DAISY STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE BOOKWORM
Mól książkowy
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by:
Małgorzata ZawilaEmail: mzgosia@btopenworld.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Mól książkowy

The bookworm

Całe popołudnie padało z przerwami i, jako że nie miała nic do roboty, Daisy zaszła do księgarni w pasażu z tanimi książkami.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low–price bookshop in the arcade.

Uwielbiała oglądać książki i często znajdowała tam prawdziwe okazje.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy wolała literaturę faktu, książki podróżnicze, sztuki ale również lubiła odkrywać autorów opowiadań detektywistycznych o których nigdy nie słyszała.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Wkrótce Daisy miała ogromny stos książek które chciała kupić i próbowała wyliczyć ile będą one wszystkie kosztowały

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

‘To prawie cztery funty za książkę medyczną, plus trzy za amerykańską książkę z socjologii, dwie książki kucharskie po 99 pensów każda, dwa funty dziewięćdziesiąt za książkę podróżniczą o Ameryce Południowej i siedem za encyklopedię światowych przestępców z ich fotografiami.

”That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopaedia of world criminals with photos of them.

Jeśli kupię również tą książkę o naturalnych metodach leczenia, wydam niecałe dwadzieścia trzy funty.’

”If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds”.

Daisy przeliczyła ile miała w portfelu.

Daisy counted what she had in her purse.

Nigdy nie używała karty kredytowej by płacić za ubrania lub książki gdyż obawiała się że może jej zabraknąć na nagłe wypadki.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Na szczęście Daisy stwierdziła, że ma ponad czterdzieści funtów ze sobą.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

Nie mogła już nosić tych wszystkich ciężkich książek po sklepie i postanowiła zapytać obojętnego, młodego mężczyzny za biurkiem, który studiował swój talon piłkarski, czy może tam zostawić książki, bo nie skończyła jeszcze się rozglądać.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

‘Jeśli Pani chce,’ odpowiedział obojętny, młody mężczyzna nawet nie podnosząc głowy by na nią spojrzeć.

”If you like,” replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy wspięła się na spiralne schody prowadzące do działu dziecięcego i działu książek z drugiej ręki, ale nie mogła znaleźć tam niczego interesującego.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Weszła wyżej po schodach i przeszła na tył sklepu gdzie znajdują się działy o tematyce naukowej, astrologii, czytaniu ezoterycznym i książki wojenne.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy musiała przykucnąć by zobaczyć tytuły na dolnej półce.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

‘Hm, nie widzę tu nic co by mnie zaciekawiło,’ pomyślała przesuwając się w lewo za każdym razem, gdy skończyła czytać tytuły z danego działu regału z książkami.

”Mm, can’t see much here to interest me,” she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.

Wyłożona wykładzina była dość stara i bardzo zakurzona.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Przypuszczalnie nikt nigdy sklepu nie sprzątał. Daisy nienawidziła faktu, iż widzi książki o które nikt nie dba. Tak wiele księgarni upadło w ten sposób, zostały zamknięte i nigdy ich nie otworzono.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

Na końcu regału z książkami były duże, ilustrowane książki wojenne ze znanymi twarzami.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

‘Oo, to może być interesujące,’ Daisy powiedziała do siebie widząc książkę napisaną przez byłego żołnierza SAS.

”Oh, that might be interesting,” Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Daisy wypatrzyła składane krzesło w rogu, rozłożyła je i usiadła by przejrzeć książkę.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Czytając opisy desperackich podróży w żałosnych warunkach, Daisy nagle uświadomiła sobie, że słyszy stłumione głosy.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Rozejrzała się, ale nikogo obok niej nie było w sklepie, powróciła więc do lektury.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Teraz usłyszała krzyczącą kobietę i mężczyzne odpowiadającego agresywnym tonem.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

‘Ktoś za ścianą włączył głośno telewizor,’ pomyślała.

”Somebody’s got their television turned up rather high next door,” she thought.

Potem zaległa cisza.

Then there was silence.

Po czym męski głos znowu wyryczał nieprzyjemne dźwięki, ale nadal Daisy nie była w stanie rozróżnić słów.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

Intuicja Daisy ponownie dała o sobie znać.

Daisy’s intuition popped up again.

‘To wcale nie jest telewizor. To coś co dzieje się naprawdę. Gdybym tylko mogła usłyszeć co oni mówią!

”That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

Czy to możliwe żeby w ścianie za tapetą była ukryta kratka?’

Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?”

Daisy uświadomiła sobie, że dźwięk dochodził zza jej nóg i zeszła w dół na kolana.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

‘Spróbuję oderwać tapetę od ściany,’ powiedziała do siebie.

