DAISY STORIES SWEDISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE BOOKWORM
Bokmalen
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Kerstin Björn • Email: kerstin_m_bjorn@hotmail.com

Website:
http://hem.fyristorg.com/kbtranslation/
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Bokmalen

The Bookworm

Det regnade av och till den här eftermiddagen, och eftersom Daisy inte hade något särskilt för sig promenerade hon in på lågprisbokhandeln i gallerian.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low–price bookshop in the arcade.

Hon älskade att titta på böcker och gjorde ofta riktiga fynd där.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy föredrog faktaböcker, reseböcker och dramatik, men tyckte också om att upptäcka en deckarförfattare som hon aldrig hade hört talas om.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Ganska snart hade Daisy en stor hög böcker hon ville köpa, och hon försökte räkna ut hur mycket de skulle kosta tillsammans.

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

“Det blir nästan fyra pund för den medicinska boken, plus tre för den amerikanska sociologiboken, två kokböcker för 99 pence styck, två pund och 90 pence för resehandboken om Sydamerika och sju för uppslagsboken om världens brottslingar med fotografier på dem.”

“That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.

“Om jag köper den här boken om naturmedicin också, så kommer jag att göra av med strax under tjugotre pund.”

“If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds”.

Daisy räknade efter hur mycket hon hade i sin portmonnä.

Daisy counted what she had in her purse.

Hon använde aldrig sitt kreditkort till att köpa kläder eller böcker eftersom hon var rädd för att inte ha tillräckligt till oförutsedda utgifter.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Lyckligtvis upptäckte Daisy att hon hade mer än fyrtio pund med sig.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

Vid det här laget kunde hon inte bära omkring alla de tunga böckerna i affären och hon beslöt att fråga den ointresserade unge mannen vid kassan, som studerade sin tipskupong, om hon kunde lägga böckerna där eftersom hon inte hade tittat färdigt än.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

“Om du vill,” svarade den ointresserade unge mannen utan att ens ge Daisy en blick.

“If you like,” replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy gick nerför spiraltrappan till barnavdelningen och den antikvariska avdelningen men där hittade hon ingenting som intresserade henne.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Hon gick uppför trapporna igen och fortsatte till den inre delen av affären, där man kunde hitta avdelningarna för vetenskap, astrologi, esoterika och krig.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy var tvungen att böja sig ner för att kunna se titlarna på den nedersta hyllan.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

“Hm, inte mycket här som intresserar mig,” tänkte hon, medan hon flyttade sig åt vänster varje gång hon läst färdigt titlarna på just den delen av bokhyllan.

“Mm, can’t see much here to interest me,” she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of  that particular section of the bookcase.

Heltäckningsmattan var ganska gammal och väldigt dammig.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Det var förmodligen aldrig någon som städade affären. Daisy avskydde att se bokhandlar som inte var välskötta. Det hade gått på samma sätt för många bokhandlar, och de hade stängt för att aldrig mer öppnas igen.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

I slutet av bokhyllan stod de stora illustrerade böckerna om krig, med välkända ansikten på omslagen.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

“Åh, det där kanske kan vara intressant”, sa Daisy för sig själv när hon såg en bok skriven av en före detta SAS-soldat.

“Oh, that might be interesting,” Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Daisy fick syn på en hopfällbar stol i hörnet, fällde ut den och satte sig på den för att titta på boken.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Medan hon läste beskrivningar av oförvägna resor under eländiga förhållanden, blev Daisy plötsligt medveten om dämpade röster.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Hon såg sig omkring men det var ingen i närheten i butiken så hon återgick till läsandet.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Nu hörde hon en kvinna som skrek och en man som svarade henne i aggressiv ton.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

“Någon har vridit upp ljudet på sin TV ganska högt här intill”, tänkte hon.

“Somebody’s got their television turned up rather high next door,” she thought.

Sedan blev det tyst.

Then there was silence.

Och sen ännu en gång mannens röst som vrålade ut otäcka läten, men Daisy kunde fortfarande inte urskilja några ord.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

Daisys intiution vaknade.

Daisy’s intuition popped up again.

“Det där är inte alls på TV. Det är någonting som händer på riktigt. Om jag bara kunde höra vad de säger!

“That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

Kan det vara en lucka här i väggen bakom tapeten?”

Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?”

