DAISY STORIES CZECH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE BOOKWORM
 KNIHOMOL 
THE DAISY STORIES by Crystal Jones ©
1995-2013
.Translation and voiceover by: Lenka Huntley • Email: lenkahuntley@gmail.com
CLICK FOR LENKA HUNTLEY'S CV

WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM   Audio Link
 

KNIHOMOL THE BOOKWORM

Onoho odpoledne neustále poprchávalo a tak se Daisy, která neměla co dělat, vydala do levných knih v obchodní pasáži.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low-price bookshop in the arcade.

Prohlížení knih milovala a často zde našla nějaké výhodné nabídky.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy měla nejradši populárně naučnou literaturu, cestopisy, divadelní hry, ale také ráda objevovala nové autory detektivních románů, o kterých dosud neslyšela.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Brzy tak Daisy nashromáždila velký stoh knih, které si chtěla koupit a snažila se spočítat, na kolik jí všechny vyjdou.

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

“Tak to je skoro čtyři libry za lékařskou knihu, plus tři za americkou knihu o sociologii, dvě kuchařky, každá po 99 pencích, dvě libry devadesát za cestopis o Jižní Americe a sedm za encyklopedii světových zločinců s jejich fotografiemi.

"That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.

“Jestli si koupím i tuhle knihu o přírodním léčitelství, utratím skoro 23 liber”.

"If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds".

Daisy spočítala, co měla v peněžence.

Daisy counted what she had in her purse.

Nikdy při nákupech oblečení či knih nepoužívala kreditní kartu, protože se bála, že pak nebude mít dost peněz pro případ nouze.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Naštěstí Daisy zjistila, že u sebe má víc než čtyřicet liber.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

V tuhle chvíli už nemohla dál nosit všechny ty těžké knihy po obchodě a rozhodla se zeptat netečného mladého muže za pokladnou, který právě studoval fotbalový kupón, jestli si může knihy nechat u něj, protože ještě neskončila s výběrem.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

“Jak je libo,” odpověděl lhostejný mladý muž, aniž by se na Daisy podíval.

"If you like," replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy sestoupila po točivém schodišti dolů do oddělení pro děti a antikvariátu, ale nenašla zde nic zajímavého.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Znovu tedy vystoupala po schodech a šla do zadní části obchodu, kde bylo oddělení vědy, astrologie, ezoterie a válečné oddělení.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy si musela dřepnout, aby mohla přečíst názvy knih na spodní polici.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

“Hm, nevidím tady nic, co by stálo zato,“ pomyslela si, když se pokaždé po přečtení názvů knih na daném regálu posunula doleva.

"Mm, can’t see much here to interest me," she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.

Koberce na podlaze obchodu byly velmi staré a dost zaprášené.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Zřejmě nikdo nikdy v obchodě neuklízel. Daisy nenáviděla pohled na knihkupectví, o která nikdo nepečoval. Tolik knihkupectví se vydalo touto cestou, až nakonec zavřely a nikdy znovu neotevřely.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

Na konci regálu s knihami byly velké ilustrované válečné knihy s tvářemi známých lidí na obálce.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

“Tohle by mohlo být zajímavé,” řekla si Daisy, když jí do oka padla kniha napsaná bývalým vojákem britské speciální výsadkové jednotky SAS.

"Oh, that might be interesting," Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Náhle Daisy spatřila skládací křeslo v rohu místnosti, rozložila ho a sedla si do něj, aby si prohlédla knihu.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Právě když si četla o zoufalých cestách v žalostných podmínkách, Daisy si uvědomila, že slyší tlumené hlasy.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Rozhlédla se kolem sebe, ale nikdo se v její blízkosti nenacházel, a tak se opět ponořila do četby.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Pak však uslyšela křičící ženu a muže odpovídajícího agresivním tónem.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

“Někdo v sousedství má asi příliš nahlas puštěnou televizi,” pomyslela si.

"Somebody’s got their television turned up rather high next door," she thought.

Pak bylo ticho.

Then there was silence.

A pak mužský hlas ošklivě zahulákal, Daisy však nebyla schopna porozumět tomu, co říkal.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

 Daisyna intuice se opět přihlásila o slovo.

Daisy’s intuition popped up again.

“To vůbec není televize. Tohle se děje doopravdy. Kdybych aspoň mohla slyšet to, co říkají!“

"That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

“Třeba je tady ve zdi pod tapetami ukrytá mřížka?”

"Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?"

