DAISY STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
DAISY MACBETH
DAISY MAKBET
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

Translation volunteered by: Dariusz Ivo Tusiewicz  • Email:
Tusiek@polbox.pl, tusiek@netscape.net  Website: www.ditex.polbox.pl
Daisy Makbet   Daisy Macbeth

Daisy oglądała ubrania na wystawie sklepu Bronzettis zajadając się swoim ulubionym trój-smakowym lodem.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

Nigdy nie wchodziła do środka ponieważ nie było ją stać na ich ceny.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

"Muszę przyznać ze włoski styl jest bardzo ładny, ale trzeba być dosyć szczupłym aby w nie wejść " Daisy wymamrotała do siebie.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

To nie było tak, żeby Daisy była gruba, po prostu przeciętna, ale na pewno nie była szczapą, jak większość modelek.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

I znów do siebie, "Mm, ten dwuczęściowy ma piękny odcień."

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

"Kay, Nie spodziewałem spotkać ciebie tutaj - oh, przepraszam nie jesteś Kay?"

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

Daisy obróciła się aby zobaczyć kto do niej mówi.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

Był to brodaty mężczyzna około pięćdziesiątki o raczej obszarpanym wyglądzie.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

Był na pewno z pochodzenia Afrykaninem i mówił z mocnym akcentem z południowych Stanów.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

Pomimo swojego ubrania miał okulary słynnego włoskiego producenta o których Daisy wiedziała, że dużo kosztowały.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

"Istotnie, nie "

"No, indeed."

Daisy nie była przyzwyczajona do bycia zagadywaną na środku High Street i zaczęła iść w kierunku ulubionej budki z lodami.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

"Przepraszam Panią ..., jestem reżyserem filmowym i ..."...

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

"Nie dziękuję , nie jestem zainteresowana. Do widzenia."

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

"Nie, Nie rozumie pani.  Ja naprawdę jestem.

"No, you don’t understand. I really am.

Jestem Lawrence Baker," powiedział do Daisy, jakby wymienienie nazwiska wyjaśniało jego zachowanie.

I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

"Jestem prywatnym detektywem !" zripostowała Daisy.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

"Oh, to nic nie szkodzi, będzie pani tak samo dobra."

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

Daisy była raczej dobra w pozbywaniu się głupich ludzi ale tym razem była trochę zaciekawiona aby dowiedzieć się co kryło się za takim naleganiem

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

"Proszę mówić mi Lawrence" dodał mężczyzna.

"Do call me Lawrence" the man added.

"Jeśli nigdy nie słyszała pani o mnie reżyserowałem Burzę w obsadzie całkowicie z Harlemu".

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

Daisy lubiła Szekspira na ekranie i widziała ten film.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

" Bardzo podobał mi się pana film ale nie jestem Kay oh...., nie mówił pan o Kay Bartok, kanadyjskiej aktorce z Makbeta?"

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth? "

Pan to też reżyserował?"

You made that too, didn’t you?

"Tak." Uśmiechnął się Lawrence Baker. Daisy dobrze rozpoczęła jego dzień.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

"Obawiam się że, moje filmy nie przynoszą dużo pieniędzy ale jest mi przyjemnie słyszeć jak angielka mówi że, podobał się jej co najmniej jeden.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

Ale wróćmy do sprawy.

But back to business.

Pomyliłem panią z Kay. Miałem cudowny pomysł. Jak by się pani podobało dublowanie jej do końca tygodnia?"

I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

Daisy była oszołomiona.

Daisy was stunned.

Pan Lawrence kontynuował: "pani twarz nie jest dokładnie taka jak jej ale ma pani identyczną budowę i takie same długie jasno brązowe włosy.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

Wie pani, Kay jest trochę wyczerpana i bardzo potrzebuje odpoczynku.

You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

Faktycznie ma dużo zajęć w najbliższych paru dniach ponieważ jesteśmy tutaj aby promować nasz najnowszy film for, "Powrót do dżungli z modemem ".

The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

"Ale, ja tak naprawdę nie gram zawodowo - czasami gram kiedy prowadzę dochodzenie, ale....." powiedziała Daisy.

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

"Zobacz, może wypijmy razem szklankę kawy," powiedział Lawrence wskazując kawiarnię po drugiej stronie ulicy.

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

"Kay spotyka się tam ze mną ponieważ chciała najpierw zrobić zakupy.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

Patrz, jest tam - wchodzi teraz do kawiarni."

