DAISY STORIES POLISH

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE OAK
Dąb
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by: Iwona Franczak • Email: 
iwonafranczak@hotmail.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!

Dąb

The oak

Daisy siedziała przy swoim biurku w pracy i próbowała robić swoje rachunki.

Daisy was sitting at her office table trying to do her accounts.

Drzwi do jej biura były otwarte ponieważ Daisy oczekiwała przyjścia gazownika.

The office door ‎was open as she was expecting the gas man to come.

Słysząc kroki, Daisy spojrzała w górę i zobaczyła dużego, szerokiego mężczyznę w wejściu.

Hearing footsteps, ‎Daisy looked up and saw a big, wide man at the entrance.

“Pani Hamilton?”

“Miss Hamilton ‎please?”

Ten mężczyzna - dąb był z pewnością obcokrajowcem.

This oak of a man was clearly a foreigner.

Jego ubranie było przenoszone i wyglądało jakby jego wlaściciel spał w nim.

His clothes were worn ‎badly as though their occupant had slept in them.

Jego accent brzmiał chropowato i niemuzycznie.

His accent sounded harsh ‎and unmusical.‎

“Tak, w czym mogę pomóc?”

‎“Yes, can I help you?” ‎

Dąb przygarbił się, usiadł po przeciwnej stronie Daisy i spojrzał na nią swoimi na wpół otwartymi oczami, które badały ją cały czas.

The oak slouched in, sat down opposite Daisy and looked at her from his ‎half-opened eyes which studied her constantly.

“Słyszałem, że jest Pani bardzo bystra i że można Pani ufać.”

“I hear you are a very bright ‎lady and that you can be trusted.”‎

Wypowiedział te wyrazy tak jakby w tym samym czasie były stwierdzeniem i pytaniem.

He spoke these words as though they were at the same time a statement ‎and a question.

Daisy nie wiedziała jak odpowiedzieć i zdecydowała się przytaknąć głową.

Daisy didn’t know how to reply and decided just to nod her ‎head.‎

“Opowiem Pani o moim małym problemie

‎“I’ll tell you about my little problem.

Tutaj jest Pani początkowa opłata – wydaje mi się że 100 funtów jest wystarczająco jak na teraz.

Here is your initial fee - I think a hundred ‎pounds will do for the present.

Pracuję dla Rosyjskiej Ambasady i to o czym muszę Pani powiedzieć nie może dotrzeć do nich.

I work for the Russian Embassy and what I ‎have to say must not get back there.

Nazywam się Ilich Zubkov.

My name is IIich Zubkov.

Może Pani to sprawdzić dzwoniąc do mnie wieczorem do ambasady, ale udając że jest Pani tylko moją znajomą, oczywiście.”

You can ‎check that by telephoning me at the embassy this evening, but only ‎pretending to be an acquaintance, of course.”‎

“Czy może mi Pan najpierw opowiedzieć o swoim problemie.

‎“Can you please tell me your problem first.

Nie mogę Panu pomóc jeśli nie wiem co Pański problem za sobą pociąga,”

I can’t accept to help you without ‎knowing what it entails,”

Daisy próbowała zwlekać ponieważ czuła się bardziej przytłoczona silną osobowością i fizycznym wyglądem tego meżczyzny.

Daisy was trying to take time as she felt rather ‎overwhelmed by this man’s strong personality and physique.

Dąb zamknął swoje oczy kompletnie na minutę.

‎The oak shut his eyes completely for a minute.

Był przyzwyczajony do wydawania rozkazów i ich wykonania przez innych bez zadawania pytań.

He was used to giving orders ‎and being obeyed without question.

Zdecydował postarać się żeby wyglądał na bardziej uprzejmego w stosunku do Angielki.

He decided to make an effort to appear ‎more courteous to an English woman.

“Moja żona zniknęła.” Atmosfera była elektryczna.

“My wife has disappeared.” The ‎atmosphere was electric.

“Wyszła rano na zakupy dwa dni temu i nie wróciła do tej pory.

“She went out shopping in the morning, two days ‎ago, and hasn’t come back since.

Nie mam żadnych wieści od niej.”

I have heard no news at all from her.”‎

Daisy wstała pozornie żeby zrobić rozpuszczalną kawę ale tak naprawdę chciała lepiej zbadać swojego klienta.

Daisy got up ostensibly to make some instant coffee, but it was really to be ‎able to study her client better.

“Panie Zubkow, czy poinformował Pan policję?”

‎“Mr. Zubkov, have you informed the police?”

Powiedziała prywatna dedektyw, która nastawiła czajnik, który znajdował się na górze pólki na książki, za Rosjaniem, koło drzwi.

said the private eye as she ‎switched on the kettle which was on top of a bookcase behind the Russian, ‎near the door.

“W mojej sytuacji, to nie byłoby do zaakceptowania.

‎“In my position it would be intolerable.

Jeśli, na przykład moja żona uciekła z innym mężczyzną, ja bym był, wydaje mi się że wy Anglicy mówicie, pośmiewiskiem ambasady.

If, for example, she has run away with ‎another man, I would be, I think you English say, the laughing stock of the ‎embassy.

Nie oficjalnie rozmawiałem ze starym przyjacielem dedektywem- inspektorem Singleton, który dyskretnie dopytywał się czy moja żona była w wypadku samochodowym, czy też była zabrana do szpitala.

I spoke only unofficially to an old friend of mine, Detective-‎Inspector Singleton, who made his own discreet inquiries as to whether she ‎had been in an accident or taken to hospital.

Mój przyjaciel powiedział mi że myślał, że być może moja żona miała jakiś osobisty powód by tak się zachować i zasugerował że powinnem przyjść do Pani.”

He told me that he thought ‎there might be a private reason for my wife’s behaviour and suggested I ‎should come to you.”‎

“Widzę. No cóż Panie Zubkov, muszę zadać Panu dość osobiste pytania,”

‎“I see. Well Mr. Zubkov, I shall have to ask you some pretty personal ‎questions,”

Daisy obserwowała jak plecy mężczyzny sztywniały i zalała kubki gotującą się wodą.

Daisy watched the man’s back stiffening and poured out the ‎boiling water into the cups.‎

“Pani Hamilton, jestem tutaj i oddaję się w Pani ręce.”

‎“Miss Hamilton, I am here and I am in your hands.”

Daisy myślała, że dąb prawdopodobnie nigdy nie wypowiedział tych słów wcześniej.

Daisy thought that ‎probably the oak had never pronounced these words before.

“Powiem Pani wszystko to co chce Pani wiedzieć.

“I will tell you ‎anything you want to know.

Niech mi Pani pozwoli odpowiedzieć na Pańskie pytania.

Let me anticipate some of your questions.

Nie mam jakiejkolwiek wiedzy o innym mężczyznie i naprawdę nie mogę Pani powiedzieć dlaczego moja żona zniknęła.”

I have ‎no knowledge of another man, and in fact I can’t tell you anything at all about ‎why my wife has disappeared.”

Zapausował na moment.

He paused for a moment.

“I tak- kocham ją bardzo i chcę mieć ją z powrotem.”

“And yes, - I love her very much and want her ‎back.”

Daisy wróciła na swoje miejsce po podaniu Panu Zubkov rozpuszczalnej kawy.

Daisy had returned to her seat after giving Mr. Zubkov his instant coffee.

Ponieważ Pan Zubkov był szorstkim mężczyzną, Daisy czuła sie swobodnie pytając:” I nie ma Pan innych kobiet?”

‎Since he was an abrupt man, Daisy felt free to ask him: “And you have no ‎other women?”‎

“Nie.” Dąb zaczął się łamać i jego dolna warga zatrzęsła się.

‎“No.” The oak was beginning to crack and his lower lip quivered.‎

“Dobrze. Teraz proszę opisać mi swoją żonę.”

‎“Good. Now, please give me a description of your wife.”‎

“Tak, tutaj jest jej zdjęcie. Może je Pani sobie zatrzyma.”

‎“Yes, this is a photo of her.You can keep it, Miss Hamilton.”

