DAISY STORIES CZECH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE NIGHT WATCH
 Noční hlídka 
THE DAISY STORIES by Crystal Jones ©
1995-2013
.Translation and voiceover by: Lenka Huntley • Email: lenkahuntley@gmail.com
CLICK FOR LENKA HUNTLEY'S CV

WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
  Audio Link
 

Noční hlídka 

Night Watch  

Onoho jarního rána vstala Daisy brzy, protože pracovala na případě v nedalekém městě.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Do své kanceláře dorazila ve tři čtvrtě na osm s čerstvými šlehačkovými zákusky v papírovém sáčku a prahnoucí po šálku kávy.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Když odemykala dveře, ozval se ženský hlas: “Je otevřeno, Daisy.”

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Byla to uklízečka Pam.

It was Pam, the cleaner.

“Co takhle dát si snídani, Pam?” usmála se Daisy a všimla si, že je Pam uplakaná.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

“Pam, co se stalo?

"Pam, whatever has happened?

Sedněte si a dejte si se mnou snídani.

Come on sit down and have some breakfast with me.

Povězte mi, prosím, co vás trápí.”

Please tell me what’s bothering you."

Pam byla tvrdě pracující žena, která vychovávala dvě děti.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Uklízela celou budovu, což znamenalo sedm kanceláří.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

“Jim se do mě zase navážel kvůli dětem. 

"Jim has been on to me again about the children.

Víte, nemá soudní nárok na to, aby je viděl a ani v nejmenším ho nezajímají a nikdy ho ani nezajímali.”

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

“Dejme si kávu.”

"Let’s put the kettle on."

Daisy začala připravovat instantí kávu a nabídla Pamele zákusek,

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

“Takže, proč nezačnete pěkně od začátku?”

"Now, why don’t you start from the beginning?"

Pam vypadala velmi znepokojeně, když se dala do vyprávění:

Pam looked extremely troubled and went on:

“Víte, když jsme se rozvedli, vůbec ho nezajímalo, jestli děti uvidí.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

Teď když nemá žádné peníze, začal vyhrožovat, že mi děti sebere, když mu nějaké peníze nedám.”

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

“Nemyslím si, že by to mohl jen tak udělat, Pam,” uvažovala Daisy.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

 Pam si vzala další zákusek.

Pam accepted another bun.

“Ne, Daisy, jednoduché by to nebylo, ale on je velmi pomstychtivý a vyhrožuje mi, že z mého života udělá peklo.”

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

“Nuže, počkáme a uvidíme.

"Well, we’ll just have to wait and see.

Podívejte, pokud se uchýlí k násilí, musíte zavolat policii.”

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

“Znám Jima, pokud mu nedám žádné peníze, dodrží slovo.”

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Tři dny poté obdržela Daisy telefonát.

Three days later Daisy got a telephone call.

“Daisy, tady Pam. Jsem z toho šílená.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

Každý večer po tom, co zavře hospoda, chodí Jim k mému domu a snaží se nahlédnout dovnitř oknem od ložnice a vydává přitom podivné zvuky.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

Snaží se mě vynervovat tak, abych to vzdala a dala mu peníze, které vyžaduje.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

Už třetí den z toho nespím.”

I haven’t slept for three days."

“Informovala jste o tom policii?”

" Have you informed the police about it?"

“Jim mi právě teď volal a řekl, že když přivolám policii, řekne jim, že jsem si všechno vymyslela a že jsem hysterka a blázen a že bych neměla mít děti ve své péči.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

Co budu dělat, Daisy? Jsem zoufalá.”

What am I going to do Daisy? I feel desperate."

“Dobře, Pam, dejte mi svoji adresu a uvidíme, co se dá dělat.”

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy zašla do místního elekro obchodu s televizemi, radii a počítači a vyžádala si pana Ranjee, majitele obchodu.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

“Pane Ranjee, myslíte, že byste  mi mohl na pár dní půjčit videokameru?”