Daisy fick klart för sig att ljuden kom från en plats bakom hennes ben, och kröp ner på knä.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

“Jag ska försöka dra loss den där tapeten från väggen,” sa hon för sig själv.

“I’ll try to pull that wallpaper away from the wall,” she said to herself.

Hon drog i kanten på tapeten där den mötte golvet och den hemska heltäckningsmattan.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Den lossnade lätt och där var den – en ventil.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Nu kunde Daisy höra exakt vad de sa.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

“Släpp mig, släpp mig!” gallskrek en kvinnas röst.

“Let me go, let me go!” a woman’s voice shrieked.

“Ge mig alla pengarna och dina ringar och inget mer skrikande, annars skär jag upp halsen på dig”, hotade den grova rösten.

“Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat,” threatened the rough voice.

“Det måste vara den där antikaffären här bredvid,” tänkte Daisy “ det är en kvinna som blir överfallen och rånad av nån gangster.

“It must be that antique shop next door,” thought Daisy “a woman is being attacked and robbed by some thug.”

Daisy insåg att hon inte hade någon tid att förlora och trots att hon var rädd visste hon att hon inte kunde lämna kvinnan åt hennes öde.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Hon rusade mot den unge mannen som fortfarande höll på med sina 1, X och 2 och skrek “Ring polisen omedelbart det är ett rån här bredvid.”

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, “Call the police immediately because they are robbing next door.”

Den unge mannen bara stirrade på Daisy, så hon knuffade undan honom för att komma åt telefonen och ringde dem själv.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

“Det här är Daisy Hamilton. Jag är på Find All Bookshop i gallerian på Storgatan.

“This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

Det pågår ett rån i antikaffären här bredvid.

There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

Jag är på väg dit in nu. Var snälla och skynda er.”

I’m going in there now. Please hurry.”

Sen vände sig Daisy till den unge mannen, “Har ni några böcker om antikviteter?”

Then Daisy turned to the young man, “Have you got anything on antiques?”

Fortfarande utan mål i munnen pekade den unge mannen bortåt åt höger.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy slet till sig en illustrerad bok om artonhundratalets antikviteter och störtade ut ur butiken.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy gick så lugnt som möjligt in i butiken bredvid, till synes med näsan begravd djupt i sin bok om antikviteter.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Det var ingen där men hon hörde dämpade rörelser som kom från det inre rummet och ropade,”Ursäkta mig, är det någon där?”

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, “Excuse me, anyone there?”

En blek äldre kvinna kom ut genom dörren med en gangsterliknande ung man tätt bakom sig.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

Damens röst darrade när hon sa,”God dag, kan jag stå till tjänst med någonting?”

The lady’s voice trembled and said,”Good afternoon, can I help you?”

Daisy låtsades som om hon inte ens hade sett mannen, och improviserade,

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

“Jag har läst den här boken och jag såg precis den sortens skrivbord som jag har letat efter.

“I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

Har ni någonting i den här stilen? Jag tror det är georgiansk stil.”

Have you got something like this? I think it’s Georgian.”

Daisy visade kvinnan en bild – inte av ett skrivbord utan av en stol – och höll den så att mannen inte kunde se den.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

Damen blev förvirrad av att se ett fotografi av en stol istället för ett skrivbord.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

Mannen höll handen i fickan som om han höll i ett vapen, men försökte se oberörd ut och satte sig ner.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

När han gjorde det blinkade Daisy till butiksinnehavaren som svarade: “Nej, tyvärr, jag har ingenting i den här stilen.”

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, “No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style.”

Daisy insisterade: “ Skulle ni vilja kontakta mig om ni får in något?

Daisy insisted, “If something comes your way could you let me know?

Jag skriver upp min adress och telefon.”

I’ll write down my address and telephone number.”

Daisy skrev: “Var inte rädd. Polisen är på väg. Jag kommer inte att lämna er ensam.”

Daisy wrote: “Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone.”

Damen läste meddelandet och tittade upp på Daisy med en menande blick.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

“Men jag har någonting annat som kanske kunde passa era syften.

“But I’ve got something else which might suit your purpose.

Skulle ni vilja se det? Det står där, i skyltfönstret.”

Would you like to see it? It’s there, in the shop window.”