Daisy zobaczyła wizerunek pięknej, inteligentnie wyglądającej kobiety okolo czterdziestki.

Daisy saw the ‎image of a pretty intelligent-looking woman of about forty.

“Jakim człowiekiem jest Pańska żona? Czy ona pracuje?”

‎‎“What sort of a person is she? Does she work?”‎

“No cóż, po pierwsze nazywa się Valentina i oczywiście jest ode mnie o wiele lat młodsza ale jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od osiemnastu lat.

‎“Well, first of all her name is Valentina, of course she is much younger than ‎me but we have been happily married for eighteen years.

Jest córką Rosyjskiego dyplomaty, znawczynią języków- przeciwnie do mnie.

She is the daughter ‎of a Russian diplomat and an able linguist - not at all like myself.

Studiowała języki w szkole w Moskwie i polepszyła ich znajomość poprzez wyjazd za granicę.

She studied ‎languages at school in Moscow and perfected them by going abroad.

Mówi perfekcyjnie po angielsku i francusku, czyta po niemiecku i w kilku slowiańskich językach.

She ‎speaks English and French perfectly, she reads German and a couple of ‎Slavonic languages.

W prawdzie pomaga ambasadzie z tłumaczeniami.”

In fact she helps out at the embassy with translations.” ‎

“Macie jakieś dzieci?”

‎“Have you any children?”‎

‎“Tak, mamy dwie córki, które radzą sobie bardzo dobrze w szkole, w Rosji.

‎“Yes, we have two daughters who do well at school back home in Russia.

Zadzwoniłem do nich żeby się upewnić, że zaginięcie mojej żony nie miało nic wspólnego z nimi, ale obie zapewniły mnie że u nich wszystko byo w porządku.”

I ‎telephoned them to make sure my wife’s disappearance had nothing to do ‎with them, but they both assured me that they were perfectly ok.”‎

Daisy kończyła swoją kawę, łyczek po łyczku.

Daisy was finishing her black coffee sip by sip.

Daisy brała wszystko to co usłyszała pod uwagę i próbowała rozwiązać sytuację.

She had taken in everything ‎she had heard and was trying to work things out.

“Myślę tak,” podsumowała ”jest Pan szczery o tym o czym Pan mówi i nie ma Pan pojęcia dlaczego to wszystko się wydarzyło.

‎‎“I think this,” she summarised, “you are sincere in what you say and have no ‎idea why this all happened.

Ale nie podał mi Pan absolutnie żadnych dancyh by zrozumieć dlaczego Pańska żona nagle zniknęła bez wyjaśnienia.”

But you have given me absolutely no elements to ‎understand why your wife should disappear suddenly with no explanation.” ‎

Dąb rozluźnił swój krawat i czekał by Daisy kontynuowała.

The oak loosened his tie and waited for Daisy to continue.‎

“Więc najlepszą rzecz jaką może Pan zrobić to zastanowić się czy cokolwiek co ostatnio Pańska żona powiedziała brzmiało dziwnie i podzielić się ze mną tą informację - z tego co wiem Pańska żona być może weszła do ambasady kiedy Pan przychodził tutaj.”

‎“So the best thing to do is to reflect if anything she has said recently seemed ‎strange and report it back to me - for all we know she might have already ‎walked into the embassy while you were coming here.”‎

Dąb wyglądał chwilowo odprężony.

The oak seemed temporarily relieved.

“Pani Hamilon, jest Pani dokładnie taką osobą jak Deektyw – Inspektor Singleton opisał mi Panią.

“Miss Hamilton, you are just as ‎Detective-Inspector Singleton described.

Nie dała mi Pani żadnych fałszywych nadziei.

You have given me no false hopes.

Pójdę z powrotem do ambasady i zrobię to co Pani zasugerowała.

‎I will go back to the embassy and do what you have suggested.

Myślę, że moja żona jeszcze nie wróciła bo w tej sytuacji moja sekrtarka by zadzwoniła na mój telefon.

I think she ‎hasn’t returned yet, otherwise my secretary would have called me on my ‎mobile.

Skłamałem jej, że moja żona odwiedza przyjaciół w Szkocji.”

I told her a lie about my wife visiting friends in Scotland.”‎

“Panie Zubkow, jeśli będzie miał Pan dla mnie jakieś wiadomości, proszę do mnie zadzwonić od razu, dzień czy noc.”

‎“Mr. Zubkov, if you have any news for me please call me immediately, day or ‎night.”‎

W ciągu nocy, kiedy złodzieje wykonują swoją pracę, Daisy została obudzona przez telefon.

During the night when burglars do their work, Daisy was woken up by her ‎mobile phone.

“Zubkov mówi, Pani Hamilton.

“Zubkov speaking, Miss Hamilton.

Moja żona wróciła ale odmawia mi powiedzieć co się wydarzyło.

My wife has come back but ‎refuses to tell me what happened.

Spytałem się o jej zniknięciu i rozpłakała się i odmowiła odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania.

I asked her about her disappearance and ‎she burst into tears and refused to answer any questions.

Pani Hamilton, jestem przerażony że moja żona ponownie mnie zostawi jeśli będę się upierał na zadawaniu pytań.”

Miss Hamilton, I’m ‎terrified that she may leave me again if I insist too much in questioning her.”‎

“Panie Zubkow, jestem zadowlona, że Pańska żona wróciła ale tak jak Pan powiedział, ona ponownie może wsiaść do samolotu jeśli Pan ją zasmuci. Niech mi Pan pozwoli się zastanowić...”

‎“Mr. Zubkov, I’m glad your wife has come back, but, as you say, she may ‎take flight again if you upset her. Let me think...”

Daisy przetarła oczy i mrugnęła nimi.

Daisy rubbed her eyes and ‎blinked.

“Mogłabym spróbować śledzić Pańską żonę jeśli chce Pan ale musi mi Pan pomóc mówiąc mi kiedy ona wychodzi.”

“I could try following her if you like, but you must help me by telling ‎me when she is going out.”‎

“To dość trudne ponieważ moja żona jest dość aktywną osobą ale wydaje mi się ,że idzie do dentysty po poludniu na czwartą godzinę,

‎“That’s quite difficult, as she is a pretty active person, but I think my wife is ‎going to the dentist’s this afternoon at four o’clock.

Podejrzewam że będzie miała tę wizytę bo ma problem z zębem mądrości.”

She probably will keep the ‎appointment as she has trouble with a wisdom tooth.”‎

“W porządku w takim razie, niech da mi Pan adres i numer telefonu dentysty i zobaczę co mogę zrobić.”

‎“All right then, give me the address and phone number of the dentist and I’ll ‎see what I can do.”‎

Daisy została przyjęta na wizytę u dentysty na godzinę szóstą.

Daisy had been accepted for an appointment at the dentist’s for six o’clock.

Kiedy pojawiła się wcześniej o trzeciej trzydzieści, receptioniska była zaskoczona i powiedziała jej że będzie musiała czekać dlugi czas.

‎When she arrived early at three-thirty the receptionist was very surprised and ‎told her she must wait a long time.

Daisy zapewniła ją, że nie miała nic przeciwko temu, usiadła w wielkim fotelu i prawie zasnęła.

Daisy assured her she didn’t mind, settled ‎down in a huge armchair and nearly fell asleep.

Po około dwudziestu minutach, otworzyły się drzwi i receptionistka wyprowadziła bardzo piękną kobietę okolo czterdziestki.

After about twenty minutes, ‎the door opened and the receptionist showed in a very pretty lady of about ‎forty.

“Pani Zubkov, proszę się czuć wygodnie.

“Mrs. Zubkov, please make yourself comfortable.

Na stole są magazyny jeśli chce Pani coś poczytać.”

There are some ‎magazines on the table if you want something to read.”‎

Daisy udawała, że była śpiąca, ta część nie była trudna, i obserwowała Valentine Zabukov ze swojego fotelu.

Daisy pretended to be sleepy, this part wasn’t difficult, and observed ‎Valentina Zubkov from her armchair.