”I’ll try to pull that wallpaper away from the wall,” she said to herself.

Pociagnęła za krawędź tapety w miejscu gdzie łączyła się z podłogą i okropną wykładziną.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Łatwo sie odkleiła i była – kratka wentylacyjna.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Teraz Daisy mogła dokładnie słyszeć o czym mówili.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

‘Puść mnie, puść mnie!’ kobiecy głos wrzeszczał.

”Let me go, let me go!” a woman’s voice shrieked.

‘Daj mi wszystkie pieniądze i twoje pierścionki i przestań krzyczeć, w przeciwnym razie poderżnę ci gardło,’ straszył szorstki głos.

”Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat,” threatened the rough voice.

‘To musi być sklep z antykami za ścianą,’ pomyślała Daisy ‘kobieta jest atakowana i okradana przes jakiegoś bandytę.’

”It must be that antique shop next door,” thought Daisy ”a woman is being attacked and robbed by some thug.”

Daisy uświadomiła sobie że nie ma chwili do stracenia i pomimo iż się bała wiedziała że nie może pozostawić kobiety swojemu przeznaczeniu.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Popędziła do młodzieńca ciągle rozpracowującego swoje X, 1 czy 2 i krzyknęła , ‘Szybko wezwij policję, bo okradają sklep obok.’

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, ”Call the police immediately because they are robbing next door.”

Młody mężczyzna po prostu się gapił na Daisy, więc popchnęła go by dostać sie do telefonu i sama zadzwoniła.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

‘Mówi Daisy Hamilton. Jestem w ‘Księgarni Znajdź Wszystko’ w pasażu na głównej ulicy.

”This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

Obok , w sklepie z antykami, ma miejsce rabunek.

There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

Wchodzę tam teraz. Proszę pośpieszcie się.’

I’m going in there now. Please hurry.”

Po czym Daisy zwróciła się do młodego mężczyzny, ‘Czy ma Pan coś o antykach?’

Then Daisy turned to the young man, ”Have you got anything on antiques?”

Ciągle nie mogąc wymówić słowa młodzieniec wskazał na prawo.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy chwyciła ilustrowaną książkę na temat dziewiętnastowiecznych antyków i wybiegła ze sklepu.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy weszła do sklepu obok tak spokojnie jak to było możliwe, z głową w swojej książce o antykach.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Nikogo nie było, ale słyszał przytłumione ruchy dochodzące z pokoju wewnątrz i zawołała, ‘Przepraszam, czy jest tam ktoś?’

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, ”Excuse me, anyone there?”

Blada, starsza kobieta wyszła zza drzwi z bandycko wyglądającym młodym mężczyzną tuż za nią.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

Głos kobiety drżał, powiedziała, ‘Dzień dobry, w czym mogę pomóc?’

The lady’s voice trembled and said, ”Good afternoon, can I help you?”

Daisy udawała że nawet nie zauważyła mężczyzny i improwizowała.

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

‘Czytając tą książkę zobaczyłam dokładnie taki rodzaj biurka do pisania jakiego szukałam.

”I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

Czy ma Pani coś takiego? Myślę, że to z czasów georgiańskich.’

Have you got something like this? I think it’s Georgian.”

Daisy pokazała kobiecie nie zdjęcie biurka do pisania, ale krzesła  trzymała je w taki sposób by mężczyzna go nie widział.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

Kobieta była zdezorientowana widząc zdjęcie krzesła zamiast biurka do pisania.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

Mężczyzna trzymał rękę w kieszeni jak gdyby trzymając broń, ale wysilił się by wyglądać swobodnie i usiadł.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

Gdy to zrobił, Daisy mrugnęła do właścicielki sklepu która odpowiedziała, ‘Nie, przykro mi, nie mam nic w tym stylu.’

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, ”No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style.”

Daisy nalegała, ‘Jeśli coś się trafi powiadomi mnie Pani?’

Daisy insisted, ”If something comes your way could you let me know?

Zapiszę mój adres i numer telefonu.’

I’ll write down my address and telephone number.”

Daisy napisała: ‘Proszę sie nie bać. Policja już jedzie. Nie zostawię Pani samej.’

Daisy wrote: ”Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone.”

Kobieta przeczytała wiadomość i spojrzała na Daisy porozumiewawczo.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

‘Ale mam coś innego co może przydać się w tym celu.

”But I’ve got something else which might suit your purpose.

Czy chciałaby Pani to zabaczyć? Jest tam, w witrynie sklepowej.’

