ARRANGER STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna 
The Surprise
Daisy Macbeth

A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRAZILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

Night Watch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
Night Watch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

Night Watch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
spoken in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Night Watch 1

The Night Watch 2
The Oak

SERBIAN
Night Watch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch

The Bookworm

THAI
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
Night Watch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
 THE RIVER MIST
RZEKA WE MGLE

THE ARRANGER STORIES by Crystal Jones ©
1995-2010
Translation volunteered by:  MATEUS MATYSIAK • Email:
mateusz_matysiak@op.pl
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

RZEKA WE MGLE

THE RIVER MIST

Lady Sylvia została zaproszona na obiad do domu swoich przyjaciół.

Lady Sylvia had been invited to dinner at her friends’ house.

“Nie zdawałam sobie sprawy, że ty i Mark jesteście wegetarianami.

“I never realised you and Mark were vegetarians.

Oprócz innych korzyści, wegetarianizm pozwala utrzymać wagę, a jedzenie jest naprawdę smaczne.

Apart from anything else, it’s good for keeping your weight down and is so tasty.

Zasmakowała mi ta selerowa zupa, Leonoro musisz dać mi na nią przepis!”

I did enjoy that celery soup, you must give me the recipe, Leonora!”

Sir Mark poprosił Lady Sylvię, aby przyszła właśnie tego dnia, gdyż mieli przywieźć słynny obraz, Rzekę we mgle, który ciotka zapisała mu w testamencie.

Sir Mark had asked Lady Sylvia to come that particular day because the famous picture, The River Mist, was arriving, as his aunt had left it to him in her will.

“A zatem napijmy się kawy i odsłońmy obraz razem” powiedział baronet, zapraszając swojego gościa do pokoju obok.

“Now shall we have coffee and unveil the painting all together?” said the baronet inviting his guest to come into the next room.

“To niezwykle hojny gest ofiarować go na aukcję na rzecz Szpitala Dziecięcego.

“It’s extremely generous of you to give it up for auction for the benefit of The Children’s Hospital.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w następnym roku wybudujemy nowy oddział,” zauważyła Lady Sylvia, usadowiwszy się na sofie Królowej Anny.

If all goes well, we shall be building the new ward by next year,” remarked Lady Sylvia now settling down on the Queen Anne sofa.

“Chyba wiesz dlaczego chcemy ofiarować ten obraz szpitalowi, prawda?” zapytał Sir Mark.

“You know why we’re so interested in giving this picture to the hospital, don’t you?” said Sir Mark.

“Nasz syn, Stephen, rozchorował się, gdy miał siedem lat.

“Our son, Stephen, was taken ill when he was seven.

Był już jedną nogą w grobie, ale oni zatroszczyli się o niego i uratowali mu życie, a teraz – zresztą sama go widziałaś – jest okazem zdrowia i studiuje medycynę!”

He was at death’s door but they looked after him and saved him and – well, you’ve seen him yourself – he’s grown up healthy and is studying medicine now!”

Obraz wisiał już na przeciwległej ścianie, zakryty od przodu zasłoną.

The picture was already positioned on the wall opposite and had a curtain in front of it.

Sir Mark, śmiejąc się z własnej teatralności, zamaszystym gestem zdjął zasłonę z obrazu.

Sir Mark, smiling at his own theatricality, pulled the curtain away from the picture with a flourish.

“Oto zatem Rzeka we mgle – dzieło słynnego szkockiego artysty…”

“And here we have The River Mist – painted by the famous Scottish artist…”

Leonora przerwała mężowi “Mark, oh nie, przecież to wcale nie jest Rzeka we mgle!”

Leonora interrupted her husband, “Mark – oh no – that’s not The River Mist at all!”

Cała trójka przyjaciół wpatrywała się w  przerażeniu na fałszywy obraz.

All three friends stared in horror at the fake picture.

“Ten obraz rzeczywiście przedstawia rzekę, ale z pewnością nie jest to Rzeka we mgle!”, zauważył Sir Mark, nie bardzo potrafiąc połączyć to wszystko w jedną całość.

“It’s a painting of a river, it’s true – but it certainly isn’t The River Mist!” observed Sir Mark, not quite being able to piece everything together.

“Wygląda raczej na amatorszczyznę, ale ma mniej więcej te same wymiary, co Rzeka we mgle.” wtrąciła Lady Sylvia, podchodząc do obrazu i przypatrując się mu.

“It looks pretty amateurish but it’s about the same size of The River Mist.” intervened Lady Sylvia going up to the picture and scrutinising it.

“Bardzo sprytnie, włamywacze zabrali oryginał i zostawili falsyfikat, żeby brak autentyku nie od razu rzucił się w oczy.”

“Very clever, the burglars took the real picture away and left you with a fake one so that its absence wouldn’t be noticed immediately.”

Okrutna prawda zaczęła powoli do nich docierać.

The brutal fact started to sink in.

Sir Mark zbladł i musiał usiąść, żeby dojść do siebie po tym szoku, tymczasem jego żona nalała mu szklankę wody.

Sir Mark went pale and had to sit down to recover from the shock, while his wife poured him out a glass of water.

“Wezwij policję, Leonoro – nigdy nie sądziłem, że coś takiego mogłoby się nam przydarzyć!” powiedział zrozpaczony baronet.

“Call the police, Leonora – I never imagined a thing like this could happen to us!” said the distraught baronet.

“Muszą nam pomóc go odzyskać!

“They must get it back for us!

Szpital Dziecięcy nie może na tym stracić!”

The Children’s Hospital mustn’t lose out on this!”

Leonora natychmiast opuściła pokój, żeby zadzwonić na 999.

Leonora immediately left the room to ring 999.

“Przykro mi, że to się stało, ale – yyy – oczywiście był ubezpieczony, prawda?

“I’m so sorry all this has happened but – er – it’s insured, of course, isn’t it?

Jeśli nie uda się odzyskać obrazu, będziesz mógł przekazać szpitalowi pieniądze z ubezpieczenia” zwróciła uwagę Lady Sylvia.

If you don’t get the picture back, you can give the insurance money to the hospital” pointed out Lady Sylvia.

Sir Mark potrząsnął głową z przerażeniem, “Nie mieliśmy czasu, żeby go ubezpieczyć – dostaliśmy go dopiero wczoraj!”

Sir Mark shook his head with dismay, “We haven’t had time to insure it – we only received it yesterday!”

“Zaraz kogoś przyślą,” poinformowała Leonora, wchodząc z powrotem po rozmowie telefonicznej.

“They’ll send someone over shortly,” Leonora reported, coming back from the phone.

“Teraz muszę się szybko rozejrzeć czy nie zginęło coś jeszcze.”

“Now I’ll have a quick look around to see if anything else is missing.”

“Nie sądzę, żeby udało im się znaleźć włamywaczy.” Powiedział ze smutkiem Sir Mark, opadając na sofę.

“I don’t suppose they’ll ever find the burglars.” Sir Mark said sadly collapsing back onto the sofa.

“Oh Sylvio, tak mi przykro z powodu twojej akcji charytatywnej na rzecz szpitala dziecięcego – niepowodzenie na całej linii!

“Oh Sylvia, I’m so sorry – your children’s hospital charity – it’s a complete disaster!

Lecz przysięgam, że ci to wynagrodzę – sprzedam kilka zabytkowych mebli – nie będzie tego dużo, ale ofiaruję przynajmniej jakiś datek”.

But I swear I’ll try and make it up to you – I’ll sell some of our antique furniture – it won’t be enough but at least I will have made a contribution.”

“Mark, proszę cię, tylko się przez to nie rozchoruj!

“Mark, please don’t make yourself ill over the matter!

Niech policja przeprowadzi śledztwo i zobaczymy co z tego wyniknie.”

Let the police make their investigations and see what happens.”

“Obawiam się, że obraz jest już daleko,” stwierdził Sir Mark z żałością w głosie, „wiesz przecież, że takie rzeczy kupowane są czasem jako inwestycja nawet pomimo tego, iż nie można ich sprzedać legalnie.

“I fear the picture is far away already,” said Sir Mark woefully, “you know, this type of thing is sometimes bought as an investment even though it can’t be sold on the legal market.

Tak właśnie piorą swoje pieniądze!”

That’s how they launder their money!”

Lady Sylvia bardzo chciała pomóc swoim przyjaciołom odzyskać obraz, a plan już układał się w jej głowie.

Lady Sylvia desperately wanted to help her friend get his picture back and a plan was already forming in her mind.

“Wydaje się, że nie zabrali nic więcej,” oznajmiła Leonora, powróciwszy z inspekcji domu.

“They don’t seem to have taken anything else,” Leonora announced, back from inspecting the house.

“Sylvio, przykro mi, że ten wieczór skończył się w taki sposób, miejmy nadzieję, iż policja wkrótce tu będzie.”

“Sylvia, I’m so sorry the evening has finished like this, let’s hope the police will be here soon.”

Następnego ranka Lady Sylvia zadzwoniła do swego przyjaciela Pierre’a Amsanga, “Czy moglibyśmy się dzisiaj spotkać, Pierre?

The next morning, Lady Sylvia rang her friend Pierre Amsang, “Could we meet today, Pierre?

W sklepie z kawą niedaleko twojego mieszkania o godzinie jedenastej, dobrze?”

The coffee shop near your place at eleven o’clock, all right?”

Lady Sylvii i Pierre’owi udało się znaleźć stolik, przy którym mogli spokojnie porozmawiać.

Lady Sylvia and Pierre managed to get a table where they could talk undisturbed.

“Przypuszczam, że chcesz uzyskać informacje o włamaniu… albo nawet lepiej - kto je zlecił,” powiedział Pierre, przechodząc od razu do rzeczy.

“I suppose you want some information on the burglary… or even better, who contracted it,” said Pierre getting straight to the point.

