DAISY STORIES CREOLE

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
Yon sipriz
THE DAISY STORIES by Crystal Jones 1995-2018

.Translation volunteered by: Allendy Doxy • Email: 
lechateau@juno.com
Web site: www.chateauenterprises.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

               Yon sipriz

The surprise

Daisy pran telefn lan pou li ka eseye rele kliyan lan ank.

Daiy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Kliyan lan, yo gwozotobre ki rele Frank Baccini, ki te genyen yon gwo magazen materyl elektrik, pat janm peye l pou de jou travay li te f pou li.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisy rive dekouvri kote yon patn malont mesye Baccini te rete, epi li tap tann lajan l matin, midi, swa.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Daisy te kmanse panse ke kliyan l lan te malont tou.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

“Alo, eske m ka ede w?” yon vwa reponn nan lt liy lan.

Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Se te vwa yon jn fi, sekret mesye Baccini an.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

“Mwen ta renmen pale ak mesye Baccini, silvoupl

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

“Li pa la non, lal f yon ti vwayaj.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

“Men ki l lap tounen?” Daisy mande fi-a.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

“Mwen pa konnen non.”

"I'm afraid I don't know."

“Di l silvoupl ke Daisy  Hamilton te rele l epi li ta renmen pale ak li jodiya menm.

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

“Enbyen wi, ma w sa,” fi-a reponn tankou sa pa gade l.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Pandan de semn, sa te f dizym fwa Daisy pale ak jn fi sa-a, men gwozotobre yo rele Frank Baccini an poko janm ka pale ak li.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Dezi te fache tankou yon michan toro ak kn epi li deside ale nan magazen mesye Baccini pou jwen ak li.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

L l rive, li frape nan pt biwo-a

When she arrived, she knocked on the office door.

Sekret mesye Baccini-a ak vwa monotn li an di l: “Antre.”

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

“Mwen rele plizy’e fwa isi-a – non mwen se Daisy Hamilton.”

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

“Tout bon? Ak kil’es ou vle pale?” jn fi-a mande Daisy san l pa men leve tt li pou l gade Daisy.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

“Mwen bezwen pale ak mesye Baccini,” Daisy reponn.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Daisy kmanse vin pi agresif.

She was becoming even more aggressive.

“Mesye Baccini pala,” sekret-a reponn nan menm vye vwa l la epi li kontinye li liv ki te nan menn lan.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Daisy f yon sl rele sou li, “Sap fini jodiya” epi li frape pt la epi l vire do l.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisy te santi l dekouraje.

Daisy felt rather depressed.

“Mwen konen sa mwen pral f,” li reflechi, “Mwen pral pase kay Luigi pou pran yon banana split.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Daisy te renmen ale chita kay Luigi-a pou f yon ti pale ak mt salon krm lan ki te yon bon Italyen ki toujou gen bon ti parl pou moun.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

L Daisy ap monte eskalye yo pou ale nan biwo l li vin santi li mwens enve ak atitid moun,

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Daisy tap chanje sapat nan pye l l yon moun frape nan pt la epi moun lan antre.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Se te yon ouvrye ki te gen rad travay li sou li.

It was a workman in overalls.

“Eskize m ti matmwazl – Eske se ou ki Daisy Hamilton lan? Ki kote pou mwen depoze yo?” pandan ke mesye-a ap montre li de gwo bwat sou mach la.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

“Wi, se mwen ki Daisy Hamilton, men kisa w pote la – kisa ki nan bwat sa yo?”

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

“Pi gwo bwat la gen yon frijid e ti piti-a genyen yon machin pou f cappuccino. Ou konen ke w te f yon bon chwa, sa yo se pi bon mak ki genyen.”

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

“Men mwen pat kmande okenn machin,” Daisy di ak yon sezisman.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

“Men se non paw ki sou n’ot pou livrezon an!” mesye-a f Daisy konnen.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

“Yo deja peye pou yo – djs f m konnen ki kote pou mwen mete yo.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Daisy ta pral refize machin yo l li w Frank Baccini kap antre nan pt la tou.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

“Matmwazl Hamilton mwen regrt anpil ke m pat gentan rele w.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

Mwen espere ke ou pap fache paske m w ke ou pat genyen yon frijid nan biwo lan epi… machin capuccino sa-a se yon ti espesyalite.

I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

O an pasan, men chk ou-a pou bon travay ke w te f pou mwen ak yon ti diplis pou depans ou yo.

Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini w Daisy tlman sezi li di :

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

“Mwen espere ke sekret m lan te rele w? Sa f kk semn ke mwen te nan lin de myl mwen.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy repran tt li,”Ebyen, non, li pat di m sa – men pa gen pwoblm mesye Baccini!

