DAISY STORIES YORUBA

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
Iyalnu Naa
THE DAISY STORIES by Crystal Jones 1995-2018

.Translation volunteered by: Olofa Adedamola
Emails:
 olofaisrael@yahoo.com  olofaisrael@gmail.com

WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
Iyalnu Naa The surprise

 Deesi gb foonu si gbiyanju lati tun p onbr rẹ leekan si.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

 Onbr rẹ, ni Franki Baksini kan bayii, ti o n il-ẹru nla kan fun awọn ohun l-ina, k tii sanw fun ise ọjọ mj ti oun se fun un. 

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

 Deesi ti  tiraka lati se awari ibi ti alailootọ ẹnikeji Ọgbẹni Baksini n gb bayii o s n fi taratara reti sọwedowo rẹ.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

 Deesi ti bẹrẹ si ni r o p fmọ ki       Onbr oun pẹlu naa m jẹ alaisootọ.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

 Ohun kan bi ẹni ti nnkan s, dhn ni odikeji foonu, Hẹlo, ki ni ẹ fẹ?

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

 Ohn ọdọbnrin kan tii se akọwe Franki Baksini ni.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

 Jọwọ, mo fẹ ba Ọgbẹni Baksini sọrọ,  

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

 E m bn o, Ọgbẹni Baksini k si ni il.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

Deesi tak, o ni amọ, igba wo ni yoo pad d?

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

 Emi k mọ o        

"I'm afraid I don't know."

 N jẹ o le sọ fun un p Deesi Hamitin p e sori aago maa s fẹ lati ba a sọrọ ni knkn. 

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

 K bur, dara mo r bẹẹ ni gbogbo s k-kn-mi ti fun un.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

  Eyi ni p sor foonu ẹlẹkẹwaa ti Deesi maa ni laarin ọsẹ meji pelu ọdọbnrin yii, sugbon Franki Baksini k tii kn si i paapaa.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

 Inu bi Deesi, o si pinnu lati lọ si ile-ẹru Ọgbẹni Baksini ki oun l mọ ti b  w nibẹ.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

 Nigbati d ibẹ, o kn ilẹkun ọọfisi naa.

When she arrived, she knocked on the office door.

 Pelu ohun ma-yọ-mi-lẹnu rẹ, Akọwe Baksini wi pe, Wọle w.

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

 Mo ti p sori aago ni aimoye igba emi ni Deesi Hamitin.

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

 Lootọ? Tani o fẹ ba ni gbolohun? ọdọbinrin naa beere lai tilẹ bojuwo Deesi.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

 Deesi fs p, Ọgbẹni Baksini ni mo fẹ ba ni gbolohun.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

 Kd tilẹ ti mura j s i.

She was becoming even more aggressive.

 Pelu ohun ma-yọ-mi-lẹnu rẹ naa, o wi pe, Ko si ni ibi o. s tun n k iwe-irohin rẹ lọ. 

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

 Deesi wi pelu ariwo pe, t gẹẹ bayii, sọ ilẹkun gb-. 

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

 Ọkn Deesi kaarẹ lọpọlọpọ.

Daisy felt rather depressed.

 Mo mọ ohun ti maa se, Maa fẹsẹ kan duro ni isọ Luigi fun ktya ọlọgẹdẹ kan ti o dọsọ.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

 Deesi fẹran lati maa jokoo si isọ ktya Luigi, ki s takurọsọ diẹ pẹlu onisọ yii, ti jẹ ara Itali kan ti ki i se elr buburu

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

 Bi Deesi se m k gn lọ si ọọfisi rẹ, ọrọ ti o jẹ mọ awon ọmọ eniyan k dn un mọ.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

 Bi Deesi se n paarọ bt rẹ lọwọ s slbt, bẹẹ ni ẹnikan kn ilẹkun ti si wọle w.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

 Onisẹ kan ti wọ asọ isẹ toketilẹ ni

It was a workman in overalls.