På så sätt kom de två kvinnorna närmare affärens entré.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

Gangstern satt fortfarande i stolen med handen i fickan, men han iakttog dem båda två koncentrerat.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

Fingrarna på hans högra hand ryckte nervöst.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Daisy lade då märke till att det stod ett tungt klädskåp mitt i affären, och hon väntade på det rätta ögonblicket.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

Butiksinnehavarinnan fortsatte konversationen om antika möbler och Daisy låtsades vara intresserad av vad hon sa.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Plötsligt störtade två poliser in i affären och Daisy drog med sig butiksinnehavarinnan in bakom klädskåpet.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Hon kikade runt dess vänstra kant för att se efter vad som försiggick.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

Gangstern rusade upp och hotade poliserna med en otäck kniv.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Alla stod blickstilla några sekunder, sedan kastade Daisy antikvitetsboken mot en pall som stod ungefär två meter till höger om tjuven.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

Han blev distraherad ett ögonblick och tittade åt det håll ljudet hade kommit ifrån, vilket gav poliserna ett tillfälle att hoppa på honom.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Den ena polisen slog kniven ur mannens hand och den andre satte omedelbart handbojor på honom.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

Allt var över på några minuter.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy tog upp antikvitetsboken och föreslog att de skulle ta en kopp te i bageriet några dörrar längre ner i gallerian.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

De två kvinnorna slog sig ner, fortfarande lite darriga efter sina upplevelser.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

Den äldre damen skakade Daisys hand med värme.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

“Tack, tack min kära unga dam. Herrejösses, jag var verkligen skräckslagen. Men hur visste ni att jag var i fara?”

“Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?”

Daisy förklarade hur hon hade hört hennes röst i bokhandeln bredvid.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop. 

Låt mig få presentera mig, kära ni. Jag heter Lena Fields. Kalla mig bara Lena – och skulle jag kunna få veta ert namn är ni snäll?

“Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?”

Daisy upptäckte att Lena var en mycket charmerande kvinna.

Daisy found Lena a very charming woman.

Hennes stil var den av en värld som inte längre fanns, och hon hade en utpräglad accent som skvallrade om att hon var född långt borta.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

När Daisy berättade för Mrs Fields att hon var privatdetektiv började de båda fnittra – de visste inte varför, men det var skönt att få spänningen att släppa.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling, they didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

När de båda två hade återhämtat sig blev Daisy allvarligare.

When they had both recovered Daisy grew more serious,

“Lena, jag skulle vilja ge dig några råd. Du har inget larm i din affär.

 “Lina, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

Tror du inte att du borde tänka på saken och låta installera ett?”

Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?”

“Ja det ska jag, det får inte hända igen. Det har aldrig hänt mig något i det här landet och jag kände mig trygg.

“Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

Förresten, Daisy, är du verkligen intresserad av ett skrivbord eller var det stundens ingivelse?”

By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?”

“Ja det var det.” sa Daisy med ett leende.

“Yes, I did,” Daisy smiled.

“Om det är på det viset skulle jag vilja titta på dina händer, om jag får.”

“If that is the case I would like to see your hands, if I may.”

Mrs Fields drog en rubinring av sitt finger och satte den på Daisys lillfinger.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

“Tycker du om den?”

“Do you like it?”

Daisy var överraskad. “Ja det gör jag absolut men…”

Daisy was astonished. “Of course I do but...”

“Nej, protestera inte. Jag har inga barn och idag räddade du mig från en fruktansvärd upplevelse.

“No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

Dessutom passar den bra på din hand. Så är den saken slutdiskuterad.”

Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter.”

Daisy kände sig minst sagt överväldigad av denna kvinnas generositet.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

“Tja Lena, jag vet inte vad jag ska säga. Tack så väldigt mycket.

“Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

Jag kommer i vilket fall som helst att titta in och se hur du har det, så kan vi ta en kopp te tillsammans.

Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together.”

Sen kom Daisy ihåg att hon inte hade lämnat tillbaka antikvitetesboken till bokhandeln.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Samme unge man flyttade omkring böcker i butikens dataavdelning.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Han lyfte knappt blicken.

He hardly looked up.

“Ursäkta mig, jag har kommit tillbaka med er antikvitetsbok.…… hur är det med mina böcker som jag lämnade här hos er?”

“Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?”

“Åh, jag trodde inte ni ville ha dem längre så jag ställde tillbaka dem!”

“Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!”

