DAISY STORIES DUTCH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE BOOKWORM
• DE BOEKENWORM

THE DAISY STORIES by Crystal Jones ©
1995-2015
.Translation volunteered by: Lidwina de Jong • Email: 
LidwinadeJong@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

De boekenwurm

The bookworm

Die hele middag regende het van tijd tot tijd en aangezien ze niet veel te doen had, kuierde Daisy de goedkope boekhandel in de winkelgalerij binnen.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low-price bookshop in the arcade.

Ze hield ervan boeken te bekijken en vond vaak prachtige koopjes daar.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy gaf de voorkeur aan non-fictieboeken, reisboeken en toneelstukken maar ze hield er ook van een auteur van detectiveverhalen te ontdekken van wie ze nog nooit gehoord had.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Spoedig had Daisy een enorme stapel boeken die ze wilde kopen en ze probeerde uit te rekenen hoeveel het allemaal zou kosten.

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

“Dat is bijna vier pond voor het medische boek, plus drie voor het Amerikaanse boek over sociologie, twee kookboeken van elk 99 pennies, twee pond negentig voor het reisboek over Zuid-Amerika en zeven voor een encyclopedie van criminelen van over de hele wereld met foto’s van ze.

"That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.

“Als ik dit boek over natuurlijke geneesmiddelen ook nog koop dan betaal ik net geen 23 pond.”

"If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds".

Daisy telde wat ze in haar portemonnee had.

Daisy counted what she had in her purse.

Ze gebruikte nooit haar creditcard om kleding of boeken te kopen omdat ze bang was dat ze dan niet genoeg zou hebben voor noodgevallen.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Gelukkig ontdekte Daisy dat ze meer dan veertig pond bij zich had.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

Onderhand kon ze al die zware boeken niet meer door de winkel dragen en ze besloot de onverschillige jongeman aan de kassa, die zijn totoformulier stond te bestuderen, te vragen of ze de boeken daar kon laten omdat ze nog niet klaar was met rondkijken.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

“Als u wilt,” antwoordde de onverschillige jongeman zonder Daisy maar aan te kijken.

"If you like," replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy liep de wenteltrap af naar de afdeling kinderboeken en tweedehandsboeken maar ze kon daar niets interessants vinden.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Ze liep de trap weer op en begaf zich naar het achterste deel van de winkel waar de afdeling wetenschap, astrologie, esoterische lectuur en oorlogslectuur te vinden was.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy moest op haar hurken gaan zitten om de titels op de onderste schap te bekijken.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

“Mm, ik zie niet veel interessants hier,” dacht ze terwijl ze elke keer wanneer ze klaar was met het lezen van de titels van een specifiek deel van de boekenkast naar links ging.

"Mm, can’t see much here to interest me," she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.

Het ingelegde tapijt was tamelijk oud en erg stoffig.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Waarschijnlijk poetste nooit iemand de winkel. Daisy had er een hekel aan boekhandels te zien waar niet voor gezorgd werd. Zo veel andere boekhandels waren ook verwaarloosd en gesloten om nooit meer heropend te worden.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

Aan het eind van de boekenkast stonden de grote geïllustreerde oorlogsboeken met beroemde gezichten op de kaft.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

“O, dat kan interessant zijn,” zei Daisy tegen zichzelf toen ze een boek zag dat was geschreven door een ex-SAS-soldaat.

"Oh, that might be interesting," Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Daisy ontwaarde een klapstoel in de hoek, opende hem en ging erop zitten om het boek te bekijken.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Terwijl ze beschrijvingen van wanhopige reizen in erbarmelijke omstandigheden doorlas, werd Daisy zich plots bewust van gedempte stemmen.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Ze keek om zich heen maar er was niemand bij haar in de winkel dus las ze verder.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Op dat ogenblik hoorde ze een vrouw schreeuwen en een man antwoorden op een agressieve toon.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

“Iemand heeft zijn televisie nogal hard staan hiernaast,” dacht ze.