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

Daisy vypátrala zloděje, který kradl v obchodě před několika měsíci

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

a pan Ranjee vždycky říkal, že kdykoliv bude něco potřebovat, může se na něj obrátit.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

“Samozřejmě, slečno Hamiltonová. Říkáte, že potřebujete nějakou, která funguje ve tmě.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

Hm – vezměte si tuhle. Víte, jak se s ní zachází? Ukážu vám to.”

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Pan Ranjee strávil další půl hodinu tím, že Daisy učil základní triky s videokamerou.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Asi v deset hodin toho večera se Daisy, vyzbrojená videokamerou v nepromokavém obalu rozhodla zajít za Pam.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Aby jí chvíle nebyla dlouhá, měla v kapse také píšťalku a čokoládovou tyčinku Mars.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

“Ale ne! Začíná pršet,” zvolala Daisy sama pro sebe.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Kdykoliv měla nějakou práci v noci, vždycky pršelo.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Naštěstí tentokrát si s sebou vzala pláštěnku s kapucou.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

V tuhle noční dobu bylo kolem jen málo lidí.

At that time of night there were few people around.

Pam předtím vysvětlila, že bydlí ve starém domku a její ložnice je vzadu směrem do zahrady.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Když Daisy dorazila, šla k zadní straně domku, přelezla nízký plot

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

a na druhém konci zahrady uviděla polorozpadlou kůlnu na nářadí.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

“Tady se schovám a počkám na tu zrůdu.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

Jak se opovažuje ubližovat Pam, “ pomyslela si Daisy.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Když byla uvnitř kůlny, Daisy uslyšela zvenku jakýsi zvuk jako když na zem padá květináč

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

a sehnula se tak, aby ji nemohl nikdo skrz špinavé okénko zahlédnout.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

Jak se zdálo podle mňoukání, které uslyšela, tohle bylo místo, kde se scházely kočky.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

“Zajisté, pokud chce manžel Pam zopakovat svůj předešlý výstup, bude lepší, když se zbavím těch koček, jinak se poleká.”

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Opatrně pootevřela dveře kůlny a hodila starou botu, kterou předtím našla uvnitř na kočky, které se rychle vytratily.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Opět nastal klid.

Now everything was quiet again.

Za dvě hodiny, ztuhlá vlhkem a zimou, vstala Daisy ze starého proutěného křesla, na kterém předtím seděla.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

“Už to nemůžu vydržet” postěžovala si pro sebe.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Pak ji ale napadlo, že slyší zvuk holínek čvachtajících vlhkým spadným listím.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Někdo se plížil směrem k domu.

Someone was creeping towards the house.

Daisy bolely ztuhlé ruce a málem upustila videokameru.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Vyzula si boty a vyklouzla pootevřenými dveřmi kůlny.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

V ten moment kolem projelo auto s naplno rozsvícenými světly a Daisy viděla zcela jasně:

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Manžel Pam špehoval oknem do ložnice.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisy se podařilo jednat rychle a zapnout videokameru.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Teď už jen mrholilo.

It was only drizzling now.

Manžel Pam začal hulákat skrz okno na svou bývalou ženu a vyhrožovat jí.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy nafilmovala celý výstup i s výhrůžkami na kameru.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

Náhle začala videokamera podivně vrčet.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

“Asi se zablokovala páska!” zpanikařila Daisy.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Pokusila se kameru vypnout, ale stiskla špatný knoflík a vrčení zesílilo.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

V ten moment si manžel Pam všimnul, že se něco děje a vztekle se otočil.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Došlo mu, že ho někdo pozoruje a zaklel.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Pak se naklonil směrem k Daisy jako by ji chtěl uhodit.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

První, co Daisy napadlo, bylo ochránit videokameru svým tělem, a tak se k němu obrátila zády a začala ječet.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Zdálo se, že její jekot trval celou věčnost.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Náhle na oba dva zasvítilo silné světlo baterky.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

“Co se to tu děje?”