Pani Zubkow była jasnowłosą, pięknie szczupłą i elegancko ubraną, zupełnie inaczej wyglądającą niż jej mąż.

She was fair-haired, beautifully slim and ‎elegantly dressed, very unlike her husband.

Miała makijaż, który tylko podkreślił jej fascynujące lekko skośne emaraldowe oczy.

She wore make-up which only ‎enhanced her fascinating slightly slanting emerald -coloured eyes.‎

Pani Zubkow wpatrywała się w podłogę tak jakby zagubiła myśl i wyciągnęła ze swojej torby wycinek z gazety i czytała go raz po raz.

Mrs. Zubkov stared at the floor as if lost in thought, then pulled out a ‎newspaper cutting from her bag and read it over and over again.

Kiedy receptionistka wróciła, Pani Zubkov odłożyła wycinek z gazety, tak jakby była winna czegoś i poszła za receptionistką do pokoju operacyjnego.

When the ‎receptionist returned she put the newspaper cutting away quickly as though ‎she were guilty of something, and then followed the receptionist into the ‎surgery.‎

Kiedy Daisy została sama, wymknęła się i zeszła schodami w dól, na ulice.

As soon as Daisy was left alone, she slipped out down the stairs into the ‎street.

Daisy szła aż zakręciła za rogiem, ściągnęła kolczyki, wyciągnęła czarną welwetową gumkę do włosów, ściągnęła włosy razem, zrobiła koka i nałożyła okulary.

She walked until she turned the corner, pulled off her earrings, got out ‎a black velvet bow on a slide, pulled her hair back into a bun and put on a ‎pair of glasses.

To było przebranie, które Daisy używała często.

It was a disguise Daisy often used.

Ściągnęła potem swój dwustronny płaszcz, przełożyła go na drugą stronę i nałożyła go ponownie.

She then took off her ‎reversible mac, pulled it inside out and put it on again.

Jako końcowy dodatek, swoją torebkę na ramię schowała w plastikowej siatce, którą zawsze trzymała w swojej kieszeni.

As a finishing touch, ‎she hid her shoulder bag into a plastic shopper she had kept in her pocket.

W tym momencie jej wygląd zmienił się kompletnie.

‎By now her appearance had completely changed.

Daisy przygotowała się na długi czas czekania w wejściu do sklepu, który był zamknięty.

Daisy prepared to wait for ‎a long time in the doorway of a shop which had closed.‎

Cała godzina minęła zanim Valentina tajemniczo wyszla od dentysty schodami w dól, poza bramę.

It was a full hour before Valentina the mysterious walked out of the dentist’s ‎down the steps and out of the gate.

Wyglądała tak jakby była w śnie i błądziła w kierunku High Street.

She seemed in a dream and wandered ‎off in the direction of the High Street.

Patrzyła w okna wystawowe sklepów ale nie wyglądała na zainteresowaną tym co widziała.

She looked in shop windows but didn’t ‎seem interested in what she saw.

Przechodząc koło sklepu z herbatami, weszła do środka i zamówiła herbatę i kanapki z ogórkiem.

As she came across a teashop, she went ‎in and ordered tea and cucumber sandwiches.

Daisy śledziła Valentine dyskretnie do sklepu z herbatami i usiadła za nią, i zamówiła talerz ciastek i herbatę.

Daisy followed Valentina ‎discreetly into the teashop and sat down behind her, and ordered a plate of ‎cakes and tea.

Winna kobieta wyciągnęła jeszce raz wycinek z gazety ze swojej torby i wpatrywała się w niego ponownie.

The guilty lady pulled out the newspaper cutting once more ‎from her bag and stared at it again.

Dasiy szybko wyjęła ze swojej torby aparat fotograficzny zawinięty w biały szafanowy szalik, który miała wcześniej ubrany, zobaczyła że nikt nie patrzył na nią, wstała na kilka sekund i zrobiła zdjęcie wycinkowi z gazety.

Daisy quickly pulled a small camera out ‎of her bag encircling it with the white chiffon scarf she had been wearing, saw ‎that nobody was looking at her, stood up for a couple of seconds and took a ‎photograph of the newspaper cutting.

Po pewnym czasie, Pani Zubakov opuściła sklep z herbatami i poszła z powrotem do ambasady, z Daisy śledzącą ją.

‎After a while Mrs. Zubkov left the teashop and walked back to the embassy ‎with Daisy following behind.

Kiedy Pani Zubakov zniknęła za bramą ambasady, Daisy zdecydowała, że jedną z najważniejszych rzeczy, które mogła zrobić, było wsiąść do pociągu i zapukać do jej dobrego przyjaciela Dirk, który był fotografem.

As Mrs. Zubkov disappeared behind the ‎embassy gate, Daisy decided the most important thing she could do was to ‎get a train home and knock up her good friend Dirk, who was a ‎photographer.

“Dirk, przepraszam, że ci przeszkadzam tak późno ale może mógłbyś zrobic dla mnie pośpieszną pracę.

‎‎“Dirk, sorry to bother you so late but could you possibly do me a rush job.

Mam tutaj ważną fotografię i muszę ją wywołać tak szybko jak to jest możliwe.”

‎There’s an important photograph here that I need developed as quickly as ‎possible.”‎

“Jest dość późno Daisy, ale jeśli jest to dla ciebie, przyniosę zdjęcie do twojego biura tak szybko jak to jest możliwe.”

‎“It’s a bit late Daisy, but as it’s for you, I’ll bring it round to your office as soon ‎as possible.” ‎

Godzinę pózniej Dirk przybył z kopertą do biura Daisy.

An hour later Dirk arrived at Daisy’s office with an envelope.

“Musiałem powiększyć je – teraz wydrukowane wyrazy w wycinku są perfekcyjnie widoczne.”

“I had to enlarge ‎it - now the words printed in the cutting are perfectly visible.”‎

Daisy otworzyła kopertę i wreszcie przeczytała co było napisane w artykule gazety.

Daisy opened the envelope and at last read what was written in the ‎newspaper article.

Artykuł podawał do wiadomości niespodziwaną śmierć Lorda Reginald Fitzgerald, oraz że jego pogrzeb był zaplanowany na poniedziałek szóstego października – tego samego dnia, którego Valentina zniknęła!

It announced the untimely death of Lord Reginald ‎Fitzgerald, and that the funeral was fixed for Monday the sixth of October - ‎the very day Valentina disappeared!‎

Daisy przeglądała jakieś gazety, które były zostawione w jej biurze przez zapominalskich klientów by dowiedzieć się nie co więcej o Lordzie Fitzgerald.

Daisy looked through some newspapers which had been left in her office by ‎forgetful clients to find out more about Lord Fitzgerald.

“Tutaj jest!” Powiedziała do siebie.

“There it is!” she said ‎to herself.

‘Lord Reginald Fitzgerald zmarł w wypadku konnym.

‘Lord Reginald Fitzgerald died in a riding accident.

Był żonaty przez dwadzieścia sześć lat’. W magazynie było zdjęcie jego syna Paula Valentine Fitzgerald, który był młodym mężczyzną z dłuższymi włosami, okolo dwudziestki.

He had been ‎married for twenty-six years.’ There was also a picture of his son Paul ‎Valentine Fitzgerald, a young man with longish fair hair, of about twenty.

Paul Valentine Fitzgerald był dość dobrze wyglądającym młodzieńcem – i było coś w jego oczach…

He ‎was a fairly good-looking youth - and there was something about his eyes...

“Pan Zubkov, Daisy mówi. Wydaje mi się, że znalazłam rozwiązanie.

‎‎“Mr. Zubkov, Daisy speaking. I think I have the solution.

Czy może Pan przyjść zobaczyć się ze mną?” Daisy wyczuła napięcie po drugiej stronie telefonu.

Can you come and ‎see me?” Daisy could sense the tension at the other end of the line.

‎‎“Będę tak szybko jak mogę. Dowidzenia.”

‎‎“I’ll be there as soon as I can. Goodbye.”‎

Daisy wciąż jadła swoją chińszczyznę na wynos kiedy Pan Zubkov przybył.