"Somebody’s got their television turned up rather high next door," she thought.

Toen was het stil.

Then there was silence.

En toen stootte de mannenstem weer akelige geluiden uit, maar Daisy kon nog steeds de woorden niet onderscheiden.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

Daisy’s intuïtie kwam weer boven.

Daisy’s intuition popped up again.

“Dat is de televisie helemaal niet. Dat is iets wat echt gebeurt. Als ik maar kon verstaan wat ze zeiden!

"That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

“Zou het kunnen dat er een rooster hier in de muur zit dat verborgen wordt door het behang?”

"Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?"

Daisy realiseerde zich dat de geluiden achter haar benen vandaan kwamen en ging op haar knieën zitten.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

“Ik probeer dat behang van de muur te trekken,” zei ze tegen zichzelf.

"I’ll try to pull that wallpaper away from the wall," she said to herself.

Ze trok aan de hoek van het behang waar het de vloer en het afschuwelijke ingelegde tapijt raakte.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Het kwam makkelijk los en daar was het – een ventilatierooster.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Nu kon Daisy precies horen wat ze zeiden.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

“Laat me los, laat me los!” schreeuwde een vrouwenstem.

"Let me go, let me go!" a woman’s voice shrieked.

“Geef me al het geld en je ringen en geen geschreeuw meer anders snij ik je keel door,” dreigde de rauwe stem.

"Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat," threatened the rough voice.

“Het moet de antiekwinkel hiernaast zijn,” dacht Daisy. “Een vrouw wordt aangevallen en beroofd door een of andere schurk.”

"It must be that antique shop next door," thought Daisy. "A woman is being attacked and robbed by some thug."

Daisy realiseerde zich dat ze geen tijd te verliezen had en hoewel ze bang was, wist ze dat ze de vrouw niet aan haar lot kon overlaten.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Ze rende naar de jongeman die nog steeds zijn X-en, eenen en tweeën aan het uitzoeken was en schreeuwde, “Bel onmiddellijk de politie want er is een overval gaande hiernaast.”

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, "Call the police immediately because they are robbing next door."

De jongeman staarde enkel maar naar Daisy dus duwde ze hem opzij om bij de telefoon te komen en belde ze zelf de politie.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

“U spreekt met Daisy Hamilton. Ik ben in de Find All Bookshop in de winkelgalerij in de High Street.

"This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

“Er vindt een overval plaats in de antiekwinkel hiernaast.

"There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

“Ik ga daar nu naar binnen. Schiet alstublieft op.”

"I’m going in there now. Please hurry."

Vervolgens wendde Daisy zich tot de jongeman. “Heb je iets over antiek?”

Then Daisy turned to the young man, "Have you got anything on antiques?"

Nog steeds zonder te spreken wees de jongeman naar rechts.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy greep een geïllustreerd boek over negentiende-eeuws antiek en rende de winkel uit.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy liep zo kalm mogelijk de winkel ernaast binnen, ogenschijnlijk met haar neus in haar antiekboek.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Er was niemand maar ze hoorde gedempte geluiden van bewegingen die uit een binnenkamer kwamen en riep, “Pardon, is er iemand?”

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, "Excuse me, anyone there?"

Een bleke bejaarde vrouw kwam de deur door met vlak achter haar een jongeman die er schurkachtig uitzag.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

De vrouw zei met trillende stem, “Goedemiddag, kan ik u helpen?”

The lady’s voice trembled and said,"Good afternoon, can I help you?"

Daisy deed alsof ze de man zelfs niet gezien had en improviseerde,

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

“Ik was dit boek aan het lezen en ik zag precies het type schrijfbureau waarnaar ik op zoek ben.

"I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

“Heeft u iets zoals dit? Ik denk dat het Georgian is.”

"Have you got something like this? I think it’s Georgian."