Widział wiadomości dotyczące kradzieży szkockiego obrazu w telewizji tego ranka.

He had seen the news about the theft of the Scottish painting on television that morning.

“Czy to ktoś, kogo znamy?” zapytała Lady Sylvia.

“Was it anyone we know?” asked Lady Sylvia.

“Nie chciałabym nikomu nadepnąć na odcisk!”

“I don’t want to tread on anybody’s toes!”

“Et bien, to oczywiście był l’Infiltreur, Infiltrator.

“Et bien, it was obviously l’Infiltreur, the Infiltrator.

A jeśli chodzi o nazwisko osoby, która zleciła robotę, dzisiaj rano w moim sklepie z antykami słyszałem o kimś –facet pochodzi z Armenii, kupił posiadłość na East Endzie parę lat temu - klub bingo, zrównał go z ziemią i wybudował od zera dom w super futurystycznym stylu z dziwacznym oświetleniem i tego typu rzeczami, a na dzieła sztuki i zabytkowe meble przeznaczone są specjalnie dwa pokoje, których, jak widać, nie skończył jeszcze, powiedzmy, meblować!”

But as to the name of the person who contracted the job, there was someone mentioned in my antiques shop this morning, an Armenian fellow who bought up some property in the East End a couple of years ago, a bingo hall, had it all flattened and rebuilt from scratch into a super futuristic-style home with strange lighting and things and a couple of rooms dedicated to works of art and antique furniture which he appears to be still furnishing, shall we say!”

Komórka Pierre’a Amsanga zaczęła dzwonić.

Pierre Amsang’s mobile started ringing.

“Allo?

“Allo?

Ah oui, Albert!

Ah oui, Albert!

Quoi de neuf?

Quoi de neuf?

Alors c’est bien lui!

Alors c’est bien lui !

Bon, merci et au revoir!” skinął głową Pierre, “Sylvio, wygląda na to, że to był ten Ormianin!”

Bon, merci et au revoir!” Pierre nodded, “Sylvia, it seems that it was the Armenian!”

“Ormianin?

“The Armenian?

Jak się nazywa, Pierre?”

What’s his name, Pierre?”

„Alecko Kapikian.

“Alecko Kapikian.

Prowadzi różne interesy, ale głównie zajmuje się budownictwem mieszkaniowym.

He’s in all sorts of businesses but, mostly, property development.

Najwidoczniej kocha sztukę, iluminowane książki, manuskrypty i inne antyki!

Apparently he loves art, illuminated books and manuscripts amongst other things!”

“Alecko Kapikian?” powtórzyła, “Słyszałam już to nazwisko.

“Alecko Kapikian?” she repeated, “I’ve heard that name before.

Jak mogłabym się z nim spotkać, Pierre?”

How could I get to meet him, Pierre?”

“To będzie dość trudne,” odpowiedział Pierre po chwili namysłu.

“That’s a bit more difficult,” replied Pierre thinking for a moment.

“Mogłabyś wybrać się do Kościoła Ormiańskiego w niedzielę rano.

“You could try the Armenian Church on a Sunday morning.

To niedaleko stąd!”

It’s not far from here!”

“Chwileczkę – zdaje mi się, że poznałam go tam na weselu w zeszłym roku.

“Just a minute – I believe I met him at a wedding there last year.

Czy ma może przedwcześnie posiwiałe włosy i dziwnie skupione ciemne oczy?”

Has he got prematurely white hair and rather strangely focused dark eyes?”

Pierre Amsang zaśmiał się, “Nie wiem, bo nigdy nie miałem przyjemności…  ale jego zdjęcie było tej niedzieli w gazecie i jego futurystyczny dom też tam był!

Pierre Amsang laughed, “I couldn’t tell you, as I’ve never had the pleasure… but his photo was in a Sunday newspaper this week and there was also one of his futuristic home!

Spójrz, mam ją tu ze sobą!”

Look, I’ve brought it along for you!”

Lady Sylvia kazała Alexowi znaleźć zastrzeżony numer telefonu Kapikiana.

Lady Sylvia got Alex to find Alecko Kapikian’s phone number which was ex-directory.

Zadzwoniła do niego jeszcze tego wieczora.

She telephoned the Armenian that very evening.

“Pan Kapikian!

“Mr. Kapikian!

Przepraszam, że dzwonię, ale poznaliśmy się w kościele ormiańskim w zeszłym roku.

Excuse my phoning you – but we met at the Armenian church last year.

Przedstawił nas sobie nasz wspólny znajomy, Kingston Voulto, a rozmawialiśmy o wspaniałych ikonach…”

We were introduced by a mutual friend, Kingston Voulto, and we talked about the wonderful icons…”

“Tak – pamiętam,” najwyraźniej Pan Kapikian miał dobry refleks, „dyskutowaliśmy o tym, że Armenia stała się pierwszym krajem chrześcijańskim w 301 roku… a pani to z pewnością Lady Sylvia!”

“Yes - I remember,” apparently Mr. Kapikian had very quick reflexes, “we discussed the fact that Armenia was the first Christian nation in the year three hundred and one… and you must be Lady Sylvia!”

“Tak, zgadza się.” Lady Sylvia była zdziwiona, że ją zapamiętał.

“Yes, that’s right.” Lady Sylvia was surprised he remembered her.

“A więc dzwonię do wielu ludzi, prosząc, aby pomogli zebrać fundusze na rzecz LHCN – organizacji charytatywnej, która wspiera Szpital Dziecięcy - jako że potrzebujemy wybudować nowy oddział dla ciężko chorych dzieci.”

“Well, I’m telephoning a number of people to help get funds for the LHCN – the charity which supports The Children’s Hospital, as we need to build a new ward for seriously ill children.”

“Z przyjemnością Lady Sylvio – prześlę pani czek…”

“With pleasure Lady Sylvia – I’ll send you a cheque…”

“A czy mogłabym przyjść odebrać go osobiście, gdyż zawsze obawiam się, że czek zapodzieje się na poczcie lub gdzieś indziej?” – zasugerowała Lady Sylvia.

”Might I come and collect it personally, as I’m always afraid that cheques can get lost in the post or something?” Lady Sylvia suggested.

“Ależ jak najbardziej.

“By all means.

Jeśli dałaby Pani radę jutro, mogłaby Pani przyjść na herbatkę, a ja zaserwuję Pani trochę ormiańskich wypieków na spróbowanie!”

If you can manage tomorrow, come for tea and I’ll have some Armenian pastries sent in for you to try!”

Pierwszą rzeczą, która rzuciła się w oczy Lady Sylvi w domu Alecko Kapikiana był wysoki poziom zabezpieczeń.

The first thing Lady Sylvia noticed about Alecko Kapikian’s house was the high security.

Niegdysiejszy klub bingo został przerobiony na imponujący nowoczesny budynek.

The former bingo hall had been converted into a spectacular modern building.

Dom otoczony był wysokim na dwanaście stóp ogrodzeniem z ostro zakończonymi metalowymi prętami, a dokoła niego rozmieszczone były kamery.   

There were CCTV cameras placed all around the house and twelve foot high spiked iron railings.

Co więcej - bramę otwierano dopiero po rozmowie wideofon, który działał także w nocy.

Also, the gate could only be opened by first speaking through a video intercom with night vision.

Był to ultranowoczesny dom z wieloma ogromnymi oknami, przez które dochodziło światło oraz ukrytymi żaluzjami, które, jak przypuszczała, mogły momentalnie zostać elektronicznie opuszczone.

It was an ultra-modern house with lots of huge windows letting light in with hidden shutters which, she surmised, would close down instantly electronically.

Alecko Kapikian wyszedł przywitać Lady Sylvię, gdy przechodziła przez bramę.

Alecko Kapikian came forward to welcome Lady Sylvia as she walked through the gate.

“Ależ proszę wejść, Lady Sylvio!” powiedział uśmiechając się do niej.

“Do come in, Lady Sylvia!” he said smiling at her.

Następnie obrócił się do stojącego za nim mężczyzny, który wyglądał jak wykidajło.

He now turned to a man standing behind him who looked like a bouncer.

“Czy byłbyś łaskaw poprosić kogoś, aby przyniósł herbatę do Greckiego Pokoju?” powiedział doskonałą potoczną angielszczyzną, z nieznacznym jednak akcentem, który upewnił Lady Sylvię w przekonaniu, że nie urodził się on w Wielkiej Brytanii.

“Could you ask someone to bring some tea into the Greek Room please?” he said in perfectly colloquial English but with a slight accent which confirmed Lady Sylvia’s impression that he wasn’t born in the UK.

Wykidajło zniknął, a oni weszli do domu.

The bouncer vanished as they walked through the house.

Arranger widziała, że nie było tam ciemnych zakamarków, ani żadnych zakazanych drzwi – jedynie wrażenie niczym nieskrępowanej swobody.

The Arranger saw that there were no dark corners and no prohibitive doors – only a feeling of total freedom.

Oświetlenie było dość silne, ale nie rażące, co sprawiało, że człowiek czuł się tam dobrze.

The lighting was adequate but not blatant, which made one feel comfortable.

Inną szczególnie zauważalną kwestią, było wrażenie przestrzenności - wielkie pokoje prowadzące do innych pokoi czy ‘przestrzeni’ z wygodnie, cyrkularnie ułożonymi meblami.

The other thing that was particularly noticeable was the sense of space, large rooms leading onto other rooms or ‘spaces’ with circular comforting furniture.

Pan Kapikian przeprowadził Lady Sylvię przez cały dom, do pokoju na końcu.

Mr. Kapikian lead Lady Sylvia through his home to a room at the back.

Był zupełnie inny od całej reszty domu, którą widziała.

It was totally different from the rest of the house she had seen.

Umeblowany był pięknymi, antycznymi meblami, a na postumencie stała cudowna grecka statua, wyobrażająca Odyseusza w przebraniu żebraka.

