DAISY STORIES ZULU

DAISY, OPAL
AND ARRANGER STORIES
  
Short stories in English translated into many languages in a convenient parallel text format to help you learn them more quickly and easily.

TRANSLATED INTO:
 

AFRIKAANS
The Search for Lorna 
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip

The Bookworm

A Matter of Justice

ALBANIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch
The Oak
The Bookworm
Imogen
The Mumbling Man

ARABIC
The Search for Lorna 
The Surprise
1
The Surprise 2
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip

BENGALI
The Surprise

BOSNIAN
The Search for Lorna
The Surprise

BRASILIAN
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
The Wedding
Daisy Macbeth

BULGARIAN
The Search for Lorna

The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip
The Nightwatch

CHINESE
The Search for Lorna
The Surprise
The Bookworm
ARRANGER STORIES
The Auction

CREOLE
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth

CROATIAN
The Search for Lorna
The Surprise

CZECH
The Search for Lorna 
The Surprise

Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Green Lodge
A Matter of Justice

DANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak

DUTCH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

ESPERANTO
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch

FINNISH
The Search for Lorna 
The Surprise

The Nightwatch

FRENCH
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen

GERMAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

ARRANGER STORIES
The Auction

GREEK
The Search for Lorna
Daisy Macbeth
The Surprise
The Nightwatch mp3
A Nice Little Trip mp3
The Bookworm mp3
ARRANGER STORIES
The Auction

HEBREW
The Search for Lorna 1
The Search for Lorna 2
The Surprise

Daisy Macbeth

The Nightwatch

A Nice Little Trip

HINDI
The Search For Lorna
The Surprise

HUNGARIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

INDONESIAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
A Nice Little Trip

ITALIAN
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

A Matter of Justice

JAPANESE
The Search For Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

KOREAN
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen

LUGANDA
The language spoken
in Uganda
The Search for Lorna
The Surprise

MONGOLIAN
The Search for Lorna
 
The Oak  

NORWEGIAN
The Search for Lorna


POLISH
The search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Oak 1
The Oak 2
The Bookworm
A Nice Little Trip
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding
A Matter of Justice
ARRANGER STORIES
The River Mist
The Auction

PORTUGUESE
The Search for Lorna
The Surprise

ROMANIAN
The Search for Lorna
The Surprise

RUSSIAN
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
The Nightwatch 1

The Nightwatch 2
Daisy Macbeth
The Oak

SERBIAN
The Nightwatch
The Oak

SPANISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth

The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

The Oak
Imogen
The Mystery of
Green Lodge

The Wedding 1
The Wedding 2
A Matter of Justice 1
A Matter of Justice 2
The Serial Killer
ARRANGER STORIES
The Auction
The River Mist
OPAL STORIES
Upside Down

SWEDISH
The Search for Lorna 1

The Search for Lorna 2
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch

The Bookworm

THAI
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm

Daisy Macbeth

TURKISH
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
The Nightwatch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Mumbling Man
The Oak
A Matter of Justice

UKRAINIAN
The Search for Lorna
Daisy Macbeth

URDU
The Search for Lorna

VENETO 

The Search for Lorna

YORUBA
The Search for Lorna
The Surprise
The Nightwatch

ZULU
The Search for Lorna

 

CLICK OR TOUCH FOR THE  
THE SEARCH FOR LORNA
Kufunwa uLorna
THE DAISY STORIES by Crystal Jones © 1995-2018

.Translation volunteered by: Mdu Machi • Email: 
mddzmachi@yahoo.com
WITH A VERY BIG THANK YOU FROM THE LONWEB TEAM!
 WE ARE LOOKING FOR A VOLUNTEER WHO CAN PROVIDE AN
AUDIO MP3 VERSION OF THIS TEXT

Kufunwa uLorna

The search for Lorna

U Daisy Hamilton wayengumseshi

Daisy Hamilton was a private detective.

Wayeneminyaka engamashumi amathathu ubudala futhi esebe ngumseshi iminyaka emibili.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

Njalo ekuseni wayeya ehhovisi lakhe alindele izingcingo ezingenayo noma amakhasimende azofuna usizo lwakhe.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

U Daisy lona wayengaziwa kakhulu kwakuthi kodwa ngezinye izikhathi abantu bamshayele ucingo uma bebone igama lakhe kwiphephandaba lendawo.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Kwathi ngelinye ilanga ekuseni ngehora leshumi nomuvo,wezwa kungqongqoza othile emnyango.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Kwakuyisidudla sentokazi esasiqgoke isikhafu soboya entanyeni.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

“Sawubona,ngingakusiza?”kubuza uDaisy. “Ungangena uhlale phansi”

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

 “Awu bantu yebo! Ngiludinga kabi usizo lwakho”

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

“Umntanami,uLorna unyamalele.Angazi ngizokwenze njani”

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

UDaisy wanika lesisidudla inkomishi yekhofi futhi walinda ukuthi size nazo.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

Isidudla sahlala phansi ngokukhathazeka,sabeka isikhwama saso sesikhumba edesikini lika Daisy.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

“Ngixoxele konke okwenzekile-Nkosikazi…?