Would you like to see it? It’s there, in the shop window.”

W ten sposób dwie kobiety przybliżyły się do wejścia do sklepu.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

Bandyta nadal siedział na krześle z ręką w kieszeni, obserwując je obie z napięciem.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

Palce jego prawej dłoni drgały nerwowo.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Wówczas Daisy zauważyła masywną szafę na odzież osadzoną na środku sklepu i czekała na właściwy moment.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

Właścicielka sklepu kontynuowała rozmowę o antycznych meblach, a Daisy udawała że jest zainteresowana tym co mówiła.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Nagle dwóch policjantów wpadło do sklepu, a Daisy pociągnęła właścicielkę sklepu ze sobą za szafę.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Przycupnęła z lewej strony szafy, by widzieć co się dzieje.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

Bandyta podskoczył i zagroził policjantom obrzydliwie wyglądającym nożem.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Wszyscy stali całkowicie nieruchomo przez kilka sekund, wtedy Daisy rzuciła książkę o antykach w kierunku stołka, sześć stóp na prawo od złodzieja.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

Odwróciło to chwilowo jego uwagę i spojrzał w kierunku z którego doszedł hałas, dało to policjantom możliwość skoczenia na niego.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Jeden z policjantów wytrącił nóż z dłoni mężczyzny, a drugi założył mu natychmiast kajdanki.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

W parę minut było po wszystkim.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy podniosła książkę o antykach i zasugerowała filiżankę gorącej herbaty w piekarni kilka sklepów dalej w dole pasażu.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

Dwie kobiety usiadły wciąż trochę drżąc na skutek swoich przeżyć.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

Starsza kobieta ciepło uścisnęła dłoń Daisy.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

‘Dziękuję, dziękuję moja droga młoda damo. O rany, byłam naprawdę przerażona. Ale jak sie Pani domyśliła, że jestem w tarapatach?’

”Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?”

Daisy wytłumaczyła jak usłyszała jej głos obok w księgarni.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.

‘Pozwoli Pani, że się przedstawię, moja droga. Nazywam się Lena Fields. Proszę mówić po prostu Lena – a czy mogę poznać Pani imię?’

”Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?”

Daisy uznała, że Lena jest bardzo czarującą kobietą.

Daisy found Lena a very charming woman.

Miała styl świata który już nie istniał, i charakterystyczny akcent który świadczył o tym, iż urodziła się daleko stąd.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

Gdy powiedziała Pani Fields, iż jest prywatnym detektywem obie się roześmiały, nie wiedziały dlaczego, ale było to dobre dla rozładowania napięcia.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling, they didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

Kiedy obie przyszły już do siebie Daisy spoważniała.

When they had both recovered Daisy grew more serious,

‘Lena, chciałabym Ci coś doradzić. Nie masz alarmu w swoim sklepie.

”Lena, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

Czy nie uważasz ze powinnaś się tym zająć i założyć?’

Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?”

‘Tak założę, to nie może się znowu powtórzyć. Nic nigdy mi się w tym kraju nie przydarzyło i czułam się bezpieczna.

”Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

Przy okazji, Daisy, czy naprawdę jesteś zainteresowana biurkiem do pisania czy wymyśliłaś to na poczekaniu?’

By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?”

‘Tak, wymyśliłam,’ Daisy uśmiechnęła się.

”Yes, I did,” Daisy smiled.

‘Skoro tak, chciałabym zobaczyć Twoje dłonie, jeśli pozwolisz.’

”If that is the case I would like to see your hands, if I may.”

Pani Fields zdjęła rubinowy pierścionek ze swojego palca i wsunęła go na mały palec Daisy.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

‘Podoba Ci się?’

”Do you like it?”

Daisy była zdumiona. ‘Oczywiście, że tak ale…’

Daisy was astonished. ”Of course I do but...”

‘Nie, nie sprzeciwiaj się. Nie mam dzieci a Ty uratowałaś mnie dzisiaj z ogromnych tarapatów.

”No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

Poza tym, ładnie wygląda na Twojej ręce. Sprawa załatwiona.’

Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter.”

Daisy czuła się oszołomiona hojnością tej kobiety.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

‘Lena, nie wiem co powiedzieć. Bardzo dziękuję.

”Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

Tak czy owak, będę wpadać by sprawdzić jak się masz i będziemy mogły iść na wspólną herbatkę.’

Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together.”

Wtedy Daisy przypomniała sobie, że nie oddała książki o antykach do księgarni.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Ten sam młody mężczyzna przegrupowywał książki w dziale komputerowym księgarni.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Ledwo zerknął do góry.