It was furnished with beautiful antique furniture and on a pedestal there was an exquisite Greek statue representing Odysseus disguised as a beggar.

Wiszący na ścianie gobelin o subtelnych kolorach natychmiast przyciągnął uwagę Lady Sylvii, która zatrzymała się przy nim na chwilę, aby się przyjrzeć.

A delicately-coloured tapestry hanging on the wall immediately attracted Lady Sylvia’s attention and she paused for a moment to contemplate it.

Na przeciwległej ścianie dostrzegła zdjęcia Alecko Kapikiana ze sławnymi reżyserami, którzy byli albo Ormianami, albo mieli ormiańskie korzenie.

On the opposite wall she could see photos of Alecko Kapikian with famous film directors who were either Armenian or of Armenian origin.

“Widzę, że jest pan miłośnikiem ormiańskiej kinematografii, Panie Kapikian!” zauważyła Lady Sylvia siadając na georgiańskiej sofie.

“I see you are an admirer of Armenian cinema, Mr. Kapikian!” remarked Lady Sylvia sitting down on a Georgian sofa.

“Tak, rzeczywiście.

“Yes, indeed.

Lubię wspierać kinematografię mojego kraju – i kościół – nie żebym był bardzo religijny – po prostu uważam to za część ormiańskiego dziedzictwa!”

I like to support the cinema of my country – and the church – not that I’m really very religious – but I consider it part of our Armenian heritage!”

“Te ciastka są absolutnie cudowne, Panie Kapikian.” powiedziała Lady Sylvia kosztując pysznych słodkości znajdujących się na talerzu przed nią.

“These pastries are absolutely wonderful, Mr. Kapikian.” said Lady Sylvia trying out the delicious sweetmeats placed in front of her.

“Dziękuję, że mnie pan nimi uraczył!”

“Thank you for introducing me to them!”

Pan Kapikian podszedł do małego biurka, z którego wyciągnął książeczkę czekową, po czym usiadł.

Mr. Kapikian went over to a small writing desk from where he extracted a cheque book and sat down.

Gdy spojrzał na Lady Sylvię, zauważył, że jej oczy nie były na nim skupione.

As he looked over to Lady Sylvia, he noticed that Lady Sylvia’s eyes were not focused on him.

“Chciałbym mieć swój mały wkład w Pani działalność charytatywną – ale, proszę mi wybaczyć, Lady Sylvio, odnoszę wrażenie, że oprócz pogaduszek o kinie, ciastkach i oddziałach szpitalnych, musi być jakiś inny powód Pani wizyty!” powiedział Ormianin cały czas bacznie przyglądając się jej reakcjom.

“I would like to make my small contribution to your charity – but, forgive me, Lady Sylvia, I have the impression that there must be some other reason for your coming here besides talking about cinema, cakes and hospital wards!” said the Armenian still studying her reaction.

Lady Sylvia zdała sobie sprawę, że musi przejść do rzeczy, “Widzę, że jest Pan bardzo spostrzegawczy.

Lady Sylvia realised that she must come to the point, “I can see you’re very perceptive.

Otóż, to co mówiłam o szpitalu dziecięcym, to prawda.

Well, what I said about the children’s ward was true.

Naprawdę zbieram pieniądze – a rzeczywistym powodem mojej wizyty jest oddział dziecięcy!”

I am collecting money – and the real reason I’m here is because of the children’s ward!”

Pan Kapikian krzywo na nią spojrzał, “Nie wydaje mi się, Lady Sylvio!”

Mr. Kapikian frowned, “Not very clear, Lady Sylvia!”

Arranger próbowała odpowiadać najsubtelniej jak to tylko możliwe, “Jakby to powiedzieć?

The Arranger tried to reply as delicately as possible, “How can I put it?

To mglista sprawa, Panie Kapikian”

It’s a little misty, Mr. Kapikian!”

Dziwne ciemne oczy Ormianina zamarły na moment, gdy usłyszał słowo mglista, ale chwilę później opanował się i uśmiechnął.

The expression in the Armenian’s strange dark eyes became frozen for a brief moment at hearing the word misty but immediately afterwards he regained his composure and smiled.

“Nie bardzo Panią rozumiem.”

“I don’t really follow you.”

Zauważywszy tę ledwie dostrzegalną reakcję, Lady Sylvia zdała sobie sprawę, że ryzyko się opłaciło, więc ciągnęła dalej, „To jakby rzeka, która płynie wczesnym rankiem, a potem nagle znika…”

Noticing this minimal reaction, Lady Sylvia realised her gamble had paid off and continued, “It’s like a river that flows in the early morning and then suddenly disappears…”

Pan Kapikian zawahał się na moment, lecz po chwili powiedział znowu, “Rozumiem, ale do czego właściwie prowadzi ta rozmowa?”

Mr. Kapikian hesitated for a moment and then continued, “I see, but where exactly is this conversation leading to?”

Lady Sylvia powiedziała bez ogródek.

Lady Sylvia spoke out.

“Właściwie miałam nadzieję, że dostanę coś innego na rzecz mojej akcji charytatywnej!

“Actually, I was really hoping for something quite different to go towards my charity!

Dwa dni temu włamano się do domu Sir Marka Gilsena, a bardzo cenny obraz, zatytułowany Rzeka we mgle, który miał być wystawiony na aukcji na rzecz Szpitala Dziecięcego, został, powiedzmy sobie, sprzątnięty z domu prawowitego właściciela.

Two days’ ago Sir Mark Gilsen’s house was burgled and a very precious painting, The River Mist, that was intended to go under auction for the benefit of The Children’s Hospital, was removed, shall we say, from the legitimate owner’s house.

Niestety obraz nie był ubezpieczony.”

Unfortunately the painting wasn’t insured.”

Pan Kapikian zdawał się tracić panowanie nad sobą, “Moja droga pani, co to wszystko ma ze mną wspólnego?”

Mr. Kapikian seemed to be losing his composure, “My dear lady, what’s all this got to do with me?”

Lady Sylvia kontynuowała, “Po sposobie, w jaki zostało to zrobione, byliśmy w stanie ustalić, kto, z kręgu naszych współpracowników, dokonał kradzieży.

Lady Sylvia continued, “From the way it was done, we were able to establish who, from our circle of collaborators, actually did it.

Może przydomek Infiltrator coś Panu mówi?”

Maybe the name Infiltrator rings a bell?”

Pan Kapikian zamrugał i odpowiedział bez namysłu, “Zna Pani Infiltratora?

Mr. Kapikian blinked and replied without thinking, “You know The Infiltrator?

Nie rozumiem.

I don’t understand.

Czy chce Pani powiedzieć, że jest Pani zamieszana w swego rodzaju… interesy?” Pan Kapikian zapytał prawie z niedowierzaniem.

Are you trying to tell me you are involved in a certain type of…commerce?” Mr. Kapikian asked almost in disbelief.

Lady Sylvia lekko skinęła głową i powiedziała, “Ale nie o to chodzi.

Lady Sylvia nodded slightly and said, “But that is not the point.

Jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby zapewnić ciężko chorym dzieciom to, co uzyskałyby ze sprzedaży obrazu na aukcji: nowy oddział, gdzie otoczono by je właściwą opieką.”

We are firmly determined to let those seriously ill children have what the auction money for the painting would have supplied them with: a new ward where they would be looked after properly.”

Teraz Ormianin ujrzał ją w nowym świetle.

Now the Armenian was seeing her in a new light.

“A więc jesteśmy częścią tego samego… towarzystwa, tak czy inaczej

“So we are part of the same… fraternity, more or less.

Kto by pomyślał!

Just imagine!

Czego ciągle nie rozumiem, to dlaczego miałbym oddać obraz z powrotem?

What I still don’t understand is, why should I give the picture back?

Co będę z tego miał?”

What would I get out of it?”

Lady Sylvia natychmiast odpowiedziała, “A zatem, po pierwsze, w szpitalu opiekują się także ormiańskimi dziećmi.

Lady Sylvia replied instantly, “Well, to start with, also Armenian children are being looked after in that hospital.

A po drugie, ponieważ w rewanżu za tę osobistą przysługę mogłabym służyć panu swoją wiedzą.”

And secondly, because in exchange for this personal favour I could extend the benefit of my expertise to you.”

Pan Kapikian uśmiechnął się, “Nie przesadzajmy!

Mr. Kapikian smiled, “Let’s not exaggerate!

Nie lubię haftować!”

I’m not keen on embroidery!”

Lady Sylvia odpowiedziała, “Jeżeli mowa o haftowaniu, to powiem panu, że, na przykład, gobelin wiszący tam na ścianie, z pewnością nie jest średniowieczną tkaniną z Rochester, którą rzekomo ma być i nawet nie ma więcej niż dwadzieścia lat.

Lady Sylvia replied, “Speaking of embroidery, I could tell you that the tapestry you have on the wall over there, for example, is certainly not the Rochester medieval tapestry it purports to be, and is not even older than twenty years.

Został zrobiony w polskiej wytwórni przez rodzinę, która specjalizuje się w podrabianiu tego typu przedmiotów.

It was made in a factory in Poland by a family who excel in this sort of bogus artefact.

A więc, wydaje mi się, że będzie pan potrzebował pomocy prawdziwego eksperta!”

Well, I think you could do with the help of a real expert!”

Z początku Pan Kapikian wyglądał na zdumionego.

At first Mr. Kapikian looked aghast.

Potem przypomniało mu się, że na początku też miał pewne wątpliwości odnośnie do tego, czy gobelin jest oryginalny, czy nie.

Then he remembered that he too had had some doubts on whether the tapestry was original or not at the beginning.

“Rozumiem.” powiedział.

“I see.” he said.

“No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, że jest pani wyjątkową kobietą i że jestem gotów przyjąć pani propozycję.”

“Well, what can I say other than you are a remarkable lady and I’m willing to take you up on your offer.”

