DAISY STORIES AFRIKAANS

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
NIGHTWATCH
Nagwag
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation by: Jan Schaafsma • Email: 
jaschaaf@mweb.co.za
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
Nagwag Night watch

Daisy staan daardie lente-oggend vroeg op, want sy werk in die dorp daar naby aan 'n saak.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Sy kom kwart voor agt by die kantoor aan met 'n kardoessak in haar hand met vars roombolletjies daarin, en smag na 'n koppie koffie.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Toe sy die sleutel in die slot druk, roep 'n vrou se stem: "Dis oop, Daisy."

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Dis Pam, die skoonmaakster.

It was Pam, the cleaner.

"Wat van ontbyt, Pam?" vra Daisy met 'n glimlag, en toe merk sy dat Pam klaarblyklik gehuil het.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

"Pam, wat het gebeur?"

"Pam, whatever has happened?

"Kom sit hier en eet saam met my ontbyt.

 

"Come on sit down and have some breakfast with me.

"Vertel my asseblief wat jou ontstel."

"Please tell me what’s bothering you."

Pam is 'n hardwerkende vrou met twee kinders wat sy moet grootmaak.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Sy maak die hele gebou skoon, en dit behels sewe kantore.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

"Jim soek al weer skoor oor die kinders.

"Jim has been on to me again about the children.

"Jy weet hy het geen wetlike reg om hulle te besoek nie, en hy gee geen duit vir hulle om nie, en het nog nooit."

"You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

"Kom ons skakel die ketel aan."

"Let’s put the kettle on."

Daisy begin die kitskoffie maak en bied Pam 'n bolletjie aan.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun.

"Waarom begin jy nie by die begin nie?"

"Now, why don’t you start from the beginning?"

Pam lyk baie besorg en gaan voort:

Pam looked extremely troubled and went on:

"Jy sien, toe ons geskei is, het hy nie eens gevra of hy sy kinders kan besoek nie.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

"Nou het hy geen geld nie, en hy probeer my afdreig om hom geld te gee, anders gaan hy sorg dat die kinders van my weggeneem word."

"Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

"Ek dink nie hy kan dit maklik doen nie, Pam," redeneer Daisy.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

Pam neem nog 'n bolletjie.

Pam accepted another bun.

"Nee, Daisy, nie maklik nie, maar hy is baie wraakgierig en dreig om my lewe hel te maak."

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

"Wel, ons sal moet wag en kyk.

"Well, we’ll just have to wait and see.

"Kyk, as hy gewelddadig word, moet jy net die polisie bel."

"Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

"Ek ken Jim, as ek hom nie geld gee nie, sal hy sy woord gestand doen."

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Drie dae later kry Daisy 'n telefoonoproep.

Three days later Daisy got a telephone call.

"Daisy, dis Pam. Ek raak van my kop af.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

"Jim kom elke nag wanneer die kroeŽ sluit na my huis en probeer deur my slaapkamervenster loer en maak vreemde geluide.

"Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

"Hy probeer op my senuwees werk sodat ek sal ingee en hom al die geld gee wat hy vra.

"He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

"Ek het drie dae laas geslaap."

"I haven’t slept for three days."

"Het jy die polisie daarvan in kennis gestel?"

" Have you informed the police about it?"

"Jim het my pas gebel en gesÍ dat as ek die polisie skakel, sal hy hulle vertel ek verbeel allerhande dinge en ek's histeries en kranksinnig en sy kinders moet nie in my sorg wees nie.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

"Wat gaan ek doen, Daisy? Ek is desperaat."

"What am I going to do Daisy? I feel desperate."

"Goed, Pam, gee my jou adres en ek sal sien wat ek kan doen."

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy gaan na Trends, haar plaaslike televisie-, radio- en rekenaarwinkel, en vra of sy met mnr. Ranjee, die winkeleienaar, kan praat.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

"Mnr. Ranjee, dink jy jy kan my 'n klompie dae lank 'n video-opnemer leen?"

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

Daisy het die dief wat uit die winkel gesteel het, 'n klompie maande gelede opgespoor

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

en mnr. Ranjee het altyd gesÍ dat as sy iets nodig het, moet sy hom asseblief daarvoor kom vra.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

"Natuurlik, juffrou Hamilton. Jy sÍ jy wil een hÍ wat in die donker werk.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

"Hmm – neem diť een. Weet jy hoe om dit te gebruik? Kom, laat ek jou wys."

"Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Mnr. Ranjee bestee die volgende halfuur daaraan om Daisy 'n klompie eenvoudige videoopnemerkunsies te leer.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Daisy besluit om omstreeks tienuur daardie aand na Pam se huis te gaan, met die video-opnemer en sy waterdigte bedekking.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Sy het ook 'n fluitjie in haar sak, en 'n Mars Bar om die tyd te verwyl.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

"Ag nee! Dit begin reŽn," roep Daisy by haarself uit.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Wanneer sy ookal snags 'n saak ondersoek, reŽn dit gewoonlik.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Gelukkig het sy diť keer 'n plastiekreŽnjas en 'n hoed saamgebring.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

Diť tyd van die nag is daar maar min mense in die omtrek.

At that time of night there were few people around.

Pam het verduidelik dat sy in 'n ou kothuis woon, en dat haar slaapkamer agter is en op die tuin uitkyk.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Toe Daisy daar kom, gaan sy na die agterkant van die kothuis, klim oor 'n lae heining

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

en sien daar is 'n vervalle skuurtjie onder in die tuin.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

"Dis waar ek gaan wegkruip en op daardie monster wag.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

"Hoe durf hy liewe Pam probeer seermaak," dink Daisy.

"How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Binne-in die skuurtjie hoor Daisy iets soos 'n blompot buite op die grond val

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

en sy hurk sodat iemand haar nie deur die klein, vuil venstertjie kan sien nie.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

Blykbaar is dit 'n vergaderplek vir katte, want sy hoor 'n gemiaau.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

"As Pam se voormalige man sy vorige optrede gaan herhaal, moet ek liewer van daardie katte ontslae raak sodat hy nie afgeskrik word nie."

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Sy maak die skuurtjie se deur versigtig oop en en gooi 'n ou skoen wat sy binne gevind het na die katte, wat gou spore maak.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Nou is alles weer stil.

Now everything was quiet again.

Twee uur later staan Daisy, baie styf van die klammigheid en koue, op uit die stokou rottangstoel waarin sy gesit het.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

"Ek kan dit nie veel langer uithou nie," kla sy by haarself.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Toe verbeel sy haar sy hoor die klank van waterskoene wat deur klam blare plons.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Iemand kruip na die huis toe.

Someone was creeping towards the house.

Daisy se arms pyn weens die stilsit en sy laat die video-opnemer byna val.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Sy trek haar skoene uit en glip by die half-oop deur van die skuurtjie uit.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Net toe ry 'n motor verby, met sy ligte vol aan, en Daisy kan alles baie duidelik sien:

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Pam se man loer by haar slaapkamervenster in.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisy tree vinnig op en skakel die video-opnemer aan.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Dit motreŽn nou net 'n bietjie.

It was only drizzling now.

Pam se man begin deur die venster op sy voormalige vrou skree en dreig haar.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy verfilm alles en neem al die dreigwoorde op.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

Skielik maak die video-opnemer 'n vreemde ratelklank.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

"Dalk sit die band vas!" Daisy is paniekbevange.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Sy probeer dit afskakel, maar druk die verkeerde knop en die ratelklank word harder.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

Net toe word Pam se voormalige man daarvan bewus en draai woedend om.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Hy besef iemand hou hom dop, en hy swets hard.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Hy beweeg na Daisy toe asof hy haar gaan slaan.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

Daisy se eerste gedagte is om die video-opnemer met haar liggaam te beskerm. Sy draai haar rug op hom en begin skree.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Dit voel of sy 'n ewigheid lank skree.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Skielik skyn 'n sterk flitslig op hul albei.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

"Wat's hier aan die gang?"

"What’s going on here?"

Dit is 'n polisievrou wat baie vasberade lyk.

It was a police-woman, looking very determined.

"Ek het gesien hoe jy oor die heining klim," en sy wys na man met haar flits se lig.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

"Kom sonder 'n geluid, julle albei.

"Come quietly, both of you.

"Ek arresteer julle weens oortreding en …"

"I'm arresting you for trespassing and ..."

Net toe verskyn Pam by haar slaapkamervenster, maak dit oop en kyk uit.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

"Konstabel, konstabel. Daardie man oortree beslis, maar die jong dame is my vriend."

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pam se voormalige man word weggeneem toe die konstabel se kollega daar opdaag en Daisy word na die kothuis genooi om te was en 'n warm koppie kakao te drink.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

"Wel, dit was 'n gelukskoot," sÍ Daisy.

"Well, that was a bit of luck," said Daisy.

"Ek kon hom verfilm waar hy snags by jou venster inloer, en die polisie was getuies by alles.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

"Ek dink nie jy gaan weer probleme met Jim hÍ nie!"

"I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Die volgende oggend kom Daisy omstreeks elfuur by haar kantoor aan en tref 'n vars bos blomme in 'n vaas op haar lessenaar aan.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

Daarnaas is 'n notatjie in potlood geskryf.

Nearby was a little note written in pencil.