He hardly looked up.

‘Przepraszam, przyniosłam Pana książkę o antykach z powrotem… a moje książki które z Panem zostawiłam?’

”Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?”

‘Ach, myślałem że nie jest już Pani nimi zainteresowana i odłożyłem je na miejsce!’

”Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!”

Daisy zrozumiała, że jakiekolwiek słowa z jej strony skierowane do tej osoby nie miały sensu i podążyła by jeszcze raz upolować swoje książki.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Nagle jej oko zerknęło na cudowny pierścionek na jej palcu i przypomniała sobie jaką była szczęściarą.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

 

 

 

Małgorzata Zawila

A native speaker of Polish with Bachelor (Honours) degree in English (which is between level 5 and 6). Having a lot of experience in English-Polish translations (hospital, surgery, bank, booklets, book chapters, letters, Home Office applications, community interpreting, etc.) and teaching English. 

Education

1999-2001, Master of Arts Degree (Comparable to British Bachelor (Honours) degree standard) in English Philology, Mikolaj Kopernik University

1996-1999, Licentiate (speciality English), Foreign Languages Teachers’ College

1992-1996, Kruczkowski Secondary School (English as one of the subjects) 

Awards, Fellowships, Grants

Foreign Languages Teachers’ College

Awarded a prize for achieving the best results in helping pupils become motivated to learn English, June 1999 

Positions Held

EnglishPolish translator, present 

Nursery Officer, Tic-toc Day Nursery, Turnham Green, Church Hall, Heathfield Gardens, Chiswick, London, W4 4JU, September 2003 – 29th August 2006

Nursery Officer, Bligh Appointments, 70 North End Road, West Kensington, London, W14 9EP, 1st September 2003 – 7th September 2003 

English Teacher, O.K. Centrum Jezykow Obcych (O.K. Foreign Languages Centre), ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz, Poland, July 1999 – July 2001

Conference Presentations

‘Raising the Level of Motivation in Teaching English to Primary School Students’, Foreign Languages Teachers’ College, June 1999

 Languages

  • Polish

  • English

  • Russian

Additional Information

  • Date of birth: 12 03 1977

  • Over 7 years in England

  • Experienced in English-Polish translations

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Mól książkowy

The bookworm

Całe popołudnie padało z przerwami i, jako że nie miała nic do roboty, Daisy zaszła do księgarni w pasażu z tanimi książkami.

It was raining on and off all that afternoon and as she had nothing much to do Daisy wandered into the low–price bookshop in the arcade.

Uwielbiała oglądać książki i często znajdowała tam prawdziwe okazje.

She loved looking at books and often found some wonderful bargains there.

Daisy wolała literaturę faktu, książki podróżnicze, sztuki ale również lubiła odkrywać autorów opowiadań detektywistycznych o których nigdy nie słyszała.

Daisy preferred non-fiction books, travel, plays but also liked to discover an author of detective stories she had never heard of before.

Wkrótce Daisy miała ogromny stos książek które chciała kupić i próbowała wyliczyć ile będą one wszystkie kosztowały

Soon Daisy had a huge pile of books she wanted to buy and tried to calculate how much they would all cost.

‘To prawie cztery funty za książkę medyczną, plus trzy za amerykańską książkę z socjologii, dwie książki kucharskie po 99 pensów każda, dwa funty dziewięćdziesiąt za książkę podróżniczą o Ameryce Południowej i siedem za encyklopedię światowych przestępców z ich fotografiami.

”That’s nearly four pounds for the medical book, plus three for the American book on Sociology, two cookery books at 99p each, two pounds ninety for the travel book on South America and seven for an encyclopaedia of world criminals with photos of them.

Jeśli kupię również tą książkę o naturalnych metodach leczenia, wydam niecałe dwadzieścia trzy funty.’

”If I buy this book on natural cures as well, I’ll be spending just under twenty-three pounds”.

Daisy przeliczyła ile miała w portfelu.

Daisy counted what she had in her purse.

Nigdy nie używała karty kredytowej by płacić za ubrania lub książki gdyż obawiała się że może jej zabraknąć na nagłe wypadki.

She never used her credit card to buy clothes or books as she was afraid she wouldn’t have enough for emergencies.

Na szczęście Daisy stwierdziła, że ma ponad czterdzieści funtów ze sobą.

Luckily Daisy found that she had more than forty pounds with her.

Nie mogła już nosić tych wszystkich ciężkich książek po sklepie i postanowiła zapytać obojętnego, młodego mężczyzny za biurkiem, który studiował swój talon piłkarski, czy może tam zostawić książki, bo nie skończyła jeszcze się rozglądać.