Daisy si uvědomila, že zvuky vycházejí odkudsi za ní a skrčila se.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

“Pokusím se strhnout tapetu”, řekla si.

"I’ll try to pull that wallpaper away from the wall," she said to herself.

Zatáhla za okraj tapety dole u podlahy a ohavného koberce.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Tapeta se odloupla docela jednoduše a bylo to tam – průchozí mříž.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Teď mohla Daisy hovor jasně vyslechnout.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

“Nechte mě, nechte mě!” zapištěl ženský hlas.

"Let me go, let me go!" a woman’s voice shrieked.

“Dej mi všechny peníze a své prsteny a přestaň vřískat, jinak ti podříznu krk,” pohrozil někdo hrubě.

"Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat," threatened the rough voice.

“Musí to být to starožitnictví od vedle,” pomyslela si Daisy. “Žena je přepadena a okrádána nějakým gaunerem.”

"It must be that antique shop next door," thought Daisy. "A woman is being attacked and robbed by some thug."

Daisy si uvědomila, že nemá času nazbyt a ačkoliv se trochu bála, věděla, že nemůže tu ubohou ženu ponechat osudu.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Přihnala se k mladíkovi, stále ještě studujícímu fotbalový kupón a zakřičela, “Ihned zavolejte policii, protože v sousedním obchodě jsou zloději.”

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, "Call the police immediately because they are robbing next door."

Mladík pouze zíral na Daisy, a tak ho odstrčila, aby se dostala k telefonu a policii zavolala sama.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

“Tady Daisy Hamiltonová. Jsem v knihkupectví Najdete vše v obchodní pasáži na Hlavní třídě.

"This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

“Vedlejší starožitnictví je přepadeno.”

"There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

“Jdu se tam teď podívat. Prosím, pospěště si.”

"I’m going in there now. Please hurry."

Pak se Daisy obrátila na mladíka, “Máte něco o starožitnostech?”

Then Daisy turned to the young man, "Have you got anything on antiques?"

Stále ještě oněmělý mladík ukázal napravo.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy popadla ilustrovanou knihu o starožitnostech devatenáctého století a vyřítila se z obchodu.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy vešla do vedlejšího obchodu tak klidně, jak jen to bylo možné a očividně ponořena do knihy o starožitnostech.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Nikoho tam neviděla, ale slyšela tlumené zvuky, které vycházely ze zadní místnosti a zvolala, „Promiňte, je tu někdo?“

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, "Excuse me, anyone there?"

Ze dveří vyšla bledá starší žena těsně následována drsně vypadajícím mladíkem.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

Ženin hlas se chvěl, když říkala, „Dobrý den, přejete si, prosím?“

The lady’s voice trembled and said, "Good afternoon, can I help you?"

Daisy předstírala, že si mladíka ani nevšimla a zaimprovizovala,

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

„Právě čtu tuhle knihu a našla jsem v ní jeden takový psací stůl, jaký už dlouho hledám.

"I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

„Máte něco takového? Myslím, že je to georgiánský styl.“

"Have you got something like this? I think it’s Georgian."

Daisy ukázala ženě obrázek, na kterém nebyl psací stůl, ale židle a podržela knihu tak, aby jí muž neviděl.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

Žena vypadala zmateně, když uviděla fotku židle místo psacího stolu.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

Muž měl ruku v kapse jako by v ní držel zbraň, ale snažil se, aby vypadal přirozeně a posadil se.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

Jak se posadil, Daisy mrkla na majitelku obchodu, která odpověděla, „Ne, je mi líto, ale nemáme nic v tomto stylu.“

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, "No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style."

Daisy naléhala, „Jestli se k vám něco takového dostane, můžete mi dát vědět?

Daisy insisted, "If something comes your way could you let me know?

Nechám vám svoji adresu a telefonní číslo.“

"I’ll write down my address and telephone number."

Daisy napsala: „Nemějte strach. Policie je na cestě. Nenechávám vás tady v tom samotnou.“

Daisy wrote: "Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone."

Žena si přečetla vzkaz a na Daisy se podívala s pochopením.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

„Mám tady ale něco jiného, co by se vám mohlo hodit.“

"But I’ve got something else which might suit your purpose.

„Chtěla byste to vidět? Je to tady, ve vitríně.“

"Would you like to see it? It’s there, in the shop window."

