convened in Brussels on 3 February 1992 with a view to amending the Treaties establishing respectively the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community as a result of the amendments envisaged for the Treaty establishing the European Economic Community have adopted the following texts.

I - Fördraget om Europeiska unionen


II - Protokoll

Protokoll om förvärv av egendom i Danmark

I The Treaty on European Union


II Protocols

Protocol on the acquisition of property in Denmark

Protokoll om artikel 119 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

Protocol concerning Article 119 of the Treaty establishing the European Community

Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank

Protokoll om Europeiska monetära institutets stadga


Protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott

Protocol on the Statute of the European Monetary Institute

Protocol on the excessive deficit procedure

Protokoll om konvergenskriterier enligt artikl 109j i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Protokoll om ändring av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

Protocol on the convergence criteria referred to in Article 109j of the Treaty establishing the European Community

Protocol amending the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities

Protokoll om Danmark

Protokoll om Portugal

Protocol on Denmark

Protocol on Portugal

Protokoll om övergången till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen

Protokoll om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Protocol on the transition to the third stage of economic and monetary union

Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Protokoll om vissa bestämmelser angående Danmark

Protokoll om Frankrike

Protocol on certain provisions relating to Denmark

Protocol on France

Protokoll om socialpolitik med ett bifogat avtal om socialpolitik mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater med undantag av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, till vilket avtal två förklaringar är fogade

Protokoll om ekonomisk och social sammanhållning

Protocol on social policy, to which is annexed an agreement concluded between the Member States of the European Community with the exception of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, to which two declarations are attached

Protocol on economic and social cohesion

Protokoll om Ekonomiska och sociala kommittén och om Regionkommittén

Protokoll fogat till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna

Protocol on the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

Protocol annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities

Konferenserna enades om att de protokoll som avses i 1-16 skall fogas till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och att det protokoll som avses i 17 skall fogas till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna. The Conferences agreed that the Protocols referred to in 1 to 16 above will be annexed to the Treaty establishing the European Community and that the Protocol referred to in 17 above will be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities.
2. Vid undertecknandet av dessa texter antog konferenserna följande förklaringar som bifogas denna slutakt. 2. At the time of signature of these texts, the Conferences adopted the declarations listed below and annexed to this Final Act.

III - Förklaringar

Förklaring om räddningstjänst, energi och turism

III Declarations

Declaration on civil protection, energy and tourism

Förklaring om medborgarskap i en medlemsstat

Förklaring om tredje delen, avdelningarna III och VI, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Declaration on nationality of a Member State

Declaration on Part Three, Titles III and VI, of the Treaty establishing the European Community

Förklaring om tredje delen, avdelning VI, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Förklaring om monetärt samarbete med tredje land

Declaration on Part Three, Title VI, of the Treaty establishing the European Community

Declaration on monetary cooperation with non-Community countries

Förklaring om de monetära förbindelserna med Republiken San Marino, Vatikanstaten och Furstendömet Monaco

Förklaring om artikel 73d i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Declaration on monetary relations with the Republic of San Marino, the Vatican City and the Principality of Monaco

Declaration on Article 73d of the Treaty establishing the European Community

Förklaring om artikel 109 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Förklaring om tredje delen avdelning XVI i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Declaration on Article 109 of the Treaty establishing the European Community

Declaration on Part Three, Title XVI,of the Treaty establishing the European Community

Förklaring om artiklarna 109, 130r och 130y i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Förklaring om direktivet av den 24 november 1988 («Utsläpp»)

Declaration on Articles 109, 130r and 130y of the Treaty establishing the European Community


Declaration on the Directive of 24 November 1988 (emissions)

Förklaring om Europeiska utvecklingsfonden

Förklaring om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen

Declaration on the European Development Fund

Declaration on the role of national parliaments in the European Union

Förklaring om parlamentskonferensen

Förklaring om antalet ledamöter i kommissionen och Europaparlamentet

Declaration on the Conference of the Parliaments

Declaration on the number of Members of the Commission and of the European Parliament