Daisy was still eating her Chinese takeaway meal when Mr. Zubkov arrived.

Dąb wrzucił się na krzesło w biurze Daisy.

‎The oak rather fell onto the chair in Daisy’s office.

Jego twarz wyglądała przemęczona ale Pan Zubkov nie powiedział nic i siedział czekając na Daisy żeby mu podała nowości.

His face looked strained ‎but he said nothing and sat waiting for Daisy to report her news.‎

“Panie Zubkov, opowiem Panu historię, może cześć jej jest prawdą, a może nie.

‎“Mr. Zubkov, I’ll tell you a story, maybe some of it’s true, maybe not.

Jak dojdę do końca historii, będzie Pan mógł sam osądzić”.

When I ‎get to the end of it, you will judge for yourself.”

Dąb wpatrywał się w Daisy.

The oak just stared at Daisy.‎

“Około dwudziestu lat temu, mądra Rosyjska dziewczyna, marząca o ulepszeniu swojej znajomości języka angielskiego, przybyła tutaj i spotkała atrakcyjnego i inteligentnego mężczyznę, członka artystokracji, Lorda w gruncie rzeczy.

‎“About twenty years ago a clever young Russian girl, wishing to perfect her ‎knowledge of English, came over here and met an attractive and intelligent ‎man, a member of the aristocracy, a Lord in fact.

Niestety, ów mężczyzna był żonaty, więc kiedy Rosyjska dziewczyna zaszła w ciążę miała tylko dwa wyjścia: zrezygnować z porodu dziecka lub urodzić dziecko w sekrecie i oddać je do adopcji od razu po porodzie.

Unfortunately the man was ‎already married, so when the Russian girl became pregnant she had only two ‎choices: to undergo a termination, or have the baby secretly and then have it ‎adopted immediately after.

W tamtych czasach, Lord który miał romans z córką rosyjskiego dyplomaty, mialby wiele problemów jeśli sprawa wydała sie publicznie.”

In that period of history, a Lord having an affair ‎with a Russian diplomat’s daughter would have caused a lot of trouble had it ‎been made public.” ‎

Dąb wyglądał na sparaliżowanego.

The oak seemed paralysed.

Daisy kontunuowała: „Młoda kobieta zdecydowala się mieć dziecko w Anglii, w sekrecie z pomocą Lorda, młoda kobieta była bardzo szczupła i jej ciąża nie pokazywała się za dużo.

Daisy went on: “The young woman chose to ‎have the baby in England secretly with the help of the Lord, she was very ‎slim and her pregnancy didn’t show much.

Po urodzeniu dziecka, dziewczyna podpisała dokumenty pozwalające na natychmiastową adopcję i wróciła do swojego kraju.

After the birth of the baby, the girl ‎signed some papers to permit an immediate adoption and returned to her ‎own country.‎

Teraz, powróćmy do czasów obecnych.

Now let’s come up to modern times.

Pewnego dnia ten Lord zmarł i zdjęcie jego syna jest w gazecie.

One day this Lord dies and there is a ‎picture of his son in the newspaper.

Imię syna jest męską wersją jej imienia.

The son’s name is the masculine version ‎of her own.

Oczy młodego mężczyzny wyglądały tak jak jej oczy. 

The young man’s slanting eyes look just like her very own.

Musiała się dowidzieć czy on jest jej dawno zaginionym synem.

She ‎must find out if he is her long-lost son.

Czy Anglik zaadoptowal własnego syna?

Did the Englishman adopt his own ‎child?

Nie miał dzieci ze swoją żoną i być może to była jego jedyna możliwość by mieć syna, którego tak bardzo pragnął.

After all he had no children with his wife and maybe this had been his ‎only opportunity to have the son he desired so much.

Wiec Valentina poszła na pogrzeb i zdała sobie sprawę, że młody Paul Valentine ‎Fitzgerald wyglądał bardzo podobnie do niej i że musi być jej synem.

‎So Valentina goes to the funeral and realises that the young Paul Valentine ‎Fitzgerald looks very like herself, and that he must be her son.

Syn którego, Valentina myślała, nigdy by nie była w stanie odnależć lub zobaczyć ponownie – lub przyznać się do.”

The son she ‎thought she would never be able to find or see again - or admit to.”

Daisy podała Panu Zubkov kopię artykułu z gazety.

Daisy ‎handed the photocopy of the newspaper article to Mr. Zubkov.

Pan Zubkov wpatrywał się w zdjęcie bez ruchu, w wielkim napięciu, następnie zaczął oddychać bardziej regularnie i wyglądał na odprężonego.

He stared at it, ‎still in great tension, then he took to breathing more regularly and looked ‎relieved.

“Proszę mi podać szklankę wody, Pani Hamilton.”

‎‎“Please give me a glass of water, Miss Hamilton.”

Rosjanin pij tak jakby był bardzo spragniony.

The Russian drank thirstily.

“Valentina musiała przejść przez wiele, ale by mi o tym powiedziała.

‎‎“Valentina must have suffered a lot, but she could have told me.

Wiele dziewczyn popełnia te same błędy.”

Many girls ‎have made the same mistake.”‎

Pan Zubkov myślał przez chwilę.

Mr. Zubkov thought for a few moments.

“Będę z Panią szczery ponownie.

“I will be frank with you yet again ‎Miss Hamilton.

Wyobraźiłem sobie najgorsze, że moja żona spotkała o wiele młodszego mężczyznę,”

I imagined the worst, that she had met a much younger man,” ‎

Pan Zubkov spojrzał w dół na swoje ubrania,

Mr. Zubkov looked down at his clothes,

“atrakcyjnego i mądrzejszego mężczyznę.”

“an attractive and smarter man.”

Odchrypnął,

He ‎cleared his throat,

“Co się wydarzyło zanim moja żona i ja się spotkaliśmy, nie ma nic wspólnego ze mna.

“What happened before my wife and I met, has nothing to ‎do with me.

Ale jestem gotowy pomóc jej jakkolwiek tylko mogę, teraz i zawsze.

I am willing to help her in any way, now and always.

Powiem jej o tym pewngo dnia.”

I will tell her ‎this one day.”‎

”‎Ale mam nadzieję, że nie powie jej Pan że zatrudnił Pan prywatnego dedektywa żeby ją śledzić…”

‎“But I hope you are not going to tell her you employed a private detective to ‎spy on her...”‎

“Nie, oczywiście że nie, Pani Hamilton.

‎“No, certainly not, Miss Hamilton.

Nie powiem jej nic aż sama przyjdzie i zwierzy mi się.

I will say nothing to my wife until she comes ‎and confides in me.

Wiem, że mogę wyglądać i zachowywać się narzucająco ale jestem nie co inny niz ludzie sobie wyobrażają.”

I know my appearance and manner is rather imposing ‎but I’m a little different to what people would imagine.” ‎

Daisy poczuła się dotknięta.

Daisy was quite moved.

“Dziekiuję Pani Hamilton, będę zawsze pamiętał Pani uprzejmość.”

‎‎“Thank you Miss Hamilton, I will always remember your kindness.”

Dąb wziął rękę Pani Hamilton i pocałował ją, następnie zniknął w ciemności nocy.

The oak ‎took Daisy’s hand and kissed it, then disappeared out into the darkness of ‎the night.‎

Miesiące później, Daisy przeglądała magazyny poświęcone społeczeństwu próbując się dowiedzieć nie co więcej na temat jej nowego klienta, kiedy zauważyła artykuł dotyczący wspaniałejmu przyjęciu wydanej przez rosyjską ambasadę z listą znakomitych gości.

Months later, Daisy was sorting through society magazines trying to find out ‎more about a new client of hers, when she came across an article about a ‎magnificent reception given by the Russian embassy and a list of illustrious ‎guests.

Jeden z gości był zwaszcza interesujący dla Daisy: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

One guest in particular Daisy found very interesting: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

W magazynie również było zdjęcie Pana i Pani Zubkov usmiechających się i rozmawiajacych z młodym zielono - okiem Lordem.