By now she couldn’t carry all these heavy books around the shop and decided to ask the indifferent young man at the pay desk, who was studying his football coupon, if she could leave the books there because she hadn’t finished looking around yet.

‘Jeśli Pani chce,’ odpowiedział obojętny, młody mężczyzna nawet nie podnosząc głowy by na nią spojrzeć.

”If you like,” replied the indifferent young man without even looking up at Daisy.

Daisy wspięła się na spiralne schody prowadzące do działu dziecięcego i działu książek z drugiej ręki, ale nie mogła znaleźć tam niczego interesującego.

Daisy climbed down the spiral staircase to the children’s section and second-hand books but she couldn’t find anything interesting there.

Weszła wyżej po schodach i przeszła na tył sklepu gdzie znajdują się działy o tematyce naukowej, astrologii, czytaniu ezoterycznym i książki wojenne.

She climbed up the stairs again and proceeded to the back of the shop where the section on scientific matters, astrology, esoteric reading and war could be found.

Daisy musiała przykucnąć by zobaczyć tytuły na dolnej półce.

Daisy had to crouch down to see the titles on the bottom shelf.

‘Hm, nie widzę tu nic co by mnie zaciekawiło,’ pomyślała przesuwając się w lewo za każdym razem, gdy skończyła czytać tytuły z danego działu regału z książkami.

”Mm, can’t see much here to interest me,” she thought, moving to the left each time she finished reading the titles of that particular section of the bookcase.

Wyłożona wykładzina była dość stara i bardzo zakurzona.

The inlaid carpeting was pretty old and very dusty.

Przypuszczalnie nikt nigdy sklepu nie sprzątał. Daisy nienawidziła faktu, iż widzi książki o które nikt nie dba. Tak wiele księgarni upadło w ten sposób, zostały zamknięte i nigdy ich nie otworzono.

Probably no one ever cleaned the shop. Daisy hated to see bookshops which were not cared for. So many bookshops had gone this way and shut down never to be reopened again.

Na końcu regału z książkami były duże, ilustrowane książki wojenne ze znanymi twarzami.

At the end of the bookcase were the big illustrated war books with famous faces on them.

‘Oo, to może być interesujące,’ Daisy powiedziała do siebie widząc książkę napisaną przez byłego żołnierza SAS.

”Oh, that might be interesting,” Daisy said to herself seeing a book written by an ex-SAS soldier.

Daisy wypatrzyła składane krzesło w rogu, rozłożyła je i usiadła by przejrzeć książkę.

Daisy spied a fold-up chair in the corner, opened it up and sat down on it to look at the book.

Czytając opisy desperackich podróży w żałosnych warunkach, Daisy nagle uświadomiła sobie, że słyszy stłumione głosy.

As she read through descriptions of desperate journeys in pitiful conditions, Daisy suddenly became aware of muffled voices.

Rozejrzała się, ale nikogo obok niej nie było w sklepie, powróciła więc do lektury.

She looked around but there was nobody near her in the shop so she went back to her reading.

Teraz usłyszała krzyczącą kobietę i mężczyzne odpowiadającego agresywnym tonem.

Now she heard a woman shouting and a man replying in an aggressive tone.

‘Ktoś za ścianą włączył głośno telewizor,’ pomyślała.

”Somebody’s got their television turned up rather high next door,” she thought.

Potem zaległa cisza.

Then there was silence.

Po czym męski głos znowu wyryczał nieprzyjemne dźwięki, ale nadal Daisy nie była w stanie rozróżnić słów.

And then again the man’s voice bellowed out ugly sounds, but still Daisy wasn’t able to distinguish the words.

Intuicja Daisy ponownie dała o sobie znać.

Daisy’s intuition popped up again.

‘To wcale nie jest telewizor. To coś co dzieje się naprawdę. Gdybym tylko mogła usłyszeć co oni mówią!

”That isn’t the television at all. That’s something that’s really happening. If only I could hear what they’re saying!

Czy to możliwe żeby w ścianie za tapetą była ukryta kratka?’

Could it be there’s a grille here in the wall hidden by the wallpaper?”

Daisy uświadomiła sobie, że dźwięk dochodził zza jej nóg i zeszła w dół na kolana.

Daisy realised that the sounds were coming from behind her legs and climbed down onto her knees.

‘Spróbuję oderwać tapetę od ściany,’ powiedziała do siebie.

”I’ll try to pull that wallpaper away from the wall,” she said to herself.

Pociagnęła za krawędź tapety w miejscu gdzie łączyła się z podłogą i okropną wykładziną.

