DAISY STORIES ESPERANTO

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SURPRISE
LA SURPRIZO

THE DAISY STORIES by Crystal Jones 1995-2018

Translation volunteered by:
Igor Sokolov Email: 
ingmars206 AT yandex DOT ru
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
La surprizo The surprise

Dejzi prenis la telefonon kaj provis denove kontakti sian klienton.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Ŝia kliento, unu homo nomata Franko Baĉini kiu havis tenejon de elektraj varoj, ne pripagis ŝian dutagan laboron.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Dejzi sukcesis malkovri, kie nun loĝas malhonesta partnero de sinjoro Baĉini, kaj estis maltrankvile atendanta sian ĉekon.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Dejzi komencis suspekti, ke ŝia kliento ankaŭ estas malhonesta.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

Enuoplena frazo "Saluton, ĉu mi povas helpi al vi?" estis la respondo sur la alia ekstremajxo de telefonlinio.

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Tio estis la voĉo de juna virino, sekretario de Franko Baĉini.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

"Mi dezirus paroli kun sinjoro Baĉini, se vi bonvolas."

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

"Bedaŭrinde sinjoro Baĉini ne estas en la urbo."

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

"Sed kiam li revenos?" insistis Dejzi.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

"Mi timas, ke mi ne scias."

"I'm afraid I don't know."

"Ĉu vi povas informi lin, ke telefonis Dejzi Hamilton, kiu dezirus urĝe paroli kun li."

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

"Nu - jes, mi supozas, ke mi povas," sekvis tute indiferenta respondo.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Tio estis la deka telefona konversacio el tiuj, kiujn Dejzi havis dum du semajnoj kun ĉi tiu junulino, tamen Frank Baĉini ne kontaktis ŝin ĝis nun.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Dejzi estis furioza, kaj ŝi decidis iri al la tenejo de sinjoro Baĉini por kontroli, ĉu li estas tie.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Kiam ŝi alvenis, ŝi frapetis la oficejan pordon.

When she arrived, she knocked on the office door.

La sekretario de sinjoro Baĉini diris per sia monotona voĉo: "Envenu."

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

"Mi telefonis jam multfoje - mia nomo estas Dejzi Hamilton."

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

"Ĉu vere? Kun kiu vi volis paroli?" demandis la junulino, eĉ ne rigardante al Dejzi.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

"Mi volas paroli kun sinjoro Baĉini," respondis Dejzi.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Ŝi iĝis pli kaj pli agresema.

She was becoming even more aggressive.

"Mi timas, ke li ne estas ĉi tie," diris la sekretario en sia kutima monotona maniero kaj daŭrigis legadon de sia revuo.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Dejzi kriis "Sufiĉe estas sufiĉe!" kaj kun frapo fermis la pordon.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Dejzi sentis sin iom deprimita.

Daisy felt rather depressed.

"Mi scias, kion mi faru," ŝi pensis, "mi haltu ĉe Luiĝi por frandi bongustan bananan splitaĵon."

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Dejzi ŝatis sidi en la glaciaĵejo de Luiĝi, babilante kun la posedanto, pozitiv-pensanta italo.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

Kiam Dejzi supreniris laŭ ŝtuparo al sia oficejo, ŝi sentis sin iom malpli ĉagrenita koncerne homojn.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Ĝuste kiam Dejzi estis ŝanĝanta siajn ŝuojn al pli komforta paro, iu frapetis la pordon kaj eniris.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Tio estis laboristo, surhavanta supertuton.

It was a workman in overalls.

"Pardonu min, sinjorino - ĉu vi estas sinjorino Dejzi Hamilton? Kien ni metu ilin?" li demandis, indikante du grandajn kestojn, starantajn sur la ŝtupar-placeto.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

"Jes, mi estas Dejzi Hamilton, sed kion vi havas tie - kio estas en tiuj kestoj?"

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

"Tiu granda estas fridŝranko kaj la pli eta estas capuĉin-aŭtomato. Sciu, ke vi elektis bone, tiuj estas la plej bonaj el haveblaj varoj."

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

"Mi mendis nenion el tiuj," eksklamaciis Dejzi.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

"Sed estas via nomo sur la liver-kvitanco!" insistis la laboristo.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

"Ambaŭ aĵoj estas pripagitaj - nur diru al mi, kien ni ilin metu."