Pan Kapikian usiadł naprzeciwko tej olśniewającej kobiety.

Mr. Kapikian sat down again opposite this astonishing woman.

“A czy ma pani może pomysł jak, u licha, mógłbym go oddać?” zapytał.

“Have you got some idea as to how on earth I could give it back?” he asked.

Lady Sylvia odpowiedziała, “Proszę go tylko bezpiecznie opakować i dać go kobiecie, którą przyślę po odbiór jutro o ósmej rano!”

Lady Sylvia replied, “Please just put it in a safe wrapping and give it to the woman I will send over to collect it at eight o’clock tomorrow morning!”

Kobieta w zaawansowanym wieku ubrana raczej nędznie, o siwiejących włosach i okularach z grubymi szkłami, przyjechała punktualnie pod dom Pana Kapikiana nazajutrz rano.

A more than middle-aged woman dressed rather shabbily with greyish hair and thick-lensed glasses arrived at Mr. Kapikian’s the next morning punctually.

“Czy ma Pan pakunek dla mnie, sir?” zapytała zwięźle, nie ściągając grubych wełnianych rękawic.

“Have you got the parcel for me sir?” she asked briefly, not pulling off her thick woollen gloves.

Ormianin skinął głową i wskazał na pakunek oparty o ścianę.

The Armenian nodded and indicated the parcel resting against the wall.

Spojrzała na niego i wyciągnęła zgrzebny worek, kawałek sznurka oraz nożyczki z plastikowej torby na zakupy.

She looked at it and pulled out a coarse sack, some string and a pair of scissors from inside a plastic shopping bag.

Następnie zaczęła wkładać pakunek do worka, wiążąc go tak, żeby łatwo można było go nieść.

She then proceeded to put the parcel in the sack and tied it up so that it was easy to transport.

Gdy skończyła, udała się w stronę frontowych drzwi, „Życzę Panu miłego dnia, sir”, powiedziała i opuściła posiadłość.

When she had finished she made her way to the front door, “Good day to you sir,” she said and left the premises.

Gdy tylko doszła do pierwszego skrzyżowania, skręciła w prawo idąc wzdłuż ulicy, aż napotkała postój taksówek, gdzie wsiadła do pierwszego samochodu.

As soon as she reached the first turning on the right she proceeded along it until she came to a taxi rank and got into the first car.

“Proszę na ulicę Kensington High”, powiedziała.

“Kensington High Street please,” she said.

Jak tylko dotarła na miejsce, wysiadła z taksówki i szybko odeszła.

As soon as she arrived she got out of the taxi and walked off.

Kiedy upewniła się, że taxi odjechało, wsiadła do następnej taksówki, która zabrała ją do rezydencji Lady Sylvii.

When she was sure the taxi had departed, she got into yet another taxi which took her to Lady Sylvia’s mansion.

Tu Alex, wciąż przebrany za panią w średnim wieku, wziął Rzekę We Mgle do swojego laboratorium i zmazał wszelkie możliwe odciski palców, gdyż sprawą nadrzędną było, aby policja nie powiązała ani jego, ani wynajętego włamywacza, ani Alecko Kapikiana z kradzieżą.

Here Alex, still disguised as the middle-aged lady, took The River Mist up to his laboratory and wiped off any possible fingerprints as it was imperative that the police couldn’t trace him, the contract burglar or Alecko Kapikian to the theft.

Znowu przebrany za obdartą kobietę, Alex pojechał swoim samochodem na ulicę w pobliżu kościoła katolickiego na przedmieściach Londynu, mając ze sobą obraz w zupełnie nowym opakowaniu.

Once again dressed as the shabby woman, Alex drove his car to a street near a Catholic church on the outskirts of London taking with him the painting in its brand new wrappings.

W ławie kościelnej siedziały dwie kobiety, a Alex ujrzał raczej młodego księdza o irlandzkim wyglądzie który, rozmawiał z jakimś mężczyzną o oświetleniu elektrycznym.

There were a couple of women in the pews praying and Alex could see a rather young Irish-looking priest talking to a man about the electric lights.

Alex podszedł do pustego konfesjonału, z obrazem pod pachą, próbując wyglądać jak ktoś, kto chciałby się wyspowiadać.

Alex made his way towards the empty confessional box, the painting under his arm, and tried to look as though he wished to confess himself.

Gdy ksiądz zauważył go, podszedł, usiadł w konfesjonale i oczekiwał na pokutnika.

When the priest noticed him, he came over, entered the confessional box and awaited the penitent.

Alex zaczął mówić.

Alex began to speak.

“Ojcze Dominiku, mam ze sobą skradziony obraz.

“Father Dominic, I have a stolen painting with me.

To nie ja go ukradłem – chcę jednak prosić Ojca o dopilnowanie, aby obraz został zwrócony prawowitemu właścicielowi, Sir Markowi Gilsenowi, gdyż ja sam nie mogę tego zrobić.

I didn’t steal it – but could you please see to it that the picture is returned to its rightful owner, Sir Mark Gilsen, as I can’t take it to him myself.

Może ksiądz poinformować policję, jeśli chce.

You can inform the police if you like.

Zostawię go tu w konfesjonale razem ze stufuntowym banknotem na rzecz biednych!”

I’ll leave it here in the confessional with a hundred pound note for the poor!”

Zaskoczony ksiądz nie miał nawet czasu, żeby wyjść z konfesjonału, gdy Alex pędził już do wyjścia z kościoła.

The startled priest had hardly had time to come out of the confessional when Alex was already scuttling away out of the church.

Podniósł obraz z zatknietym wokół sznurka stufuntowym banknotem i zachichotał do siebie.

He picked up the painting with the hundred pound note tucked under the string around it and chuckled to himself.

“Co za tupet!

“The cheek of him!

Tak czy siak, zostawił ładną sumkę na moich bezdomnych parafian!”

Anyway, he’s left a nice little sum for my homeless worshippers!”

Sir Mark Gilsen zasięgnął porady u swojej przyjaciółki, Lady Sylvii, która doradziła mu zwołanie konferencji prasowej w Hotelu Charlton w Chelsea.

Sir Mark Gilsen consulted his friend Lady Sylvia, who advised him to hold the press conference in the Charlton Hotel in Chelsea.

Stacje telewizyjne zaczęły już wyciskać z tej historii, co tylko się da, a wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na więcej wiadomości dotyczących niespodziewanego odzyskania obrazu.

The television networks had just begun to squeeze all they could out of the story and everybody was looking forward to knowing more about the unexpected recovery of the picture.

Eksperci przewidywali olbrzymią ilość ludzi na zbliżającej się aukcji, co zapewniłoby zebranie jeszcze większej kwoty na Szpital Dziecięcy.

Pundits were anticipating a huge turn-out at the forthcoming auction which would guarantee raising even more money for The Children’s Hospital.

Obraz wystawiono na pokaz w sali konferencyjnej pod czujnym spojrzeniem wyspecjalizowanej grupy Stołecznej Policji, aby zapewnić wydarzeniu możliwie najlepszą ochronę.

Under the vigilant eye of a specialised team of the Metropolitan Police the painting itself was on show in the conference room to ensure maximum coverage of the event.

Komisarz Policji, Philip Teel, z radością oświadczył, że oczywiście zasługują na nagrodę, jako że do tego stopnia deptali sprawcy po piętach, iż ten wolał oddać obraz z powrotem niż zostać aresztowany.

The Police Commissioner Philip Teely was happy to say that they clearly deserved all the merit for the recovery, as they had been closing in on the culprit forcing him to take the picture back rather than being arrested.

Profesor Morris Turnhill, który stał na czele jednostki psychiatrycznej Więzienia Barton, został zapytany czy przypuszcza kim może być ten przestępca i czy sporządzono już profil psychologiczny tego rabusia o złotym sercu.

Professor Morris Turnhill, who was the head of the psychiatric unit of Barton Prison, was asked if he had any idea who the criminal was or if a profiling had already been made of the golden-hearted burglar.

Odpowiedział, że to w zasadzie mogła być kobieta, jako że obraz nie był zbyt ciężki do przeniesienia, a czyn ten może świadczyć o jej okrytym mgłą tajemnicy życiu prywatnym.

He replied that it could indeed have been a woman as the picture wasn’t very heavy to carry about and could represent the misty part of her intimate life.

Ostatnie słowo należało do Ojca Dominika, którego zapytano o to, jak znalazł Rzekę we mgle w swoim konfesjonale.

The last word went to Father Dominic who was asked about how he had found The River Mist in his confessional.

“A więc,” sympatyczny ksiądz zaczął wyjaśniać swoim mocnym irlandzkim akcentem, „Nie mogę powiedzieć nic ponad to, że autentyczne nawrócenie przydarza się także kryminalistom i że każdy z nas ma coś na sumieniu.

“Well,” the likeable priest started to explain in his thick Irish brogue, “I can’t tell you anything other than the fact that true repentance is something that occurs also to criminals and that we all need to be forgiven for something.

Osobiście uważam, że był to znak z niebios, Bóg dotknął serca tego przestępcy i stał się cud, a ja się tym raduję!”

Personally I think it was a sign from heaven, God touched the heart of this criminal and a miracle resulted and I rejoice in it!”

Siedzący w ostatnim rzędzie sali konferencyjnej Pan Alecko Kapikian wyciągnął z kieszeni kopertę, aby jeszcze raz spojrzeć na to, co dostał tego ranka:

Seated in the last row of the conference room, Mr. Alecko Kapikian pulled an envelope out from his pocket to have another look at what he had received that morning:

kartkę papieru z wytłoczoną na laku literą A i napisem “Semper victor”, a także pustą wizytówkę, na której napisano po prostu “Witamy w klubie”. Arranger znów wygrała!

a sheet of paper with an A in wax printed on it with the words “Semper victor” and a blank visiting card saying simply “Welcome to the brotherhood.” The Arranger had won again!