Look, there she is, going into the coffee shop now."

Lawrence był gadatliwym typem który nigdy nie przyjmował nie jako odpowiedzi. Daisy była dość zaintrygowana całą sprawą więc zdecydowała się spotkać Kay Bartok.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

Kiedy została przedstawiona aktorce, Daisy zobaczyła że, miały inne rysy, a Kay Bartok była co najmniej piętnaści lat starsza,

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older,

 ale fizycznie rzeczywiści były bardzo podobne.

but physically they were indeed very similar.

Kay Bartok mówiła z mocnym kanadyjskim akcentem .

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

"Więc jest pani prywatnym detektywem, pani Hamilton.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

To bardzo ciekawe.

How very interesting.

Musi pani czasami spotykać się z niebezpiecznymi sytuacjami ".

You must get into very dangerous situations sometimes."

Daisy spodobała się ta wdzięczna dama która patrzyła na ludzi jakby była szczerze zainteresowana tym co mówili.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

"Kay, co ty myślisz?

"Kay, what do you think,

Pani Hamilton mogłaby zrobić ostry makijaż oczu, ubrać kapelusz zakrywający twarz i wyglądała dokładnie tak jak ty."

Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

"Chwileczkę, Panie Baker, ja pracuję jako prywatny detektyw a nie jako dubler filmowy..."

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

"Posłuchaj Daisy, moglibyśmy zapłacić Pani jak za prowadzenie dochodzenia.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

Wyświadczyła by nam Pani wielką przysługę." Lawrence nalegał..

You would be doing us a great favour." Lawrence insisted.

Daisy wahała się:

Daisy hesitated:

Miała tylko jedną sprawę obecnie w ręku a to był sposób na zapłacenie za meble biurowe których bardzo potrzebowała.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

Segregatory były wszędzie i jej fax nie działał.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

"Dobrze " - odpowiedziała- "właśnie wyjeżdżałam na wakacje, ale mogę to odłożyć parę dni."

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

Lawrence Baker uśmiechnął się triumfalnie:.

Lawrence Baker smiled triumphantly:

"Kay, jedź i odpocznij przez następne parę dni, a ja zabiorę Daisy ze sobą na przyjęcia i obiady na które byś poszła."

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

Kay Bartok wyglądała na odprężoną

Kay Bartok looked relieved.

"Chciałabym podziękować pani, pani Hamilton i mam nadzieję, że kiedy przyjadę następnym razem spotkamy się i będziemy mogły się razem dobrze pośmiać".

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

Następnego ranka Daisy znalazła się w apartamencie hotelowym z Panem Bakerem, który pomagał jej w makijażu.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

Daisy była lekko zmieszana.

Daisy was a bit confused.

"Ale pani Bartok jest starsza niż ja ! Czy ludzie nie zauważą?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

A co jej akcentem?"

And what about her accent?"

Lawrence zaśmiał się.

Lawrence laughed.

"Nie martw się. Kay jest dobrze znana ze swoich klasycznych ról scenicznych i filmowych,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

Studiowała w Londynie, i w każdym razie większość ludzi myśli, że jest angielką .

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

Jeśli chodzi o fakt że Kay jest starsza niż pani, one nie wygląda na to w swoich filmach ".

As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

Daisy zebrała się na odwagę i świetnie się bawiła przez resztę tygodnia.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

Ubierała się w piękne stroje, otwierała uroczystości, jadła wspaniałe jedzenie w cudownych restauracjach w sercu Londynu, i zarobiła paręset funtów.

She wore beautiful clothes, opened a fęte, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

Lawrence na pewno nie był skąpy.

Lawrence was anything but mean.

Była tylko jedna sprawa - niestety jej waga wzrosła o cztery funty!

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

Z powrotem w swoim biurze studiowała gazety na które nie miała czasu przez ostatnie parę dni.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

Jeden z artykułów brzmiał:

One tabloid read:

"Kay Bartok otwiera uroczystość w sercu Anglii aby zebrać pieniądze na organizację charytatywną stwardnienia rozsianego.

"Kay Bartok opens fęte in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

Suma prawie dwukrotnie większa niż oczekiwana została podarowana dzięki urokowi wielkiej aktorki.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

Zaobserwowano, że wyglądała bardzo dobrze i młodziej niż kiedy grała Lady Makbet w filmie Lawrencea Bakera.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

Skromnie powiedziała że ma nadzieję grać nawet lepiej w swojej następnej roli i że bardzo lubi Angielskie lody!"