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Dejzi intencis rifuzi tiujn varojn, kiam ekvidis, ke ankaŭ Franko Baĉini eniras tra la pordo.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

"Sinjorino Hamilton, mi tre bedaŭras, ke mi estis nekontaktebla."

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

"Mi esperas, ke vi ne kontraŭas, sed mi rimarkis, ke vi ne havas fridsŝankon en via oficejo kaj... ĉi tiu capuĉin-aŭtomato estas eta specialaĵo."

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

"Ho, interalie jen estas via ĉeko pro la bonega laboro, kiun vi faris, kun iom da ekstra pago pro viaj elspezoj."

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Franko Baĉini ekvidis, ke Dejzi estis mirigita, kaj aldonis:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

"Mi esperas, ke mia sekretario telefonis al vi, ĉu? Mi forestis dum paro da semajnoj por mielmonato."

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Dejzi deskuis sian stuporon, "Nu, fakte ŝi ne faris tion - sed ĉio estas en ordo, sinjoro Baĉini!"

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


La surprizo The surprise

Dejzi prenis la telefonon kaj provis denove kontakti sian klienton.

Daisy picked up the telephone and tried to get through to her client again.

Ŝia kliento, unu homo nomata Franko Baĉini kiu havis tenejon de elektraj varoj, ne pripagis ŝian dutagan laboron.

Her client, a certain Frank Baccini, who had a warehouse of electrical goods, had not paid for her two days' work.

Dejzi sukcesis malkovri, kie nun loĝas malhonesta partnero de sinjoro Baĉini, kaj estis maltrankvile atendanta sian ĉekon.

Daisy had managed to discover where Mr. Baccini's dishonest partner was now living and was anxiously expecting her cheque.

Dejzi komencis suspekti, ke ŝia kliento ankaŭ estas malhonesta.

Daisy was beginning to think that her client was dishonest too.

Enuoplena frazo "Saluton, ĉu mi povas helpi al vi?" estis la respondo sur la alia ekstremajxo de telefonlinio.

A very bored "Hello, can I help you?" was the reply at the other end.

Tio estis la voĉo de juna virino, sekretario de Franko Baĉini.

It was a young woman's voice, Frank Baccini's secretary.

"Mi dezirus paroli kun sinjoro Baĉini, se vi bonvolas."

"I'd like to speak to Mr. Baccini, please."

"Bedaŭrinde sinjoro Baĉini ne estas en la urbo."

"Sorry, Mr. Baccini is out of town."

"Sed kiam li revenos?" insistis Dejzi.

"But when is he coming back?" insisted Daisy.

"Mi timas, ke mi ne scias."

"I'm afraid I don't know."

"Ĉu vi povas informi lin, ke telefonis Dejzi Hamilton, kiu dezirus urĝe paroli kun li."

"Will you tell him Daisy Hamilton telephoned and would like to talk to him urgently."

"Nu - jes, mi supozas, ke mi povas," sekvis tute indiferenta respondo.

"Well - yes, I suppose so," was the completely unconcerned reply.

Tio estis la deka telefona konversacio el tiuj, kiujn Dejzi havis dum du semajnoj kun ĉi tiu junulino, tamen Frank Baĉini ne kontaktis ŝin ĝis nun.

This was the tenth telephone conversation Daisy had had in two weeks with this young woman, but Frank Baccini hadn't got in touch with her yet.

Dejzi estis furioza, kaj ŝi decidis iri al la tenejo de sinjoro Baĉini por kontroli, ĉu li estas tie.

Daisy was furious and decided to go to Mr. Baccini's warehouse to see if he was there.

Kiam ŝi alvenis, ŝi frapetis la oficejan pordon.

When she arrived, she knocked on the office door.

La sekretario de sinjoro Baĉini diris per sia monotona voĉo: "Envenu."

Mr. Baccini's secretary said in her monotonous voice: "Come in."

"Mi telefonis jam multfoje - mia nomo estas Dejzi Hamilton."

"I've telephoned many times - my name is Daisy Hamilton."

"Ĉu vere? Kun kiu vi volis paroli?" demandis la junulino, eĉ ne rigardante al Dejzi.

"Really? Who did you want to speak to?" asked the young woman without even glancing at Daisy.

"Mi volas paroli kun sinjoro Baĉini," respondis Dejzi.

"I want to speak to Mr. Baccini," replied Daisy.

Ŝi iĝis pli kaj pli agresema.

She was becoming even more aggressive.