There was also a picture of Mr. and Mrs. Zubkov smiling ‎and talking to the young green-eyed Lord.‎

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Dąb

The oak

Daisy siedziała przy swoim biurku w pracy i próbowała robić swoje rachunki.

Daisy was sitting at her office table trying to do her accounts.

Drzwi do jej biura były otwarte ponieważ Daisy oczekiwała przyjścia gazownika.

The office door ‎was open as she was expecting the gas man to come.

Słysząc kroki, Daisy spojrzała w górę i zobaczyła dużego, szerokiego mężczyznę w wejściu.

Hearing footsteps, ‎Daisy looked up and saw a big, wide man at the entrance.

“Pani Hamilton?”

“Miss Hamilton ‎please?”

Ten mężczyzna - dąb był z pewnością obcokrajowcem.

This oak of a man was clearly a foreigner.

Jego ubranie było przenoszone i wyglądało jakby jego wlaściciel spał w nim.

His clothes were worn ‎badly as though their occupant had slept in them.

Jego accent brzmiał chropowato i niemuzycznie.

His accent sounded harsh ‎and unmusical.‎

“Tak, w czym mogę pomóc?”

‎“Yes, can I help you?” ‎

Dąb przygarbił się, usiadł po przeciwnej stronie Daisy i spojrzał na nią swoimi na wpół otwartymi oczami, które badały ją cały czas.

The oak slouched in, sat down opposite Daisy and looked at her from his ‎half-opened eyes which studied her constantly.

“Słyszałem, że jest Pani bardzo bystra i że można Pani ufać.”

“I hear you are a very bright ‎lady and that you can be trusted.”‎

Wypowiedział te wyrazy tak jakby w tym samym czasie były stwierdzeniem i pytaniem.

He spoke these words as though they were at the same time a statement ‎and a question.

Daisy nie wiedziała jak odpowiedzieć i zdecydowała się przytaknąć głową.

Daisy didn’t know how to reply and decided just to nod her ‎head.‎

“Opowiem Pani o moim małym problemie

‎“I’ll tell you about my little problem.

Tutaj jest Pani początkowa opłata – wydaje mi się że 100 funtów jest wystarczająco jak na teraz.

Here is your initial fee - I think a hundred ‎pounds will do for the present.

Pracuję dla Rosyjskiej Ambasady i to o czym muszę Pani powiedzieć nie może dotrzeć do nich.

I work for the Russian Embassy and what I ‎have to say must not get back there.

Nazywam się Ilich Zubkov.

My name is IIich Zubkov.

Może Pani to sprawdzić dzwoniąc do mnie wieczorem do ambasady, ale udając że jest Pani tylko moją znajomą, oczywiście.”

You can ‎check that by telephoning me at the embassy this evening, but only ‎pretending to be an acquaintance, of course.”‎

“Czy może mi Pan najpierw opowiedzieć o swoim problemie.

‎“Can you please tell me your problem first.

Nie mogę Panu pomóc jeśli nie wiem co Pański problem za sobą pociąga,”

I can’t accept to help you without ‎knowing what it entails,”

Daisy próbowała zwlekać ponieważ czuła się bardziej przytłoczona silną osobowością i fizycznym wyglądem tego meżczyzny.

Daisy was trying to take time as she felt rather ‎overwhelmed by this man’s strong personality and physique.

Dąb zamknął swoje oczy kompletnie na minutę.

‎The oak shut his eyes completely for a minute.

Był przyzwyczajony do wydawania rozkazów i ich wykonania przez innych bez zadawania pytań.

He was used to giving orders ‎and being obeyed without question.

Zdecydował postarać się żeby wyglądał na bardziej uprzejmego w stosunku do Angielki.

He decided to make an effort to appear ‎more courteous to an English woman.

“Moja żona zniknęła.” Atmosfera była elektryczna.

“My wife has disappeared.” The ‎atmosphere was electric.

“Wyszła rano na zakupy dwa dni temu i nie wróciła do tej pory.

“She went out shopping in the morning, two days ‎ago, and hasn’t come back since.

Nie mam żadnych wieści od niej.”

I have heard no news at all from her.”‎

Daisy wstała pozornie żeby zrobić rozpuszczalną kawę ale tak naprawdę chciała lepiej zbadać swojego klienta.

Daisy got up ostensibly to make some instant coffee, but it was really to be ‎able to study her client better.

“Panie Zubkow, czy poinformował Pan policję?”

‎“Mr. Zubkov, have you informed the police?”

Powiedziała prywatna dedektyw, która nastawiła czajnik, który znajdował się na górze pólki na książki, za Rosjaniem, koło drzwi.

said the private eye as she ‎switched on the kettle which was on top of a bookcase behind the Russian, ‎near the door.

“W mojej sytuacji, to nie byłoby do zaakceptowania.

‎“In my position it would be intolerable.

Jeśli, na przykład moja żona uciekła z innym mężczyzną, ja bym był, wydaje mi się że wy Anglicy mówicie, pośmiewiskiem ambasady.

If, for example, she has run away with ‎another man, I would be, I think you English say, the laughing stock of the ‎embassy.

Nie oficjalnie rozmawiałem ze starym przyjacielem dedektywem- inspektorem Singleton, który dyskretnie dopytywał się czy moja żona była w wypadku samochodowym, czy też była zabrana do szpitala.

I spoke only unofficially to an old friend of mine, Detective-‎Inspector Singleton, who made his own discreet inquiries as to whether she ‎had been in an accident or taken to hospital.

Mój przyjaciel powiedział mi że myślał, że być może moja żona miała jakiś osobisty powód by tak się zachować i zasugerował że powinnem przyjść do Pani.”

He told me that he thought ‎there might be a private reason for my wife’s behaviour and suggested I ‎should come to you.”‎

“Widzę. No cóż Panie Zubkov, muszę zadać Panu dość osobiste pytania,”

‎“I see. Well Mr. Zubkov, I shall have to ask you some pretty personal ‎questions,”

Daisy obserwowała jak plecy mężczyzny sztywniały i zalała kubki gotującą się wodą.

Daisy watched the man’s back stiffening and poured out the ‎boiling water into the cups.‎

“Pani Hamilton, jestem tutaj i oddaję się w Pani ręce.”

‎“Miss Hamilton, I am here and I am in your hands.”

Daisy myślała, że dąb prawdopodobnie nigdy nie wypowiedział tych słów wcześniej.

Daisy thought that ‎probably the oak had never pronounced these words before.

“Powiem Pani wszystko to co chce Pani wiedzieć.

“I will tell you ‎anything you want to know.

Niech mi Pani pozwoli odpowiedzieć na Pańskie pytania.

Let me anticipate some of your questions.

Nie mam jakiejkolwiek wiedzy o innym mężczyznie i naprawdę nie mogę Pani powiedzieć dlaczego moja żona zniknęła.”

I have ‎no knowledge of another man, and in fact I can’t tell you anything at all about ‎why my wife has disappeared.”

Zapausował na moment.

He paused for a moment.

“I tak- kocham ją bardzo i chcę mieć ją z powrotem.”

“And yes, - I love her very much and want her ‎back.”

Daisy wróciła na swoje miejsce po podaniu Panu Zubkov rozpuszczalnej kawy.

Daisy had returned to her seat after giving Mr. Zubkov his instant coffee.

Ponieważ Pan Zubkov był szorstkim mężczyzną, Daisy czuła sie swobodnie pytając:” I nie ma Pan innych kobiet?”

‎Since he was an abrupt man, Daisy felt free to ask him: “And you have no ‎other women?”‎

“Nie.” Dąb zaczął się łamać i jego dolna warga zatrzęsła się.

‎“No.” The oak was beginning to crack and his lower lip quivered.‎

“Dobrze. Teraz proszę opisać mi swoją żonę.”

‎“Good. Now, please give me a description of your wife.”‎

“Tak, tutaj jest jej zdjęcie. Może je Pani sobie zatrzyma.”

‎“Yes, this is a photo of her.You can keep it, Miss Hamilton.”

Daisy zobaczyła wizerunek pięknej, inteligentnie wyglądającej kobiety okolo czterdziestki.