"Dankie, Daisy, weer eens dankie. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

"NS Ek het 'n pot tuisgemaakte groenpruimkonfyt in jou koelkas gesit."

"P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Nagwag Night watch

Daisy staan daardie lente-oggend vroeg op, want sy werk in die dorp daar naby aan 'n saak.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Sy kom kwart voor agt by die kantoor aan met 'n kardoessak in haar hand met vars roombolletjies daarin, en smag na 'n koppie koffie.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Toe sy die sleutel in die slot druk, roep 'n vrou se stem: "Dis oop, Daisy."

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Dis Pam, die skoonmaakster.

It was Pam, the cleaner.

"Wat van ontbyt, Pam?" vra Daisy met 'n glimlag, en toe merk sy dat Pam klaarblyklik gehuil het.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

"Pam, wat het gebeur?"

"Pam, whatever has happened?

"Kom sit hier en eet saam met my ontbyt.

 

"Come on sit down and have some breakfast with me.

"Vertel my asseblief wat jou ontstel."

"Please tell me what’s bothering you."

Pam is 'n hardwerkende vrou met twee kinders wat sy moet grootmaak.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Sy maak die hele gebou skoon, en dit behels sewe kantore.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

"Jim soek al weer skoor oor die kinders.

"Jim has been on to me again about the children.

"Jy weet hy het geen wetlike reg om hulle te besoek nie, en hy gee geen duit vir hulle om nie, en het nog nooit."

"You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

"Kom ons skakel die ketel aan."

"Let’s put the kettle on."

Daisy begin die kitskoffie maak en bied Pam 'n bolletjie aan.

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun.

"Waarom begin jy nie by die begin nie?"

"Now, why don’t you start from the beginning?"

Pam lyk baie besorg en gaan voort:

Pam looked extremely troubled and went on:

"Jy sien, toe ons geskei is, het hy nie eens gevra of hy sy kinders kan besoek nie.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

"Nou het hy geen geld nie, en hy probeer my afdreig om hom geld te gee, anders gaan hy sorg dat die kinders van my weggeneem word."

"Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

"Ek dink nie hy kan dit maklik doen nie, Pam," redeneer Daisy.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

Pam neem nog 'n bolletjie.

Pam accepted another bun.

"Nee, Daisy, nie maklik nie, maar hy is baie wraakgierig en dreig om my lewe hel te maak."

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

"Wel, ons sal moet wag en kyk.

"Well, we’ll just have to wait and see.

"Kyk, as hy gewelddadig word, moet jy net die polisie bel."

"Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

"Ek ken Jim, as ek hom nie geld gee nie, sal hy sy woord gestand doen."

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Drie dae later kry Daisy 'n telefoonoproep.

Three days later Daisy got a telephone call.

"Daisy, dis Pam. Ek raak van my kop af.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

"Jim kom elke nag wanneer die kroeŽ sluit na my huis en probeer deur my slaapkamervenster loer en maak vreemde geluide.

"Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

"Hy probeer op my senuwees werk sodat ek sal ingee en hom al die geld gee wat hy vra.

"He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

"Ek het drie dae laas geslaap."

"I haven’t slept for three days."

"Het jy die polisie daarvan in kennis gestel?"

" Have you informed the police about it?"

"Jim het my pas gebel en gesÍ dat as ek die polisie skakel, sal hy hulle vertel ek verbeel allerhande dinge en ek's histeries en kranksinnig en sy kinders moet nie in my sorg wees nie.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

"Wat gaan ek doen, Daisy? Ek is desperaat."

"What am I going to do Daisy? I feel desperate."

"Goed, Pam, gee my jou adres en ek sal sien wat ek kan doen."

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy gaan na Trends, haar plaaslike televisie-, radio- en rekenaarwinkel, en vra of sy met mnr. Ranjee, die winkeleienaar, kan praat.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

"Mnr. Ranjee, dink jy jy kan my 'n klompie dae lank 'n video-opnemer leen?"

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

Daisy het die dief wat uit die winkel gesteel het, 'n klompie maande gelede opgespoor

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

en mnr. Ranjee het altyd gesÍ dat as sy iets nodig het, moet sy hom asseblief daarvoor kom vra.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

"Natuurlik, juffrou Hamilton. Jy sÍ jy wil een hÍ wat in die donker werk.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

"Hmm – neem diť een. Weet jy hoe om dit te gebruik? Kom, laat ek jou wys."

"Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Mnr. Ranjee bestee die volgende halfuur daaraan om Daisy 'n klompie eenvoudige videoopnemerkunsies te leer.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Daisy besluit om omstreeks tienuur daardie aand na Pam se huis te gaan, met die video-opnemer en sy waterdigte bedekking.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Sy het ook 'n fluitjie in haar sak, en 'n Mars Bar om die tyd te verwyl.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

"Ag nee! Dit begin reŽn," roep Daisy by haarself uit.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Wanneer sy ookal snags 'n saak ondersoek, reŽn dit gewoonlik.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Gelukkig het sy diť keer 'n plastiekreŽnjas en 'n hoed saamgebring.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

Diť tyd van die nag is daar maar min mense in die omtrek.