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

“Ngingu Nkosikazi Edwina Humphries.Nginovalo lokuthi bazongifuna imali-Ngesabela ukuthi sengathi uLorna uduniwe!”

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

“Hhawu kwakubi,Nkkz Humphries.uMnu.Humphries naye ucabanga ukuthi uLorna uduniwe?”

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

“Umyeni wami akandaba ukuthi uLorna uduniwe noma cha!”

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

“Ngempela Nkkz Humphries?Kodwa uthi umyeni wakho ungubaba kaLorna ngempela?”

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

“Angazi uchaza ukuthini.Samthenga naye uLorna”sekuphendula uNkkz Humphries

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

“Wathenga…..Nkkz Humphries,ayikho emthethweni leyonto,uyazi.”

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

“Cha ayikho vele,hhayi eNdiya!”

"No it isn't, not in India!"

“Nathenga uLorna eNdiya?”

"You bought Lorna in India?"

“Impela!Futhi nje ave engichithisa kahle isizingu,uyazi.”

"Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Unkkz Humphries wavula iskhwama sakhe esikhulu sesikhumba wakhipha iduku.

Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Eshaqekile uDaisy wabona inunu enyakazayo iqathaka esikhwameni.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

“Nkkz Humphries susa lento,sheshisa!”kuklabalasa uDaisy

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

“Yini?Awu Lorna-nigze ngikuthole ekugcineni”kusho uNkkz Humphries.”ubucashe esikhwameni sami-lentombazanyana eyisigangi le!”

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

“Nkkz Humphries.Lona nguLorna?”

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

“Yebo,inyoka yethu yasemaxhaphozini aseBengal.Awu ngiyabonga sithandwa sami.Cha,angiboni ngisazoludinga usizo lwakho!”

"Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

Njengoba uDaisy evala umnyango washo ngenhliziyo ukuthi useyobhala ephephandabeni ukuthi:izilwane azifuneki,izinyoka azifuneki.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

 

VOLUNTEER A TRANSLATION USING THE TEMPLATES PROVIDED HERE!

Lonweb.org has been online since 1997 and has always managed to remain a not-for-profit website offering all its resources for free. Most Daisy Stories, Arranger Stories and Opal Stories have been translated by volunteers. Would you like to become one of them? You can start right away following a couple of very simple instructions: when translating the Daisy, Arranger or Opal Stories please use the templates provided below and fit your translation into the parallel text slots provided. After completion, please send your translation to robertocasiraghi AT elingue DOT net, it will be published in a matter of days.

DAISY STORIES TEMPLATES
The Search for Lorna
The Surprise
Daisy Macbeth
Night Watch
A Nice Little Trip
The Bookworm
The Oak
Imogen
The Mystery of
    Green Lodge

A Matter of Justice
The Wedding
Craig
The Mumbling Man
The Old Manor House
    Ghost

Amy
The Serial Killer
The Mysterious Hand
The Lost Cat
Too Many Cakes Spoil
    the Dough

The Lost Collection Box
Heatwave
The Spin Doctor
Glynn

ARRANGER STORIES TEMPLATES
The Auction
The River Mist
Halloween

OPAL STORIES TEMPLATES
Upside Down
Parallel Homes
Different Existences
East is West and West
    is East


 


 


VERSION OPTIMISED FOR MOBILE PHONES


Kufunwa uLorna

The search for Lorna

U Daisy Hamilton wayengumseshi

Daisy Hamilton was a private detective.

Wayeneminyaka engamashumi amathathu ubudala futhi esebe ngumseshi iminyaka emibili.

She was thirty years old and had been a detective for the past two years.

Njalo ekuseni wayeya ehhovisi lakhe alindele izingcingo ezingenayo noma amakhasimende azofuna usizo lwakhe.

Every morning she went to her office to wait for phone calls or open the door to clients needing her services.

U Daisy lona wayengaziwa kakhulu kwakuthi kodwa ngezinye izikhathi abantu bamshayele ucingo uma bebone igama lakhe kwiphephandaba lendawo.

Daisy wasn't very well known yet but occasionally people telephoned her from the advertisement she had put in the local newspaper.