Tímto způsobem se obě ženy dostaly ke dveřím obchodu.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

Zločinec stále ještě seděl na židli, ruku v kapse, intenzivně pozorujíc obě ženy.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

Prsty jeho pravé ruky mu nervózně cukaly.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Pak si Daisy všimla ohromné skříně, stojící uprostřed obchodu a počkala na ten správný okamžik.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

Majitelka obchodu pokračovala v konverzaci o starožitném nábytku a Daisy předstírala zájem.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Najednou do obchodu vtrhli dva policisté a Daisy strhla majitelku obchodu s sebou, do úkrytu za skříň.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Vykoukla tochu doleva, aby měla přehled o tom, co se děje.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

Zločinec vyskočil a ohrožoval policisty ošklivě vypadajícím nožem.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Několik vteřin se nikdo ani nepohnul, pak pohodila Daisy knihu o starožitnostech směrem ke stoličce, šest stop napravo od zloděje.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

To na okamžik odlákalo jeho pozornost, protože se podíval směrem, odkud vycházel zvuk, čímž se policistům naskytla příležitost se na něj vrhnout.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Jeden z policistů mu vyrazil nůž z ruky a druhý mu okamžitě nasadil pouta.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

V několika vteřinách bylo po všem.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy sebrala knihu o starožitnostech a navrhla dát si šálek čaje v nedalekém pekařství, které se nacházelo rovněž v pasáži.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

Obě ženy se posadily, stále se ještě trochu třásly pod vlivem prožitých událostí.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

Starší paní vřele potřásla Daisy rukou.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

„Děkuju vám, děkuju, drahá slečno. Dobrý Bože, měla jsem takový strach. Ale jak vám došlo, že jsem se dostala do nesnází?“

"Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?"

Daisy vysvětlila, jak zaslechla její hlas v knihkupectví.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.

„Dovolte mi, abych se vám představila, má drahá. Jmenuji se Lena Fieldsová. Ale říkejte mi Leno – a mohu se zeptat, jak se jmenujete vy?“

"Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?"

 Lena působila na Daisy jako velice šarmantní dáma.

Daisy found Lena a very charming woman.

Měla styl oněch dávno zaniklých dob a výrazný přízvuk naznačující cizí původ.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

Když Daisy řekla paní Fieldsové, že je soukromé očko, obě se začaly hihňat. Nevěděly sice proč, ale pomohlo jim to uvolnit napětí.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling. They didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

Když se obě daly zase dohromady, Daisy zvážněla,

When they had both recovered Daisy grew more serious,

„Ráda bych vám dala radu, Leno. V obchodě nemáte žádné poplašné zařízení.

"Lena, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

Nemyslíte si, že by bylo nasnadě si nějaké pořídit?“

"Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?"

 „Ano, udělám to, tohle se už nesmí stát. Nic špatného se mi v této zemi doposud nepřihodilo a cítila jsem se bezpečně.

"Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

Mimochodem, Daisy, opravdu máte zájem o ten psací stůl nebo jste jen tak improvizovala?“

"By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?"

„Ano, celé jsem si to vymyslela,“ usmála se Daisy.

"Yes, I did," Daisy smiled.

„Pokud je to tedy pravda, ráda bych se podívala na vaše ruce, pokud mi to dovolíte.“

"If that is the case I would like to see your hands, if I may."

 Paní Fieldsová si sundala rubínový prsten a nasadila ho na Daisyn malíček.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

„Líbí se vám?“

"Do you like it?"

Daisy byla ohromena. „Samozřejmě, že se mi líbí, ale ...“

Daisy was astonished. "Of course I do but..."

„Ne, žádné protesty. Nemám děti a vy jste mě dnes ochránila před příšerným zážitkem.

"No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

Navíc se k vám hodí. A tím to pro mě končí.“

"Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter."

Daisy se nechala unést štědrostí této paní.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

„Dobře, Leno, nevím, co říct. Mockrát děkuju.“

"Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

„Mimochodem zajdu se na vás někdy podívat a můžeme si společně vypít šálek čaje.“

"Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together."

Pak si Daisy vzpomněla, že nevrátila knihu o starožitnostech zpátky do knihkupectví.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Ten samý mladík právě seřazoval knihy v počítačové sekci knihkupectví.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Sotva vzhlédl.

He hardly looked up.

„Promiňte, přinesla jsem zpět tu knihu o starožitnostech... a co se stalo s mými vybranými knihami, které jsem si tu u vás odložila?“

"Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?"

„Myslel jsem si, že vás už nezajímají, tak jsem je dal zase zpátky.“

"Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!"