 

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


RZEKA WE MGLE

THE RIVER MIST

Lady Sylvia została zaproszona na obiad do domu swoich przyjaciół.

Lady Sylvia had been invited to dinner at her friends’ house.

“Nie zdawałam sobie sprawy, że ty i Mark jesteście wegetarianami.

“I never realised you and Mark were vegetarians.

Oprócz innych korzyści, wegetarianizm pozwala utrzymać wagę, a jedzenie jest naprawdę smaczne.

Apart from anything else, it’s good for keeping your weight down and is so tasty.

Zasmakowała mi ta selerowa zupa, Leonoro musisz dać mi na nią przepis!”

I did enjoy that celery soup, you must give me the recipe, Leonora!”

Sir Mark poprosił Lady Sylvię, aby przyszła właśnie tego dnia, gdyż mieli przywieźć słynny obraz, Rzekę we mgle, który ciotka zapisała mu w testamencie.

Sir Mark had asked Lady Sylvia to come that particular day because the famous picture, The River Mist, was arriving, as his aunt had left it to him in her will.

“A zatem napijmy się kawy i odsłońmy obraz razem” powiedział baronet, zapraszając swojego gościa do pokoju obok.

“Now shall we have coffee and unveil the painting all together?” said the baronet inviting his guest to come into the next room.

“To niezwykle hojny gest ofiarować go na aukcję na rzecz Szpitala Dziecięcego.

“It’s extremely generous of you to give it up for auction for the benefit of The Children’s Hospital.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w następnym roku wybudujemy nowy oddział,” zauważyła Lady Sylvia, usadowiwszy się na sofie Królowej Anny.

If all goes well, we shall be building the new ward by next year,” remarked Lady Sylvia now settling down on the Queen Anne sofa.

“Chyba wiesz dlaczego chcemy ofiarować ten obraz szpitalowi, prawda?” zapytał Sir Mark.

“You know why we’re so interested in giving this picture to the hospital, don’t you?” said Sir Mark.

“Nasz syn, Stephen, rozchorował się, gdy miał siedem lat.

“Our son, Stephen, was taken ill when he was seven.

Był już jedną nogą w grobie, ale oni zatroszczyli się o niego i uratowali mu życie, a teraz – zresztą sama go widziałaś – jest okazem zdrowia i studiuje medycynę!”

He was at death’s door but they looked after him and saved him and – well, you’ve seen him yourself – he’s grown up healthy and is studying medicine now!”

Obraz wisiał już na przeciwległej ścianie, zakryty od przodu zasłoną.

The picture was already positioned on the wall opposite and had a curtain in front of it.

Sir Mark, śmiejąc się z własnej teatralności, zamaszystym gestem zdjął zasłonę z obrazu.

Sir Mark, smiling at his own theatricality, pulled the curtain away from the picture with a flourish.

“Oto zatem Rzeka we mgle – dzieło słynnego szkockiego artysty…”

“And here we have The River Mist – painted by the famous Scottish artist…”

Leonora przerwała mężowi “Mark, oh nie, przecież to wcale nie jest Rzeka we mgle!”

Leonora interrupted her husband, “Mark – oh no – that’s not The River Mist at all!”

Cała trójka przyjaciół wpatrywała się w  przerażeniu na fałszywy obraz.

All three friends stared in horror at the fake picture.

“Ten obraz rzeczywiście przedstawia rzekę, ale z pewnością nie jest to Rzeka we mgle!”, zauważył Sir Mark, nie bardzo potrafiąc połączyć to wszystko w jedną całość.

“It’s a painting of a river, it’s true – but it certainly isn’t The River Mist!” observed Sir Mark, not quite being able to piece everything together.

“Wygląda raczej na amatorszczyznę, ale ma mniej więcej te same wymiary, co Rzeka we mgle.” wtrąciła Lady Sylvia, podchodząc do obrazu i przypatrując się mu.

“It looks pretty amateurish but it’s about the same size of The River Mist.” intervened Lady Sylvia going up to the picture and scrutinising it.

“Bardzo sprytnie, włamywacze zabrali oryginał i zostawili falsyfikat, żeby brak autentyku nie od razu rzucił się w oczy.”

“Very clever, the burglars took the real picture away and left you with a fake one so that its absence wouldn’t be noticed immediately.”

Okrutna prawda zaczęła powoli do nich docierać.

The brutal fact started to sink in.

Sir Mark zbladł i musiał usiąść, żeby dojść do siebie po tym szoku, tymczasem jego żona nalała mu szklankę wody.

Sir Mark went pale and had to sit down to recover from the shock, while his wife poured him out a glass of water.

“Wezwij policję, Leonoro – nigdy nie sądziłem, że coś takiego mogłoby się nam przydarzyć!” powiedział zrozpaczony baronet.

“Call the police, Leonora – I never imagined a thing like this could happen to us!” said the distraught baronet.

“Muszą nam pomóc go odzyskać!

“They must get it back for us!

Szpital Dziecięcy nie może na tym stracić!”

The Children’s Hospital mustn’t lose out on this!”

Leonora natychmiast opuściła pokój, żeby zadzwonić na 999.

Leonora immediately left the room to ring 999.

“Przykro mi, że to się stało, ale – yyy – oczywiście był ubezpieczony, prawda?

“I’m so sorry all this has happened but – er – it’s insured, of course, isn’t it?

Jeśli nie uda się odzyskać obrazu, będziesz mógł przekazać szpitalowi pieniądze z ubezpieczenia” zwróciła uwagę Lady Sylvia.

If you don’t get the picture back, you can give the insurance money to the hospital” pointed out Lady Sylvia.

Sir Mark potrząsnął głową z przerażeniem, “Nie mieliśmy czasu, żeby go ubezpieczyć – dostaliśmy go dopiero wczoraj!”

Sir Mark shook his head with dismay, “We haven’t had time to insure it – we only received it yesterday!”

“Zaraz kogoś przyślą,” poinformowała Leonora, wchodząc z powrotem po rozmowie telefonicznej.

“They’ll send someone over shortly,” Leonora reported, coming back from the phone.

“Teraz muszę się szybko rozejrzeć czy nie zginęło coś jeszcze.”

“Now I’ll have a quick look around to see if anything else is missing.”

“Nie sądzę, żeby udało im się znaleźć włamywaczy.” Powiedział ze smutkiem Sir Mark, opadając na sofę.

“I don’t suppose they’ll ever find the burglars.” Sir Mark said sadly collapsing back onto the sofa.

“Oh Sylvio, tak mi przykro z powodu twojej akcji charytatywnej na rzecz szpitala dziecięcego – niepowodzenie na całej linii!

“Oh Sylvia, I’m so sorry – your children’s hospital charity – it’s a complete disaster!

Lecz przysięgam, że ci to wynagrodzę – sprzedam kilka zabytkowych mebli – nie będzie tego dużo, ale ofiaruję przynajmniej jakiś datek”.

But I swear I’ll try and make it up to you – I’ll sell some of our antique furniture – it won’t be enough but at least I will have made a contribution.”

“Mark, proszę cię, tylko się przez to nie rozchoruj!

“Mark, please don’t make yourself ill over the matter!

Niech policja przeprowadzi śledztwo i zobaczymy co z tego wyniknie.”

Let the police make their investigations and see what happens.”

“Obawiam się, że obraz jest już daleko,” stwierdził Sir Mark z żałością w głosie, „wiesz przecież, że takie rzeczy kupowane są czasem jako inwestycja nawet pomimo tego, iż nie można ich sprzedać legalnie.

“I fear the picture is far away already,” said Sir Mark woefully, “you know, this type of thing is sometimes bought as an investment even though it can’t be sold on the legal market.

Tak właśnie piorą swoje pieniądze!”

That’s how they launder their money!”

Lady Sylvia bardzo chciała pomóc swoim przyjaciołom odzyskać obraz, a plan już układał się w jej głowie.

Lady Sylvia desperately wanted to help her friend get his picture back and a plan was already forming in her mind.

“Wydaje się, że nie zabrali nic więcej,” oznajmiła Leonora, powróciwszy z inspekcji domu.

“They don’t seem to have taken anything else,” Leonora announced, back from inspecting the house.

“Sylvio, przykro mi, że ten wieczór skończył się w taki sposób, miejmy nadzieję, iż policja wkrótce tu będzie.”

“Sylvia, I’m so sorry the evening has finished like this, let’s hope the police will be here soon.”

Następnego ranka Lady Sylvia zadzwoniła do swego przyjaciela Pierre’a Amsanga, “Czy moglibyśmy się dzisiaj spotkać, Pierre?

The next morning, Lady Sylvia rang her friend Pierre Amsang, “Could we meet today, Pierre?

W sklepie z kawą niedaleko twojego mieszkania o godzinie jedenastej, dobrze?”

The coffee shop near your place at eleven o’clock, all right?”

Lady Sylvii i Pierre’owi udało się znaleźć stolik, przy którym mogli spokojnie porozmawiać.

Lady Sylvia and Pierre managed to get a table where they could talk undisturbed.

“Przypuszczam, że chcesz uzyskać informacje o włamaniu… albo nawet lepiej - kto je zlecił,” powiedział Pierre, przechodząc od razu do rzeczy.

“I suppose you want some information on the burglary… or even better, who contracted it,” said Pierre getting straight to the point.

Widział wiadomości dotyczące kradzieży szkockiego obrazu w telewizji tego ranka.

He had seen the news about the theft of the Scottish painting on television that morning.

“Czy to ktoś, kogo znamy?” zapytała Lady Sylvia.

“Was it anyone we know?” asked Lady Sylvia.

“Nie chciałabym nikomu nadepnąć na odcisk!”

“I don’t want to tread on anybody’s toes!”

“Et bien, to oczywiście był l’Infiltreur, Infiltrator.