Daisy saw the ‎image of a pretty intelligent-looking woman of about forty.

“Jakim człowiekiem jest Pańska żona? Czy ona pracuje?”

‎‎“What sort of a person is she? Does she work?”‎

“No cóż, po pierwsze nazywa się Valentina i oczywiście jest ode mnie o wiele lat młodsza ale jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od osiemnastu lat.

‎“Well, first of all her name is Valentina, of course she is much younger than ‎me but we have been happily married for eighteen years.

Jest córką Rosyjskiego dyplomaty, znawczynią języków- przeciwnie do mnie.

She is the daughter ‎of a Russian diplomat and an able linguist - not at all like myself.

Studiowała języki w szkole w Moskwie i polepszyła ich znajomość poprzez wyjazd za granicę.

She studied ‎languages at school in Moscow and perfected them by going abroad.

Mówi perfekcyjnie po angielsku i francusku, czyta po niemiecku i w kilku slowiańskich językach.

She ‎speaks English and French perfectly, she reads German and a couple of ‎Slavonic languages.

W prawdzie pomaga ambasadzie z tłumaczeniami.”

In fact she helps out at the embassy with translations.” ‎

“Macie jakieś dzieci?”

‎“Have you any children?”‎

‎“Tak, mamy dwie córki, które radzą sobie bardzo dobrze w szkole, w Rosji.

‎“Yes, we have two daughters who do well at school back home in Russia.

Zadzwoniłem do nich żeby się upewnić, że zaginięcie mojej żony nie miało nic wspólnego z nimi, ale obie zapewniły mnie że u nich wszystko byo w porządku.”

I ‎telephoned them to make sure my wife’s disappearance had nothing to do ‎with them, but they both assured me that they were perfectly ok.”‎

Daisy kończyła swoją kawę, łyczek po łyczku.

Daisy was finishing her black coffee sip by sip.

Daisy brała wszystko to co usłyszała pod uwagę i próbowała rozwiązać sytuację.

She had taken in everything ‎she had heard and was trying to work things out.

“Myślę tak,” podsumowała ”jest Pan szczery o tym o czym Pan mówi i nie ma Pan pojęcia dlaczego to wszystko się wydarzyło.

‎‎“I think this,” she summarised, “you are sincere in what you say and have no ‎idea why this all happened.

Ale nie podał mi Pan absolutnie żadnych dancyh by zrozumieć dlaczego Pańska żona nagle zniknęła bez wyjaśnienia.”

But you have given me absolutely no elements to ‎understand why your wife should disappear suddenly with no explanation.” ‎

Dąb rozluźnił swój krawat i czekał by Daisy kontynuowała.

The oak loosened his tie and waited for Daisy to continue.‎

“Więc najlepszą rzecz jaką może Pan zrobić to zastanowić się czy cokolwiek co ostatnio Pańska żona powiedziała brzmiało dziwnie i podzielić się ze mną tą informację - z tego co wiem Pańska żona być może weszła do ambasady kiedy Pan przychodził tutaj.”

‎“So the best thing to do is to reflect if anything she has said recently seemed ‎strange and report it back to me - for all we know she might have already ‎walked into the embassy while you were coming here.”‎

Dąb wyglądał chwilowo odprężony.

The oak seemed temporarily relieved.

“Pani Hamilon, jest Pani dokładnie taką osobą jak Deektyw – Inspektor Singleton opisał mi Panią.

“Miss Hamilton, you are just as ‎Detective-Inspector Singleton described.

Nie dała mi Pani żadnych fałszywych nadziei.

You have given me no false hopes.

Pójdę z powrotem do ambasady i zrobię to co Pani zasugerowała.

‎I will go back to the embassy and do what you have suggested.

Myślę, że moja żona jeszcze nie wróciła bo w tej sytuacji moja sekrtarka by zadzwoniła na mój telefon.

I think she ‎hasn’t returned yet, otherwise my secretary would have called me on my ‎mobile.

Skłamałem jej, że moja żona odwiedza przyjaciół w Szkocji.”

I told her a lie about my wife visiting friends in Scotland.”‎

“Panie Zubkow, jeśli będzie miał Pan dla mnie jakieś wiadomości, proszę do mnie zadzwonić od razu, dzień czy noc.”

‎“Mr. Zubkov, if you have any news for me please call me immediately, day or ‎night.”‎

W ciągu nocy, kiedy złodzieje wykonują swoją pracę, Daisy została obudzona przez telefon.

During the night when burglars do their work, Daisy was woken up by her ‎mobile phone.

“Zubkov mówi, Pani Hamilton.

“Zubkov speaking, Miss Hamilton.

Moja żona wróciła ale odmawia mi powiedzieć co się wydarzyło.

My wife has come back but ‎refuses to tell me what happened.

Spytałem się o jej zniknięciu i rozpłakała się i odmowiła odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania.

I asked her about her disappearance and ‎she burst into tears and refused to answer any questions.

Pani Hamilton, jestem przerażony że moja żona ponownie mnie zostawi jeśli będę się upierał na zadawaniu pytań.”

Miss Hamilton, I’m ‎terrified that she may leave me again if I insist too much in questioning her.”‎

“Panie Zubkow, jestem zadowlona, że Pańska żona wróciła ale tak jak Pan powiedział, ona ponownie może wsiaść do samolotu jeśli Pan ją zasmuci. Niech mi Pan pozwoli się zastanowić...”

‎“Mr. Zubkov, I’m glad your wife has come back, but, as you say, she may ‎take flight again if you upset her. Let me think...”

Daisy przetarła oczy i mrugnęła nimi.

Daisy rubbed her eyes and ‎blinked.

“Mogłabym spróbować śledzić Pańską żonę jeśli chce Pan ale musi mi Pan pomóc mówiąc mi kiedy ona wychodzi.”

“I could try following her if you like, but you must help me by telling ‎me when she is going out.”‎

“To dość trudne ponieważ moja żona jest dość aktywną osobą ale wydaje mi się ,że idzie do dentysty po poludniu na czwartą godzinę,

‎“That’s quite difficult, as she is a pretty active person, but I think my wife is ‎going to the dentist’s this afternoon at four o’clock.

Podejrzewam że będzie miała tę wizytę bo ma problem z zębem mądrości.”

She probably will keep the ‎appointment as she has trouble with a wisdom tooth.”‎

“W porządku w takim razie, niech da mi Pan adres i numer telefonu dentysty i zobaczę co mogę zrobić.”

‎“All right then, give me the address and phone number of the dentist and I’ll ‎see what I can do.”‎

Daisy została przyjęta na wizytę u dentysty na godzinę szóstą.

Daisy had been accepted for an appointment at the dentist’s for six o’clock.

Kiedy pojawiła się wcześniej o trzeciej trzydzieści, receptioniska była zaskoczona i powiedziała jej że będzie musiała czekać dlugi czas.

‎When she arrived early at three-thirty the receptionist was very surprised and ‎told her she must wait a long time.

Daisy zapewniła ją, że nie miała nic przeciwko temu, usiadła w wielkim fotelu i prawie zasnęła.

Daisy assured her she didn’t mind, settled ‎down in a huge armchair and nearly fell asleep.

Po około dwudziestu minutach, otworzyły się drzwi i receptionistka wyprowadziła bardzo piękną kobietę okolo czterdziestki.

After about twenty minutes, ‎the door opened and the receptionist showed in a very pretty lady of about ‎forty.

“Pani Zubkov, proszę się czuć wygodnie.

“Mrs. Zubkov, please make yourself comfortable.

Na stole są magazyny jeśli chce Pani coś poczytać.”

There are some ‎magazines on the table if you want something to read.”‎

Daisy udawała, że była śpiąca, ta część nie była trudna, i obserwowała Valentine Zabukov ze swojego fotelu.

Daisy pretended to be sleepy, this part wasn’t difficult, and observed ‎Valentina Zubkov from her armchair.

Pani Zubkow była jasnowłosą, pięknie szczupłą i elegancko ubraną, zupełnie inaczej wyglądającą niż jej mąż.

