DAISY STORIES ē ESPERANTO

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
DAISY MACBETH
ē
DEJZI MACBETO
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

Translation volunteered by:
Igor Sokolov ē Email: 
ingmars206 AT yandex DOT ru
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Dejzi Makbeto

Daisy Macbeth

Dejzi estis rigardanta al vestoj en la montrofenestro de Bronceti-butiko, ĝuante sian preferatan trigustan glaciaĵon.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzettiís enjoying her favourite three-flavour ice cream.

Ŝi neniam eniris tiun butikon, ĉar ne povis permesi al si ties prezojn.

She never went into the shop because she couldnít afford their prices.

"Mi devas agnoski ke italaj stilaĵoj estas tre ĉarmetaj, sed necesas esti sufuĉe svelta por eniĝi ilin," Dejzi murmuris al si mem.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

Fakte Dejzi ne estis dika, ŝi estis mez-statura, sed certe ne paper-maldika, kiel plimulto da modeloj.

It wasnít that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

Kaj denove al si mem, "Mm, tiu duopa kompleto havas mirindan koloron."

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

"Kej, mi ne atendis vidi vin ĉi tie nuntempe ó ho, pardonu, vi ne estas Kej, ĉu?"

"Kay, I didnít expect to see you here yet - oh, sorry youíre not Kay, are you?"

Dejzi turniĝis por rigardi, kiu ŝin alparolis.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

Tio estis iom ĉifonule aspektanta barbulo, proksimume kvindekjara.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

Li certe estis de afrika deveno kaj havis fortan sud-usonan akĉenton.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

Malgraŭ liaj vestoj li surhavis okulvitrojn de fama itala marko, kiuj, kiel Dejzi sciis, kostis multon da mono.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

"Tute ne, mi ne estas Kej."

"No, indeed."

Dejzi ne kutimis, ke oni alparolu ŝin meze de la Ĉef-strato, kaj intencis direkti sin al sia ŝatata glaciaĵejo.

Daisy wasnít used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

"Bonvolu pardoni min, sinjorino ... e-e, fakte mi estas kinoreĝisoro kaj ..."

"Please excuse me, Miss...er, you see Iím a film director and..."

"Ne, dankon, tio ne interesas min. Adiaŭ."

"No thank you, Iím not interested. Goodbye."

"Ho ne, vi ne komprenas. Mi efektive estas reĝisoro."

"No, you donít understand. I really am.

"Mi estas Lorenso Bejker," la viro diris al Dejzi, kvazaŭ mencio de la nomo povus klarigi lian konduton.

"Iím Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

"Kaj mi estas privat-detektivo!" rebatis Dejzi.

"And Iím a private investigator!" retorted Daisy.

"Ho, tio ne gravas, vi tutegale taŭgas."

"Oh, that doesnít matter, youíll do just the same."

Dejzi kapablis sufiĉe lerte deflankigi stultajn homojn, sed ĉi-foje ŝi estis iom scivolema kaj deziris kompreni, kion kaŝas tiuspeca insistemo.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

"Nomu min Lorenso," aldonis la viro.

"Do call me Lawrence" the man added.

"Se vi okaze neniam aŭdis pri mi, mi povas diri, ke mi reĝisoris "La Tempeston" kun ekskluzive harlema aktoraro."

"Look, in case youíve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

Dejzi ŝatis verkojn de Ŝekspiro sur ekrano, kaj ŝi kompreneble spektis tiun filmon.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

"Nu, al mi tre plaĉis via filmo, sed mi ne estas Kej, kaj ...... ho, ĉu vi parolis pri Kej Bartok, kanada aktorino, kiu rolis en "Makbeto?"

"Well, I liked your film immensely but Iím not Kay and......oh, you werenít talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth?

"Vi reĝisoris ankaŭ tiun filmon, ĉu ne?"

"You made that too, didnít you?"

"Jes." Lorenso Bejker ridetis. Dejzi plibonigis lian humoron por la tuta tago.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

"Mi timas, ke miaj filmoj ne gajnas multon da mono, tamen estas plezurige aŭdi de anglino, ke ŝi ĝuis almenaŭ unusolan el tiuj."

"Iím afraid my films donít make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

"Sed ni revenu al la afero."

"But back to business.

"Mi misprenis vin kiel Kej. Kaj mi ekhavis bonegan ideon. Ĉu vi ŝatus esti ŝia dublanto ĝis la fino de nuna semajno!"