Daisy si uvědomila, že jakákoliv výměna slovních názorů s touto osobou by byla zbytečná a jala se své knihy hledat zase od začátku.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Náhle zavadila pohledem o onen nádherný prsten na své ruce a napadlo jí, jaké má štěstí.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


KNIHOMOL THE BOOKWORM

Onoho odpoledne neustále poprchávalo a tak se Daisy, která neměla co dělat, vydala do levných knih v obchodní pasáži.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low-price bookshop in the arcade.

Prohlížení knih milovala a často zde našla nějaké výhodné nabídky.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy měla nejradši populárně naučnou literaturu, cestopisy, divadelní hry, ale také ráda objevovala nové autory detektivních románů, o kterých dosud neslyšela.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Brzy tak Daisy nashromáždila velký stoh knih, které si chtěla koupit a snažila se spočítat, na kolik jí všechny vyjdou.

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

“Tak to je skoro čtyři libry za lékařskou knihu, plus tři za americkou knihu o sociologii, dvě kuchařky, každá po 99 pencích, dvě libry devadesát za cestopis o Jižní Americe a sedm za encyklopedii světových zločinců s jejich fotografiemi.

"That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.

“Jestli si koupím i tuhle knihu o přírodním léčitelství, utratím skoro 23 liber”.

"If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds".

Daisy spočítala, co měla v peněžence.

Daisy counted what she had in her purse.

Nikdy při nákupech oblečení či knih nepoužívala kreditní kartu, protože se bála, že pak nebude mít dost peněz pro případ nouze.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Naštěstí Daisy zjistila, že u sebe má víc než čtyřicet liber.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

V tuhle chvíli už nemohla dál nosit všechny ty těžké knihy po obchodě a rozhodla se zeptat netečného mladého muže za pokladnou, který právě studoval fotbalový kupón, jestli si může knihy nechat u něj, protože ještě neskončila s výběrem.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

“Jak je libo,” odpověděl lhostejný mladý muž, aniž by se na Daisy podíval.

"If you like," replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy sestoupila po točivém schodišti dolů do oddělení pro děti a antikvariátu, ale nenašla zde nic zajímavého.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Znovu tedy vystoupala po schodech a šla do zadní části obchodu, kde bylo oddělení vědy, astrologie, ezoterie a válečné oddělení.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy si musela dřepnout, aby mohla přečíst názvy knih na spodní polici.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

“Hm, nevidím tady nic, co by stálo zato,“ pomyslela si, když se pokaždé po přečtení názvů knih na daném regálu posunula doleva.

"Mm, can’t see much here to interest me," she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.

Koberce na podlaze obchodu byly velmi staré a dost zaprášené.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Zřejmě nikdo nikdy v obchodě neuklízel. Daisy nenáviděla pohled na knihkupectví, o která nikdo nepečoval. Tolik knihkupectví se vydalo touto cestou, až nakonec zavřely a nikdy znovu neotevřely.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

Na konci regálu s knihami byly velké ilustrované válečné knihy s tvářemi známých lidí na obálce.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

“Tohle by mohlo být zajímavé,” řekla si Daisy, když jí do oka padla kniha napsaná bývalým vojákem britské speciální výsadkové jednotky SAS.

"Oh, that might be interesting," Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Náhle Daisy spatřila skládací křeslo v rohu místnosti, rozložila ho a sedla si do něj, aby si prohlédla knihu.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Právě když si četla o zoufalých cestách v žalostných podmínkách, Daisy si uvědomila, že slyší tlumené hlasy.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Rozhlédla se kolem sebe, ale nikdo se v její blízkosti nenacházel, a tak se opět ponořila do četby.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Pak však uslyšela křičící ženu a muže odpovídajícího agresivním tónem.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

“Někdo v sousedství má asi příliš nahlas puštěnou televizi,” pomyslela si.

"Somebody’s got their television turned up rather high next door," she thought.

Pak bylo ticho.

Then there was silence.

A pak mužský hlas ošklivě zahulákal, Daisy však nebyla schopna porozumět tomu, co říkal.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

 Daisyna intuice se opět přihlásila o slovo.

Daisy’s intuition popped up again.

“To vůbec není televize. Tohle se děje doopravdy. Kdybych aspoň mohla slyšet to, co říkají!“

"That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

“Třeba je tady ve zdi pod tapetami ukrytá mřížka?”

"Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?"

Daisy si uvědomila, že zvuky vycházejí odkudsi za ní a skrčila se.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

“Pokusím se strhnout tapetu”, řekla si.

"I’ll try to pull that wallpaper away from the wall," she said to herself.