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Daisy Makbet   Daisy Macbeth

Daisy oglądała ubrania na wystawie sklepu Bronzettis zajadając się swoim ulubionym trój-smakowym lodem.

Daisy was looking at the clothes in the shop window of Bronzetti’s enjoying her favourite three-flavour ice cream.

Nigdy nie wchodziła do środka ponieważ nie było ją stać na ich ceny.

She never went into the shop because she couldn’t afford their prices.

"Muszę przyznać ze włoski styl jest bardzo ładny, ale trzeba być dosyć szczupłym aby w nie wejść " Daisy wymamrotała do siebie.

"I must admit that Italian styles are very nice, but you have to be pretty slim to get into them." Daisy muttered to herself.

To nie było tak, żeby Daisy była gruba, po prostu przeciętna, ale na pewno nie była szczapą, jak większość modelek.

It wasn’t that Daisy was fat, she was just average, but certainly not paper-thin, like most models.

I znów do siebie, "Mm, ten dwuczęściowy ma piękny odcień."

And again to herself, "Mm, that two-piece is a lovely shade."

"Kay, Nie spodziewałem spotkać ciebie tutaj - oh, przepraszam nie jesteś Kay?"

"Kay, I didn’t expect to see you here yet - oh, sorry you’re not Kay, are you?"

Daisy obróciła się aby zobaczyć kto do niej mówi.

Daisy turned around to see who was speaking to her.

Był to brodaty mężczyzna około pięćdziesiątki o raczej obszarpanym wyglądzie.

It was a rather shabby-looking, bearded man of about fifty.

Był na pewno z pochodzenia Afrykaninem i mówił z mocnym akcentem z południowych Stanów.

He was clearly of African origin and had a strong Southern States accent.

Pomimo swojego ubrania miał okulary słynnego włoskiego producenta o których Daisy wiedziała, że dużo kosztowały.

In spite of his clothes he was wearing glasses of a famous Italian make, which Daisy knew cost a lot of money.

"Istotnie, nie "

"No, indeed."

Daisy nie była przyzwyczajona do bycia zagadywaną na środku High Street i zaczęła iść w kierunku ulubionej budki z lodami.

Daisy wasn’t used to being chatted up in the middle of the High Street and made to walk off in the direction of her favourite ice-cream parlour.

"Przepraszam Panią ..., jestem reżyserem filmowym i ..."...

"Please excuse me, Miss...er, you see I’m a film director and..."

"Nie dziękuję , nie jestem zainteresowana. Do widzenia."

"No thank you, I’m not interested. Goodbye."

"Nie, Nie rozumie pani.  Ja naprawdę jestem.

"No, you don’t understand. I really am.

Jestem Lawrence Baker," powiedział do Daisy, jakby wymienienie nazwiska wyjaśniało jego zachowanie.

I’m Lawrence Baker," the man told Daisy as though the mention of his name would explain his behaviour.

"Jestem prywatnym detektywem !" zripostowała Daisy.

"And I’m a private investigator!" retorted Daisy.

"Oh, to nic nie szkodzi, będzie pani tak samo dobra."

"Oh, that doesn’t matter, you’ll do just the same."

Daisy była raczej dobra w pozbywaniu się głupich ludzi ale tym razem była trochę zaciekawiona aby dowiedzieć się co kryło się za takim naleganiem

Daisy was rather good at getting rid of stupid people but this time she was a bit curious to know what was behind this sort of insistence.

"Proszę mówić mi Lawrence" dodał mężczyzna.

"Do call me Lawrence" the man added.

"Jeśli nigdy nie słyszała pani o mnie reżyserowałem Burzę w obsadzie całkowicie z Harlemu".

"Look, in case you’ve never heard of me I directed an all Harlem cast of The Tempest."

Daisy lubiła Szekspira na ekranie i widziała ten film.

Daisy liked Shakespeare on the screen and had indeed seen the film.

" Bardzo podobał mi się pana film ale nie jestem Kay oh...., nie mówił pan o Kay Bartok, kanadyjskiej aktorce z Makbeta?"

"Well, I liked your film immensely but I’m not Kay and......oh, you weren’t talking about Kay Bartok, the Canadian actress in Macbeth? "

Pan to też reżyserował?"

You made that too, didn’t you?