Förklaring om rangordningen mellan gemenskapens rättsakter

Förklaring om rätten till tillgång till information

Declaration on the hierarchy of Community acts


Declaration on the right of access to information

Förklaring om uppskattade kostnader till följd av förslag från kommissionen

Förklaring om genomförandet av gemenskapsrätten

Declaration on estimated costs under Commission proposals

Declaration on the implementation of Community law

Förklaring om bedömning av miljökonsekvenserna av gemenskapsåtgärder

Förklaring om revisionsrätten

Declaration on assessment of the environmental impact of Community measures

Declaration on the Court of Auditors

Förklaring om Ekonomiska och sociala kommittén

Förklaring om samarbete med välgörenhetsorganisationer

Declaration on the Economic and Social Committee

Declaration on cooperation with charitable associations
Förklaring om djurskydd

Förklaring om tillvaratagande av intressen för de utomeuropeiska länder och territorier som avses i artikel 227.3 och 227.5 a) och b) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Declaration on the protection of animals

Declaration on the representation of the interests of the overseas countries and territories referred to in Article 227(3) and (5)(a) and (b) of the Treaty establishing the European Community
Förklaring om regionerna i gemenskapens yttersta randområden

Förklaring om omröstning i samband med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Declaration on the outermost regions of the Community

Declaration on voting in the field of the common foreign and security policy
Förklaring om praktiska bestämmelser i samband med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Förklaring om språkanvändningen i samband med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Declaration on practical arrangements in the field of the commonforeign and security policy


Declaration on the use of languages in the field of the commonforeign and security policy
Förklaring om Västeuropeiska unionen

Förklaring om asyl

Declaration on Western European Union

Declaration on asylum
Förklaring om polissamarbete

Förklaring om tvister mellan ECB respektive EMI och deras personal

Declaration on police cooperation

Declaration on disputes between the ECB and the EMI and their servants
Upprättat i Maastricht den sjunde februari nittonhundranittiotvå. Done at Maastricht this seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Protokoll (nr 17)
som utgör bilaga till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNAHAR

Protocol (No 17)
annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

ENATS OM följande bestämmelse som skall fogas till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna: HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities:
Inga bestämmelser i Fördraget om Europeiska unionen, i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna eller i fördrag eller rättsakter om ändring eller komplettering av dessa fördrag skall påverka tillämpningen i Irland av artikel 40.3.3 i Irlands författning. Nothing in the Treaty on European Union, or in the Treaties establishing the European Communities, or in the Treaties or Acts modifying or supplementing those Treaties, shall affect the application in Ireland of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland.

Förklaring av den 1 maj 1992

De höga fördragsslutande parterna i Fördraget om Europeiska unionen har den 1 maj 1992 i Guimarães (Portugal) antagit följande förklaring:

Declaration of 1 May 1992

On 1 May 1992, in Guimarães (Portugal), the High Contracting Parties to the Treaty on European Union adopted the following Declaration:

FÖRKLARING AV DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

De höga fördragsslutande parterna i Fördraget om Europeiska unionen, undertecknat i Maastricht den 7 februari 1992,

DECLARATION OF THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION

The High Contracting Parties to the Treaty on European Union signed at Maastricht on the seventh day of February 1992,

som har övervägt lydelsen av protokoll nr 17 till nämnda Fördrag om Europeiska unionen, vilket protokoll är fogat till det fördraget och till fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, Having considered the terms of Protocol No 17 to the said Treaty on European Union which is annexed to that Treaty and to the Treaties establishing the European Communities,
ger följande rättsliga tolkning: Hereby give the following legal interpretation:
Deras avsikt var och är att protokollet inte skall begränsa friheten att resa mellan medlemsstaterna eller att - på de villkor som i enlighet med gemenskapsrätten kan komma att fastställas genom irländsk lagstiftning - i Irland ta emot eller tillhandahålla information om tjänster som är lagligt tillgängliga i medlemsstaterna. That it was and is their intention that the Protocol shall not limit freedom to travel between Member States or, in accordance with conditions which may be laid down, in conformity with Community law, by Irish legislation, to obtain or make available in Ireland information relating to services lawfully available in Member States.
Samtidigt förklarar de höga fördragsslutande parterna att de - i händelse av en sådan framtida ändring av Irlands författning som avser ämnet för artikel 40.3.3 i författningen och som inte strider mot de höga fördragsslutande parternas ovan uttryckta avsikt - efter ikraftträdandet av Fördraget om Europeiska unionen kommer att ställa sig positiva till att det nämnda protokollet ändras så att det blir tillämpligt även på författningsändringen, om Irland begär det. At the same time the High Contracting Parties solemnly declare that, in the event of a future constitutional amendment in Ireland which concerns the subject matter of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland and which does not conflict with the intention of the High Contracting Parties hereinbefore expressed, they will, following the entry into force of the Treaty on European Union, be favourably disposed to amending the said Protocol so as to extend its application to such constitutional amendment if Ireland so requests.