“Et bien, it was obviously l’Infiltreur, the Infiltrator.

A jeśli chodzi o nazwisko osoby, która zleciła robotę, dzisiaj rano w moim sklepie z antykami słyszałem o kimś –facet pochodzi z Armenii, kupił posiadłość na East Endzie parę lat temu - klub bingo, zrównał go z ziemią i wybudował od zera dom w super futurystycznym stylu z dziwacznym oświetleniem i tego typu rzeczami, a na dzieła sztuki i zabytkowe meble przeznaczone są specjalnie dwa pokoje, których, jak widać, nie skończył jeszcze, powiedzmy, meblować!”

But as to the name of the person who contracted the job, there was someone mentioned in my antiques shop this morning, an Armenian fellow who bought up some property in the East End a couple of years ago, a bingo hall, had it all flattened and rebuilt from scratch into a super futuristic-style home with strange lighting and things and a couple of rooms dedicated to works of art and antique furniture which he appears to be still furnishing, shall we say!”

Komórka Pierre’a Amsanga zaczęła dzwonić.

Pierre Amsang’s mobile started ringing.

“Allo?

“Allo?

Ah oui, Albert!

Ah oui, Albert!

Quoi de neuf?

Quoi de neuf?

Alors c’est bien lui!

Alors c’est bien lui !

Bon, merci et au revoir!” skinął głową Pierre, “Sylvio, wygląda na to, że to był ten Ormianin!”

Bon, merci et au revoir!” Pierre nodded, “Sylvia, it seems that it was the Armenian!”

“Ormianin?

“The Armenian?

Jak się nazywa, Pierre?”

What’s his name, Pierre?”

„Alecko Kapikian.

“Alecko Kapikian.

Prowadzi różne interesy, ale głównie zajmuje się budownictwem mieszkaniowym.

He’s in all sorts of businesses but, mostly, property development.

Najwidoczniej kocha sztukę, iluminowane książki, manuskrypty i inne antyki!

Apparently he loves art, illuminated books and manuscripts amongst other things!”

“Alecko Kapikian?” powtórzyła, “Słyszałam już to nazwisko.

“Alecko Kapikian?” she repeated, “I’ve heard that name before.

Jak mogłabym się z nim spotkać, Pierre?”

How could I get to meet him, Pierre?”

“To będzie dość trudne,” odpowiedział Pierre po chwili namysłu.

“That’s a bit more difficult,” replied Pierre thinking for a moment.

“Mogłabyś wybrać się do Kościoła Ormiańskiego w niedzielę rano.

“You could try the Armenian Church on a Sunday morning.

To niedaleko stąd!”

It’s not far from here!”

“Chwileczkę – zdaje mi się, że poznałam go tam na weselu w zeszłym roku.

“Just a minute – I believe I met him at a wedding there last year.

Czy ma może przedwcześnie posiwiałe włosy i dziwnie skupione ciemne oczy?”

Has he got prematurely white hair and rather strangely focused dark eyes?”

Pierre Amsang zaśmiał się, “Nie wiem, bo nigdy nie miałem przyjemności…  ale jego zdjęcie było tej niedzieli w gazecie i jego futurystyczny dom też tam był!

Pierre Amsang laughed, “I couldn’t tell you, as I’ve never had the pleasure… but his photo was in a Sunday newspaper this week and there was also one of his futuristic home!

Spójrz, mam ją tu ze sobą!”

Look, I’ve brought it along for you!”

Lady Sylvia kazała Alexowi znaleźć zastrzeżony numer telefonu Kapikiana.

Lady Sylvia got Alex to find Alecko Kapikian’s phone number which was ex-directory.

Zadzwoniła do niego jeszcze tego wieczora.

She telephoned the Armenian that very evening.

“Pan Kapikian!

“Mr. Kapikian!

Przepraszam, że dzwonię, ale poznaliśmy się w kościele ormiańskim w zeszłym roku.

Excuse my phoning you – but we met at the Armenian church last year.

Przedstawił nas sobie nasz wspólny znajomy, Kingston Voulto, a rozmawialiśmy o wspaniałych ikonach…”

We were introduced by a mutual friend, Kingston Voulto, and we talked about the wonderful icons…”

“Tak – pamiętam,” najwyraźniej Pan Kapikian miał dobry refleks, „dyskutowaliśmy o tym, że Armenia stała się pierwszym krajem chrześcijańskim w 301 roku… a pani to z pewnością Lady Sylvia!”

“Yes - I remember,” apparently Mr. Kapikian had very quick reflexes, “we discussed the fact that Armenia was the first Christian nation in the year three hundred and one… and you must be Lady Sylvia!”

“Tak, zgadza się.” Lady Sylvia była zdziwiona, że ją zapamiętał.

“Yes, that’s right.” Lady Sylvia was surprised he remembered her.

“A więc dzwonię do wielu ludzi, prosząc, aby pomogli zebrać fundusze na rzecz LHCN – organizacji charytatywnej, która wspiera Szpital Dziecięcy - jako że potrzebujemy wybudować nowy oddział dla ciężko chorych dzieci.”

“Well, I’m telephoning a number of people to help get funds for the LHCN – the charity which supports The Children’s Hospital, as we need to build a new ward for seriously ill children.”

“Z przyjemnością Lady Sylvio – prześlę pani czek…”

“With pleasure Lady Sylvia – I’ll send you a cheque…”

“A czy mogłabym przyjść odebrać go osobiście, gdyż zawsze obawiam się, że czek zapodzieje się na poczcie lub gdzieś indziej?” – zasugerowała Lady Sylvia.

”Might I come and collect it personally, as I’m always afraid that cheques can get lost in the post or something?” Lady Sylvia suggested.

“Ależ jak najbardziej.

“By all means.

Jeśli dałaby Pani radę jutro, mogłaby Pani przyjść na herbatkę, a ja zaserwuję Pani trochę ormiańskich wypieków na spróbowanie!”

If you can manage tomorrow, come for tea and I’ll have some Armenian pastries sent in for you to try!”

Pierwszą rzeczą, która rzuciła się w oczy Lady Sylvi w domu Alecko Kapikiana był wysoki poziom zabezpieczeń.

The first thing Lady Sylvia noticed about Alecko Kapikian’s house was the high security.

Niegdysiejszy klub bingo został przerobiony na imponujący nowoczesny budynek.

The former bingo hall had been converted into a spectacular modern building.

Dom otoczony był wysokim na dwanaście stóp ogrodzeniem z ostro zakończonymi metalowymi prętami, a dokoła niego rozmieszczone były kamery.   

There were CCTV cameras placed all around the house and twelve foot high spiked iron railings.

Co więcej - bramę otwierano dopiero po rozmowie wideofon, który działał także w nocy.

Also, the gate could only be opened by first speaking through a video intercom with night vision.

Był to ultranowoczesny dom z wieloma ogromnymi oknami, przez które dochodziło światło oraz ukrytymi żaluzjami, które, jak przypuszczała, mogły momentalnie zostać elektronicznie opuszczone.

It was an ultra-modern house with lots of huge windows letting light in with hidden shutters which, she surmised, would close down instantly electronically.

Alecko Kapikian wyszedł przywitać Lady Sylvię, gdy przechodziła przez bramę.

Alecko Kapikian came forward to welcome Lady Sylvia as she walked through the gate.

“Ależ proszę wejść, Lady Sylvio!” powiedział uśmiechając się do niej.

“Do come in, Lady Sylvia!” he said smiling at her.

Następnie obrócił się do stojącego za nim mężczyzny, który wyglądał jak wykidajło.

He now turned to a man standing behind him who looked like a bouncer.

“Czy byłbyś łaskaw poprosić kogoś, aby przyniósł herbatę do Greckiego Pokoju?” powiedział doskonałą potoczną angielszczyzną, z nieznacznym jednak akcentem, który upewnił Lady Sylvię w przekonaniu, że nie urodził się on w Wielkiej Brytanii.

“Could you ask someone to bring some tea into the Greek Room please?” he said in perfectly colloquial English but with a slight accent which confirmed Lady Sylvia’s impression that he wasn’t born in the UK.

Wykidajło zniknął, a oni weszli do domu.

The bouncer vanished as they walked through the house.

Arranger widziała, że nie było tam ciemnych zakamarków, ani żadnych zakazanych drzwi – jedynie wrażenie niczym nieskrępowanej swobody.

The Arranger saw that there were no dark corners and no prohibitive doors – only a feeling of total freedom.

Oświetlenie było dość silne, ale nie rażące, co sprawiało, że człowiek czuł się tam dobrze.

The lighting was adequate but not blatant, which made one feel comfortable.

Inną szczególnie zauważalną kwestią, było wrażenie przestrzenności - wielkie pokoje prowadzące do innych pokoi czy ‘przestrzeni’ z wygodnie, cyrkularnie ułożonymi meblami.

The other thing that was particularly noticeable was the sense of space, large rooms leading onto other rooms or ‘spaces’ with circular comforting furniture.

Pan Kapikian przeprowadził Lady Sylvię przez cały dom, do pokoju na końcu.

Mr. Kapikian lead Lady Sylvia through his home to a room at the back.

Był zupełnie inny od całej reszty domu, którą widziała.

It was totally different from the rest of the house she had seen.

Umeblowany był pięknymi, antycznymi meblami, a na postumencie stała cudowna grecka statua, wyobrażająca Odyseusza w przebraniu żebraka.

It was furnished with beautiful antique furniture and on a pedestal there was an exquisite Greek statue representing Odysseus disguised as a beggar.

Wiszący na ścianie gobelin o subtelnych kolorach natychmiast przyciągnął uwagę Lady Sylvii, która zatrzymała się przy nim na chwilę, aby się przyjrzeć.

A delicately-coloured tapestry hanging on the wall immediately attracted Lady Sylvia’s attention and she paused for a moment to contemplate it.