"Tak." Uśmiechnął się Lawrence Baker. Daisy dobrze rozpoczęła jego dzień.

"Yes." Lawrence Baker smiled. Daisy had made his day.

"Obawiam się że, moje filmy nie przynoszą dużo pieniędzy ale jest mi przyjemnie słyszeć jak angielka mówi że, podobał się jej co najmniej jeden.

"I’m afraid my films don’t make a lot of money, but it gives me pleasure to hear an Englishwoman saying she enjoyed at least one of them.

Ale wróćmy do sprawy.

But back to business.

Pomyliłem panią z Kay. Miałem cudowny pomysł. Jak by się pani podobało dublowanie jej do końca tygodnia?"

I mistook you for Kay. And I’ve had a wonderful idea. How would you like to be her double for the rest of the week!"

Daisy była oszołomiona.

Daisy was stunned.

Pan Lawrence kontynuował: "pani twarz nie jest dokładnie taka jak jej ale ma pani identyczną budowę i takie same długie jasno brązowe włosy.

Mr. Lawrence continued: "Your face isn’t exactly like hers but you have an identical build and just the same long light-brown hair.

Wie pani, Kay jest trochę wyczerpana i bardzo potrzebuje odpoczynku.

You know, Kay, is a bit run down and she badly needs a rest.

Faktycznie ma dużo zajęć w najbliższych paru dniach ponieważ jesteśmy tutaj aby promować nasz najnowszy film for, "Powrót do dżungli z modemem ".

The thing is that she has a lot of engagements in the next few days as we are here to promote our latest film, "Back to the jungle with a modem".

"Ale, ja tak naprawdę nie gram zawodowo - czasami gram kiedy prowadzę dochodzenie, ale....." powiedziała Daisy.

"Well, I really don’t act as a profession - at least I do sometimes when I’m investigating a case, but......" said Daisy.

"Zobacz, może wypijmy razem szklankę kawy," powiedział Lawrence wskazując kawiarnię po drugiej stronie ulicy.

"Look, why don’t we have a cup of coffee over there," Lawrence indicated a coffee shop on the other side of the road.

"Kay spotyka się tam ze mną ponieważ chciała najpierw zrobić zakupy.

"Kay is meeting me there because she wanted to do some shopping first.

Patrz, jest tam - wchodzi teraz do kawiarni."

Look, there she is, going into the coffee shop now."

Lawrence był gadatliwym typem który nigdy nie przyjmował nie jako odpowiedzi. Daisy była dość zaintrygowana całą sprawą więc zdecydowała się spotkać Kay Bartok.

Lawrence was the talkative type who would never take no for an answer, and Daisy was rather intrigued by the whole matter so she decided to meet Kay Bartok.

Kiedy została przedstawiona aktorce, Daisy zobaczyła że, miały inne rysy, a Kay Bartok była co najmniej piętnaści lat starsza,

When she was introduced to the actress, Daisy saw that their features were different and that Kay Bartok was at least fifteen years older,

 ale fizycznie rzeczywiści były bardzo podobne.

but physically they were indeed very similar.

Kay Bartok mówiła z mocnym kanadyjskim akcentem .

Kay Bartok had a strong Canadian accent.

"Więc jest pani prywatnym detektywem, pani Hamilton.

"So you’re a private eye, Miss Hamilton.

To bardzo ciekawe.

How very interesting.

Musi pani czasami spotykać się z niebezpiecznymi sytuacjami ".

You must get into very dangerous situations sometimes."

Daisy spodobała się ta wdzięczna dama która patrzyła na ludzi jakby była szczerze zainteresowana tym co mówili.

Daisy took a liking to this gracious lady who looked at people as though she was sincerely interested in what they were saying.

"Kay, co ty myślisz?

"Kay, what do you think,

Pani Hamilton mogłaby zrobić ostry makijaż oczu, ubrać kapelusz zakrywający twarz i wyglądała dokładnie tak jak ty."

Miss Hamilton could put heavy eye make-up on, wear a face-covering hat and would look exactly like you."

"Chwileczkę, Panie Baker, ja pracuję jako prywatny detektyw a nie jako dubler filmowy..."

"Just a minute, Mr. Baker, I work as a private eye and not as a film double..."

"Posłuchaj Daisy, moglibyśmy zapłacić Pani jak za prowadzenie dochodzenia.

"Look, Daisy, we could pay you just as if you were investigating something.