"Mi timas, ke li ne estas ĉi tie," diris la sekretario en sia kutima monotona maniero kaj daŭrigis legadon de sia revuo.

"I'm afraid he's not here," said the secretary in her usual monotonous way and went on reading her magazine.

Dejzi kriis "Sufiĉe estas sufiĉe!" kaj kun frapo fermis la pordon.

Daisy shouted "Enough is enough!" and banged the door closed.

Dejzi sentis sin iom deprimita.

Daisy felt rather depressed.

"Mi scias, kion mi faru," ŝi pensis, "mi haltu ĉe Luiĝi por frandi bongustan bananan splitaĵon."

"I know what I'll do," she thought, "I'll stop off at Luigi's for a nice banana split."

Dejzi ŝatis sidi en la glaciaĵejo de Luiĝi, babilante kun la posedanto, pozitiv-pensanta italo.

Daisy liked sitting in Luigi's ice-cream parlour and having a little chat with the owner, a positive-thinking Italian.

Kiam Dejzi supreniris laŭ ŝtuparo al sia oficejo, ŝi sentis sin iom malpli ĉagrenita koncerne homojn.

As Daisy walked up the stairs to her office she felt a little less sore about human beings.

Ĝuste kiam Dejzi estis ŝanĝanta siajn ŝuojn al pli komforta paro, iu frapetis la pordon kaj eniris.

Just as Daisy was changing her shoes to a more comfortable pair, someone knocked on the door and walked in.

Tio estis laboristo, surhavanta supertuton.

It was a workman in overalls.

"Pardonu min, sinjorino - ĉu vi estas sinjorino Dejzi Hamilton? Kien ni metu ilin?" li demandis, indikante du grandajn kestojn, starantajn sur la ŝtupar-placeto.

"Excuse me miss - are you Miss Daisy Hamilton? Where shall we put these?" pointing to two large boxes on the landing.

"Jes, mi estas Dejzi Hamilton, sed kion vi havas tie - kio estas en tiuj kestoj?"

"Yes, I am Daisy Hamilton but what have you got there - what's in those boxes?"

"Tiu granda estas fridŝranko kaj la pli eta estas capuĉin-aŭtomato. Sciu, ke vi elektis bone, tiuj estas la plej bonaj el haveblaj varoj."

"The big one is a fridge and the smaller one is a cappuccino-making machine. You've chosen well, you know, these are the best makes around."

"Mi mendis nenion el tiuj," eksklamaciis Dejzi.

"I haven't ordered either of these," exclaimed Daisy.

"Sed estas via nomo sur la liver-kvitanco!" insistis la laboristo.

"But it's your name on the delivery note!" insisted the workman.

"Ambaŭ aĵoj estas pripagitaj - nur diru al mi, kien ni ilin metu."

"It's all paid for - just tell me where to put them."

Dejzi intencis rifuzi tiujn varojn, kiam ekvidis, ke ankaŭ Franko Baĉini eniras tra la pordo.

Daisy was just about to refuse the goods when she saw Frank Baccini coming in the door, too.

"Sinjorino Hamilton, mi tre bedaŭras, ke mi estis nekontaktebla."

"Miss Hamilton. I'm very sorry I haven't been in touch.

"Mi esperas, ke vi ne kontraŭas, sed mi rimarkis, ke vi ne havas fridsŝankon en via oficejo kaj... ĉi tiu capuĉin-aŭtomato estas eta specialaĵo."

"I do hope you don't mind but I had noticed you didn't have a fridge in your office and... this cappuccino-making machine is a little speciality.

"Ho, interalie jen estas via ĉeko pro la bonega laboro, kiun vi faris, kun iom da ekstra pago pro viaj elspezoj."

"Oh, by the way here is your cheque for the excellent work you did, with a little extra for your expenses."

Franko Baĉini ekvidis, ke Dejzi estis mirigita, kaj aldonis:

Frank Baccini saw Daisy was astonished and added:

"Mi esperas, ke mia sekretario telefonis al vi, ĉu? Mi forestis dum paro da semajnoj por mielmonato."

"My secretary did phone you, I hope? I've been away for a couple of weeks on honeymoon."

Dejzi deskuis sian stuporon, "Nu, fakte ŝi ne faris tion - sed ĉio estas en ordo, sinjoro Baĉini!"

Daisy recovered herself, "Well, no, she didn't - but that's quite all right Mr. Baccini!"

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org    www.englishgratis.com    www.20ore.com    www.scuolitalia.com