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


               Yon sipriz

The surprise

Daisy pran telefn lan pou li ka eseye rele kliyan lan ank.

Daiy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Kliyan lan, yo gwozotobre ki rele Frank Baccini, ki te genyen yon gwo magazen materyl elektrik, pat janm peye l pou de jou travay li te f pou li.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Daisy rive dekouvri kote yon patn malont mesye Baccini te rete, epi li tap tann lajan l matin, midi, swa.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Daisy te kmanse panse ke kliyan l lan te malont tou.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

“Alo, eske m ka ede w?” yon vwa reponn nan lt liy lan.

Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Se te vwa yon jn fi, sekret mesye Baccini an.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

“Mwen ta renmen pale ak mesye Baccini, silvoupl

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

“Li pa la non, lal f yon ti vwayaj.

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

“Men ki l lap tounen?” Daisy mande fi-a.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

“Mwen pa konnen non.”

"I'm afraid I don't know."

“Di l silvoupl ke Daisy  Hamilton te rele l epi li ta renmen pale ak li jodiya menm.

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

“Enbyen wi, ma w sa,” fi-a reponn tankou sa pa gade l.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Pandan de semn, sa te f dizym fwa Daisy pale ak jn fi sa-a, men gwozotobre yo rele Frank Baccini an poko janm ka pale ak li.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Dezi te fache tankou yon michan toro ak kn epi li deside ale nan magazen mesye Baccini pou jwen ak li.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

L l rive, li frape nan pt biwo-a

When she arrived, she knocked on the office door.

Sekret mesye Baccini-a ak vwa monotn li an di l: “Antre.”

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

“Mwen rele plizy’e fwa isi-a – non mwen se Daisy Hamilton.”

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

“Tout bon? Ak kil’es ou vle pale?” jn fi-a mande Daisy san l pa men leve tt li pou l gade Daisy.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

“Mwen bezwen pale ak mesye Baccini,” Daisy reponn.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Daisy kmanse vin pi agresif.

She was becoming even more aggressive.

“Mesye Baccini pala,” sekret-a reponn nan menm vye vwa l la epi li kontinye li liv ki te nan menn lan.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Daisy f yon sl rele sou li, “Sap fini jodiya” epi li frape pt la epi l vire do l.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Daisy te santi l dekouraje.

Daisy felt rather depressed.

“Mwen konen sa mwen pral f,” li reflechi, “Mwen pral pase kay Luigi pou pran yon banana split.

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Daisy te renmen ale chita kay Luigi-a pou f yon ti pale ak mt salon krm lan ki te yon bon Italyen ki toujou gen bon ti parl pou moun.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

L Daisy ap monte eskalye yo pou ale nan biwo l li vin santi li mwens enve ak atitid moun,

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Daisy tap chanje sapat nan pye l l yon moun frape nan pt la epi moun lan antre.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Se te yon ouvrye ki te gen rad travay li sou li.

It was a workman in overalls.

“Eskize m ti matmwazl – Eske se ou ki Daisy Hamilton lan? Ki kote pou mwen depoze yo?” pandan ke mesye-a ap montre li de gwo bwat sou mach la.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

“Wi, se mwen ki Daisy Hamilton, men kisa w pote la – kisa ki nan bwat sa yo?”

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

“Pi gwo bwat la gen yon frijid e ti piti-a genyen yon machin pou f cappuccino. Ou konen ke w te f yon bon chwa, sa yo se pi bon mak ki genyen.”

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

“Men mwen pat kmande okenn machin,” Daisy di ak yon sezisman.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

“Men se non paw ki sou n’ot pou livrezon an!” mesye-a f Daisy konnen.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

“Yo deja peye pou yo – djs f m konnen ki kote pou mwen mete yo.

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Daisy ta pral refize machin yo l li w Frank Baccini kap antre nan pt la tou.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

“Matmwazl Hamilton mwen regrt anpil ke m pat gentan rele w.

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

Mwen espere ke ou pap fache paske m w ke ou pat genyen yon frijid nan biwo lan epi… machin capuccino sa-a se yon ti espesyalite.

I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

O an pasan, men chk ou-a pou bon travay ke w te f pou mwen ak yon ti diplis pou depans ou yo.

Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Frank Baccini w Daisy tlman sezi li di :

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

“Mwen espere ke sekret m lan te rele w? Sa f kk semn ke mwen te nan lin de myl mwen.

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Daisy repran tt li,”Ebyen, non, li pat di m sa – men pa gen pwoblm mesye Baccini!

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com