"I mistook you for Kay. And Iíve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

Dejzi estis konsternita.

Daisy was stunned.

Sinjoro Lorenso daŭrigis: "Via vizaĝo ne ekzakte similas al tiu de ŝi, sed vi havas identan staturon kaj ĝuste saman longan hel-brunan hararon.Ē

Mr. Lawrence continued: "Your face isnít exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

"Vi scias, Kej iom senfortiĝis kaj tre bezonas ripozon."

"You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

"Temas pri tio, ke ŝi havas multon da engaĝoj dum kelkaj venontaj tagoj, ĉar ni venis ĉi tien por reklami nian lastan filmon, "Reen al ĝangalo kun modemo ".

"The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

"Nu, fakte mi ne ludas profesie ó kvankam fojfoje faras tion, kiam enketas iun kazon, sed..." diris Dejzi.

"Well, I really donít act as a profession - at least I do sometimes when Iím investigating a case, but......" said Daisy.

"Aŭskultu, ĉu ni eble trinku tason da kafo jen tie?" Lorenso indikis kafejon sur la alia flanko de la strato.

"Look, why donít we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

"Kej renkontas min ĝuste tie, ĉar unue ŝi volis viziti ĉi-lokajn magazenojn."

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

"Rigardu, jen ŝi estas, eniras nun la kafejon."

"Look, there she is, going into the coffee shop now."

Lorenso estis parolema ulo, kiu neniam akceptus respondon "ne", kaj Daisy siavice estis sufiĉe intrigita per la tuta afero, do ŝi decidis konatiĝi kun Kej Bartok.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

Kiam ŝi estis prezentita al la aktorino, Daisy ekvidis ke iliaj trajtoj diferencas kaj krome Kej Bartok estis pli aĝa almenaŭ je dek kvin jaroj, sed fizike ili efektive estis tre similaj.

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older, but physically they were indeed very similar.

Kej Bartok havis fortan kanadan akĉenton.

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

"Vi do estas privat-detektivo, sinjorino Hamilton."

"So youíre a private eye, Miss Hamilton.

"Estas tre interese."

"How very interesting.

"Probable kelkfoje vi trafas en tre danĝerajn situaciojn."

"You must get into very dangerous situations sometimes."

Al Dejzi pli kaj pli plaĉis ĉi tiu ĝentila sinjorino, kiu rigardis al homoj tiel, kvazaŭ ŝi sincere interesiĝis pri tio, kion ili rakontas.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

"Kej, kiel vi opinias?"

"Kay, what do you think?

"Sinjorino Hamilton povus dense ŝminki okulojn, surmeti vizaĝ-kovrantan ĉapelon, kaj rezulte ŝi aspektus ekzakte kiel vi."

"Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

"Momenton, sinjoro Bejker, mi laboras kiel privat-detektivo, ne kiel film-dublanto..."

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

"Aŭskultu, Dejzi, ni povus pagi al vi tiel, kvazaŭ vi estus ion enketanta."

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

"Vi farus al ni grandegan komplezon," insistis Lorenso.

"You would be doing us a great favour," Lawrence insisted.

Dejzi hezitis:

Daisy hesitated:

ĉi-momente ŝi havis nur unusolan kazon ó kiel pripagi kelkajn oficej-meblojn, kiujn ŝi ege bezonis.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

Dosieroj kuŝis ĉiu-loke, kaj krome ne funkciis ŝia faksilo.

Files were everywhere, and her fax machine wasnít working.

"Nu bone," ŝi respondis. "Mi ĝuste intencis eki mian ferion, sed povus prokrasti ĝin dum kelkaj tagoj.

"Well" Ė she replied Ė "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

Lorenso Bejker triumfe ridetis:

Lawrence Baker smiled triumphantly:

"Kej, veturu do for kaj ripozu kelkatage, dum mi kun Dejzi vizitos festenojn kaj lunĉojn, kiujn vi devas ĉeesti."

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and Iíll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

Laŭ aspekto Kej Bartok sentis faciligon.

Kay Bartok looked relieved.

"Mi volas danki vin sinjorino Hamilton kaj mi esperas, ke sekvafoje, kiam mi alvenos ĉi tien, ni povos rendevui kaj bone kunridi."

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

Sekvamatene Dejzi jam troviĝis en hotela luks-ĉambro kun sinjoro Bejker, kiu helpis al ŝi ŝminkiĝi.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

Dejzi estis iom konfuzita.

Daisy was a bit confused.