 Omidan, ẹ jọwọ se ẹyin ni Omidan Deesi Hamitin? Nibo ni ki a gb awọn eleyii kalẹ s? n na ọwọ s pt nla meji ti n bẹ ni idasẹle bgk.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

 Bẹẹ ni, emi ni Omidan Deesi Hamitin sugbọn ki ni awọn ohun ti w ninu awọn pt nibẹ yẹn?

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

 Ẹrọ amu-nnkan-tut ni eyi ti o tobi yii, kekere s jẹ ẹrọ ti n p ẹlẹrindodo. Awọn ti o yn yii dara o, se o mọ, iru awọn ti dara j ni arọwọto ni yii.  

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

Deesi lọgun pe Emi sọ pe mo fẹ r awọn yii o,

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

 Onisẹ fi dandan mu u pe Sugbọn orukọ rẹ ni n bẹ lori iwe ẹr!

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

 Gbogbo ow ni ti w ni sanp. S sọ ibi ti maa gbe wọn kalẹ si.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

  k diẹ ki Deesi kọ awọn ẹr yii nigbati ri ti Franki Baksini pẹlu n wọle bọ w.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

 Omidan Hamitin. Mo tọrọ aforijin pe mi kn si ọ lati igba yii w.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

 Mo r pe k bi ọ ninu, mo ti sakiyesi pe o ni ẹrọ amu-nnkan-tut ninu ọọfisi rẹ ati ẹrọ ti n p ẹlẹrindodo yii jẹ iru eyi ti k wọpọ.

  

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little specialty.

 O, tilẹ w naa, sọwedowo rẹ ni yii fun isẹ ribiribi ti o se, pẹlu n ow diẹ fun awọn nw pẹpẹpẹ rẹ

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

 Franki Baksini ri pe ẹnu ya Deesi, fi kun ọrọ pe:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

 Mo lero pe akọwe mi ti maa pe ọ? Mo lọ irin ajo lati bi ọsẹ meloo diẹ lati lọ gbadun pẹlu iyawo mi tuntun.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

 Deesi yara sara rẹ giri, Rara, ko buru, k p mi   amọ ko si iyọnu, Ọgbẹni Baksini.

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Iyalẹnu Naa The surprise

 Deesi gb foonu si gbiyanju lati tun p onbr rẹ leekan si.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

 Onbr rẹ, ni Franki Baksini kan bayii, ti o n il-ẹru nla kan fun awọn ohun l-ina, k tii sanw fun ise ọjọ mj ti oun se fun un. 

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

 Deesi ti  tiraka lati se awari ibi ti alailootọ ẹnikeji Ọgbẹni Baksini n gb bayii o s n fi taratara reti sọwedowo rẹ.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

 Deesi ti bẹrẹ si ni r o p fmọ ki       Onbr oun pẹlu naa m jẹ alaisootọ.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

 Ohun kan bi ẹni ti nnkan s, dhn ni odikeji foonu, Hẹlo, ki ni ẹ fẹ?

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

 Ohn ọdọbnrin kan tii se akọwe Franki Baksini ni.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

 Jọwọ, mo fẹ ba Ọgbẹni Baksini sọrọ,  

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

 E m bn o, Ọgbẹni Baksini k si ni il.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

Deesi tak, o ni amọ, igba wo ni yoo pad d?  

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

 Emi k mọ o        

"I'm afraid I don't know."

 N jẹ o le sọ fun un p Deesi Hamitin p e sori aago maa s fẹ lati ba a sọrọ ni knkn. 

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

 K bur, dara mo r bẹẹ ni gbogbo s k-kn-mi ti fun un.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

  Eyi ni p sor foonu ẹlẹkẹwaa ti Deesi maa ni laarin ọsẹ meji pelu ọdọbnrin yii, sugbon Franki Baksini k tii kn si i paapaa.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

 Inu bi Deesi, o si pinnu lati lọ si ile-ẹru Ọgbẹni Baksini ki oun l mọ ti b  w nibẹ.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

 Nigbati d ibẹ, o kn ilẹkun ọọfisi naa.

When she arrived, she knocked on the office door.