Daisy toonde de vrouw geen foto van een schrijfbureau maar van een stoel en hield hem zo vast dat de man hem niet kon zien.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

De vrouw was verbijsterd de foto van een stoel te zien in plaats van die van een schrijfbureau.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

De man had zijn hand in zijn zak alsof hij een wapen vasthield, maar hij probeerde er nonchalant uit te zien en ging zitten.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

Terwijl hij dit deed, knipoogde Daisy naar de winkelierster die antwoordde, “Nee, het spijt me, ik heb niets in deze stijl.”

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, "No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style."

Daisy drong aan, “Als u iets krijgt, kunt u mij dat dan laten weten?

Daisy insisted, "If something comes your way could you let me know?

“Ik zal mijn adres en telefoonnummer noteren.”

"I’ll write down my address and telephone number."

Daisy schreef: “Wees alstublieft niet bang. De politie is onderweg. Ik laat u niet alleen.”

Daisy wrote: "Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone."

De vrouw las de boodschap en keek Daisy op een veelbetekenende manier aan.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

“Maar ik heb iets anders dat u misschien te pas komt.

"But I’ve got something else which might suit your purpose.

“Wilt u het zien? Het staat daar, in de etalage.”

"Would you like to see it? It’s there, in the shop window."

Op die manier kwamen de twee vrouwen dichterbij de ingang van de winkel.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

De schurk zat nog steeds op de stoel met zijn hand in zijn zak, maar hij bestudeerde hen beiden intensief.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

De vingers van zijn rechterhand trilden zenuwachtig.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Toen zag Daisy dat er een zware klerenkast in het midden van de winkel stond en ze wachtte het juiste moment af.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

De winkelierster ging door met het gesprek over antiek meubilair en Daisy deed alsof ze geïnteresseerd was in wat ze zei.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Plotseling stormden twee politiemannen de winkel binnen en Daisy trok de winkelierster met zich mee achter de klerenkast.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Ze gluurde om de linkerkant daarvan om te zien wat er gebeurde.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

De schurk sprong op en bedreigde de politie met een mes dat er gevaarlijk uitzag.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Gedurende een paar seconden stond iedereen volkomen stil, toen gooide Daisy het antiekboek naar een krukje, twee meter rechts van de dief.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

Hij was kortstondig afgeleid en keek in de richting waar het geluid vandaan was gekomen, hetgeen de twee politiemannen de kans gaf op hem te springen.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Een politieman sloeg het mes uit de hand van de man en de andere sloeg hem onmiddellijk in de boeien.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

In een paar minuten was alles voorbij.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy raapte het antiekboek op en stelde voor een kop warme thee te gaan drinken bij de bakker een paar deuren verder in de winkelgalerij.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

De twee vrouwen gingen zitten terwijl ze nog steeds een beetje beefden van hun ervaringen.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

De bejaarde vrouw schudde Daisy hartelijk de hand.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

“Dank u, dank u mijn lieve jongedame. O hemeltje, ik was echt doodsbang. Maar hoe realiseerde u zich dat ik in moeilijkheden was?”

"Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?"

Daisy legde uit hoe ze haar stem in de boekhandel ernaast had gehoord.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.

“Laat me mezelf voorstellen, liefje. Mijn naam is Lena Fields. Noem me maar gewoon Lena – en mag ik jouw naam alsjeblieft weten?”

"Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?"

Daisy vond Lena een erg charmante vrouw.

Daisy found Lena a very charming woman.

Ze had de stijl van een wereld die niet meer bestond en een apart accent waaruit bleek dat ze ver weg geboren was.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

Toen Daisy mevrouw Fields vertelde dat ze privédetective was, begonnen ze beiden te giechelen. Ze wisten niet waarom, maar het was goed om de spanning te breken.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling. They didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

Toen ze beiden hersteld waren, werd Daisy serieuzer,

When they had both recovered Daisy grew more serious,

“Lena, ik zou je graag wat advies willen geven. Je hebt geen alarm in je winkel.

"Lena, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

“Denk je niet dat je daarnaar zou moeten kijken en er een zou moeten laten installeren?”

"Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?"