"Sed sinjorino Bartok estas pli aĝa ol mi! Ĉu oni ne rimarkos?"

"But Miss Bartok is older than me! Wonít people notice?

"Kaj kion fari pri ŝia akĉento?"

"And what about her accent?"

Lorenso ekridis.

Lawrence laughed.

"Ne maltrankviliĝu. Kej estas bone konata pro ŝia klasika aktorado sur scenejo kaj en filmoj,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

vi sciu, ke ŝi studis en Londono, kaj plimulto da homoj ĉiuokaze opinias, ke ŝi estas anglino.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

"Kaj koncerne la fakton ke Kej estas pli aĝa ol vi, ŝi ne aspektas tiel en siaj filmoj!"

"As to the fact that Kay is older than you, she doesnít look it in her films!"

Dejzi kolektis la tutan sian kuraĝon kaj plezure pasigis la tempon ĝis la fino de tiu semajno.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

Ŝi surhavis belegajn vestojn, inaŭguris feston, frandis bonegajn manĝaĵojn en luksaj restoracioj en la koro de Londono kaj krome gajnis kvincent pundojn.

She wore beautiful clothes, opened a fÍte, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

Lorenso certe ne estis avara.

Lawrence was anything but mean.

Estis nur unu domaĝo ó ŝi plidikiĝis je kvar funtoj!

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

Reveninte en sian oficejon, Dejzi foliumis gazetojn, kiujn pro manko de tempo ŝi ne trarigardis dum kelkaj lastaj tagoj.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadnít had time to see in the last few days.

En unu bulvard-eldonaĵo oni skribis:

One tabloid read:

"Kej Bartok inaŭguras filantropan feston en la koro de Anglio por kolekti monon por suferantoj de mult-sklerozo.

"Kay Bartok opens fÍte in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

La sumo donacita preskaŭ duoble superis tiun atenditan, dank' al la ĉarmo de ĉi tiu granda aktorino.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

Oni rimarkis, ke ŝi aspektis tre bone kaj pli june, ol kiam ŝi rolis kiel Lejdi Makbeto en filmo de Lorenso Bejker.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Bakerís film.

Ŝi modeste diris, ke ŝi esperas ludi eĉ pli bone sian sekvan rolon kaj ke ŝi tre ŝatas anglan glaciaĵon! "

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Dejzi Makbeto

Daisy Macbeth

Dejzi estis rigardanta al vestoj en la montrofenestro de Bronceti-butiko, ĝuante sian preferatan trigustan glaciaĵon.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzettiís enjoying her favourite three-flavour ice cream.

Ŝi neniam eniris tiun butikon, ĉar ne povis permesi al si ties prezojn.

She never went into the shop because she couldnít afford their prices.

"Mi devas agnoski ke italaj stilaĵoj estas tre ĉarmetaj, sed necesas esti sufuĉe svelta por eniĝi ilin," Dejzi murmuris al si mem.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

Fakte Dejzi ne estis dika, ŝi estis mez-statura, sed certe ne paper-maldika, kiel plimulto da modeloj.

It wasnít that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

Kaj denove al si mem, "Mm, tiu duopa kompleto havas mirindan koloron."

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

"Kej, mi ne atendis vidi vin ĉi tie nuntempe ó ho, pardonu, vi ne estas Kej, ĉu?"

"Kay, I didnít expect to see you here yet - oh, sorry youíre not Kay, are you?"

Dejzi turniĝis por rigardi, kiu ŝin alparolis.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

Tio estis iom ĉifonule aspektanta barbulo, proksimume kvindekjara.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

Li certe estis de afrika deveno kaj havis fortan sud-usonan akĉenton.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

Malgraŭ liaj vestoj li surhavis okulvitrojn de fama itala marko, kiuj, kiel Dejzi sciis, kostis multon da mono.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

"Tute ne, mi ne estas Kej."

"No, indeed."

Dejzi ne kutimis, ke oni alparolu ŝin meze de la Ĉef-strato, kaj intencis direkti sin al sia ŝatata glaciaĵejo.

Daisy wasnít used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

"Bonvolu pardoni min, sinjorino ... e-e, fakte mi estas kinoreĝisoro kaj ..."

"Please excuse me, Miss...er, you see Iím a film director and..."

"Ne, dankon, tio ne interesas min. Adiaŭ."

"No thank you, Iím not interested. Goodbye."

"Ho ne, vi ne komprenas. Mi efektive estas reĝisoro."

"No, you donít understand. I really am.