Zatáhla za okraj tapety dole u podlahy a ohavného koberce.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Tapeta se odloupla docela jednoduše a bylo to tam – průchozí mříž.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Teď mohla Daisy hovor jasně vyslechnout.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

“Nechte mě, nechte mě!” zapištěl ženský hlas.

"Let me go, let me go!" a woman’s voice shrieked.

“Dej mi všechny peníze a své prsteny a přestaň vřískat, jinak ti podříznu krk,” pohrozil někdo hrubě.

"Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat," threatened the rough voice.

“Musí to být to starožitnictví od vedle,” pomyslela si Daisy. “Žena je přepadena a okrádána nějakým gaunerem.”

"It must be that antique shop next door," thought Daisy. "A woman is being attacked and robbed by some thug."

Daisy si uvědomila, že nemá času nazbyt a ačkoliv se trochu bála, věděla, že nemůže tu ubohou ženu ponechat osudu.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Přihnala se k mladíkovi, stále ještě studujícímu fotbalový kupón a zakřičela, “Ihned zavolejte policii, protože v sousedním obchodě jsou zloději.”

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, "Call the police immediately because they are robbing next door."

Mladík pouze zíral na Daisy, a tak ho odstrčila, aby se dostala k telefonu a policii zavolala sama.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

“Tady Daisy Hamiltonová. Jsem v knihkupectví Najdete vše v obchodní pasáži na Hlavní třídě.

"This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

“Vedlejší starožitnictví je přepadeno.”

"There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

“Jdu se tam teď podívat. Prosím, pospěště si.”

"I’m going in there now. Please hurry."

Pak se Daisy obrátila na mladíka, “Máte něco o starožitnostech?”

Then Daisy turned to the young man, "Have you got anything on antiques?"

Stále ještě oněmělý mladík ukázal napravo.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy popadla ilustrovanou knihu o starožitnostech devatenáctého století a vyřítila se z obchodu.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy vešla do vedlejšího obchodu tak klidně, jak jen to bylo možné a očividně ponořena do knihy o starožitnostech.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Nikoho tam neviděla, ale slyšela tlumené zvuky, které vycházely ze zadní místnosti a zvolala, „Promiňte, je tu někdo?“

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, "Excuse me, anyone there?"

Ze dveří vyšla bledá starší žena těsně následována drsně vypadajícím mladíkem.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

Ženin hlas se chvěl, když říkala, „Dobrý den, přejete si, prosím?“

The lady’s voice trembled and said, "Good afternoon, can I help you?"

Daisy předstírala, že si mladíka ani nevšimla a zaimprovizovala,

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

„Právě čtu tuhle knihu a našla jsem v ní jeden takový psací stůl, jaký už dlouho hledám.

"I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

„Máte něco takového? Myslím, že je to georgiánský styl.“

"Have you got something like this? I think it’s Georgian."

Daisy ukázala ženě obrázek, na kterém nebyl psací stůl, ale židle a podržela knihu tak, aby jí muž neviděl.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

Žena vypadala zmateně, když uviděla fotku židle místo psacího stolu.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

Muž měl ruku v kapse jako by v ní držel zbraň, ale snažil se, aby vypadal přirozeně a posadil se.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

Jak se posadil, Daisy mrkla na majitelku obchodu, která odpověděla, „Ne, je mi líto, ale nemáme nic v tomto stylu.“

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, "No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style."

Daisy naléhala, „Jestli se k vám něco takového dostane, můžete mi dát vědět?

Daisy insisted, "If something comes your way could you let me know?

Nechám vám svoji adresu a telefonní číslo.“

"I’ll write down my address and telephone number."

Daisy napsala: „Nemějte strach. Policie je na cestě. Nenechávám vás tady v tom samotnou.“

Daisy wrote: "Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone."

Žena si přečetla vzkaz a na Daisy se podívala s pochopením.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

„Mám tady ale něco jiného, co by se vám mohlo hodit.“

"But I’ve got something else which might suit your purpose.

„Chtěla byste to vidět? Je to tady, ve vitríně.“

"Would you like to see it? It’s there, in the shop window."