Na przeciwległej ścianie dostrzegła zdjęcia Alecko Kapikiana ze sławnymi reżyserami, którzy byli albo Ormianami, albo mieli ormiańskie korzenie.

On the opposite wall she could see photos of Alecko Kapikian with famous film directors who were either Armenian or of Armenian origin.

“Widzę, że jest pan miłośnikiem ormiańskiej kinematografii, Panie Kapikian!” zauważyła Lady Sylvia siadając na georgiańskiej sofie.

“I see you are an admirer of Armenian cinema, Mr. Kapikian!” remarked Lady Sylvia sitting down on a Georgian sofa.

“Tak, rzeczywiście.

“Yes, indeed.

Lubię wspierać kinematografię mojego kraju – i kościół – nie żebym był bardzo religijny – po prostu uważam to za część ormiańskiego dziedzictwa!”

I like to support the cinema of my country – and the church – not that I’m really very religious – but I consider it part of our Armenian heritage!”

“Te ciastka są absolutnie cudowne, Panie Kapikian.” powiedziała Lady Sylvia kosztując pysznych słodkości znajdujących się na talerzu przed nią.

“These pastries are absolutely wonderful, Mr. Kapikian.” said Lady Sylvia trying out the delicious sweetmeats placed in front of her.

“Dziękuję, że mnie pan nimi uraczył!”

“Thank you for introducing me to them!”

Pan Kapikian podszedł do małego biurka, z którego wyciągnął książeczkę czekową, po czym usiadł.

Mr. Kapikian went over to a small writing desk from where he extracted a cheque book and sat down.

Gdy spojrzał na Lady Sylvię, zauważył, że jej oczy nie były na nim skupione.

As he looked over to Lady Sylvia, he noticed that Lady Sylvia’s eyes were not focused on him.

“Chciałbym mieć swój mały wkład w Pani działalność charytatywną – ale, proszę mi wybaczyć, Lady Sylvio, odnoszę wrażenie, że oprócz pogaduszek o kinie, ciastkach i oddziałach szpitalnych, musi być jakiś inny powód Pani wizyty!” powiedział Ormianin cały czas bacznie przyglądając się jej reakcjom.

“I would like to make my small contribution to your charity – but, forgive me, Lady Sylvia, I have the impression that there must be some other reason for your coming here besides talking about cinema, cakes and hospital wards!” said the Armenian still studying her reaction.

Lady Sylvia zdała sobie sprawę, że musi przejść do rzeczy, “Widzę, że jest Pan bardzo spostrzegawczy.

Lady Sylvia realised that she must come to the point, “I can see you’re very perceptive.

Otóż, to co mówiłam o szpitalu dziecięcym, to prawda.

Well, what I said about the children’s ward was true.

Naprawdę zbieram pieniądze – a rzeczywistym powodem mojej wizyty jest oddział dziecięcy!”

I am collecting money – and the real reason I’m here is because of the children’s ward!”

Pan Kapikian krzywo na nią spojrzał, “Nie wydaje mi się, Lady Sylvio!”

Mr. Kapikian frowned, “Not very clear, Lady Sylvia!”

Arranger próbowała odpowiadać najsubtelniej jak to tylko możliwe, “Jakby to powiedzieć?

The Arranger tried to reply as delicately as possible, “How can I put it?

To mglista sprawa, Panie Kapikian”

It’s a little misty, Mr. Kapikian!”

Dziwne ciemne oczy Ormianina zamarły na moment, gdy usłyszał słowo mglista, ale chwilę później opanował się i uśmiechnął.

The expression in the Armenian’s strange dark eyes became frozen for a brief moment at hearing the word misty but immediately afterwards he regained his composure and smiled.

“Nie bardzo Panią rozumiem.”

“I don’t really follow you.”

Zauważywszy tę ledwie dostrzegalną reakcję, Lady Sylvia zdała sobie sprawę, że ryzyko się opłaciło, więc ciągnęła dalej, „To jakby rzeka, która płynie wczesnym rankiem, a potem nagle znika…”

Noticing this minimal reaction, Lady Sylvia realised her gamble had paid off and continued, “It’s like a river that flows in the early morning and then suddenly disappears…”

Pan Kapikian zawahał się na moment, lecz po chwili powiedział znowu, “Rozumiem, ale do czego właściwie prowadzi ta rozmowa?”

Mr. Kapikian hesitated for a moment and then continued, “I see, but where exactly is this conversation leading to?”

Lady Sylvia powiedziała bez ogródek.

Lady Sylvia spoke out.

“Właściwie miałam nadzieję, że dostanę coś innego na rzecz mojej akcji charytatywnej!

“Actually, I was really hoping for something quite different to go towards my charity!

Dwa dni temu włamano się do domu Sir Marka Gilsena, a bardzo cenny obraz, zatytułowany Rzeka we mgle, który miał być wystawiony na aukcji na rzecz Szpitala Dziecięcego, został, powiedzmy sobie, sprzątnięty z domu prawowitego właściciela.

Two days’ ago Sir Mark Gilsen’s house was burgled and a very precious painting, The River Mist, that was intended to go under auction for the benefit of The Children’s Hospital, was removed, shall we say, from the legitimate owner’s house.

Niestety obraz nie był ubezpieczony.”

Unfortunately the painting wasn’t insured.”

Pan Kapikian zdawał się tracić panowanie nad sobą, “Moja droga pani, co to wszystko ma ze mną wspólnego?”

Mr. Kapikian seemed to be losing his composure, “My dear lady, what’s all this got to do with me?”

Lady Sylvia kontynuowała, “Po sposobie, w jaki zostało to zrobione, byliśmy w stanie ustalić, kto, z kręgu naszych współpracowników, dokonał kradzieży.

Lady Sylvia continued, “From the way it was done, we were able to establish who, from our circle of collaborators, actually did it.

Może przydomek Infiltrator coś Panu mówi?”

Maybe the name Infiltrator rings a bell?”

Pan Kapikian zamrugał i odpowiedział bez namysłu, “Zna Pani Infiltratora?

Mr. Kapikian blinked and replied without thinking, “You know The Infiltrator?

Nie rozumiem.

I don’t understand.

Czy chce Pani powiedzieć, że jest Pani zamieszana w swego rodzaju… interesy?” Pan Kapikian zapytał prawie z niedowierzaniem.

Are you trying to tell me you are involved in a certain type of…commerce?” Mr. Kapikian asked almost in disbelief.

Lady Sylvia lekko skinęła głową i powiedziała, “Ale nie o to chodzi.

Lady Sylvia nodded slightly and said, “But that is not the point.

Jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby zapewnić ciężko chorym dzieciom to, co uzyskałyby ze sprzedaży obrazu na aukcji: nowy oddział, gdzie otoczono by je właściwą opieką.”

We are firmly determined to let those seriously ill children have what the auction money for the painting would have supplied them with: a new ward where they would be looked after properly.”

Teraz Ormianin ujrzał ją w nowym świetle.

Now the Armenian was seeing her in a new light.

“A więc jesteśmy częścią tego samego… towarzystwa, tak czy inaczej

“So we are part of the same… fraternity, more or less.

Kto by pomyślał!

Just imagine!

Czego ciągle nie rozumiem, to dlaczego miałbym oddać obraz z powrotem?

What I still don’t understand is, why should I give the picture back?

Co będę z tego miał?”

What would I get out of it?”

Lady Sylvia natychmiast odpowiedziała, “A zatem, po pierwsze, w szpitalu opiekują się także ormiańskimi dziećmi.

Lady Sylvia replied instantly, “Well, to start with, also Armenian children are being looked after in that hospital.

A po drugie, ponieważ w rewanżu za tę osobistą przysługę mogłabym służyć panu swoją wiedzą.”

And secondly, because in exchange for this personal favour I could extend the benefit of my expertise to you.”

Pan Kapikian uśmiechnął się, “Nie przesadzajmy!

Mr. Kapikian smiled, “Let’s not exaggerate!

Nie lubię haftować!”

I’m not keen on embroidery!”

Lady Sylvia odpowiedziała, “Jeżeli mowa o haftowaniu, to powiem panu, że, na przykład, gobelin wiszący tam na ścianie, z pewnością nie jest średniowieczną tkaniną z Rochester, którą rzekomo ma być i nawet nie ma więcej niż dwadzieścia lat.

Lady Sylvia replied, “Speaking of embroidery, I could tell you that the tapestry you have on the wall over there, for example, is certainly not the Rochester medieval tapestry it purports to be, and is not even older than twenty years.

Został zrobiony w polskiej wytwórni przez rodzinę, która specjalizuje się w podrabianiu tego typu przedmiotów.

It was made in a factory in Poland by a family who excel in this sort of bogus artefact.

A więc, wydaje mi się, że będzie pan potrzebował pomocy prawdziwego eksperta!”

Well, I think you could do with the help of a real expert!”

Z początku Pan Kapikian wyglądał na zdumionego.

At first Mr. Kapikian looked aghast.

Potem przypomniało mu się, że na początku też miał pewne wątpliwości odnośnie do tego, czy gobelin jest oryginalny, czy nie.

Then he remembered that he too had had some doubts on whether the tapestry was original or not at the beginning.

“Rozumiem.” powiedział.

“I see.” he said.

“No cóż, nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, że jest pani wyjątkową kobietą i że jestem gotów przyjąć pani propozycję.”

“Well, what can I say other than you are a remarkable lady and I’m willing to take you up on your offer.”

Pan Kapikian usiadł naprzeciwko tej olśniewającej kobiety.

Mr. Kapikian sat down again opposite this astonishing woman.

“A czy ma pani może pomysł jak, u licha, mógłbym go oddać?” zapytał.

“Have you got some idea as to how on earth I could give it back?” he asked.

Lady Sylvia odpowiedziała, “Proszę go tylko bezpiecznie opakować i dać go kobiecie, którą przyślę po odbiór jutro o ósmej rano!”