"What’s going on here?"

Byla to policistka, tvářící se velmi odhodlaně.

It was a police-woman, looking very determined.

“Viděla jsem vás jak přelézáte přes ten plot,” světlo baterky namířila na muže.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

“Oba dva, pojďte klidně.

"Come quietly, both of you.

Zatýkám vás za neoprávněné vniknutí na cizí pozemek a …”

I'm arresting you for trespassing and ..."

Právě v tom okamžiku se v okně od ložnice objevila Pam, otevřela ho a vykoukla ven.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

“Strážníku, strážníku. Ten muž sem určitě vniknul nepovoleně, ale ta mladá žena je moje kamarádka.”

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pamelin bývalý manžel byl odveden jakmile se objevil kolega policistky a Daisy byla pozvána do domku, aby se trochu upravila a dala si šálek horkého kakaa.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

“Tak to jsme měli docela štěstí.” řekla Daisy.

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

“Nafilmovat ho, jak se v noci diva do vašeho okna a to celé za přítomnosti policie.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

Nemyslím si, že vám Jim bude ještě dělat jakékoliv potíže.

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Kolem jedenácté hodiny nadcházejícího rána přišla Daisy do své kanceláře a na stole našla vázu s kyticí čerstvých květin.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

Vedle byla malá cedulka se vzkazem napsaným tužkou.

Nearby was a little note written in pencil.

“Díky Daisy, ještě jednou díky. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

P.S. Do lednice jsem vám dala domácí rynglovou marmeládu.”

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Noční hlídka 

Night Watch  

Onoho jarního rána vstala Daisy brzy, protože pracovala na případě v nedalekém městě.

Daisy had got up early that spring morning because she was working on a case in the nearby town.

Do své kanceláře dorazila ve tři čtvrtě na osm s čerstvými šlehačkovými zákusky v papírovém sáčku a prahnoucí po šálku kávy.

She arrived at her office with a paper bag in her hand containing fresh cream buns at a quarter to eight and was dying for a cup of coffee.

Když odemykala dveře, ozval se ženský hlas: “Je otevřeno, Daisy.”

As she put the key in the lock, a woman’s voice called out, "It’s open, Daisy."

Byla to uklízečka Pam.

It was Pam, the cleaner.

“Co takhle dát si snídani, Pam?” usmála se Daisy a všimla si, že je Pam uplakaná.

"How about some breakfast, Pam?" said Daisy with a smile and then noticed Pam had obviously been crying.

“Pam, co se stalo?

"Pam, whatever has happened?

Sedněte si a dejte si se mnou snídani.

Come on sit down and have some breakfast with me.

Povězte mi, prosím, co vás trápí.”

Please tell me what’s bothering you."

Pam byla tvrdě pracující žena, která vychovávala dvě děti.

Pam was a hard-working woman with two children to bring up.

Uklízela celou budovu, což znamenalo sedm kanceláří.

She did the cleaning for the whole building which meant seven offices.

“Jim se do mě zase navážel kvůli dětem. 

"Jim has been on to me again about the children.

Víte, nemá soudní nárok na to, aby je viděl a ani v nejmenším ho nezajímají a nikdy ho ani nezajímali.”

You know he has no legal right to see them and he really couldn’t care less about them, and never has."

“Dejme si kávu.”

"Let’s put the kettle on."

Daisy začala připravovat instantí kávu a nabídla Pamele zákusek,

Daisy began preparing the instant coffee and offered Pam a bun,

“Takže, proč nezačnete pěkně od začátku?”

"Now, why don’t you start from the beginning?"

Pam vypadala velmi znepokojeně, když se dala do vyprávění:

Pam looked extremely troubled and went on:

“Víte, když jsme se rozvedli, vůbec ho nezajímalo, jestli děti uvidí.

"You see, when we got divorced he didn’t even ask to see his children.