Daisy insåg att det inte skulle hjälpa vad hon än sa till en sådan person, och satte igång med att jaga rätt på sina böcker ännu en gång.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Plötsligt fick hon syn på den magnifika ringen på sitt finger och hon kom ihåg hur lycklig hon var.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Bokmalen

The Bookworm

Det regnade av och till den här eftermiddagen, och eftersom Daisy inte hade något särskilt för sig promenerade hon in på lågprisbokhandeln i gallerian.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low–price bookshop in the arcade.

Hon älskade att titta på böcker och gjorde ofta riktiga fynd där.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy föredrog faktaböcker, reseböcker och dramatik, men tyckte också om att upptäcka en deckarförfattare som hon aldrig hade hört talas om.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Ganska snart hade Daisy en stor hög böcker hon ville köpa, och hon försökte räkna ut hur mycket de skulle kosta tillsammans.

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

“Det blir nästan fyra pund för den medicinska boken, plus tre för den amerikanska sociologiboken, två kokböcker för 99 pence styck, två pund och 90 pence för resehandboken om Sydamerika och sju för uppslagsboken om världens brottslingar med fotografier på dem.”

“That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.

“Om jag köper den här boken om naturmedicin också, så kommer jag att göra av med strax under tjugotre pund.”

“If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds”.

Daisy räknade efter hur mycket hon hade i sin portmonnä.

Daisy counted what she had in her purse.

Hon använde aldrig sitt kreditkort till att köpa kläder eller böcker eftersom hon var rädd för att inte ha tillräckligt till oförutsedda utgifter.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Lyckligtvis upptäckte Daisy att hon hade mer än fyrtio pund med sig.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

Vid det här laget kunde hon inte bära omkring alla de tunga böckerna i affären och hon beslöt att fråga den ointresserade unge mannen vid kassan, som studerade sin tipskupong, om hon kunde lägga böckerna där eftersom hon inte hade tittat färdigt än.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

“Om du vill,” svarade den ointresserade unge mannen utan att ens ge Daisy en blick.

“If you like,” replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy gick nerför spiraltrappan till barnavdelningen och den antikvariska avdelningen men där hittade hon ingenting som intresserade henne.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Hon gick uppför trapporna igen och fortsatte till den inre delen av affären, där man kunde hitta avdelningarna för vetenskap, astrologi, esoterika och krig.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy var tvungen att böja sig ner för att kunna se titlarna på den nedersta hyllan.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

“Hm, inte mycket här som intresserar mig,” tänkte hon, medan hon flyttade sig åt vänster varje gång hon läst färdigt titlarna på just den delen av bokhyllan.

“Mm, can’t see much here to interest me,” she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of  that particular section of the bookcase.

Heltäckningsmattan var ganska gammal och väldigt dammig.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Det var förmodligen aldrig någon som städade affären. Daisy avskydde att se bokhandlar som inte var välskötta. Det hade gått på samma sätt för många bokhandlar, och de hade stängt för att aldrig mer öppnas igen.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

I slutet av bokhyllan stod de stora illustrerade böckerna om krig, med välkända ansikten på omslagen.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

“Åh, det där kanske kan vara intressant”, sa Daisy för sig själv när hon såg en bok skriven av en före detta SAS-soldat.

“Oh, that might be interesting,” Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Daisy fick syn på en hopfällbar stol i hörnet, fällde ut den och satte sig på den för att titta på boken.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Medan hon läste beskrivningar av oförvägna resor under eländiga förhållanden, blev Daisy plötsligt medveten om dämpade röster.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Hon såg sig omkring men det var ingen i närheten i butiken så hon återgick till läsandet.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Nu hörde hon en kvinna som skrek och en man som svarade henne i aggressiv ton.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

“Någon har vridit upp ljudet på sin TV ganska högt här intill”, tänkte hon.

“Somebody’s got their television turned up rather high next door,” she thought.

Sedan blev det tyst.

Then there was silence.

Och sen ännu en gång mannens röst som vrålade ut otäcka läten, men Daisy kunde fortfarande inte urskilja några ord.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

Daisys intiution vaknade.

Daisy’s intuition popped up again.

“Det där är inte alls på TV. Det är någonting som händer på riktigt. Om jag bara kunde höra vad de säger!

“That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

Kan det vara en lucka här i väggen bakom tapeten?”

Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?”

Daisy fick klart för sig att ljuden kom från en plats bakom hennes ben, och kröp ner på knä.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

“Jag ska försöka dra loss den där tapeten från väggen,” sa hon för sig själv.