“Ja dat zal ik doen, dit mag niet meer gebeuren. Er was me nog nooit iets overkomen in dit land en ik voelde me veilig.

"Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

“Trouwens Daisy, ben je echt geïnteresseerd in een schrijfbureau of verzon je dat spontaan?”

"By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?"

“Ja dat verzon ik spontaan,” glimlachte Daisy.

"Yes, I did," Daisy smiled.

“Als dat zo is, dan wil ik graag je handen zien als dat mag.”

"If that is the case I would like to see your hands, if I may."

Mevrouw Fields trok een ring met een robijn van haar vinger en schoof hem om Daisy’s pink.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

“Vind je hem mooi?”

"Do you like it?"

Daisy was stomverbaasd. “Natuurlijk, maar...”

Daisy was astonished. "Of course I do but..."

“Nee, niet protesteren. Ik heb geen kinderen en je hebt me vandaag van een afschuwelijke belevenis gered.

"No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

“Trouwens, hij staat mooi aan jouw hand. En daarmee is de zaak afgedaan.”

"Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter."

Daisy voelde zich nogal overweldigd door de gulheid van deze vrouw.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

“Nou ja Lena, ik weet niet wat ik moet zeggen. Heel erg bedankt.

"Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

“Hoe dan ook, ik zal wel eens aankomen om te zien hoe het met je gaat en dan kunnen we samen een pot thee drinken.”

"Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together."

Toen herinnerde Daisy zich dat ze het antiekboek niet naar de boekhandel had teruggebracht.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Dezelfde jongeman was boeken op de computerafdeling van de winkel aan het herordenen.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Hij keek nauwelijks op.

He hardly looked up.

“Pardon, ik heb je antiekboek teruggebracht... en hoe zit het met mijn boeken die ik bij je had laten liggen?”

"Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?"

“Ah, ik dacht dat u er geen interesse meer in had en heb ze teruggezet!”

"Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!"

Daisy realiseerde zich dat woorden van haar kant nutteloos waren met zo iemand en ging weer op jacht naar haar boeken.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Plotseling viel haar oog op de schitterende ring aan haar vinger en ze herinnerde zich hoezeer ze bofte.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


De boekenwurm

The bookworm

Die hele middag regende het van tijd tot tijd en aangezien ze niet veel te doen had, kuierde Daisy de goedkope boekhandel in de winkelgalerij binnen.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low-price bookshop in the arcade.

Ze hield ervan boeken te bekijken en vond vaak prachtige koopjes daar.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy gaf de voorkeur aan non-fictieboeken, reisboeken en toneelstukken maar ze hield er ook van een auteur van detectiveverhalen te ontdekken van wie ze nog nooit gehoord had.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Spoedig had Daisy een enorme stapel boeken die ze wilde kopen en ze probeerde uit te rekenen hoeveel het allemaal zou kosten.

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

“Dat is bijna vier pond voor het medische boek, plus drie voor het Amerikaanse boek over sociologie, twee kookboeken van elk 99 pennies, twee pond negentig voor het reisboek over Zuid-Amerika en zeven voor een encyclopedie van criminelen van over de hele wereld met foto’s van ze.

"That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopedia of world criminals with photos of them.

“Als ik dit boek over natuurlijke geneesmiddelen ook nog koop dan betaal ik net geen 23 pond.”

"If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds".

Daisy telde wat ze in haar portemonnee had.

Daisy counted what she had in her purse.

Ze gebruikte nooit haar creditcard om kleding of boeken te kopen omdat ze bang was dat ze dan niet genoeg zou hebben voor noodgevallen.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Gelukkig ontdekte Daisy dat ze meer dan veertig pond bij zich had.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

Onderhand kon ze al die zware boeken niet meer door de winkel dragen en ze besloot de onverschillige jongeman aan de kassa, die zijn totoformulier stond te bestuderen, te vragen of ze de boeken daar kon laten omdat ze nog niet klaar was met rondkijken.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

“Als u wilt,” antwoordde de onverschillige jongeman zonder Daisy maar aan te kijken.