Teď když nemá žádné peníze, začal vyhrožovat, že mi děti sebere, když mu nějaké peníze nedám.”

Now he’s got no money, he’s trying to torture me into giving him some with the threat that otherwise he’ll get the children away from me."

“Nemyslím si, že by to mohl jen tak udělat, Pam,” uvažovala Daisy.

"I don’t think he can do that easily, Pam," Daisy reasoned.

 Pam si vzala další zákusek.

Pam accepted another bun.

“Ne, Daisy, jednoduché by to nebylo, ale on je velmi pomstychtivý a vyhrožuje mi, že z mého života udělá peklo.”

"No Daisy, not easily, but he’s very vindictive and he’s threatened to make my life a hell."

“Nuže, počkáme a uvidíme.

"Well, we’ll just have to wait and see.

Podívejte, pokud se uchýlí k násilí, musíte zavolat policii.”

Look, if he gets violent all you have to do is call the police."

“Znám Jima, pokud mu nedám žádné peníze, dodrží slovo.”

"I know Jim, if I don’t give him money he’ll be as good as his word."

Tři dny poté obdržela Daisy telefonát.

Three days later Daisy got a telephone call.

“Daisy, tady Pam. Jsem z toho šílená.

"Daisy, it’s Pam. I’m going round the bend.

Každý večer po tom, co zavře hospoda, chodí Jim k mému domu a snaží se nahlédnout dovnitř oknem od ložnice a vydává přitom podivné zvuky.

Jim’s been coming round to my house every night after the pubs close trying to see through my bedroom window and making strange noises.

Snaží se mě vynervovat tak, abych to vzdala a dala mu peníze, které vyžaduje.

He’s trying to get on my nerves so that I’ll give in and hand over all the money he asks for.

Už třetí den z toho nespím.”

I haven’t slept for three days."

“Informovala jste o tom policii?”

" Have you informed the police about it?"

“Jim mi právě teď volal a řekl, že když přivolám policii, řekne jim, že jsem si všechno vymyslela a že jsem hysterka a blázen a že bych neměla mít děti ve své péči.

"Jim telephoned me just now and said that if I call the police in, he’ll tell them I’m imagining things and hysterical and mentally ill and shouldn’t have his children in my custody.

Co budu dělat, Daisy? Jsem zoufalá.”

What am I going to do Daisy? I feel desperate."

“Dobře, Pam, dejte mi svoji adresu a uvidíme, co se dá dělat.”

"All right Pam, tell me your address and I’ll see what I can do."

Daisy zašla do místního elekro obchodu s televizemi, radii a počítači a vyžádala si pana Ranjee, majitele obchodu.

Daisy went round to Trends, her local television, radio and computer shop, and asked to speak to Mr. Ranjee, the owner of the shop.

“Pane Ranjee, myslíte, že byste  mi mohl na pár dní půjčit videokameru?”

"Mr. Ranjee, do you think you could lend me a camcorder for a couple of days?"

Daisy vypátrala zloděje, který kradl v obchodě před několika měsíci

Daisy had found the thief who was stealing from the shop a few months’ ago

a pan Ranjee vždycky říkal, že kdykoliv bude něco potřebovat, může se na něj obrátit.

and Mr. Ranjee had always said that if ever she needed something, please to come and ask for it.

“Samozřejmě, slečno Hamiltonová. Říkáte, že potřebujete nějakou, která funguje ve tmě.

"Of course, Miss Hamilton. You say you want one that works in the dark.

Hm – vezměte si tuhle. Víte, jak se s ní zachází? Ukážu vám to.”

Mm - take this. Do you know how to use it? Let me show you."

Pan Ranjee strávil další půl hodinu tím, že Daisy učil základní triky s videokamerou.

Mr. Ranjee spent the next half hour teaching Daisy some elementary camcorder tricks.

Asi v deset hodin toho večera se Daisy, vyzbrojená videokamerou v nepromokavém obalu rozhodla zajít za Pam.