"Mi estas Lorenso Bejker," la viro diris al Dejzi, kvazaŭ mencio de la nomo povus klarigi lian konduton.

"Iím Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

"Kaj mi estas privat-detektivo!" rebatis Dejzi.

"And Iím a private investigator!" retorted Daisy.

"Ho, tio ne gravas, vi tutegale taŭgas."

"Oh, that doesnít matter, youíll do just the same."

Dejzi kapablis sufiĉe lerte deflankigi stultajn homojn, sed ĉi-foje ŝi estis iom scivolema kaj deziris kompreni, kion kaŝas tiuspeca insistemo.

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

"Nomu min Lorenso," aldonis la viro.

"Do call me Lawrence" the man added.

"Se vi okaze neniam aŭdis pri mi, mi povas diri, ke mi reĝisoris "La Tempeston" kun ekskluzive harlema aktoraro."

"Look, in case youíve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

Dejzi ŝatis verkojn de Ŝekspiro sur ekrano, kaj ŝi kompreneble spektis tiun filmon.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

"Nu, al mi tre plaĉis via filmo, sed mi ne estas Kej, kaj ...... ho, ĉu vi parolis pri Kej Bartok, kanada aktorino, kiu rolis en "Makbeto?"

"Well, I liked your film immensely but Iím not Kay and......oh, you werenít talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth?

"Vi reĝisoris ankaŭ tiun filmon, ĉu ne?"

"You made that too, didnít you?"

"Jes." Lorenso Bejker ridetis. Dejzi plibonigis lian humoron por la tuta tago.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

"Mi timas, ke miaj filmoj ne gajnas multon da mono, tamen estas plezurige aŭdi de anglino, ke ŝi ĝuis almenaŭ unusolan el tiuj."

"Iím afraid my films donít make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

"Sed ni revenu al la afero."

"But back to business.

"Mi misprenis vin kiel Kej. Kaj mi ekhavis bonegan ideon. Ĉu vi ŝatus esti ŝia dublanto ĝis la fino de nuna semajno!"

"I mistook you for Kay. And Iíve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

Dejzi estis konsternita.

Daisy was stunned.

Sinjoro Lorenso daŭrigis: "Via vizaĝo ne ekzakte similas al tiu de ŝi, sed vi havas identan staturon kaj ĝuste saman longan hel-brunan hararon.Ē

Mr. Lawrence continued: "Your face isnít exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

"Vi scias, Kej iom senfortiĝis kaj tre bezonas ripozon."

"You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

"Temas pri tio, ke ŝi havas multon da engaĝoj dum kelkaj venontaj tagoj, ĉar ni venis ĉi tien por reklami nian lastan filmon, "Reen al ĝangalo kun modemo ".

"The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

"Nu, fakte mi ne ludas profesie ó kvankam fojfoje faras tion, kiam enketas iun kazon, sed..." diris Dejzi.

"Well, I really donít act as a profession - at least I do sometimes when Iím investigating a case, but......" said Daisy.

"Aŭskultu, ĉu ni eble trinku tason da kafo jen tie?" Lorenso indikis kafejon sur la alia flanko de la strato.

"Look, why donít we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

"Kej renkontas min ĝuste tie, ĉar unue ŝi volis viziti ĉi-lokajn magazenojn."

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

"Rigardu, jen ŝi estas, eniras nun la kafejon."

"Look, there she is, going into the coffee shop now."

Lorenso estis parolema ulo, kiu neniam akceptus respondon "ne", kaj Daisy siavice estis sufiĉe intrigita per la tuta afero, do ŝi decidis konatiĝi kun Kej Bartok.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

Kiam ŝi estis prezentita al la aktorino, Daisy ekvidis ke iliaj trajtoj diferencas kaj krome Kej Bartok estis pli aĝa almenaŭ je dek kvin jaroj, sed fizike ili efektive estis tre similaj.

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older, but physically they were indeed very similar.

Kej Bartok havis fortan kanadan akĉenton.

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

"Vi do estas privat-detektivo, sinjorino Hamilton."

"So youíre a private eye, Miss Hamilton.

"Estas tre interese."

"How very interesting.

"Probable kelkfoje vi trafas en tre danĝerajn situaciojn."

"You must get into very dangerous situations sometimes."

Al Dejzi pli kaj pli plaĉis ĉi tiu ĝentila sinjorino, kiu rigardis al homoj tiel, kvazaŭ ŝi sincere interesiĝis pri tio, kion ili rakontas.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

"Kej, kiel vi opinias?"