“I’ll try to pull that wallpaper away from the wall,” she said to herself.

Hon drog i kanten på tapeten där den mötte golvet och den hemska heltäckningsmattan.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Den lossnade lätt och där var den – en ventil.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Nu kunde Daisy höra exakt vad de sa.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

“Släpp mig, släpp mig!” gallskrek en kvinnas röst.

“Let me go, let me go!” a woman’s voice shrieked.

“Ge mig alla pengarna och dina ringar och inget mer skrikande, annars skär jag upp halsen på dig”, hotade den grova rösten.

“Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat,” threatened the rough voice.

“Det måste vara den där antikaffären här bredvid,” tänkte Daisy “ det är en kvinna som blir överfallen och rånad av nån gangster.

“It must be that antique shop next door,” thought Daisy “a woman is being attacked and robbed by some thug.”

Daisy insåg att hon inte hade någon tid att förlora och trots att hon var rädd visste hon att hon inte kunde lämna kvinnan åt hennes öde.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Hon rusade mot den unge mannen som fortfarande höll på med sina 1, X och 2 och skrek “Ring polisen omedelbart det är ett rån här bredvid.”

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, “Call the police immediately because they are robbing next door.”

Den unge mannen bara stirrade på Daisy, så hon knuffade undan honom för att komma åt telefonen och ringde dem själv.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

“Det här är Daisy Hamilton. Jag är på Find All Bookshop i gallerian på Storgatan.

“This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

Det pågår ett rån i antikaffären här bredvid.

There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

Jag är på väg dit in nu. Var snälla och skynda er.”

I’m going in there now. Please hurry.”

Sen vände sig Daisy till den unge mannen, “Har ni några böcker om antikviteter?”

Then Daisy turned to the young man, “Have you got anything on antiques?”

Fortfarande utan mål i munnen pekade den unge mannen bortåt åt höger.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy slet till sig en illustrerad bok om artonhundratalets antikviteter och störtade ut ur butiken.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy gick så lugnt som möjligt in i butiken bredvid, till synes med näsan begravd djupt i sin bok om antikviteter.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Det var ingen där men hon hörde dämpade rörelser som kom från det inre rummet och ropade,”Ursäkta mig, är det någon där?”

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, “Excuse me, anyone there?”

En blek äldre kvinna kom ut genom dörren med en gangsterliknande ung man tätt bakom sig.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

Damens röst darrade när hon sa,”God dag, kan jag stå till tjänst med någonting?”

The lady’s voice trembled and said,”Good afternoon, can I help you?”

Daisy låtsades som om hon inte ens hade sett mannen, och improviserade,

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

“Jag har läst den här boken och jag såg precis den sortens skrivbord som jag har letat efter.

“I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

Har ni någonting i den här stilen? Jag tror det är georgiansk stil.”

Have you got something like this? I think it’s Georgian.”

Daisy visade kvinnan en bild – inte av ett skrivbord utan av en stol – och höll den så att mannen inte kunde se den.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

Damen blev förvirrad av att se ett fotografi av en stol istället för ett skrivbord.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

Mannen höll handen i fickan som om han höll i ett vapen, men försökte se oberörd ut och satte sig ner.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

När han gjorde det blinkade Daisy till butiksinnehavaren som svarade: “Nej, tyvärr, jag har ingenting i den här stilen.”

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, “No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style.”

Daisy insisterade: “ Skulle ni vilja kontakta mig om ni får in något?

Daisy insisted, “If something comes your way could you let me know?

Jag skriver upp min adress och telefon.”

I’ll write down my address and telephone number.”

Daisy skrev: “Var inte rädd. Polisen är på väg. Jag kommer inte att lämna er ensam.”

Daisy wrote: “Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone.”

Damen läste meddelandet och tittade upp på Daisy med en menande blick.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

“Men jag har någonting annat som kanske kunde passa era syften.

“But I’ve got something else which might suit your purpose.

Skulle ni vilja se det? Det står där, i skyltfönstret.”

Would you like to see it? It’s there, in the shop window.”