She was fair-haired, beautifully slim and ‎elegantly dressed, very unlike her husband.

Miała makijaż, który tylko podkreślił jej fascynujące lekko skośne emaraldowe oczy.

She wore make-up which only ‎enhanced her fascinating slightly slanting emerald -coloured eyes.‎

Pani Zubkow wpatrywała się w podłogę tak jakby zagubiła myśl i wyciągnęła ze swojej torby wycinek z gazety i czytała go raz po raz.

Mrs. Zubkov stared at the floor as if lost in thought, then pulled out a ‎newspaper cutting from her bag and read it over and over again.

Kiedy receptionistka wróciła, Pani Zubkov odłożyła wycinek z gazety, tak jakby była winna czegoś i poszła za receptionistką do pokoju operacyjnego.

When the ‎receptionist returned she put the newspaper cutting away quickly as though ‎she were guilty of something, and then followed the receptionist into the ‎surgery.‎

Kiedy Daisy została sama, wymknęła się i zeszła schodami w dól, na ulice.

As soon as Daisy was left alone, she slipped out down the stairs into the ‎street.

Daisy szła aż zakręciła za rogiem, ściągnęła kolczyki, wyciągnęła czarną welwetową gumkę do włosów, ściągnęła włosy razem, zrobiła koka i nałożyła okulary.

She walked until she turned the corner, pulled off her earrings, got out ‎a black velvet bow on a slide, pulled her hair back into a bun and put on a ‎pair of glasses.

To było przebranie, które Daisy używała często.

It was a disguise Daisy often used.

Ściągnęła potem swój dwustronny płaszcz, przełożyła go na drugą stronę i nałożyła go ponownie.

She then took off her ‎reversible mac, pulled it inside out and put it on again.

Jako końcowy dodatek, swoją torebkę na ramię schowała w plastikowej siatce, którą zawsze trzymała w swojej kieszeni.

As a finishing touch, ‎she hid her shoulder bag into a plastic shopper she had kept in her pocket.

W tym momencie jej wygląd zmienił się kompletnie.

‎By now her appearance had completely changed.

Daisy przygotowała się na długi czas czekania w wejściu do sklepu, który był zamknięty.

Daisy prepared to wait for ‎a long time in the doorway of a shop which had closed.‎

Cała godzina minęła zanim Valentina tajemniczo wyszla od dentysty schodami w dól, poza bramę.

It was a full hour before Valentina the mysterious walked out of the dentist’s ‎down the steps and out of the gate.

Wyglądała tak jakby była w śnie i błądziła w kierunku High Street.

She seemed in a dream and wandered ‎off in the direction of the High Street.

Patrzyła w okna wystawowe sklepów ale nie wyglądała na zainteresowaną tym co widziała.

She looked in shop windows but didn’t ‎seem interested in what she saw.

Przechodząc koło sklepu z herbatami, weszła do środka i zamówiła herbatę i kanapki z ogórkiem.

As she came across a teashop, she went ‎in and ordered tea and cucumber sandwiches.

Daisy śledziła Valentine dyskretnie do sklepu z herbatami i usiadła za nią, i zamówiła talerz ciastek i herbatę.

Daisy followed Valentina ‎discreetly into the teashop and sat down behind her, and ordered a plate of ‎cakes and tea.

Winna kobieta wyciągnęła jeszce raz wycinek z gazety ze swojej torby i wpatrywała się w niego ponownie.

The guilty lady pulled out the newspaper cutting once more ‎from her bag and stared at it again.

Dasiy szybko wyjęła ze swojej torby aparat fotograficzny zawinięty w biały szafanowy szalik, który miała wcześniej ubrany, zobaczyła że nikt nie patrzył na nią, wstała na kilka sekund i zrobiła zdjęcie wycinkowi z gazety.

Daisy quickly pulled a small camera out ‎of her bag encircling it with the white chiffon scarf she had been wearing, saw ‎that nobody was looking at her, stood up for a couple of seconds and took a ‎photograph of the newspaper cutting.

Po pewnym czasie, Pani Zubakov opuściła sklep z herbatami i poszła z powrotem do ambasady, z Daisy śledzącą ją.

‎After a while Mrs. Zubkov left the teashop and walked back to the embassy ‎with Daisy following behind.

Kiedy Pani Zubakov zniknęła za bramą ambasady, Daisy zdecydowała, że jedną z najważniejszych rzeczy, które mogła zrobić, było wsiąść do pociągu i zapukać do jej dobrego przyjaciela Dirk, który był fotografem.

As Mrs. Zubkov disappeared behind the ‎embassy gate, Daisy decided the most important thing she could do was to ‎get a train home and knock up her good friend Dirk, who was a ‎photographer.

“Dirk, przepraszam, że ci przeszkadzam tak późno ale może mógłbyś zrobic dla mnie pośpieszną pracę.

‎‎“Dirk, sorry to bother you so late but could you possibly do me a rush job.

Mam tutaj ważną fotografię i muszę ją wywołać tak szybko jak to jest możliwe.”

‎There’s an important photograph here that I need developed as quickly as ‎possible.”‎

“Jest dość późno Daisy, ale jeśli jest to dla ciebie, przyniosę zdjęcie do twojego biura tak szybko jak to jest możliwe.”

‎“It’s a bit late Daisy, but as it’s for you, I’ll bring it round to your office as soon ‎as possible.” ‎

Godzinę pózniej Dirk przybył z kopertą do biura Daisy.

An hour later Dirk arrived at Daisy’s office with an envelope.

“Musiałem powiększyć je – teraz wydrukowane wyrazy w wycinku są perfekcyjnie widoczne.”

“I had to enlarge ‎it - now the words printed in the cutting are perfectly visible.”‎

Daisy otworzyła kopertę i wreszcie przeczytała co było napisane w artykule gazety.

Daisy opened the envelope and at last read what was written in the ‎newspaper article.

Artykuł podawał do wiadomości niespodziwaną śmierć Lorda Reginald Fitzgerald, oraz że jego pogrzeb był zaplanowany na poniedziałek szóstego października – tego samego dnia, którego Valentina zniknęła!

It announced the untimely death of Lord Reginald ‎Fitzgerald, and that the funeral was fixed for Monday the sixth of October - ‎the very day Valentina disappeared!‎

Daisy przeglądała jakieś gazety, które były zostawione w jej biurze przez zapominalskich klientów by dowiedzieć się nie co więcej o Lordzie Fitzgerald.

Daisy looked through some newspapers which had been left in her office by ‎forgetful clients to find out more about Lord Fitzgerald.

“Tutaj jest!” Powiedziała do siebie.

“There it is!” she said ‎to herself.

‘Lord Reginald Fitzgerald zmarł w wypadku konnym.

‘Lord Reginald Fitzgerald died in a riding accident.

Był żonaty przez dwadzieścia sześć lat’. W magazynie było zdjęcie jego syna Paula Valentine Fitzgerald, który był młodym mężczyzną z dłuższymi włosami, okolo dwudziestki.

He had been ‎married for twenty-six years.’ There was also a picture of his son Paul ‎Valentine Fitzgerald, a young man with longish fair hair, of about twenty.

Paul Valentine Fitzgerald był dość dobrze wyglądającym młodzieńcem – i było coś w jego oczach…

He ‎was a fairly good-looking youth - and there was something about his eyes...

“Pan Zubkov, Daisy mówi. Wydaje mi się, że znalazłam rozwiązanie.

‎‎“Mr. Zubkov, Daisy speaking. I think I have the solution.

Czy może Pan przyjść zobaczyć się ze mną?” Daisy wyczuła napięcie po drugiej stronie telefonu.

Can you come and ‎see me?” Daisy could sense the tension at the other end of the line.

‎‎“Będę tak szybko jak mogę. Dowidzenia.”

‎‎“I’ll be there as soon as I can. Goodbye.”‎

Daisy wciąż jadła swoją chińszczyznę na wynos kiedy Pan Zubkov przybył.

Daisy was still eating her Chinese takeaway meal when Mr. Zubkov arrived.

Dąb wrzucił się na krzesło w biurze Daisy.