Lady Sylvia replied, “Please just put it in a safe wrapping and give it to the woman I will send over to collect it at eight o’clock tomorrow morning!”

Kobieta w zaawansowanym wieku ubrana raczej nędznie, o siwiejących włosach i okularach z grubymi szkłami, przyjechała punktualnie pod dom Pana Kapikiana nazajutrz rano.

A more than middle-aged woman dressed rather shabbily with greyish hair and thick-lensed glasses arrived at Mr. Kapikian’s the next morning punctually.

“Czy ma Pan pakunek dla mnie, sir?” zapytała zwięźle, nie ściągając grubych wełnianych rękawic.

“Have you got the parcel for me sir?” she asked briefly, not pulling off her thick woollen gloves.

Ormianin skinął głową i wskazał na pakunek oparty o ścianę.

The Armenian nodded and indicated the parcel resting against the wall.

Spojrzała na niego i wyciągnęła zgrzebny worek, kawałek sznurka oraz nożyczki z plastikowej torby na zakupy.

She looked at it and pulled out a coarse sack, some string and a pair of scissors from inside a plastic shopping bag.

Następnie zaczęła wkładać pakunek do worka, wiążąc go tak, żeby łatwo można było go nieść.

She then proceeded to put the parcel in the sack and tied it up so that it was easy to transport.

Gdy skończyła, udała się w stronę frontowych drzwi, „Życzę Panu miłego dnia, sir”, powiedziała i opuściła posiadłość.

When she had finished she made her way to the front door, “Good day to you sir,” she said and left the premises.

Gdy tylko doszła do pierwszego skrzyżowania, skręciła w prawo idąc wzdłuż ulicy, aż napotkała postój taksówek, gdzie wsiadła do pierwszego samochodu.

As soon as she reached the first turning on the right she proceeded along it until she came to a taxi rank and got into the first car.

“Proszę na ulicę Kensington High”, powiedziała.

“Kensington High Street please,” she said.

Jak tylko dotarła na miejsce, wysiadła z taksówki i szybko odeszła.

As soon as she arrived she got out of the taxi and walked off.

Kiedy upewniła się, że taxi odjechało, wsiadła do następnej taksówki, która zabrała ją do rezydencji Lady Sylvii.

When she was sure the taxi had departed, she got into yet another taxi which took her to Lady Sylvia’s mansion.

Tu Alex, wciąż przebrany za panią w średnim wieku, wziął Rzekę We Mgle do swojego laboratorium i zmazał wszelkie możliwe odciski palców, gdyż sprawą nadrzędną było, aby policja nie powiązała ani jego, ani wynajętego włamywacza, ani Alecko Kapikiana z kradzieżą.

Here Alex, still disguised as the middle-aged lady, took The River Mist up to his laboratory and wiped off any possible fingerprints as it was imperative that the police couldn’t trace him, the contract burglar or Alecko Kapikian to the theft.

Znowu przebrany za obdartą kobietę, Alex pojechał swoim samochodem na ulicę w pobliżu kościoła katolickiego na przedmieściach Londynu, mając ze sobą obraz w zupełnie nowym opakowaniu.

Once again dressed as the shabby woman, Alex drove his car to a street near a Catholic church on the outskirts of London taking with him the painting in its brand new wrappings.

W ławie kościelnej siedziały dwie kobiety, a Alex ujrzał raczej młodego księdza o irlandzkim wyglądzie który, rozmawiał z jakimś mężczyzną o oświetleniu elektrycznym.

There were a couple of women in the pews praying and Alex could see a rather young Irish-looking priest talking to a man about the electric lights.

Alex podszedł do pustego konfesjonału, z obrazem pod pachą, próbując wyglądać jak ktoś, kto chciałby się wyspowiadać.

Alex made his way towards the empty confessional box, the painting under his arm, and tried to look as though he wished to confess himself.

Gdy ksiądz zauważył go, podszedł, usiadł w konfesjonale i oczekiwał na pokutnika.

When the priest noticed him, he came over, entered the confessional box and awaited the penitent.

Alex zaczął mówić.

Alex began to speak.

“Ojcze Dominiku, mam ze sobą skradziony obraz.

“Father Dominic, I have a stolen painting with me.

To nie ja go ukradłem – chcę jednak prosić Ojca o dopilnowanie, aby obraz został zwrócony prawowitemu właścicielowi, Sir Markowi Gilsenowi, gdyż ja sam nie mogę tego zrobić.

I didn’t steal it – but could you please see to it that the picture is returned to its rightful owner, Sir Mark Gilsen, as I can’t take it to him myself.

Może ksiądz poinformować policję, jeśli chce.

You can inform the police if you like.

Zostawię go tu w konfesjonale razem ze stufuntowym banknotem na rzecz biednych!”

I’ll leave it here in the confessional with a hundred pound note for the poor!”

Zaskoczony ksiądz nie miał nawet czasu, żeby wyjść z konfesjonału, gdy Alex pędził już do wyjścia z kościoła.

The startled priest had hardly had time to come out of the confessional when Alex was already scuttling away out of the church.

Podniósł obraz z zatknietym wokół sznurka stufuntowym banknotem i zachichotał do siebie.

He picked up the painting with the hundred pound note tucked under the string around it and chuckled to himself.

“Co za tupet!

“The cheek of him!

Tak czy siak, zostawił ładną sumkę na moich bezdomnych parafian!”

Anyway, he’s left a nice little sum for my homeless worshippers!”

Sir Mark Gilsen zasięgnął porady u swojej przyjaciółki, Lady Sylvii, która doradziła mu zwołanie konferencji prasowej w Hotelu Charlton w Chelsea.

Sir Mark Gilsen consulted his friend Lady Sylvia, who advised him to hold the press conference in the Charlton Hotel in Chelsea.

Stacje telewizyjne zaczęły już wyciskać z tej historii, co tylko się da, a wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na więcej wiadomości dotyczących niespodziewanego odzyskania obrazu.

The television networks had just begun to squeeze all they could out of the story and everybody was looking forward to knowing more about the unexpected recovery of the picture.

Eksperci przewidywali olbrzymią ilość ludzi na zbliżającej się aukcji, co zapewniłoby zebranie jeszcze większej kwoty na Szpital Dziecięcy.

Pundits were anticipating a huge turn-out at the forthcoming auction which would guarantee raising even more money for The Children’s Hospital.

Obraz wystawiono na pokaz w sali konferencyjnej pod czujnym spojrzeniem wyspecjalizowanej grupy Stołecznej Policji, aby zapewnić wydarzeniu możliwie najlepszą ochronę.

Under the vigilant eye of a specialised team of the Metropolitan Police the painting itself was on show in the conference room to ensure maximum coverage of the event.

Komisarz Policji, Philip Teel, z radością oświadczył, że oczywiście zasługują na nagrodę, jako że do tego stopnia deptali sprawcy po piętach, iż ten wolał oddać obraz z powrotem niż zostać aresztowany.

The Police Commissioner Philip Teely was happy to say that they clearly deserved all the merit for the recovery, as they had been closing in on the culprit forcing him to take the picture back rather than being arrested.

Profesor Morris Turnhill, który stał na czele jednostki psychiatrycznej Więzienia Barton, został zapytany czy przypuszcza kim może być ten przestępca i czy sporządzono już profil psychologiczny tego rabusia o złotym sercu.

Professor Morris Turnhill, who was the head of the psychiatric unit of Barton Prison, was asked if he had any idea who the criminal was or if a profiling had already been made of the golden-hearted burglar.

Odpowiedział, że to w zasadzie mogła być kobieta, jako że obraz nie był zbyt ciężki do przeniesienia, a czyn ten może świadczyć o jej okrytym mgłą tajemnicy życiu prywatnym.

He replied that it could indeed have been a woman as the picture wasn’t very heavy to carry about and could represent the misty part of her intimate life.

Ostatnie słowo należało do Ojca Dominika, którego zapytano o to, jak znalazł Rzekę we mgle w swoim konfesjonale.

The last word went to Father Dominic who was asked about how he had found The River Mist in his confessional.

“A więc,” sympatyczny ksiądz zaczął wyjaśniać swoim mocnym irlandzkim akcentem, „Nie mogę powiedzieć nic ponad to, że autentyczne nawrócenie przydarza się także kryminalistom i że każdy z nas ma coś na sumieniu.

“Well,” the likeable priest started to explain in his thick Irish brogue, “I can’t tell you anything other than the fact that true repentance is something that occurs also to criminals and that we all need to be forgiven for something.

Osobiście uważam, że był to znak z niebios, Bóg dotknął serca tego przestępcy i stał się cud, a ja się tym raduję!”

Personally I think it was a sign from heaven, God touched the heart of this criminal and a miracle resulted and I rejoice in it!”

Siedzący w ostatnim rzędzie sali konferencyjnej Pan Alecko Kapikian wyciągnął z kieszeni kopertę, aby jeszcze raz spojrzeć na to, co dostał tego ranka:

Seated in the last row of the conference room, Mr. Alecko Kapikian pulled an envelope out from his pocket to have another look at what he had received that morning:

kartkę papieru z wytłoczoną na laku literą A i napisem “Semper victor”, a także pustą wizytówkę, na której napisano po prostu “Witamy w klubie”. Arranger znów wygrała!

a sheet of paper with an A in wax printed on it with the words “Semper victor” and a blank visiting card saying simply “Welcome to the brotherhood.” The Arranger had won again!

 


LONWEB.ORG is a property of Casiraghi Jones Publishing srl
Owners: Roberto Casiraghi e Crystal Jones
Address: Piazzale Cadorna 10 - 20123 Milano - Italy
Tel. +39-02-78622122 email:
P.IVA e C. FISCALE 11603360154 • REA MILANO 1478561
Other company websites: www.englishgratis.comwww.scuolitalia.com