Daisy decided to go around to Pam’s house at about ten that evening armed with the camcorder and its rain-proof covering.

Aby jí chvíle nebyla dlouhá, měla v kapse také píšťalku a čokoládovou tyčinku Mars.

She also had a whistle in her pocket and a Mars bar to while away the time.

“Ale ne! Začíná pršet,” zvolala Daisy sama pro sebe.

"Oh no! It’s beginning to rain," Daisy exclaimed to herself.

Kdykoliv měla nějakou práci v noci, vždycky pršelo.

Whenever she had a job on at night it invariably rained.

Naštěstí tentokrát si s sebou vzala pláštěnku s kapucou.

Fortunately, this time, she had brought a plastic mac and hood with her.

V tuhle noční dobu bylo kolem jen málo lidí.

At that time of night there were few people around.

Pam předtím vysvětlila, že bydlí ve starém domku a její ložnice je vzadu směrem do zahrady.

Pam had explained that she lived in an old cottage, and that her bedroom was round the back facing the garden.

Když Daisy dorazila, šla k zadní straně domku, přelezla nízký plot

When Daisy arrived, she went to the back of the cottage, climbed over the low fence

a na druhém konci zahrady uviděla polorozpadlou kůlnu na nářadí.

and saw there was a tumble-down tool shed at the bottom of the garden.

“Tady se schovám a počkám na tu zrůdu.

"That’s where I’ll hide and wait for that monster.

Jak se opovažuje ubližovat Pam, “ pomyslela si Daisy.

How dare he try to hurt dear Pam," thought Daisy.

Když byla uvnitř kůlny, Daisy uslyšela zvenku jakýsi zvuk jako když na zem padá květináč

Once inside the shed Daisy heard something like a flower-pot fall to the ground outside

a sehnula se tak, aby ji nemohl nikdo skrz špinavé okénko zahlédnout.

and crouched down so that she couldn’t be seen through the small dirty window.

Jak se zdálo podle mňoukání, které uslyšela, tohle bylo místo, kde se scházely kočky.

Apparently it was a meeting-place for cats, for she heard miaowing.

“Zajisté, pokud chce manžel Pam zopakovat svůj předešlý výstup, bude lepší, když se zbavím těch koček, jinak se poleká.”

"Certainly if Pam’s ex-husband wants to repeat his previous performance, I’d better get rid of those cats so he’s not scared off."

Opatrně pootevřela dveře kůlny a hodila starou botu, kterou předtím našla uvnitř na kočky, které se rychle vytratily.

She opened the shed door warily and threw an old shoe she had found inside at the cats, who hastily vanished.

Opět nastal klid.

Now everything was quiet again.

Za dvě hodiny, ztuhlá vlhkem a zimou, vstala Daisy ze starého proutěného křesla, na kterém předtím seděla.

Two hours later Daisy, very stiff from the damp and cold, got up from the ancient wicker chair she had been sitting on.

“Už to nemůžu vydržet” postěžovala si pro sebe.

"I can’t stand it much longer" she moaned to herself.

Pak ji ale napadlo, že slyší zvuk holínek čvachtajících vlhkým spadným listím.

Then she thought she heard the noise of Wellington boots sloshing through the damp foliage.

Někdo se plížil směrem k domu.

Someone was creeping towards the house.

Daisy bolely ztuhlé ruce a málem upustila videokameru.

Daisy’s arms ached because of the enforced inaction and she nearly dropped the camcorder.

Vyzula si boty a vyklouzla pootevřenými dveřmi kůlny.

She stepped out of her shoes and slipped out of the partially-open shed door.

V ten moment kolem projelo auto s naplno rozsvícenými světly a Daisy viděla zcela jasně:

At that very moment a car passed by with its lights fully on and Daisy could see quite clearly:

Manžel Pam špehoval oknem do ložnice.

Pam’s husband was spying into her bedroom window.

Daisy se podařilo jednat rychle a zapnout videokameru.