På så sätt kom de två kvinnorna närmare affärens entré.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

Gangstern satt fortfarande i stolen med handen i fickan, men han iakttog dem båda två koncentrerat.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

Fingrarna på hans högra hand ryckte nervöst.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Daisy lade då märke till att det stod ett tungt klädskåp mitt i affären, och hon väntade på det rätta ögonblicket.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

Butiksinnehavarinnan fortsatte konversationen om antika möbler och Daisy låtsades vara intresserad av vad hon sa.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Plötsligt störtade två poliser in i affären och Daisy drog med sig butiksinnehavarinnan in bakom klädskåpet.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Hon kikade runt dess vänstra kant för att se efter vad som försiggick.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

Gangstern rusade upp och hotade poliserna med en otäck kniv.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Alla stod blickstilla några sekunder, sedan kastade Daisy antikvitetsboken mot en pall som stod ungefär två meter till höger om tjuven.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

Han blev distraherad ett ögonblick och tittade åt det håll ljudet hade kommit ifrån, vilket gav poliserna ett tillfälle att hoppa på honom.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Den ena polisen slog kniven ur mannens hand och den andre satte omedelbart handbojor på honom.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

Allt var över på några minuter.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy tog upp antikvitetsboken och föreslog att de skulle ta en kopp te i bageriet några dörrar längre ner i gallerian.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

De två kvinnorna slog sig ner, fortfarande lite darriga efter sina upplevelser.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

Den äldre damen skakade Daisys hand med värme.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

“Tack, tack min kära unga dam. Herrejösses, jag var verkligen skräckslagen. Men hur visste ni att jag var i fara?”

“Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?”

Daisy förklarade hur hon hade hört hennes röst i bokhandeln bredvid.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop. 

Låt mig få presentera mig, kära ni. Jag heter Lena Fields. Kalla mig bara Lena – och skulle jag kunna få veta ert namn är ni snäll?

“Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?”

Daisy upptäckte att Lena var en mycket charmerande kvinna.

Daisy found Lena a very charming woman.

Hennes stil var den av en värld som inte längre fanns, och hon hade en utpräglad accent som skvallrade om att hon var född långt borta.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

När Daisy berättade för Mrs Fields att hon var privatdetektiv började de båda fnittra – de visste inte varför, men det var skönt att få spänningen att släppa.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling, they didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

När de båda två hade återhämtat sig blev Daisy allvarligare.

When they had both recovered Daisy grew more serious,

“Lena, jag skulle vilja ge dig några råd. Du har inget larm i din affär.

 “Lina, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

Tror du inte att du borde tänka på saken och låta installera ett?”

Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?”

“Ja det ska jag, det får inte hända igen. Det har aldrig hänt mig något i det här landet och jag kände mig trygg.

“Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

Förresten, Daisy, är du verkligen intresserad av ett skrivbord eller var det stundens ingivelse?”

By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?”

“Ja det var det.” sa Daisy med ett leende.

“Yes, I did,” Daisy smiled.

“Om det är på det viset skulle jag vilja titta på dina händer, om jag får.”

“If that is the case I would like to see your hands, if I may.”

Mrs Fields drog en rubinring av sitt finger och satte den på Daisys lillfinger.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

“Tycker du om den?”

“Do you like it?”

Daisy var överraskad. “Ja det gör jag absolut men…”

Daisy was astonished. “Of course I do but...”

“Nej, protestera inte. Jag har inga barn och idag räddade du mig från en fruktansvärd upplevelse.

“No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

Dessutom passar den bra på din hand. Så är den saken slutdiskuterad.”

Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter.”

Daisy kände sig minst sagt överväldigad av denna kvinnas generositet.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

“Tja Lena, jag vet inte vad jag ska säga. Tack så väldigt mycket.

“Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

Jag kommer i vilket fall som helst att titta in och se hur du har det, så kan vi ta en kopp te tillsammans.

Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together.”

Sen kom Daisy ihåg att hon inte hade lämnat tillbaka antikvitetesboken till bokhandeln.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Samme unge man flyttade omkring böcker i butikens dataavdelning.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Han lyfte knappt blicken.

He hardly looked up.

“Ursäkta mig, jag har kommit tillbaka med er antikvitetsbok.…… hur är det med mina böcker som jag lämnade här hos er?”

“Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?”

“Åh, jag trodde inte ni ville ha dem längre så jag ställde tillbaka dem!”

“Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!”

Daisy insåg att det inte skulle hjälpa vad hon än sa till en sådan person, och satte igång med att jaga rätt på sina böcker ännu en gång.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Plötsligt fick hon syn på den magnifika ringen på sitt finger och hon kom ihåg hur lycklig hon var.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com