She pulled at the edge of the wallpaper where it met the floor and the horrible inlaid carpeting.

Łatwo sie odkleiła i była – kratka wentylacyjna.

It came unstuck easily and there it was - an air passage grille.

Teraz Daisy mogła dokładnie słyszeć o czym mówili.

Now Daisy could hear exactly what they were saying.

‘Puść mnie, puść mnie!’ kobiecy głos wrzeszczał.

”Let me go, let me go!” a woman’s voice shrieked.

‘Daj mi wszystkie pieniądze i twoje pierścionki i przestań krzyczeć, w przeciwnym razie poderżnę ci gardło,’ straszył szorstki głos.

”Give me all the money and your rings and no more shouting, otherwise I’ll slit your throat,” threatened the rough voice.

‘To musi być sklep z antykami za ścianą,’ pomyślała Daisy ‘kobieta jest atakowana i okradana przes jakiegoś bandytę.’

”It must be that antique shop next door,” thought Daisy ”a woman is being attacked and robbed by some thug.”

Daisy uświadomiła sobie że nie ma chwili do stracenia i pomimo iż się bała wiedziała że nie może pozostawić kobiety swojemu przeznaczeniu.

Daisy realised she had no time to lose and although she felt frightened she knew she couldn’t leave the woman to her fate.

Popędziła do młodzieńca ciągle rozpracowującego swoje X, 1 czy 2 i krzyknęła , ‘Szybko wezwij policję, bo okradają sklep obok.’

She rushed towards the youth still working out his X, 1 or 2’s and shouted, ”Call the police immediately because they are robbing next door.”

Młody mężczyzna po prostu się gapił na Daisy, więc popchnęła go by dostać sie do telefonu i sama zadzwoniła.

The young man simply stared at Daisy, so she pushed him to get at the phone and called them herself.

‘Mówi Daisy Hamilton. Jestem w ‘Księgarni Znajdź Wszystko’ w pasażu na głównej ulicy.

”This is Daisy Hamilton speaking. I’m at the Find All Bookshop in the arcade in the High Street.

Obok , w sklepie z antykami, ma miejsce rabunek.

There is a robbery taking place in the antiques shop next door.

Wchodzę tam teraz. Proszę pośpieszcie się.’

I’m going in there now. Please hurry.”

Po czym Daisy zwróciła się do młodego mężczyzny, ‘Czy ma Pan coś o antykach?’

Then Daisy turned to the young man, ”Have you got anything on antiques?”

Ciągle nie mogąc wymówić słowa młodzieniec wskazał na prawo.

Still speechless the youth pointed over to the right.

Daisy chwyciła ilustrowaną książkę na temat dziewiętnastowiecznych antyków i wybiegła ze sklepu.

Daisy seized an illustrated book on nineteenth century antiques and rushed out of the shop.

Daisy weszła do sklepu obok tak spokojnie jak to było możliwe, z głową w swojej książce o antykach.

Daisy walked into the shop next door as calmly as possible, apparently with her head in her antiques book.

Nikogo nie było, ale słyszał przytłumione ruchy dochodzące z pokoju wewnątrz i zawołała, ‘Przepraszam, czy jest tam ktoś?’

Nobody was there but she heard muffled movements which came from an inner room and called out, ”Excuse me, anyone there?”

Blada, starsza kobieta wyszła zza drzwi z bandycko wyglądającym młodym mężczyzną tuż za nią.

A pale elderly women came through the door with a thuggish-looking young man close behind her.

Głos kobiety drżał, powiedziała, ‘Dzień dobry, w czym mogę pomóc?’

The lady’s voice trembled and said, ”Good afternoon, can I help you?”

Daisy udawała że nawet nie zauważyła mężczyzny i improwizowała.

Daisy pretended not to have even seen the man and improvised,

‘Czytając tą książkę zobaczyłam dokładnie taki rodzaj biurka do pisania jakiego szukałam.

”I’ve been reading this book and I saw just the right sort of writing desk I’ve been looking for.

Czy ma Pani coś takiego? Myślę, że to z czasów georgiańskich.’

Have you got something like this? I think it’s Georgian.”

Daisy pokazała kobiecie nie zdjęcie biurka do pisania, ale krzesła  trzymała je w taki sposób by mężczyzna go nie widział.

Daisy showed the lady a picture not of a writing desk but of a chair, and held it in a way so that the man couldn’t see it.

Kobieta była zdezorientowana widząc zdjęcie krzesła zamiast biurka do pisania.

The lady was bewildered to see the photo of a chair instead of a writing desk.