 Pelu ohun ma-yọ-mi-lẹnu rẹ, Akọwe Baksini wi pe, Wọle w.

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

 Mo ti p sori aago ni aimoye igba emi ni Deesi Hamitin.

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

 Lootọ? Tani o fẹ ba ni gbolohun? ọdọbinrin naa beere lai tilẹ bojuwo Deesi.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

 Deesi fs p, Ọgbẹni Baksini ni mo fẹ ba ni gbolohun.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

 Kd tilẹ ti mura j s i.

She was becoming even more aggressive.

 Pelu ohun ma-yọ-mi-lẹnu rẹ naa, o wi pe, Ko si ni ibi o. s tun n k iwe-irohin rẹ lọ. 

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

 Deesi wi pelu ariwo pe, t gẹẹ bayii, sọ ilẹkun gb-. 

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

 Ọkn Deesi kaarẹ lọpọlọpọ.

Daisy felt rather depressed.

 Mo mọ ohun ti maa se, Maa fẹsẹ kan duro ni isọ Luigi fun ktya ọlọgẹdẹ kan ti o dọsọ.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

 Deesi fẹran lati maa jokoo si isọ ktya Luigi, ki s takurọsọ diẹ pẹlu onisọ yii, ti jẹ ara Itali kan ti ki i se elr buburu

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

 Bi Deesi se m k gn lọ si ọọfisi rẹ, ọrọ ti o jẹ mọ awon ọmọ eniyan k dn un mọ.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

 Bi Deesi se n paarọ bt rẹ lọwọ s slbt, bẹẹ ni ẹnikan kn ilẹkun ti si wọle w.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

 Onisẹ kan ti wọ asọ isẹ toketilẹ ni

It was a workman in overalls.

 Omidan, ẹ jọwọ se ẹyin ni Omidan Deesi Hamitin? Nibo ni ki a gb awọn eleyii kalẹ s? n na ọwọ s pt nla meji ti n bẹ ni idasẹle bgk.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

 Bẹẹ ni, emi ni Omidan Deesi Hamitin sugbọn ki ni awọn ohun ti w ninu awọn pt nibẹ yẹn?

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

 Ẹrọ amu-nnkan-tut ni eyi ti o tobi yii, kekere s jẹ ẹrọ ti n p ẹlẹrindodo. Awọn ti o yn yii dara o, se o mọ, iru awọn ti dara j ni arọwọto ni yii.  

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

Deesi lọgun pe Emi sọ pe mo fẹ r awọn yii o,

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

 Onisẹ fi dandan mu u pe Sugbọn orukọ rẹ ni n bẹ lori iwe ẹr!

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

 Gbogbo ow ni ti w ni sanp. S sọ ibi ti maa gbe wọn kalẹ si.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

  k diẹ ki Deesi kọ awọn ẹr yii nigbati ri ti Franki Baksini pẹlu n wọle bọ w.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

 Omidan Hamitin. Mo tọrọ aforijin pe mi kn si ọ lati igba yii w.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

 Mo r pe k bi ọ ninu, mo ti sakiyesi pe o ni ẹrọ amu-nnkan-tut ninu ọọfisi rẹ ati ẹrọ ti n p ẹlẹrindodo yii jẹ iru eyi ti k wọpọ.

  

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little specialty.

 O, tilẹ w naa, sọwedowo rẹ ni yii fun isẹ ribiribi ti o se, pẹlu n ow diẹ fun awọn nw pẹpẹpẹ rẹ

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

 Franki Baksini ri pe ẹnu ya Deesi, fi kun ọrọ pe:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

 Mo lero pe akọwe mi ti maa pe ọ? Mo lọ irin ajo lati bi ọsẹ meloo diẹ lati lọ gbadun pẹlu iyawo mi tuntun.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

 Deesi yara sara rẹ giri, Rara, ko buru, k p mi   amọ ko si iyọnu, Ọgbẹni Baksini.

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org    www.englishgratis.com    www.20ore.com    www.scuolitalia.com