Kwathi ngelinye ilanga ekuseni ngehora leshumi nomuvo,wezwa kungqongqoza othile emnyango.

One morning at about eleven o'clock someone knocked on her office door.

Kwakuyisidudla sentokazi esasiqgoke isikhafu soboya entanyeni.

It was a fat lady who wore a fur around her neck.

“Sawubona,ngingakusiza?”kubuza uDaisy. “Ungangena uhlale phansi”

"Hello, can I help you?" Daisy asked the lady. "Please come and sit down."

 “Awu bantu yebo! Ngiludinga kabi usizo lwakho”

"Oh yes indeed! I need your help desperately.

“Umntanami,uLorna unyamalele.Angazi ngizokwenze njani”

Lorna, my little one has disappeared. I don't know what to do."

UDaisy wanika lesisidudla inkomishi yekhofi futhi walinda ukuthi size nazo.

Daisy offered the fat lady a cup of instant coffee and awaited the details.

Isidudla sahlala phansi ngokukhathazeka,sabeka isikhwama saso sesikhumba edesikini lika Daisy.

The fat lady sat down heavily and put her large red leather handbag on Daisy's desk.

“Ngixoxele konke okwenzekile-Nkosikazi…?

"Please tell me everything - Mrs. ...?"

“Ngingu Nkosikazi Edwina Humphries.Nginovalo lokuthi bazongifuna imali-Ngesabela ukuthi sengathi uLorna uduniwe!”

"Mrs. Edwina Humphries is my name. I am afraid they will ask me for money - I'm afraid Lorna has been kidnapped!"

“Hhawu kwakubi,Nkkz Humphries.uMnu.Humphries naye ucabanga ukuthi uLorna uduniwe?”

"That's terrible, Mrs. Humphries. Does Mr. Humphries, too, think Lorna has been kidnapped?"

“Umyeni wami akandaba ukuthi uLorna uduniwe noma cha!”

"My husband is not interested if Lorna has been kidnapped or not!"

“Ngempela Nkkz Humphries?Kodwa uthi umyeni wakho ungubaba kaLorna ngempela?”

"Really, Mrs. Humphries? But is your husband Lorna's real father?"

“Angazi uchaza ukuthini.Samthenga naye uLorna”sekuphendula uNkkz Humphries

"I don't know what you mean. We bought Lorna together," replied Mrs. Humphries.

“Wathenga…..Nkkz Humphries,ayikho emthethweni leyonto,uyazi.”

"You bought ............Mrs. Humphries, that's illegal, you know."

“Cha ayikho vele,hhayi eNdiya!”

"No it isn't, not in India!"

“Nathenga uLorna eNdiya?”

"You bought Lorna in India?"

“Impela!Futhi nje ave engichithisa kahle isizingu,uyazi.”

"Yes indeed! And she always keeps me great company, you know."

Unkkz Humphries wavula iskhwama sakhe esikhulu sesikhumba wakhipha iduku.

Mrs. Humphries opened her huge leather bag to pull out a handkerchief.

Eshaqekile uDaisy wabona inunu enyakazayo iqathaka esikhwameni.

With horror Daisy saw a wiggling creature come out of that bag.

“Nkkz Humphries susa lento,sheshisa!”kuklabalasa uDaisy

"Mrs. Humphries - move that away immediately!" screamed Daisy.

“Yini?Awu Lorna-nigze ngikuthole ekugcineni”kusho uNkkz Humphries.”ubucashe esikhwameni sami-lentombazanyana eyisigangi le!”

"What? Oh Lorna - I've found you at last!" said Mrs. Humphries."You hid in my bag - you naughty girl!"

“Nkkz Humphries.Lona nguLorna?”

"Mrs. Humphries. This is Lorna?"

“Yebo,inyoka yethu yasemaxhaphozini aseBengal.Awu ngiyabonga sithandwa sami.Cha,angiboni ngisazoludinga usizo lwakho!”

"Yes, our Bengali swamp snake. Oh thank you my dear. No, I don't think I need your services any longer!"

Njengoba uDaisy evala umnyango washo ngenhliziyo ukuthi useyobhala ephephandabeni ukuthi:izilwane azifuneki,izinyoka azifuneki.

As Daisy shut the door after Mrs. Humphries, she made a mental note to write in the advertisement: no animals, no snakes.

 

LONWEB.ORG is a private website brought to you by Robert Behar-Casiraghi and Crystal Jones
Tel. +39-370-3269004 - email:

 Our websites: www.lonweb.org  •  www.englishgratis.com  •  www.20ore.com  •  www.scuolitalia.com