Daisy managed to act quickly and turned the camcorder on.

Teď už jen mrholilo.

It was only drizzling now.

Manžel Pam začal hulákat skrz okno na svou bývalou ženu a vyhrožovat jí.

Pam’s husband began shouting through the window at his ex-wife and threatening her.

Daisy nafilmovala celý výstup i s výhrůžkami na kameru.

Daisy was filming the scene and recording all the menacing words.

Náhle začala videokamera podivně vrčet.

Suddenly the camcorder made a strange whirring sound.

“Asi se zablokovala páska!” zpanikařila Daisy.

"Maybe the tape’s blocked!" panicked Daisy.

Pokusila se kameru vypnout, ale stiskla špatný knoflík a vrčení zesílilo.

She tried to turn it off but pushed the wrong button and the whirring sound increased.

V ten moment si manžel Pam všimnul, že se něco děje a vztekle se otočil.

At this point Pam’s ex-husband became aware of it and turned round furiously.

Došlo mu, že ho někdo pozoruje a zaklel.

He realized someone was watching him and swore profusely.

Pak se naklonil směrem k Daisy jako by ji chtěl uhodit.

Then he made towards Daisy as though to hit her.

První, co Daisy napadlo, bylo ochránit videokameru svým tělem, a tak se k němu obrátila zády a začala ječet.

Daisy’s first thought was to protect the camcorder with her body, she turned her back on him and started yelling.

Zdálo se, že její jekot trval celou věčnost.

It seemed to her that her yelling lasted an eternity.

Náhle na oba dva zasvítilo silné světlo baterky.

Suddenly a strong torch light shone on both of them.

“Co se to tu děje?”

"What’s going on here?"

Byla to policistka, tvářící se velmi odhodlaně.

It was a police-woman, looking very determined.

“Viděla jsem vás jak přelézáte přes ten plot,” světlo baterky namířila na muže.

"I saw you climbing over the fence," indicating the man with the light of her torch

“Oba dva, pojďte klidně.

"Come quietly, both of you.

Zatýkám vás za neoprávněné vniknutí na cizí pozemek a …”

I'm arresting you for trespassing and ..."

Právě v tom okamžiku se v okně od ložnice objevila Pam, otevřela ho a vykoukla ven.

Just at this moment Pam appeared at her bedroom window, opened it and looked out.

“Strážníku, strážníku. Ten muž sem určitě vniknul nepovoleně, ale ta mladá žena je moje kamarádka.”

"Officer, officer. That man is certainly trespassing, but the young lady is my friend."

Pamelin bývalý manžel byl odveden jakmile se objevil kolega policistky a Daisy byla pozvána do domku, aby se trochu upravila a dala si šálek horkého kakaa.

Pam’s ex-husband was taken away as soon as the constable’s colleague appeared and Daisy was invited inside the cottage to clean up and have a hot cup of cocoa.

“Tak to jsme měli docela štěstí.” řekla Daisy.

"Well, that was a bit of luck." said Daisy.

“Nafilmovat ho, jak se v noci diva do vašeho okna a to celé za přítomnosti policie.

"To be able to film him looking in your window at night and have the whole scene witnessed by the police.

Nemyslím si, že vám Jim bude ještě dělat jakékoliv potíže.

I don’t think you’ll be having any more trouble from Jim!"

Kolem jedenácté hodiny nadcházejícího rána přišla Daisy do své kanceláře a na stole našla vázu s kyticí čerstvých květin.

Next morning at about eleven Daisy arrived in her office to find a fresh bunch of flowers in a vase, on her desk.

Vedle byla malá cedulka se vzkazem napsaným tužkou.

Nearby was a little note written in pencil.

“Díky Daisy, ještě jednou díky. Pam.

"Thanks Daisy, thanks again. Pam.

P.S. Do lednice jsem vám dala domácí rynglovou marmeládu.”

P.S. I’ve put a pot of homemade greengage jam in your fridge."

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com