Wyświadczyła by nam Pani wielką przysługę." Lawrence nalegał..

You would be doing us a great favour." Lawrence insisted.

Daisy wahała się:

Daisy hesitated:

Miała tylko jedną sprawę obecnie w ręku a to był sposób na zapłacenie za meble biurowe których bardzo potrzebowała.

she had only one case on hand at that moment and that was how to pay for some office furniture she needed badly.

Segregatory były wszędzie i jej fax nie działał.

Files were everywhere, and her fax machine wasn’t working.

"Dobrze " - odpowiedziała- "właśnie wyjeżdżałam na wakacje, ale mogę to odłożyć parę dni."

"Well" – she replied – "I was just going on holiday, but I could put it off for a few days."

Lawrence Baker uśmiechnął się triumfalnie:.

Lawrence Baker smiled triumphantly:

"Kay, jedź i odpocznij przez następne parę dni, a ja zabiorę Daisy ze sobą na przyjęcia i obiady na które byś poszła."

"Kay, you go off and have a rest for the next few days, and I’ll take Daisy round with me to parties and lunches you would be going to."

Kay Bartok wyglądała na odprężoną

Kay Bartok looked relieved.

"Chciałabym podziękować pani, pani Hamilton i mam nadzieję, że kiedy przyjadę następnym razem spotkamy się i będziemy mogły się razem dobrze pośmiać".

"I want to thank you Miss Hamilton and I hope the next time I come over I can look you up and we can have a good laugh together."

Następnego ranka Daisy znalazła się w apartamencie hotelowym z Panem Bakerem, który pomagał jej w makijażu.

The next morning Daisy found herself in a hotel suite with Mr. Baker helping her with her make-up.

Daisy była lekko zmieszana.

Daisy was a bit confused.

"Ale pani Bartok jest starsza niż ja ! Czy ludzie nie zauważą?

"But Miss Bartok is older than me! Won’t people notice?

A co jej akcentem?"

And what about her accent?"

Lawrence zaśmiał się.

Lawrence laughed.

"Nie martw się. Kay jest dobrze znana ze swoich klasycznych ról scenicznych i filmowych,

"Don't worry. Kay is well-known for her stage and film classical acting,

Studiowała w Londynie, i w każdym razie większość ludzi myśli, że jest angielką .

she studied in London, you know, and most people think she is English anyway.

Jeśli chodzi o fakt że Kay jest starsza niż pani, one nie wygląda na to w swoich filmach ".

As to the fact that Kay is older than you, she doesn’t look it in her films!"

Daisy zebrała się na odwagę i świetnie się bawiła przez resztę tygodnia.

Daisy took courage by the hand and enjoyed herself immensely for the rest of that week.

Ubierała się w piękne stroje, otwierała uroczystości, jadła wspaniałe jedzenie w cudownych restauracjach w sercu Londynu, i zarobiła paręset funtów.

She wore beautiful clothes, opened a fęte, had gorgeous food in wonderful restaurants in the heart of London and earned five hundred pounds.

Lawrence na pewno nie był skąpy.

Lawrence was anything but mean.

Była tylko jedna sprawa - niestety jej waga wzrosła o cztery funty!

There was just one thing - unfortunately she had put on four pounds in weight!

Z powrotem w swoim biurze studiowała gazety na które nie miała czasu przez ostatnie parę dni.

Back in her office Daisy was perusing the newspapers she hadn’t had time to see in the last few days.

Jeden z artykułów brzmiał:

One tabloid read:

"Kay Bartok otwiera uroczystość w sercu Anglii aby zebrać pieniądze na organizację charytatywną stwardnienia rozsianego.

"Kay Bartok opens fęte in the heart of England to collect money for a multiple sclerosis charity.

Suma prawie dwukrotnie większa niż oczekiwana została podarowana dzięki urokowi wielkiej aktorki.

Nearly double the sum expected was donated thanks to the charm of this great actress.

Zaobserwowano, że wyglądała bardzo dobrze i młodziej niż kiedy grała Lady Makbet w filmie Lawrencea Bakera.

It was noticed that she looked very well, and younger than when she played Lady Macbeth in Lawrence Baker’s film.

Skromnie powiedziała że ma nadzieję grać nawet lepiej w swojej następnej roli i że bardzo lubi Angielskie lody!"

She modestly said that she hopes to act even better in her next role and that she likes English ice-cream very much!"


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com