Mężczyzna trzymał rękę w kieszeni jak gdyby trzymając broń, ale wysilił się by wyglądać swobodnie i usiadł.

The man had his hand in his pocket as though holding a weapon but made an effort to appear casual and sat down.

Gdy to zrobił, Daisy mrugnęła do właścicielki sklepu która odpowiedziała, ‘Nie, przykro mi, nie mam nic w tym stylu.’

As he did this, Daisy winked at the shop-owner who replied, ”No, I’m sorry, I haven’t got anything in this style.”

Daisy nalegała, ‘Jeśli coś się trafi powiadomi mnie Pani?’

Daisy insisted, ”If something comes your way could you let me know?

Zapiszę mój adres i numer telefonu.’

I’ll write down my address and telephone number.”

Daisy napisała: ‘Proszę sie nie bać. Policja już jedzie. Nie zostawię Pani samej.’

Daisy wrote: ”Please don’t be frightened. The police are on their way. I won’t leave you alone.”

Kobieta przeczytała wiadomość i spojrzała na Daisy porozumiewawczo.

The lady read the message and looked up at Daisy in a knowing way.

‘Ale mam coś innego co może przydać się w tym celu.

”But I’ve got something else which might suit your purpose.

Czy chciałaby Pani to zabaczyć? Jest tam, w witrynie sklepowej.’

Would you like to see it? It’s there, in the shop window.”

W ten sposób dwie kobiety przybliżyły się do wejścia do sklepu.

In this way the two women got nearer to the shop entrance.

Bandyta nadal siedział na krześle z ręką w kieszeni, obserwując je obie z napięciem.

The thug was still sitting in the chair with his hand in his pocket, but studying both of them intensely.

Palce jego prawej dłoni drgały nerwowo.

The fingers on his right hand were twitching nervously.

Wówczas Daisy zauważyła masywną szafę na odzież osadzoną na środku sklepu i czekała na właściwy moment.

Daisy then noticed there was a massive wardrobe parked in the middle of the shop and awaited the right moment.

Właścicielka sklepu kontynuowała rozmowę o antycznych meblach, a Daisy udawała że jest zainteresowana tym co mówiła.

The shop-keeper continued the conversation about antique furniture and Daisy pretended to be interested in what she said.

Nagle dwóch policjantów wpadło do sklepu, a Daisy pociągnęła właścicielkę sklepu ze sobą za szafę.

Suddenly two policemen burst into the shop and Daisy pulled the shop-owner with her behind the wardrobe.

Przycupnęła z lewej strony szafy, by widzieć co się dzieje.

She peeped round the left side of it to see what was happening.

Bandyta podskoczył i zagroził policjantom obrzydliwie wyglądającym nożem.

The thug jumped up and threatened the police with a nasty-looking knife.

Wszyscy stali całkowicie nieruchomo przez kilka sekund, wtedy Daisy rzuciła książkę o antykach w kierunku stołka, sześć stóp na prawo od złodzieja.

Everybody stood completely still for a few seconds, then Daisy threw the antiques book towards a stool, six feet to the right of the thief.

Odwróciło to chwilowo jego uwagę i spojrzał w kierunku z którego doszedł hałas, dało to policjantom możliwość skoczenia na niego.

He was momentarily distracted and looked to where the noise had come from, which gave the two policemen the opportunity to leap on him.

Jeden z policjantów wytrącił nóż z dłoni mężczyzny, a drugi założył mu natychmiast kajdanki.

One policeman knocked the knife from the man’s hand and the other handcuffed him immediately.

W parę minut było po wszystkim.

It was all over in a couple of minutes.

Daisy podniosła książkę o antykach i zasugerowała filiżankę gorącej herbaty w piekarni kilka sklepów dalej w dole pasażu.

Daisy picked up the antiques book and suggested having a hot cup of tea in the baker’s a few doors down the arcade.

Dwie kobiety usiadły wciąż trochę drżąc na skutek swoich przeżyć.

The two women sat down still shaking a little from their experiences.

Starsza kobieta ciepło uścisnęła dłoń Daisy.

The elderly lady shook Daisy’s hand warmly.

‘Dziękuję, dziękuję moja droga młoda damo. O rany, byłam naprawdę przerażona. Ale jak sie Pani domyśliła, że jestem w tarapatach?’

”Thank you, thank you my dear young lady. Oh my goodness, I was really terrified. But how did you realise I was in trouble?”

Daisy wytłumaczyła jak usłyszała jej głos obok w księgarni.

Daisy explained how she had heard her voice next door in the bookshop.