"If you like," replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy liep de wenteltrap af naar de afdeling kinderboeken en tweedehandsboeken maar ze kon daar niets interessants vinden.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Ze liep de trap weer op en begaf zich naar het achterste deel van de winkel waar de afdeling wetenschap, astrologie, esoterische lectuur en oorlogslectuur te vinden was.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy moest op haar hurken gaan zitten om de titels op de onderste schap te bekijken.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

“Mm, ik zie niet veel interessants hier,” dacht ze terwijl ze elke keer wanneer ze klaar was met het lezen van de titels van een specifiek deel van de boekenkast naar links ging.

"Mm, can’t see much here to interest me," she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.

Het ingelegde tapijt was tamelijk oud en erg stoffig.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Waarschijnlijk poetste nooit iemand de winkel. Daisy had er een hekel aan boekhandels te zien waar niet voor gezorgd werd. Zo veel andere boekhandels waren ook verwaarloosd en gesloten om nooit meer heropend te worden.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

Aan het eind van de boekenkast stonden de grote geïllustreerde oorlogsboeken met beroemde gezichten op de kaft.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

“O, dat kan interessant zijn,” zei Daisy tegen zichzelf toen ze een boek zag dat was geschreven door een ex-SAS-soldaat.

"Oh, that might be interesting," Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Daisy ontwaarde een klapstoel in de hoek, opende hem en ging erop zitten om het boek te bekijken.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Terwijl ze beschrijvingen van wanhopige reizen in erbarmelijke omstandigheden doorlas, werd Daisy zich plots bewust van gedempte stemmen.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Ze keek om zich heen maar er was niemand bij haar in de winkel dus las ze verder.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Op dat ogenblik hoorde ze een vrouw schreeuwen en een man antwoorden op een agressieve toon.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

“Iemand heeft zijn televisie nogal hard staan hiernaast,” dacht ze.

"Somebody’s got their television turned up rather high next door," she thought.

Toen was het stil.

Then there was silence.

En toen stootte de mannenstem weer akelige geluiden uit, maar Daisy kon nog steeds de woorden niet onderscheiden.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

Daisy’s intuïtie kwam weer boven.

Daisy’s intuition popped up again.

“Dat is de televisie helemaal niet. Dat is iets wat echt gebeurt. Als ik maar kon verstaan wat ze zeiden!

"That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

“Zou het kunnen dat er een rooster hier in de muur zit dat verborgen wordt door het behang?”

"Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?"

Daisy realiseerde zich dat de geluiden achter haar benen vandaan kwamen en ging op haar knieën zitten.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

“Ik probeer dat behang van de muur te trekken,” zei ze tegen zichzelf.

"I’ll try to pull that wallpaper away from the wall," she said to herself.

Ze trok aan de hoek van het behang waar het de vloer en het afschuwelijke ingelegde tapijt raakte.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Het kwam makkelijk los en daar was het – een ventilatierooster.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Nu kon Daisy precies horen wat ze zeiden.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

“Laat me los, laat me los!” schreeuwde een vrouwenstem.

"Let me go, let me go!" a woman’s voice shrieked.

“Geef me al het geld en je ringen en geen geschreeuw meer anders snij ik je keel door,” dreigde de rauwe stem.

"Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat," threatened the rough voice.

“Het moet de antiekwinkel hiernaast zijn,” dacht Daisy. “Een vrouw wordt aangevallen en beroofd door een of andere schurk.”

"It must be that antique shop next door," thought Daisy. "A woman is being attacked and robbed by some thug."

Daisy realiseerde zich dat ze geen tijd te verliezen had en hoewel ze bang was, wist ze dat ze de vrouw niet aan haar lot kon overlaten.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Ze rende naar de jongeman die nog steeds zijn X-en, eenen en tweeën aan het uitzoeken was en schreeuwde, “Bel onmiddellijk de politie want er is een overval gaande hiernaast.”

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, "Call the police immediately because they are robbing next door."