‎The oak rather fell onto the chair in Daisy’s office.

Jego twarz wyglądała przemęczona ale Pan Zubkov nie powiedział nic i siedział czekając na Daisy żeby mu podała nowości.

His face looked strained ‎but he said nothing and sat waiting for Daisy to report her news.‎

“Panie Zubkov, opowiem Panu historię, może cześć jej jest prawdą, a może nie.

‎“Mr. Zubkov, I’ll tell you a story, maybe some of it’s true, maybe not.

Jak dojdę do końca historii, będzie Pan mógł sam osądzić”.

When I ‎get to the end of it, you will judge for yourself.”

Dąb wpatrywał się w Daisy.

The oak just stared at Daisy.‎

“Około dwudziestu lat temu, mądra Rosyjska dziewczyna, marząca o ulepszeniu swojej znajomości języka angielskiego, przybyła tutaj i spotkała atrakcyjnego i inteligentnego mężczyznę, członka artystokracji, Lorda w gruncie rzeczy.

‎“About twenty years ago a clever young Russian girl, wishing to perfect her ‎knowledge of English, came over here and met an attractive and intelligent ‎man, a member of the aristocracy, a Lord in fact.

Niestety, ów mężczyzna był żonaty, więc kiedy Rosyjska dziewczyna zaszła w ciążę miała tylko dwa wyjścia: zrezygnować z porodu dziecka lub urodzić dziecko w sekrecie i oddać je do adopcji od razu po porodzie.

Unfortunately the man was ‎already married, so when the Russian girl became pregnant she had only two ‎choices: to undergo a termination, or have the baby secretly and then have it ‎adopted immediately after.

W tamtych czasach, Lord który miał romans z córką rosyjskiego dyplomaty, mialby wiele problemów jeśli sprawa wydała sie publicznie.”

In that period of history, a Lord having an affair ‎with a Russian diplomat’s daughter would have caused a lot of trouble had it ‎been made public.” ‎

Dąb wyglądał na sparaliżowanego.

The oak seemed paralysed.

Daisy kontunuowała: „Młoda kobieta zdecydowala się mieć dziecko w Anglii, w sekrecie z pomocą Lorda, młoda kobieta była bardzo szczupła i jej ciąża nie pokazywała się za dużo.

Daisy went on: “The young woman chose to ‎have the baby in England secretly with the help of the Lord, she was very ‎slim and her pregnancy didn’t show much.

Po urodzeniu dziecka, dziewczyna podpisała dokumenty pozwalające na natychmiastową adopcję i wróciła do swojego kraju.

After the birth of the baby, the girl ‎signed some papers to permit an immediate adoption and returned to her ‎own country.‎

Teraz, powróćmy do czasów obecnych.

Now let’s come up to modern times.

Pewnego dnia ten Lord zmarł i zdjęcie jego syna jest w gazecie.

One day this Lord dies and there is a ‎picture of his son in the newspaper.

Imię syna jest męską wersją jej imienia.

The son’s name is the masculine version ‎of her own.

Oczy młodego mężczyzny wyglądały tak jak jej oczy. 

The young man’s slanting eyes look just like her very own.

Musiała się dowidzieć czy on jest jej dawno zaginionym synem.

She ‎must find out if he is her long-lost son.

Czy Anglik zaadoptowal własnego syna?

Did the Englishman adopt his own ‎child?

Nie miał dzieci ze swoją żoną i być może to była jego jedyna możliwość by mieć syna, którego tak bardzo pragnął.

After all he had no children with his wife and maybe this had been his ‎only opportunity to have the son he desired so much.

Wiec Valentina poszła na pogrzeb i zdała sobie sprawę, że młody Paul Valentine ‎Fitzgerald wyglądał bardzo podobnie do niej i że musi być jej synem.

‎So Valentina goes to the funeral and realises that the young Paul Valentine ‎Fitzgerald looks very like herself, and that he must be her son.

Syn którego, Valentina myślała, nigdy by nie była w stanie odnależć lub zobaczyć ponownie – lub przyznać się do.”

The son she ‎thought she would never be able to find or see again - or admit to.”

Daisy podała Panu Zubkov kopię artykułu z gazety.

Daisy ‎handed the photocopy of the newspaper article to Mr. Zubkov.

Pan Zubkov wpatrywał się w zdjęcie bez ruchu, w wielkim napięciu, następnie zaczął oddychać bardziej regularnie i wyglądał na odprężonego.

He stared at it, ‎still in great tension, then he took to breathing more regularly and looked ‎relieved.

“Proszę mi podać szklankę wody, Pani Hamilton.”

‎‎“Please give me a glass of water, Miss Hamilton.”

Rosjanin pij tak jakby był bardzo spragniony.

The Russian drank thirstily.

“Valentina musiała przejść przez wiele, ale by mi o tym powiedziała.

‎‎“Valentina must have suffered a lot, but she could have told me.

Wiele dziewczyn popełnia te same błędy.”

Many girls ‎have made the same mistake.”‎

Pan Zubkov myślał przez chwilę.

Mr. Zubkov thought for a few moments.

“Będę z Panią szczery ponownie.

“I will be frank with you yet again ‎Miss Hamilton.

Wyobraźiłem sobie najgorsze, że moja żona spotkała o wiele młodszego mężczyznę,”

I imagined the worst, that she had met a much younger man,” ‎

Pan Zubkov spojrzał w dół na swoje ubrania,

Mr. Zubkov looked down at his clothes,

“atrakcyjnego i mądrzejszego mężczyznę.”

“an attractive and smarter man.”

Odchrypnął,

He ‎cleared his throat,

“Co się wydarzyło zanim moja żona i ja się spotkaliśmy, nie ma nic wspólnego ze mna.

“What happened before my wife and I met, has nothing to ‎do with me.

Ale jestem gotowy pomóc jej jakkolwiek tylko mogę, teraz i zawsze.

I am willing to help her in any way, now and always.

Powiem jej o tym pewngo dnia.”

I will tell her ‎this one day.”‎

”‎Ale mam nadzieję, że nie powie jej Pan że zatrudnił Pan prywatnego dedektywa żeby ją śledzić…”

‎“But I hope you are not going to tell her you employed a private detective to ‎spy on her...”‎

“Nie, oczywiście że nie, Pani Hamilton.

‎“No, certainly not, Miss Hamilton.

Nie powiem jej nic aż sama przyjdzie i zwierzy mi się.

I will say nothing to my wife until she comes ‎and confides in me.

Wiem, że mogę wyglądać i zachowywać się narzucająco ale jestem nie co inny niz ludzie sobie wyobrażają.”

I know my appearance and manner is rather imposing ‎but I’m a little different to what people would imagine.” ‎

Daisy poczuła się dotknięta.

Daisy was quite moved.

“Dziekiuję Pani Hamilton, będę zawsze pamiętał Pani uprzejmość.”

‎‎“Thank you Miss Hamilton, I will always remember your kindness.”

Dąb wziął rękę Pani Hamilton i pocałował ją, następnie zniknął w ciemności nocy.

The oak ‎took Daisy’s hand and kissed it, then disappeared out into the darkness of ‎the night.‎

Miesiące później, Daisy przeglądała magazyny poświęcone społeczeństwu próbując się dowiedzieć nie co więcej na temat jej nowego klienta, kiedy zauważyła artykuł dotyczący wspaniałejmu przyjęciu wydanej przez rosyjską ambasadę z listą znakomitych gości.

Months later, Daisy was sorting through society magazines trying to find out ‎more about a new client of hers, when she came across an article about a ‎magnificent reception given by the Russian embassy and a list of illustrious ‎guests.

Jeden z gości był zwaszcza interesujący dla Daisy: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

One guest in particular Daisy found very interesting: Lord Paul ‎Valentine Fitzgerald.

W magazynie również było zdjęcie Pana i Pani Zubkov usmiechających się i rozmawiajacych z młodym zielono - okiem Lordem.

There was also a picture of Mr. and Mrs. Zubkov smiling ‎and talking to the young green-eyed Lord.‎


LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com