‘Pozwoli Pani, że się przedstawię, moja droga. Nazywam się Lena Fields. Proszę mówić po prostu Lena – a czy mogę poznać Pani imię?’

”Let me introduce myself, my dear. My name is Lena Fields. Just call me Lena - and may I know your name please?”

Daisy uznała, że Lena jest bardzo czarującą kobietą.

Daisy found Lena a very charming woman.

Miała styl świata który już nie istniał, i charakterystyczny akcent który świadczył o tym, iż urodziła się daleko stąd.

She had the style of a world which didn’t exist any more, and a distinct accent which showed she had been born far away.

Gdy powiedziała Pani Fields, iż jest prywatnym detektywem obie się roześmiały, nie wiedziały dlaczego, ale było to dobre dla rozładowania napięcia.

When Daisy told Mrs. Fields she was a private eye they both started giggling, they didn’t know why, but it was good to relieve the tension.

Kiedy obie przyszły już do siebie Daisy spoważniała.

When they had both recovered Daisy grew more serious,

‘Lena, chciałabym Ci coś doradzić. Nie masz alarmu w swoim sklepie.

”Lena, I’d like to give you some advice. You have no alarm in your shop.

Czy nie uważasz ze powinnaś się tym zająć i założyć?’

Don’t you think you should look into the matter and have one fitted?”

‘Tak założę, to nie może się znowu powtórzyć. Nic nigdy mi się w tym kraju nie przydarzyło i czułam się bezpieczna.

”Yes I will, it mustn’t happen again. Nothing had ever happened to me in this country and I felt safe.

Przy okazji, Daisy, czy naprawdę jesteś zainteresowana biurkiem do pisania czy wymyśliłaś to na poczekaniu?’

By the way, Daisy, are you really interested in a writing desk or did you make that up on the spur of the moment?”

‘Tak, wymyśliłam,’ Daisy uśmiechnęła się.

”Yes, I did,” Daisy smiled.

‘Skoro tak, chciałabym zobaczyć Twoje dłonie, jeśli pozwolisz.’

”If that is the case I would like to see your hands, if I may.”

Pani Fields zdjęła rubinowy pierścionek ze swojego palca i wsunęła go na mały palec Daisy.

Mrs. Fields pulled a ruby ring off her finger and slipped it on Daisy’s little finger.

‘Podoba Ci się?’

”Do you like it?”

Daisy była zdumiona. ‘Oczywiście, że tak ale…’

Daisy was astonished. ”Of course I do but...”

‘Nie, nie sprzeciwiaj się. Nie mam dzieci a Ty uratowałaś mnie dzisiaj z ogromnych tarapatów.

”No, don’t protest. I have no children and you saved me today from a horrible experience.

Poza tym, ładnie wygląda na Twojej ręce. Sprawa załatwiona.’

Besides, it looks nice on your hand. That’s the end of the matter.”

Daisy czuła się oszołomiona hojnością tej kobiety.

Daisy felt quite overcome with the generosity of this lady.

‘Lena, nie wiem co powiedzieć. Bardzo dziękuję.

”Well Lena, I don’t know what to say. Thank you very much.

Tak czy owak, będę wpadać by sprawdzić jak się masz i będziemy mogły iść na wspólną herbatkę.’

Anyway I’ll be popping in to see how you are and we can have a pot of tea together.”

Wtedy Daisy przypomniała sobie, że nie oddała książki o antykach do księgarni.

Then Daisy remembered she hadn’t returned the antiques book to the bookshop.

Ten sam młody mężczyzna przegrupowywał książki w dziale komputerowym księgarni.

The same young man was rearranging books in the computer section of the shop.

Ledwo zerknął do góry.

He hardly looked up.

‘Przepraszam, przyniosłam Pana książkę o antykach z powrotem… a moje książki które z Panem zostawiłam?’

”Excuse me, I’ve brought your antiques book back... and what about my books I left here with you?”

‘Ach, myślałem że nie jest już Pani nimi zainteresowana i odłożyłem je na miejsce!’

”Ah, I thought you weren’t interested in them any more and I put them back!”

Daisy zrozumiała, że jakiekolwiek słowa z jej strony skierowane do tej osoby nie miały sensu i podążyła by jeszcze raz upolować swoje książki.

Daisy realised that any words on her part were useless with such a person and proceeded to hunt for her books once again.

Nagle jej oko zerknęło na cudowny pierścionek na jej palcu i przypomniała sobie jaką była szczęściarą.

Suddenly her eye caught sight of the magnificent ring on her finger and she remembered how lucky she was.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com