"Kay, what do you think?

"Sinjorino Hamilton povus dense ŝminki okulojn, surmeti vizaĝ-kovrantan ĉapelon, kaj rezulte ŝi aspektus ekzakte kiel vi."

"Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

"Momenton, sinjoro Bejker, mi laboras kiel privat-detektivo, ne kiel film-dublanto..."

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

"Aŭskultu, Dejzi, ni povus pagi al vi tiel, kvazaŭ vi estus ion enketanta."

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

"Vi farus al ni grandegan komplezon," insistis Lorenso.

"You would be doing us a great favour," Lawrence insisted.

Dejzi hezitis:

Daisy hesitated:

ĉi-momente ŝi havis nur unusolan kazon ó kiel pripagi kelkajn oficej-meblojn, kiujn ŝi ege bezonis.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

Dosieroj kuŝis ĉiu-loke, kaj krome ne funkciis ŝia faksilo.

Files were everywhere, and her fax machine wasnít working.

"Nu bone," ŝi respondis. "Mi ĝuste intencis eki mian ferion, sed povus prokrasti ĝin dum kelkaj tagoj.

"Well" Ė she replied Ė "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

Lorenso Bejker triumfe ridetis:

Lawrence Baker smiled triumphantly:

"Kej, veturu do for kaj ripozu kelkatage, dum mi kun Dejzi vizitos festenojn kaj lunĉojn, kiujn vi devas ĉeesti."

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and Iíll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

Laŭ aspekto Kej Bartok sentis faciligon.

Kay Bartok looked relieved.

"Mi volas danki vin sinjorino Hamilton kaj mi esperas, ke sekvafoje, kiam mi alvenos ĉi tien, ni povos rendevui kaj bone kunridi."

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

Sekvamatene Dejzi jam troviĝis en hotela luks-ĉambro kun sinjoro Bejker, kiu helpis al ŝi ŝminkiĝi.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

Dejzi estis iom konfuzita.

Daisy was a bit confused.

"Sed sinjorino Bartok estas pli aĝa ol mi! Ĉu oni ne rimarkos?"

"But Miss Bartok is older than me! Wonít people notice?

"Kaj kion fari pri ŝia akĉento?"

"And what about her accent?"

Lorenso ekridis.

Lawrence laughed.

"Ne maltrankviliĝu. Kej estas bone konata pro ŝia klasika aktorado sur scenejo kaj en filmoj,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

vi sciu, ke ŝi studis en Londono, kaj plimulto da homoj ĉiuokaze opinias, ke ŝi estas anglino.

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

"Kaj koncerne la fakton ke Kej estas pli aĝa ol vi, ŝi ne aspektas tiel en siaj filmoj!"

"As to the fact that Kay is older than you, she doesnít look it in her films!"

Dejzi kolektis la tutan sian kuraĝon kaj plezure pasigis la tempon ĝis la fino de tiu semajno.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

Ŝi surhavis belegajn vestojn, inaŭguris feston, frandis bonegajn manĝaĵojn en luksaj restoracioj en la koro de Londono kaj krome gajnis kvincent pundojn.

She wore beautiful clothes, opened a fÍte, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

Lorenso certe ne estis avara.

Lawrence was anything but mean.

Estis nur unu domaĝo ó ŝi plidikiĝis je kvar funtoj!

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

Reveninte en sian oficejon, Dejzi foliumis gazetojn, kiujn pro manko de tempo ŝi ne trarigardis dum kelkaj lastaj tagoj.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadnít had time to see in the last few days.

En unu bulvard-eldonaĵo oni skribis:

One tabloid read:

"Kej Bartok inaŭguras filantropan feston en la koro de Anglio por kolekti monon por suferantoj de mult-sklerozo.

"Kay Bartok opens fÍte in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

La sumo donacita preskaŭ duoble superis tiun atenditan, dank' al la ĉarmo de ĉi tiu granda aktorino.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

Oni rimarkis, ke ŝi aspektis tre bone kaj pli june, ol kiam ŝi rolis kiel Lejdi Makbeto en filmo de Lorenso Bejker.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Bakerís film.

Ŝi modeste diris, ke ŝi esperas ludi eĉ pli bone sian sekvan rolon kaj ke ŝi tre ŝatas anglan glaciaĵon! "

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  ē  www.englishgratis.com  ē  www.20ore.com  ē  www.scuolitalia.com