At that time of night there were few people around.

Pam het verduidelik dat sy in 'n ou kothuis woon, en dat haar slaapkamer agter is en op die tuin uitkyk.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Toe Daisy daar kom, gaan sy na die agterkant van die kothuis, klim oor 'n lae heining

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

en sien daar is 'n vervalle skuurtjie onder in die tuin.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

"Dis waar ek gaan wegkruip en op daardie monster wag.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

"Hoe durf hy liewe Pam probeer seermaak," dink Daisy.

"How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Binne-in die skuurtjie hoor Daisy iets soos 'n blompot buite op die grond val

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

en sy hurk sodat iemand haar nie deur die klein, vuil venstertjie kan sien nie.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

Blykbaar is dit 'n vergaderplek vir katte, want sy hoor 'n gemiaau.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

"As Pam se voormalige man sy vorige optrede gaan herhaal, moet ek liewer van daardie katte ontslae raak sodat hy nie afgeskrik word nie."

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Sy maak die skuurtjie se deur versigtig oop en en gooi 'n ou skoen wat sy binne gevind het na die katte, wat gou spore maak.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Nou is alles weer stil.

Now everything was quiet again.

Twee uur later staan Daisy, baie styf van die klammigheid en koue, op uit die stokou rottangstoel waarin sy gesit het.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

"Ek kan dit nie veel langer uithou nie," kla sy by haarself.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Toe verbeel sy haar sy hoor die klank van waterskoene wat deur klam blare plons.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Iemand kruip na die huis toe.

Someone was creeping towards the house.

Daisy se arms pyn weens die stilsit en sy laat die video-opnemer byna val.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Sy trek haar skoene uit en glip by die half-oop deur van die skuurtjie uit.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

Net toe ry 'n motor verby, met sy ligte vol aan, en Daisy kan alles baie duidelik sien:

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Pam se man loer by haar slaapkamervenster in.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisy tree vinnig op en skakel die video-opnemer aan.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Dit motreŽn nou net 'n bietjie.

It was only drizzling now.

Pam se man begin deur die venster op sy voormalige vrou skree en dreig haar.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy verfilm alles en neem al die dreigwoorde op.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

Skielik maak die video-opnemer 'n vreemde ratelklank.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

"Dalk sit die band vas!" Daisy is paniekbevange.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Sy probeer dit afskakel, maar druk die verkeerde knop en die ratelklank word harder.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

Net toe word Pam se voormalige man daarvan bewus en draai woedend om.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Hy besef iemand hou hom dop, en hy swets hard.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Hy beweeg na Daisy toe asof hy haar gaan slaan.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

Daisy se eerste gedagte is om die video-opnemer met haar liggaam te beskerm. Sy draai haar rug op hom en begin skree.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Dit voel of sy 'n ewigheid lank skree.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Skielik skyn 'n sterk flitslig op hul albei.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

"Wat's hier aan die gang?"

"What’s going on here?"

Dit is 'n polisievrou wat baie vasberade lyk.

It was a police-woman, looking very determined.

"Ek het gesien hoe jy oor die heining klim," en sy wys na man met haar flits se lig.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

"Kom sonder 'n geluid, julle albei.

"Come quietly, both of you.

"Ek arresteer julle weens oortreding en …"

"I'm arresting you for trespassing and ..."

Net toe verskyn Pam by haar slaapkamervenster, maak dit oop en kyk uit.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

"Konstabel, konstabel. Daardie man oortree beslis, maar die jong dame is my vriend."

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pam se voormalige man word weggeneem toe die konstabel se kollega daar opdaag en Daisy word na die kothuis genooi om te was en 'n warm koppie kakao te drink.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

"Wel, dit was 'n gelukskoot," sÍ Daisy.

"Well, that was a bit of luck," said Daisy.

"Ek kon hom verfilm waar hy snags by jou venster inloer, en die polisie was getuies by alles.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

"Ek dink nie jy gaan weer probleme met Jim hÍ nie!"

"I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Die volgende oggend kom Daisy omstreeks elfuur by haar kantoor aan en tref 'n vars bos blomme in 'n vaas op haar lessenaar aan.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

Daarnaas is 'n notatjie in potlood geskryf.

Nearby was a little note written in pencil.

"Dankie, Daisy, weer eens dankie. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

"NS Ek het 'n pot tuisgemaakte groenpruimkonfyt in jou koelkas gesit."

"P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com