De jongeman staarde enkel maar naar Daisy dus duwde ze hem opzij om bij de telefoon te komen en belde ze zelf de politie.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

“U spreekt met Daisy Hamilton. Ik ben in de Find All Bookshop in de winkelgalerij in de High Street.

"This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

“Er vindt een overval plaats in de antiekwinkel hiernaast.

"There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

“Ik ga daar nu naar binnen. Schiet alstublieft op.”

"I’m going in there now. Please hurry."

Vervolgens wendde Daisy zich tot de jongeman. “Heb je iets over antiek?”

Then Daisy turned to the young man, "Have you got anything on antiques?"

Nog steeds zonder te spreken wees de jongeman naar rechts.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy greep een geïllustreerd boek over negentiende-eeuws antiek en rende de winkel uit.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy liep zo kalm mogelijk de winkel ernaast binnen, ogenschijnlijk met haar neus in haar antiekboek.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Er was niemand maar ze hoorde gedempte geluiden van bewegingen die uit een binnenkamer kwamen en riep, “Pardon, is er iemand?”

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, "Excuse me, anyone there?"

Een bleke bejaarde vrouw kwam de deur door met vlak achter haar een jongeman die er schurkachtig uitzag.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

De vrouw zei met trillende stem, “Goedemiddag, kan ik u helpen?”

The lady’s voice trembled and said,"Good afternoon, can I help you?"

Daisy deed alsof ze de man zelfs niet gezien had en improviseerde,

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

“Ik was dit boek aan het lezen en ik zag precies het type schrijfbureau waarnaar ik op zoek ben.

"I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

“Heeft u iets zoals dit? Ik denk dat het Georgian is.”

"Have you got something like this? I think it’s Georgian."

Daisy toonde de vrouw geen foto van een schrijfbureau maar van een stoel en hield hem zo vast dat de man hem niet kon zien.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

De vrouw was verbijsterd de foto van een stoel te zien in plaats van die van een schrijfbureau.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

De man had zijn hand in zijn zak alsof hij een wapen vasthield, maar hij probeerde er nonchalant uit te zien en ging zitten.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

Terwijl hij dit deed, knipoogde Daisy naar de winkelierster die antwoordde, “Nee, het spijt me, ik heb niets in deze stijl.”

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, "No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style."

Daisy drong aan, “Als u iets krijgt, kunt u mij dat dan laten weten?

Daisy insisted, "If something comes your way could you let me know?

“Ik zal mijn adres en telefoonnummer noteren.”

"I’ll write down my address and telephone number."

Daisy schreef: “Wees alstublieft niet bang. De politie is onderweg. Ik laat u niet alleen.”

Daisy wrote: "Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone."

De vrouw las de boodschap en keek Daisy op een veelbetekenende manier aan.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

“Maar ik heb iets anders dat u misschien te pas komt.

"But I’ve got something else which might suit your purpose.

“Wilt u het zien? Het staat daar, in de etalage.”

"Would you like to see it? It’s there, in the shop window."

Op die manier kwamen de twee vrouwen dichterbij de ingang van de winkel.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

De schurk zat nog steeds op de stoel met zijn hand in zijn zak, maar hij bestudeerde hen beiden intensief.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

De vingers van zijn rechterhand trilden zenuwachtig.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Toen zag Daisy dat er een zware klerenkast in het midden van de winkel stond en ze wachtte het juiste moment af.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

De winkelierster ging door met het gesprek over antiek meubilair en Daisy deed alsof ze geïnteresseerd was in wat ze zei.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Plotseling stormden twee politiemannen de winkel binnen en Daisy trok de winkelierster met zich mee achter de klerenkast.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Ze gluurde om de linkerkant daarvan om te zien wat er gebeurde.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

De schurk sprong op en bedreigde de politie met een mes dat er gevaarlijk uitzag.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Gedurende een paar seconden stond iedereen volkomen stil, toen gooide Daisy het antiekboek naar een krukje, twee meter rechts van de dief.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