Tímto způsobem se obě ženy dostaly ke dveřím obchodu.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

Zločinec stále ještě seděl na židli, ruku v kapse, intenzivně pozorujíc obě ženy.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

Prsty jeho pravé ruky mu nervózně cukaly.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Pak si Daisy všimla ohromné skříně, stojící uprostřed obchodu a počkala na ten správný okamžik.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

Majitelka obchodu pokračovala v konverzaci o starožitném nábytku a Daisy předstírala zájem.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Najednou do obchodu vtrhli dva policisté a Daisy strhla majitelku obchodu s sebou, do úkrytu za skříň.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Vykoukla tochu doleva, aby měla přehled o tom, co se děje.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

Zločinec vyskočil a ohrožoval policisty ošklivě vypadajícím nožem.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Několik vteřin se nikdo ani nepohnul, pak pohodila Daisy knihu o starožitnostech směrem ke stoličce, šest stop napravo od zloděje.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

To na okamžik odlákalo jeho pozornost, protože se podíval směrem, odkud vycházel zvuk, čímž se policistům naskytla příležitost se na něj vrhnout.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Jeden z policistů mu vyrazil nůž z ruky a druhý mu okamžitě nasadil pouta.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

V několika vteřinách bylo po všem.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy sebrala knihu o starožitnostech a navrhla dát si šálek čaje v nedalekém pekařství, které se nacházelo rovněž v pasáži.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

Obě ženy se posadily, stále se ještě trochu třásly pod vlivem prožitých událostí.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

Starší paní vřele potřásla Daisy rukou.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

„Děkuju vám, děkuju, drahá slečno. Dobrý Bože, měla jsem takový strach. Ale jak vám došlo, že jsem se dostala do nesnází?“

"Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?"

Daisy vysvětlila, jak zaslechla její hlas v knihkupectví.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.

„Dovolte mi, abych se vám představila, má drahá. Jmenuji se Lena Fieldsová. Ale říkejte mi Leno – a mohu se zeptat, jak se jmenujete vy?“

"Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?"

 Lena působila na Daisy jako velice šarmantní dáma.

Daisy found Lena a very charming woman.

Měla styl oněch dávno zaniklých dob a výrazný přízvuk naznačující cizí původ.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

Když Daisy řekla paní Fieldsové, že je soukromé očko, obě se začaly hihňat. Nevěděly sice proč, ale pomohlo jim to uvolnit napětí.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling. They didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

Když se obě daly zase dohromady, Daisy zvážněla,

When they had both recovered Daisy grew more serious,

„Ráda bych vám dala radu, Leno. V obchodě nemáte žádné poplašné zařízení.

"Lena, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

Nemyslíte si, že by bylo nasnadě si nějaké pořídit?“

"Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?"

 „Ano, udělám to, tohle se už nesmí stát. Nic špatného se mi v této zemi doposud nepřihodilo a cítila jsem se bezpečně.

"Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

Mimochodem, Daisy, opravdu máte zájem o ten psací stůl nebo jste jen tak improvizovala?“

"By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?"

„Ano, celé jsem si to vymyslela,“ usmála se Daisy.

"Yes, I did," Daisy smiled.

„Pokud je to tedy pravda, ráda bych se podívala na vaše ruce, pokud mi to dovolíte.“

"If that is the case I would like to see your hands, if I may."

 Paní Fieldsová si sundala rubínový prsten a nasadila ho na Daisyn malíček.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

„Líbí se vám?“

"Do you like it?"

Daisy byla ohromena. „Samozřejmě, že se mi líbí, ale ...“

Daisy was astonished. "Of course I do but..."

„Ne, žádné protesty. Nemám děti a vy jste mě dnes ochránila před příšerným zážitkem.

"No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

Navíc se k vám hodí. A tím to pro mě končí.“

"Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter."

Daisy se nechala unést štědrostí této paní.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

„Dobře, Leno, nevím, co říct. Mockrát děkuju.“

"Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

„Mimochodem zajdu se na vás někdy podívat a můžeme si společně vypít šálek čaje.“

"Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together."

Pak si Daisy vzpomněla, že nevrátila knihu o starožitnostech zpátky do knihkupectví.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Ten samý mladík právě seřazoval knihy v počítačové sekci knihkupectví.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Sotva vzhlédl.

He hardly looked up.

„Promiňte, přinesla jsem zpět tu knihu o starožitnostech... a co se stalo s mými vybranými knihami, které jsem si tu u vás odložila?“

"Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?"

„Myslel jsem si, že vás už nezajímají, tak jsem je dal zase zpátky.“

"Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!"

Daisy si uvědomila, že jakákoliv výměna slovních názorů s touto osobou by byla zbytečná a jala se své knihy hledat zase od začátku.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Náhle zavadila pohledem o onen nádherný prsten na své ruce a napadlo jí, jaké má štěstí.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com