Hij was kortstondig afgeleid en keek in de richting waar het geluid vandaan was gekomen, hetgeen de twee politiemannen de kans gaf op hem te springen.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Een politieman sloeg het mes uit de hand van de man en de andere sloeg hem onmiddellijk in de boeien.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

In een paar minuten was alles voorbij.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy raapte het antiekboek op en stelde voor een kop warme thee te gaan drinken bij de bakker een paar deuren verder in de winkelgalerij.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

De twee vrouwen gingen zitten terwijl ze nog steeds een beetje beefden van hun ervaringen.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

De bejaarde vrouw schudde Daisy hartelijk de hand.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

“Dank u, dank u mijn lieve jongedame. O hemeltje, ik was echt doodsbang. Maar hoe realiseerde u zich dat ik in moeilijkheden was?”

"Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?"

Daisy legde uit hoe ze haar stem in de boekhandel ernaast had gehoord.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.

“Laat me mezelf voorstellen, liefje. Mijn naam is Lena Fields. Noem me maar gewoon Lena – en mag ik jouw naam alsjeblieft weten?”

"Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?"

Daisy vond Lena een erg charmante vrouw.

Daisy found Lena a very charming woman.

Ze had de stijl van een wereld die niet meer bestond en een apart accent waaruit bleek dat ze ver weg geboren was.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

Toen Daisy mevrouw Fields vertelde dat ze privédetective was, begonnen ze beiden te giechelen. Ze wisten niet waarom, maar het was goed om de spanning te breken.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling. They didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

Toen ze beiden hersteld waren, werd Daisy serieuzer,

When they had both recovered Daisy grew more serious,

“Lena, ik zou je graag wat advies willen geven. Je hebt geen alarm in je winkel.

"Lena, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

“Denk je niet dat je daarnaar zou moeten kijken en er een zou moeten laten installeren?”

"Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?"

“Ja dat zal ik doen, dit mag niet meer gebeuren. Er was me nog nooit iets overkomen in dit land en ik voelde me veilig.

"Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

“Trouwens Daisy, ben je echt geïnteresseerd in een schrijfbureau of verzon je dat spontaan?”

"By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?"

“Ja dat verzon ik spontaan,” glimlachte Daisy.

"Yes, I did," Daisy smiled.

“Als dat zo is, dan wil ik graag je handen zien als dat mag.”

"If that is the case I would like to see your hands, if I may."

Mevrouw Fields trok een ring met een robijn van haar vinger en schoof hem om Daisy’s pink.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

“Vind je hem mooi?”

"Do you like it?"

Daisy was stomverbaasd. “Natuurlijk, maar...”

Daisy was astonished. "Of course I do but..."

“Nee, niet protesteren. Ik heb geen kinderen en je hebt me vandaag van een afschuwelijke belevenis gered.

"No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

“Trouwens, hij staat mooi aan jouw hand. En daarmee is de zaak afgedaan.”

"Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter."

Daisy voelde zich nogal overweldigd door de gulheid van deze vrouw.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

“Nou ja Lena, ik weet niet wat ik moet zeggen. Heel erg bedankt.

"Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

“Hoe dan ook, ik zal wel eens aankomen om te zien hoe het met je gaat en dan kunnen we samen een pot thee drinken.”

"Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together."

Toen herinnerde Daisy zich dat ze het antiekboek niet naar de boekhandel had teruggebracht.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Dezelfde jongeman was boeken op de computerafdeling van de winkel aan het herordenen.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Hij keek nauwelijks op.

He hardly looked up.

“Pardon, ik heb je antiekboek teruggebracht... en hoe zit het met mijn boeken die ik bij je had laten liggen?”

"Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?"

“Ah, ik dacht dat u er geen interesse meer in had en heb ze teruggezet!”

"Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!"

Daisy realiseerde zich dat woorden van haar kant nutteloos waren met zo iemand en ging weer op jacht naar haar boeken.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Plotseling viel haar oog op de schitterende ring aan haar vinger en ze herinnerde zich hoezeer ze bofte.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com